[ Aleksandar Marković @ 20.01.2006. 23:24 ] @
Za najmanje 5.000, a najviše 14.000 dinara većina kliničkih centara, bolje opremljeni domovi zdravlja, specijalizovane poliklinike, kao i Vojnomedicinska akademija u Beogradu građanima nude mogućnost da u samo jednom danu obave sistematski pregled.

Ako biste isto to, kompletan pregled, u želji da predupredite ozbiljne bolesti, zatražili samo uz zdravstvenu knjižicu (overenu, podrazumeva se!), u istim ustanovama na vas bi gledali kao da ste „pali s Marsa”. Oni najuporniji, spremni da čekaju nedeljama i mesecima, možda bi i uspeli to da urade.

Sve češće i kod nas postaje praksa da se jednom godišnje proveri zdravlje. Pregledi postaju roba kao i svaka druga, pa otud i razlike u cenama. Ista zdravstvena usluga, na potpuno istom medicinskom uređaju, staje različito, pa valja biti dobro informisan šta se može dobiti za svoje pare. Svi tvrde da su najpovoljniji, vrhunski, profesionalni... U privatnim ordinacijama nisu ustuknuli pred ovom vrstom konkurencije, a, kako stvari stoje, ima posla za oba sektora. U privatnim poliklinika i ordinacijama neke usluge su dvostruko skuplje, ali zbog onih kojima je važan širok osmeh, prijatniji prostor koji ne „miriše” na bolnicu i više vremena, a pre svega biranog tona i rečenica, oni opstaju.

Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa" najduže nudi ovakvu vrstu usluga – kompletan pregled zdravlja za samo pet, šest sati u pratnji medicinske sestre. Po rečima dr Dušana Vukotića, pomoćnika direktora KBC „Bežanijska kosa”, ovo je za ovu ustanovu bio pun pogodak: osim pojedinaca, firme Hemofarm koncern ili Službeni glasnik, Ju Es Stil, Gradska pijaca, opština Stari grad obezbedili su sistematski pregled za svoje zaposlene. Zaposlenima u KBC „Bežanijska kosa” time su obezbedili za 10 odsto veće zarade i dovoljno novca za potrošni medicinski materijal i za pacijente koji se leče samo uz knjižicu, ali po „redu vožnje”, odnosno po listama čekanja, za koje nadležni tvrde da ovde nisu predugačke.

Osnovni, takozvani Medik program ovde je oko 5.000 dinara, a obuhvata rutinske medicinske procedure:
- pregled kardiologa, uz EKG,
- kompletne laboratorijske analize,
- snimak pluća i
- ultrazvuk stomaka.

Za nešto više novca – 11.000 za muškarce i 13.000 žene – dobija se i više lekarske pažnje i više minuta na medicinskim uređajima:
- radi se test opterećenja srca,
- spirometrija pluća,
- pregled ORL i očnog lekara, fizijatra i neurologa.

U ovom času u KBC „Bežanijska kosa”, čak i kada se plaća, za te preglede mora se sačekati od sedam do 10 dana.

Međutim, u KBC "Dr Dragiša Mišović" ne treba čekati ni jedan jedini dan. Prema rečima primarijusa dr Aleksandra Bajeca, direktora ove ustanove, za proveru zdravlja, takozvani ček ap, sve je više zainteresovanih. To je u zapadnom, razvijenom svetu nešto što se posle 35. godine radi rutinski, kao deo brige o sebi, svom zdravlju, ali i o svom poslu, jer bez toga niko neće da vas primi. Istina, prednjače intelektualci, ali od toga što oni plate, dr Bajec tvrdi, svi imaju koristi. Kupuju se novi medicinski uređaji, poput holter aparata i ostale medicinske potrepštine.

U KBC „Dr Dragiša Mišović” specijalistički pregled kod:
- kardiologa sa EKG-om staje 480 dinara,
- ultrazvuk srca je 2.021, a
- kontrola rada srca tokom 24 časa uz pomoć holter aparata, sa pregledom lekara i opisom – 2.480 dinara.
- Rendgen pluća je 588 dinara, a
- ultrazvuk stomaka 1.175 dinara.
- Pregled na skeneru se naplaćuje od 2.000 do 10.000 dinara.
- Pregled želuca sondom ovde je 3.513, a
- kolonoskopski pregled debelog creva 5.640 dinara, ako neko ne želi da sačeka dve-tri nedelje

Ovde, istina, ima jedna „caka”– ne može čovek sa ulice da dođe i kaže „imam pare hoću na skener ili rendgen pluća”, nego, kako objašnjava dr Bajec, lekar KBC mora prethodno da ga pregleda, jer je, ipak, reč o aparatima koji zrače. Zanimljivo je da se ovde kao vanstandardna usluga najduže radi laparaskopsko vađenje žučne kese, takozvana operacija kroz „ključaonicu”, koja ne zahteva otvaranje stomaka, već se radi specijalnom endoskopskom metodom i to staje 32.858 dinara. Dr Bajec, inače hirurg po specijalnosti, kaže da se ova metoda, iako komfornija, jer pacijent dan posle intervencije ide kući, a za tri dana je već na poslu, ipak naplaćuje zbog vrlo skupe opreme za jednokratnu upotrebu. Dr Bajec dodaje da nema te privatne ordinacije u kojoj će gastroskopiju ili kolonoskopiju uraditi za manje od 50 evra, koliko je u ovom centru. Za hitne slučajeve, ovde tvrde, nema čekanja.

Pravi potez napravila je i Vojnomedicinska akademija otvaranjem vrata za civilne pacijente.

- Pregledi iz svih medicinskih grana kreću se u rasponu od 600 do 1.200 dinara, zavisno od toga da li pacijent želi da ga pregleda „običan” ili lekar sa zvučnom titulom docenta ili profesora.

- Tako, pregled kardiologa, profesora staje 1.200 dinara, uz dodatnih 300 dinara za EKG.
- Ultrazvuk stomaka je 1.580,
- Ultarzvuk srca 2.100 dinara.
- Rendgen pluća je 1.120, ali uz to ide i pregled pulmologa.
- Test opterećenja je 1.600 dinara, a
- spirometrija 640.
- Osnovne biohemijske analize su između 2.000 i 3.000 dinara, opet zavisno od broja stavki, odnosno pretraga koje su potrebne.
- Rutinski pregledi, na primer, fizijatra staju od 800 do 1.200,
- neurologa od 800 do 1.100, a
- očnog i ORL specijaliste od 600 do 1.200 dinara.

Olivera Popović

[Ovu poruku je menjao Aleksandar Marković dana 21.01.2006. u 01:19 GMT+1]
[ Aleksandar Marković @ 05.05.2006. 23:13 ] @
Voj­no­me­di­cin­ska aka­de­mi­ja od srede se uklju­či­la u pro­gram dva­de­set­če­tvo­ro­ča­sov­nog zbri­nja­va­nja pa­ci­je­na­ta. Ka­drov­ski, pro­stor­ni i teh­nič­ki ka­pa­ci­tet ove usta­no­va za voj­ne i ci­vil­ne osi­gu­ra­ni­ke an­ga­žo­van je rad­nim da­nom od 7,30 do 19,30 sa­ti, a po­po­dnev­ni ter­mi­ni, do­sad po­ne­delj­kom, utor­kom i sre­dom re­zer­vi­sa­ni za ci­vil­ne pa­ci­jen­te, pro­du­že­ni su na ce­lu rad­nu ne­de­lju. Vi­ken­de i noć "po­kri­va­će" de­žur­na slu­žba i Cen­tar za hit­nu me­di­cin­sku po­moć VMA.
Ge­ne­ral-ma­jor prof. dr Mi­o­drag Jev­tić, na­čel­nik VMA, ka­že da ova­kvim po­te­zi­ma ova re­no­mi­ra­na zdrav­stve­na usta­no­va po­ku­ša­va da pro­na­đe svo­je me­sto na tr­ži­štu. Po­ve­ća­njem do­hot­ka i sma­nji­va­njem bu­džet­skog ude­la u fi­nan­si­ra­nju, VMA, u stva­ri, že­li se­bi da obez­be­di si­gur­ni­ju po­zi­ci­ju i mak­si­mal­nu is­ko­ri­šće­nost ka­pa­ci­te­ta.

- Pro­ce­ni­li smo da i te ka­ko ima raz­lo­ga da se VMA uklju­či u dva­de­set­če­tvo­ro­ča­sov­ni rad zdrav­stve­nog si­ste­ma - na­vo­di pro­fe­sor Jev­tić. - Ima­mo šta da po­nu­di­mo pa­ci­jen­ti­ma: Vr­hun­ski struč­ni ka­dar i do­bar di­jag­no­stič­ki po­ten­ci­jal. Opre­ma VMA, mo­žda, ni­je naj­sa­vre­me­ni­ja, ali je sve što ima­mo u funk­ci­ji. Pa­ci­jent ov­de za je­dan dan mo­že da oba­vi sve po­treb­ne pre­gle­de, da do­bi­je di­jag­no­zu i pre­po­ru­ku za le­če­nje. Na tom pro­gra­mu an­ga­žo­va­no je 1.200 na­ših lju­di, a u na­šoj po­nu­di je 7.000 naj­ra­zli­či­ti­jih uslu­ga. Uve­li smo i no­vu uslu­gu - si­ste­mat­ski pre­gled, ko­ji se oba­vi za sa­mo dva sa­ta.
Sva­kog po­po­dnev­va me­di­cin­sku po­moć u VMA po­tra­ži i do­bi­je 1.200 ci­vi­la. Iako VMA, pre­ma re­či­ma na­čel­ni­ka Jev­ti­ća, ni­je u in­te­re­su da pa­ci­jen­ti sa­mi pla­ća­ju le­če­nje, ma­lo je onih ko­ji ov­de do­đu sa upu­tom, tek 10 od­sto. Od 1.200 kre­ve­ta VMA 85 do 92 od­sto stal­no je is­ko­ri­šće­no, a 40 od­sto ka­pa­ci­te­ta ove usta­no­ve po­pu­lja­va­ju ci­vi­li.

CE­NE ISTE DVE GO­DI­NE
GE­NE­RAL - ma­jor prof. dr Mi­o­drag Jev­tić ka­že da ce­nov­nik uslu­ga Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je pre­ci­zi­ran u oko 5.000 stav­ki ni­je me­njan dve go­di­ne.
- Pre­gled kod emi­nent­nog pro­fe­so­ra ili aka­de­mi­ka sa za­ključ­kom ko­šta 1.200 di­na­ra,
- pregled kod spe­ci­ja­li­ste sa di­jag­no­zom, za­ključ­kom i pre­po­ru­kom za le­če­nje od 600 do 800,
- mag­net­na re­zo­nan­ca bez kon­tra­sta 9.500,
- ko­lor do­pler krv­nih su­do­va 2.520,
- ske­ner gla­ve 4.950 di­na­ra.
- Ul­tra­zvuk tr­bu­ha je 2.200,
- oste­o­de­zi­no­me­tri­ja (od­re­đi­va­nje gu­sti­ne ko­sti­ju) 1.680,
- ope­ra­ci­ja ka­ta­rak­te sa ma­te­ri­ja­lom 35.000,
- la­pa­ro­skop­ska ope­ra­ci­ja žuč­ne ke­se 30.000,
- ope­ra­ci­ja ki­le 20.000,
-operacija ve­ne do 35.000, a
ope­ra­ci­ja ma­lig­nog tu­mo­ra doj­ke 60.000.

B. Radivojević
[ Aleksandar Marković @ 17.07.2006. 21:16 ] @
Zdravstvena slika za nekoliko sati - U Vojnomedicinskoj akademiji kompletan pregled do 18.000, u KBC „Bežanijska kosa” 14.235, a u KBC „Zemun” 5.000 dinara

U želji da preduprede opasne bolesti od kojih najčešće obolevaju žitelji glavnog grada, u poslednje vreme veliki broj ljudi se odlučuje za preventivne sistematske preglede. Gotovo niko više ne želi da čeka po nekoliko meseci da bi redovnim putem došao do običnog ultrazvučnog pregleda, ili da živi u neizvesnosti po nekoliko nedelja da bi saznao da li mu je sa vidom ili sluhom sve u redu. Zato se mnogi odluče da izdvoje teško zarađeni novac za ovakvu vrstu ubrzanog pregleda. U trci za pacijentima privatnicima su se pridružile i državne zdravstvene ustanove, koje su ovim korakom pokazale da i u ovim kućama na ljubaznost i osmeh može da se naiđe. Naravno, ukoliko se ove analize plate kešom.

Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa” jedna je od prvih zdravstvenih ustanova koja je pokrenula komercijalni „Medik program”. Za nekoliko sati sve analize budu završene, uz obaveznu pratnju medicinske sestre koja zainteresovanog pacijenta vodi od službe do službe, tako da nema ni minuta „praznog hoda”. Osnovni paket usluga brze dijagnostike u ovom programu obuhvata:
- pregled kardiologa,
- EKG,
- snimak pluća,
- ultrazvuk stomaka i
- laboratorijske analize i košta 5.482 dinara.

Kompletan tretman je 14.235 dinara i obuhvata i:
- test opterećenja srca,
- spirometriju pluća i
- preglede kod neurologa, fizijatra i ORL lekara.

U Kliničkom centru Srbije specijalistički pregled profesora staje 800 dinara, dok za običan specijalistički pregled građani moraju da izdvoje 600 dinara. Ultrazvučna dijagnostika se naplaćuje između 1.200 i 1.800 dinara, a ehokardiografski pregled 2.000 dinara. Gastroskopija staje 3.100, pregled krvnih sudova doplerom 2.500, a skener između 4.000 i 7.000 dinara. Dame za ginekološki ultrazvuk sa pregledom stručnjaka moraju da plate 2.000 dinara, a kolonoskopija staje 6.000 dinara. Provera krne slike iznosi 350, laboratorijske analize 655, a osnovne analize 2.115 dinara.

„Medikal program” u Kliničko-bolničkom centru „Zemun” postoji već šest godina i omogućava brzu dijagnostiku i predlog lečenja pacijenata, koji žele da bez uputa i čekanja reše probleme ili onima koji dolaze iz drugih gradova ili država. – U toku jednog prepodneva može se obaviti kompletan pregled po ceni od 5.000 dinara. Skener glave je 3.600 ili 4.500, skener trbuha 3.800, snimak pluća ili kostiju 600, a rendgen želuca ili dvanaestopalačnog creva 3.500 dinara. Kolor dopler pregled krvnih sudova ruku i nogu je 3.500, vrata 2.000, srca 2.200 dinara. Merenje gustine kostiju košta 2.000, a specijalistički pregled od 800 do 1.200 dinara – naglasila je prim. dr Lidija Burg, načelnica „Medikal programa”.

Onog trenutka kada je Vojnomedicinska akademija otvorila vrata civilima i pokrenula sistematske preglede, ljudi iz svih delova grada su odlučili da baš ovim stručnjacima povere brigu o zdravlju. Pregledi na VMA su od 3. jula poskupeli 20 odsto i sada se naplaćuju između 15.600 i 18.000 dinara. – Već imamo 35 ugovora sa velikim preduzećima, čiji radnici dolaze kod nas na sistematske preglede. Svi dobijaju kompletan internistički i ultrazvučni pregled, EKG srca, laboratorijske analize i mišljenja oftalmologa, otorinolaringologa, pulmologa – objasnio je prof. dr Đoko Maksić, načelnik Dijagnostičko-polikliničkog centra VMA.

Prvi privatni Dom zdravlja „Vizim” naplaćuje kompletne preglede muškarcima oko 3.000 dinara, a damama oko 4.000 dinara, dok sistematska kontrola u Domu zdravlja „Dr Milutin Ivković” za žene košta 2.791, a za pripadnike jačeg pola 2.449 dinara. – Osim uobičajenih pregleda, žene moraju da urade papanikolau test, kolposkopiju i ultrazvučni pregled male karlice, a muškarci ultrazvučni pregled prostate. Na osnovu biohemijskih analiza pratimo da li pacijenti imaju povišen šećer, masnoće i trigliceride u krvi ili neke druge probleme – objasnila je dr Zorica Dinić, vlasnica Doma zdravlja „Vizim”.

Većina domova zdravlja nema komercijalne programe ovakvog tipa, ali na lični zahtev dodatne analize se mogu uraditi po nižim cenama nego u privatnim ustanovama. Stručnjaci predlažu jednom godišnje pregled krvne slike, kao i krvnog pritiska. Pregled zuba i usne duplje svakih šest meseci, očiju i vida dva puta godišnje, koliko i ginekološki pregled. Kod urologa je neophodno otići jednom u toku godine, a holesterol treba proveriti na svakih pet godina. Samo pregledi dojke kod žena i testisa kod muškaraca neophodni su svakog meseca.

D. Davidov
[ dintel011 @ 31.08.2006. 18:20 ] @
Koga izabrati od gore navedenih klinika, da nebude - platio pregled a ceka ko da nije?
Jel ima neko licna iskustva?
[ Milan_Serbia @ 24.11.2006. 16:58 ] @
Preko firme smo imali pregled kod VIZIMa i ljudi su mi zavrsili preglede za 2-3 sata. (kardiolog, ekg, ultrazvuk, krv, pluca...)
Mislim da je sve kostalo oko 4000 po coveku. (ali je inace skuplje ako ides sam a ne preko firme).
Pozovi ih i pitaj, pozdrav
[ Aleksandar Marković @ 19.12.2006. 11:37 ] @
Za samo tri do četiri sata u Medik centru Kliničko bolničkog centra "Bežanijska kosa" možete biti pregledani od glave do pete i to kroz 15 specijalističkih pregleda i procedura. Ljubazna sestra Vesna Sinanovič bila je juče vodič od ordinacije do ordinacije i reporteru "Blica", koji je sve preglede prošao za tri i po sata.

Medik centar je prilično drugačiji od ostalih zdravstvenih ustanova jer osoblje komunicira sa pacijentima isključivo sa strpljenjem i uz osmeh. Nakon uzimanja osnovnih podataka sledi vađenje krvi i davanje urina, a zatim opširan pregled lekara interniste doktorke Elene Rajić.

- Moj zadatak je da na početku porazgovaram sa pacijentima, ispitam ih o bolestima koje su preležali i porodičnoj anamnezi. Tek tada ih puštamo "u proces". Nakon svih pregleda, sa kompletnim rezultatima, opet dolaze kod mene da čuju konačan zaključak o zdravstvenom stanju u kom se nalaze i šta dalje treba preduzeti - objašnjava dr Rajič, načelnica Medik centra.

Nakon razgovora sa doktorkom pacijente čeka kompjuterizovani EKG, rendgenski pregled srca i pluča, ultrazvučni pregled trbušnih organa i srca. I taman kad pomislite da ste iscrpljeni, čekaju vas doručak i kafa pre nego odete na pregled kod lekara specijaliste za uho, grlo i nos, neuropsihijatra i fizijatra.

Pre završnog pregleda kod interniste je najzahtevnija procedura - test izdržljivosti na traci za brzo hodanje, koji vam pokazuje u kakvoj ste kondiciji i koliko su vam izdžljivi srce i krvni sudovi. Novinar "Blica" je pokazao odličnu formu na traci i postigao maksimalan rezultat i pre isteka 21. minuta, koliko iznosi najduže vreme za proveru izdržljivosti. Dr Dušan Vukotić, pomoćnik direktora KBC "Bežanijska kosa", ističe da je Medik program odličan za zaposlene ljude, koji za vrlo kratko vreme, po ceni od 15.660 dinara, mogu da dobiju kompletnu sliku zdravstvenog stanja organizma.

- Sve preglede obavljaju vrhunski specijalisti uz najnovije dijagnostičke aparate. Ekipa je uhodana, a ćela procedura teče veoma brzo. Ne mislim da je program skup, jer za ovaj iznos biste dobili samo dva do tri specijalistička pregleda u nekoj privatnoj klinici - kaže za "Blic" dr Vukotič. Veoma brzo pacijentima KBC "Bežanijska kosa" na raspolaganju će biti i poliklinika površine 1.600 kvadrata sa dnevnom bolnicom za onkologiju i novom magnentnom rezonancom.

- Krajem decembra očekujemo puštanje u rad novog 64 slajsnog skenera za virtuelno snimanje krvnih sudova, srca, debelog creva, želuca. Reč je o najsavremenijoj tehnologiji kojom će moći da se radi kompletan bodi sken, odnosno pregled celog organizma. Jedini na Balkanu ćemo imati ovakav aparat - ističe dr Vukotić.

Pored kompletnog medik programa po ceni od 15.660 dinara za 15 specijalističkih pregleda i procedura, u ponudi je i osnovni medik program koji obuhvata pregled interniste, EKG, laboratorijsku dijagnostiku, rentgen snimak srca i pluća, ultrazvučni pregled abdomena i zaključni pregled interniste, sve to za 6.030 dinara.

Autor: Ivan Mišković
Novina: Blic
Strana: B2
Datum: 18.12.2006
[ marijapetrovic @ 31.05.2010. 09:17 ] @
Ja sam sa deckom nedavno uradila sistematski pregled u poliklinici ******* na Vracaru i odusevljena sam. Rekli su nam da dodjemo ujutru kada nam odgovara da izvadimo krv (ja sam to uradila pre fakulteta) to bude gotovo za 5 minuta a onda su meni i mom decku dali da biramo termin kad god nam odgovara da uradimo sistematski. Sve smo zavrsili za 1.5 h a dok sam ja bila kod ginekologa on je u usto vreme imao uroloski pregled tako da smo bas brzo zavrsili. Osoblje u poliklinici ******* se trudi da svakome izadje u susret, doktori su ljubazni i strucni. Cena je oko 7500 za muskarce i 8500 za zene. Iako sam se prvo dvoumila jer su malcice skuplji nego vizim i ristic ali usluga i broj pregleda koji se dobije kao i dobra organizacija su vredni toga. Moja preporuka

[Ovu poruku je menjao superbaka dana 31.05.2010. u 14:39 GMT+1]
[ Predrag Supurovic @ 31.05.2010. 11:47 ] @
Pitam se, što ja moram da plaćam 100 evra mesečno zdravstveno, kad ionako moram da sve iznova platim, i to debelo, ako mi jepotrebna bilo kakva medicinska usluga?
[ mihojla @ 05.10.2010. 05:37 ] @
Ne plaća svako po 100 evra.
[ dralle @ 05.10.2010. 21:37 ] @
Zašto ti pregledi nisu besplatni za dobrovoljne davaoce krvi?Ko da krv barem tri puta godišnje - besplatni ZDRAVSTVENI PREGLEDI!!
[ bgmachak @ 15.02.2011. 00:20 ] @
Treba mi informacija ako je neko upucen?

Sta konkretno podrazumevaju analize krvi i urina kod sistematskog pregleda? Kod mene u firmi je neko prosuo pricu da se to radi da bi se videlo opste stanje zaposlenih a i da li je neko u zivotu probao neke droge??? Obzirom da ja jesam probao nesto sto se pusi ali jako davno i to mozda 2x, e saaaad gresan sam sto sam probao? :s Ja sam procitao na nekim sajtovima da se radi biohemija i klasicna analiza urina...ovo drugo ne kapiram?

Hvala
[ Shadowed @ 15.02.2011. 01:28 ] @
Gotov si..
[ superbaka @ 15.02.2011. 08:01 ] @
ne radi se nikakva analiza na droge vec obican pregled krvi i urina...
[ bgmachak @ 27.02.2011. 02:34 ] @
Hvala puno, reseno! Sve ok ;)