[ Aleksandar Marković @ 15.07.2005. 20:00 ] @
RE­LA­TIV­NO br­zo ot­kri­va­nje lon­don­skih bom­ba­ša, bri­tan­ska po­li­ci­ja može da za­hva­li pre­vas­hod­no di­gi­tal­nim ka­me­ra­ma po­sta­vlje­nim na sva­kom ko­ra­ku u Lon­do­nu i dru­gim gra­do­vi­ma.

Lon­don­ske že­le­znič­ke sta­ni­ce "po­kri­ve­ne" su sa 1.800 ka­me­ra, a me­tro sa 6.000, a ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni vi­še hi­lja­da ka­me­ra, ko­je su po­sta­vlje­ne u grad­ske auto­bu­se. "Ima­li smo pu­no uspe­ha u pro­šlo­sti u pra­će­nju kre­ta­nja lju­di ume­ša­nih u kri­mi­nal­na de­la", kaže Bra­jan Pa­dik, po­moć­nik ko­me­sa­ra bri­tan­ske po­li­ci­je. "Naš pri­o­ri­tet sa­da bi­će da obez­be­di­mo bi­lo ka­kve do­ka­ze sa ra­znih sce­na sni­mlje­nih ka­me­ra­ma", do­da­je Pa­dik.
Či­tav Lon­don "po­kri­ven" je ka­me­ra­ma, pa po­li­ci­ja sa­da "če­šlja" snim­ke ko­ji joj mo­gu po­mo­ći da ot­kri­je još de­ta­lja u ve­zi bom­ba­ših na­pa­da. Bri­tan­ska po­li­ci­ja je i ra­ni­je ko­ri­sti­la snim­ke u re­ša­va­nju zlo­či­na.

Po­li­ci­ja će ima­ti pri­stup svim snim­ci­ma iz lon­don­skog me­tr­oa, grad­skog pre­vo­za kao i snim­ci­ma sa ka­me­ra po­sta­vlje­nih na auto­bu­skim sta­ni­ca­ma i ula­zi­ma dru­gih usta­no­va. Pro­ce­nju­je se da u Bri­ta­ni­ji po­sto­ji oko 4,2 mi­li­o­na ka­me­ra, uglav­nom u Lon­do­nu i dru­gim ve­ćim gra­do­vi­ma, ko­je "mo­tre" Bri­tan­ce sva­ko­dnev­no.

Zbog ovo­li­kog bro­ja ka­me­ra, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja je ste­kla glas kao svet­ski li­der u nad­gle­da­nju i iza­zva­la kri­ti­ke ko­je uka­zu­ju da stal­no "mo­tre­nje" čak pre­va­zi­la­zi i "ve­li­kog bra­ta" iz Or­ve­lo­vog ro­ma­na "1984". Pro­se­čan Bri­ta­nac sni­mljen je ka­me­ra­ma i do 300 pu­ta dnev­no. Me­đu­tim, bri­tan­ska po­li­ci­ja re­ši­la je ne­ko­li­ko kri­mi­nal­nih de­la pro­šle go­di­ne, za­hva­lju­ju­ći upra­vo ka­me­ra­ma po­sta­vlje­nim po gra­do­vi­ma.

VE­LI­KE MO­GUĆ­NO­STI

KA­ME­RE su po­sta­vlje­ne u 5.200 auto­bu­sa, što či­ni 65 od­sto svih grad­skih auto­bu­sa. Sve ka­me­re mo­gu da pre­po­zna­ju li­ce čo­ve­ka sa uda­lje­no­sti od 150 me­ta­ra, dok ne­ke ra­za­zna­ju i pro­me­ne u iz­gle­du, kao što je fri­zu­ra, pa čak i se­zon­ska pro­me­na u bo­ji te­na. Ka­me­re ta­ko­đe ima­ju mo­guć­nost upo­re­đi­va­nja snim­ka sa ba­zom po­da­ta­ka ko­ju mo­gu da pretražuju na osno­vu ka­rak­te­ri­sti­ka li­ca. Sve ka­me­re su umrežene sa 32 lon­don­ska cen­tra za sni­ma­nje i sa po­li­cij­skim sta­ni­ca­ma.

Link

[Ovu poruku je menjao Aleksandar Marković dana 15.07.2005. u 21:00 GMT+1]
[ Deda_Mraz @ 15.07.2005. 23:19 ] @
Pa zanimljiv je podatak i to da u blizini stadion ima više od hiljadu kamera i svake su postavljene u prolaze, haustore, uske ulice....

Ako ste gledali hooligans i Casual life film, znate o čemu pričam.....
[ 3MAJ86 @ 16.07.2005. 12:54 ] @
ovo je bolesno... nije ni chudo shto su oni toliko paranoichni...
[ parmin @ 03.09.2008. 20:42 ] @
Možda i jeste paranoično, ali oni imaju sigurnost. Ja ovako moram kola da zaključavam, da skačem na svaki šum. Kada bi kod nas to uveli i uz to da onaj ko mi obije kola može da ih zadrži, ali meni mora da kupi nov auto, ne verujem da bi se odlučio na tako nešto. A ako on nema da kupi nov auto, onda država meni kupuje nov auto, a on državi mora da odradi 1,5 auta. Pa još mora da kupi bar dvadeset novih kamera, a ako nema, država će da kupi, a on će državi da odradi 30 kamera. I to nije sve. On će recimo da kopa metro u Beogradu, da bi nadoknadio štetu, a na kraju, kada sve to isplati, onda mu dolazi blagajnik, da mu naplati izdržavanje u zatvoru, tj. u metrou. Zašto bih ja kao poreski obveznik, morao da plaćam njegovo izdržavanje u zatvoru. Na taj način, mnoga krivična dela bi se srečila i zaustavila.
[ parmin @ 17.09.2008. 12:53 ] @
I još nešto, pošten čovek, koji nema zle namere, on ne mora da se plaši kamera. Kamera se samo plaše oni koji nešto smeraju što nije moralno. Da li se plašiš da će da te uhvate ako si ukrao, pa neka. Ili možda si prevario ženu, pa će ona da te vidi, na nekoj od stotinak hiljada kamera, glupo, a možda ćeš ti nju da vidiš, a....
[ Ivan Dimkovic @ 17.09.2008. 14:39 ] @
Citat:

I još nešto, pošten čovek, koji nema zle namere, on ne mora da se plaši kamera


Ovaj argument je relativno OK u ovom slucaju jer je u pitanju javni prostor gde se i ovako i onako ne moze racunati na privatnost.

Medjutim, koristiti argument "posten covek nema sta da krije" je jako opasna stvar u mnogim drugim slucajevima, recimo u slucaju analize IP paketa ili prava na masovno prisluskivanje telefona bez sudskog naloga.

Privatnost je nase pravo za koje su se prosle generacije krvavo borile, i odricati se tog prava zarad nekakvog >fiktivnog< osecaja vece sigurnosti je najgluplja stvar koju neko moze da uradi. Tzv. "sigurnost" je uvek dobar izgovor kada neka drzava zeli da uspostavi vecu kontrolu nad njenim gradjanima.

Kamere u UK NISU smanjile stope kriminala:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2071397.stm
http://www.independent.co.uk/n...educe--crime-rates-646686.html
http://www.thisislondon.co.uk/...s+not+stop+crime%27/article.do
http://www.thisislondon.co.uk/...5+of+crime+unsolved/article.do

Ali su odlicne za trosenje para poreskih obveznika i za stvaranje laznog osecaja sigurnosti i osecaja da drzava navodno nesto radi u vezi borbe protiv kriminala.

Najbolji primer lazne "sigurnosti" su imbecilne procedure na aerodromima koje >nisu< uhvatile teroriste 11.9 ali su i te kako uspesne u hvatanju makazica i turpija za nokte i tretiranju ljudi kao stoke.