[ neca @ 19.07.2005. 20:17 ] @
Citat:

BE­O­GRAD - Evi­den­ti­ra­njem ra­dio-te­le­vi­zij­skih sta­ni­ca u Sr­bi­ji utvr­đe­no je da je nji­hov broj 755, bez RTS-a, što je du­plo ma­nje od pro­ce­na iz­no­še­nih u jav­no­sti. Na­i­me, u Sr­bi­ji tre­nut­no ima 543 ra­dio sta­ni­ce i 73 te­le­vi­zi­je, dok je onih ko­ji isto­vre­me­no emi­tu­ju i ra­dio i te­le­vi­zij­ski pro­gram 139.
Ovo je, me­đu­tim, pre­vi­še za naš pro­stor, oce­nio je ju­če na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re pred­sed­nik Sa­ve­ta za ra­di­o­di­fu­zi­ju Ne­nad Ce­kić, ko­ji je pred­sta­vlja­ju­ći osno­ve na­cr­ta Stra­te­gi­je raz­vo­ja ra­dio-di­fu­zi­je u Sr­bi­ji, oce­nio da će se to pi­ta­nje re­ši­ti pu­tem kon­kur­sa za do­de­lu fre­kven­ci­ja. Tran­sfor­ma­ci­ja RTS-a ključ­na je za uvo­đe­nje re­da u etru. Ona bi, pre­ma Ce­ki­će­vim re­či­ma mo­gla bi­ti okon­ča­na na je­sen, ali pred­u­slov je uvo­đe­nje pret­pla­te.
- Pret­pla­tom će se one­mo­gu­ći­ti bi­lo ko­joj vla­sti da kon­tro­li­še RTS i gra­đa­ni­ma je bo­lje da je pla­ća­ju i da oni kon­tro­li­šu tu ku­ću, ne­go što to či­ne ova­ko, ne­vi­dlji­vo - kroz raz­ne po­re­ze, dok je stvar­na kon­tro­la u ru­ka­ma države - ka­zao je on.
Tak­sa na elek­trič­no bro­ji­lo naj­e­fi­ka­sni­ji je na­čin, ali pro­blem je, upo­zo­rio je pred­sed­nik Sa­ve­ta, što je di­rek­tor EPS-a od­bio da se ti­me ba­vi, uz obra­zlo­že­nje da to "po­li­tič­ki ni­je u re­du". Ce­kić je na­ja­vio da će se o to­me raz­go­va­ra­ti u Vla­di, ali i o du­gu RTS-a od oko 30 mi­li­o­na evra. Jer, je, ka­ko je ka­zao, stav Sa­ve­ta, da na­kon što se RTS tran­sfor­mi­še u dva ra­di­o­di­fu­zna pred­u­ze­ća nji­hov sal­do bu­de nu­la.
Go­vo­re­ći o bro­ju i vr­sti emi­te­ra Ce­kić je prog­no­zi­rao da je mo­gu­će da će u Sr­bi­ji pet ko­mer­ci­jal­nih TV mreža do­bi­ti na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju i da bi kon­kurs tre­ba­lo da bu­de za­vr­šen do kra­ja go­di­ne. Ra­di lak­šeg utvr­đi­va­nja mo­gu­ćeg bro­ja re­gi­o­nal­nih emi­te­ra utvr­đe­no je de­vet ra­di­o­di­fu­znih obla­sti: Be­o­grad­ska, Cen­tral­na, No­vo­sad­ska, Ba­nat­ska, Južna, Ma­čvan­ska, Is­toč­na, Za­pad­na i Ra­ška. Broj lo­kal­nih RTV sta­ni­ca, ko­jih ima 585, tre­ba­lo bi, pro­ce­na je u Sa­ve­tu, da bu­de vi­še ne­go upo­la ma­nji.
Na­kna­da za do­zvo­le za emi­to­va­nje utvr­đi­va­će se na osno­vu zo­ne po­kri­va­nja, pro­gram­ske kon­cep­ci­je i pro­ce­nje­nog pri­ho­da od mar­ke­tin­ga. Iz­net je po­da­tak da je za ra­dij­ske re­kla­me da­to sve­ga 5,5 pro­cen­ta od 55 mi­li­o­na evra utro­še­nih pro­šle go­di­ne na me­dij­sko ogla­ša­va­nje, što ka­ko je upo­zo­re­no uka­zu­je da je ra­dio me­dij ko­me pre­ti ko­laps i od­u­mi­ra­nje.
Pri­va­ti­za­ci­ja elek­tron­skih me­di­ja či­ji su osni­va­či op­šti­ne jed­no je od stra­te­ških opre­de­lje­nja na­cr­ta Stra­te­gi­je raz­vo­ja ra­di­o­di­fu­zi­je, jer je to iz­laz iz zo­ne po­li­tič­kih uti­ca­ja. Ra­di­o­di­fu­zna agen­ci­ja će, ka­ko je re­če­no, spre­či­ti mo­no­po­li­za­ci­ju me­dij­skog pro­sto­ra, a po­seb­no je na­gla­še­no da ku­po­vi­nom lo­kal­nog me­di­ja vla­sni­ku ni­je ga­ran­to­va­no i do­bi­ja­nje do­zvo­le za rad.

Izvor: Novosti

Edit: Greskom sam napisao pogresan izvor.Novosti su bile u pitanju.


[Ovu poruku je menjao neca dana 19.07.2005. u 21:18 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao neca dana 19.07.2005. u 22:18 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao neca dana 19.07.2005. u 22:18 GMT+1]
[ flylord @ 19.07.2005. 20:34 ] @
da li mozes da das tacan izvor ove informacije?
[ time @ 19.07.2005. 21:15 ] @
ovo sto rade je zajebavanje ovog napacenog naroda.zasto bi ja placao rts????televiziju retko kad i gledam a narocito NE rts.ovo je stvarno suludo.voleo bi da neko ko zna vise o tome kaze kako je to u evropi na koju se kao ugledamo.?! pozdrav!
[ neca @ 19.07.2005. 21:19 ] @
Pa i mene je jako zanimalo vase misljenje, ja to ne bi placao ni lud, neka je iskljuce..iovako mi ne treba :)
[ Ave @ 19.07.2005. 21:29 ] @
I,II,III program uopste nemam memorisan na TV-u jos iz perioda Slobine vladavine.
Mislim, placacu je kad na qrcu nikne nokat, znaci N i k a d.
[ time @ 19.07.2005. 21:40 ] @
cekajte malo.pa nije moguce da ce je placati i ko je gleda i ko ne gleda.pa gde je tu demokratija :-o znaci placacemo nekog da nas laze kako lepo zivimo ko u raju....stvarno sramota!!!!!!!! ali nije problem ni sto lazu nego nego stvar je izbora.oni tebi robu(tv program) a ti njima pare.u ovom slucaju ti uzimaju novce a nista ne daju odnosno namecu ljudima svoje misljenje.misle mozda bice gledaniji jer ce narod biti u tripu da ih je platio pa da ce narod hteti da ih sto vise iskoristi odnosno gleda.kako druge televizije zive od reklama.ako ne mogu da zarade dovoljno za sebe ne trebaju ni da postoje.jos uvek daju tri programa na kojima sve zajedno nema nista pametno ni za jedan program.samo eto nek ljudi imaju posao i da kao nesto rade.bog sve vidi ;-)
[ vukad @ 19.07.2005. 22:08 ] @
U Svedskoj se takodje placa pretplata, bez obzira da li gledate drzavnu televiziju ili ne. Kad kupite TV u prodavnici, vasi podaci se prosledjuju Radiotjänst-u i postajete pretplatnik. Slican sistem postoji i u vecini Evropskih zemalja: UK, Nemackoj, Danskoj, Finskoj, ...
[ teddy @ 19.07.2005. 22:16 ] @
Kad je budu, zbog takvih kao vi, vezali za račun za struju ili telefon, plaćaćete je jer nećete imati izbora.

Wikipedia o iznosu pretplate u nekim zemljama širom sveta
Slično, ali na nemačkom (tabele su ipak potpuno razumljive)
Pretplata u Hrvatskoj

Inače, javni servis (iliti po Tijanićevom novogovoru: nacionalna radio-televizija) i nije zamišljen da posluje na komercijalnoj osnovi, već da građanima ponudi i ono što ne mogu da vide na ostalim televizijama (kvalitetni obrazovni i kulturni program i negovanje nacionalne baštine).

Anem o javnom servisu
Emisija Radija 021 o javnom servisu

[Ovu poruku je menjao teddy dana 19.07.2005. u 23:28 GMT+1]
[ Marko_L @ 19.07.2005. 22:33 ] @
A šta fali ovom sadašnjem RTS-u ? Koliko sam mogao da primetim, trenutno imaju najbolji filmsko-serijski program (obično je to ono što gledam na TV-u, tj. kada gledam TV uopšte), najverovatnije zbog Nemečeka, kao i nekoliko zanimljivih emisija koje su se skoro pojavile.Što se tiče vesti, ne verujem da su išta gori ili bolji od drugih, mislim, ne mogu da tvrdim jer te informativne emisije inače ne pratim previše, ali ne verujem da je to više onaj "Slobin RTS".Takođe mi se dopada što se poštuje satnica programa, barem koliko sam mogao da primetim.A što se tiče pretplate, pa ionako je plaćate kroz poreze, samo što toga niste ni svesni...
[ Deda_Mraz @ 19.07.2005. 22:46 ] @
E pa vala necu im platiti pišjlivi RTS, pa makar ne plaćao sve programe na TV-u, ionako od kako sam dobio "bezkablovski" (w.ll) pre par meseci TV pogledam jednom u nedelju dana, ako i toliko....

Ma mislim ajde da naplaćuju PINK, BK i tako to, ali državnu televiziju
[ Ivan Dimkovic @ 19.07.2005. 22:54 ] @
Citat:

U Svedskoj se takodje placa pretplata, bez obzira da li gledate drzavnu televiziju ili ne. Kad kupite TV u prodavnici, vasi podaci se prosledjuju Radiotjänst-u i postajete pretplatnik. Slican sistem postoji i u vecini Evropskih zemalja: UK, Nemackoj, Danskoj, Finskoj, ...


I ako se radi u Svedskoj sta to treba da znaci?

U Svedskoj se, takodje, placa taksa na hard diskove i medije, ciji deo ide domacim izdavacima muzike i filmova - kao reket radi eventualnog krsenja kopirajta (preventivno placanje?) - cinjenica da se to radi u Svedskoj, nikako ne znaci da je ta mera dobra.
[ Deda_Mraz @ 19.07.2005. 22:57 ] @
Ti Švedjani mora da kupuju na crno televizore heheheheh
Reci kakav gadan trip :D
[ Virked @ 19.07.2005. 23:02 ] @
Na tv-u je bilo da ce pretplata iznositi 300 din i da ce se placati uz struju ili telefon.

Citat:
Marko_L: A šta fali ovom sadašnjem RTS-u ?

Nista i svasta.Ma necu bre da placam pretplatu samo ako se bude moglo.Boli me racku za rts.Mamicu im ...
Citat:
Marko_L
A što se tiče pretplate, pa ionako je plaćate kroz poreze, samo što toga niste ni svesni...

Cekaj malo.Ako vec placam pretplatu kroz poreze cemu onda sve ovo.Sta?Nije im dosta?
Ako ce mo iskreno,manje boli ako nisi svestan

[Ovu poruku je menjao Virked dana 20.07.2005. u 00:09 GMT+1]
[ Nemanja Avramović @ 19.07.2005. 23:36 ] @
Citat:
Deda_Mraz: Ma mislim ajde da naplaćuju PINK, BK i tako to, ali državnu televiziju :(


pre bih platio da mi stave neq zabranu na pink, bk, ...
a rts bih rado placao, tu bar ima sta KVALITETNO da se vidi... a ne stupid pink! grrrrr
bun dem down! :)
[ time @ 19.07.2005. 23:50 ] @
ja necu da uporedjujem rts sa ostalim tv stanicama.ako su tako kvalitetni kao sto neki kazu zasto ne mogu da se izdrzavaju od reklama?problem je u tome sto cemo sad placati rts kao pretplatu+ono sta nam uzmu a da i ne znamo.i jos da se reklamiraju na tv-u.ako ce da bude nas servis onda nek izbace reklame pa da ga finansiramo u celini pa da budemo na cisto.znaci nece nam smanjiti neki drugi porez nago ce samo DODATI ovaj!!!!
meni samo nije jasno da li oni misle da je ovaj narod malouman da mu na silu uzimaju novce!!!
[ Fuzz @ 19.07.2005. 23:58 ] @
Po mom misljenju, RTS je televizija koja je najvise unapredila kvalitetet programa u poslednjih nekoliko godina, odnosno od pojave Tijanica. 3K je uvek bio OK, pogotovo ako se uzmu u obzir ogranicena sredstva kojima su raspolagali.
Jasno je da se servisni deo programa ne moze finansirati od reklama, ali mislim da je 300 dindzi u odnosu na prosecna primanja previse.
[ crews_adder @ 20.07.2005. 00:15 ] @
Ne znam samo za koje su se oni pravo uhvatili. Prvo, sto bih ja gledao i Nemeceka i njegove filmove kad sam, recimo, u autobusu pre 10-ak dana odgledao ni manje ni vise nego "Rat svetova" (i mogu vam reci da je zesci shit)?

Dalje, u tim zemljama EU (koje imaju standard "domaci a SiCg-ski"x100), bar onoliko koliko sam ja video, niko nema antene, lavore ni loge, niti se vere po krovu, vec lepo imaju satelitsku TV ili pak kablovsku. Operater kablovske televizije placa TV stanicama ciji program emituje i to se provlaci kroz cenu pretplate koju placaju korisnici. Za satelitsku televiziju - zna se, te televizije se finansiraju ili kroz reklame, kao vecina, ili kroz tzv. "Pay TV" ili "Pay per view", sto se ostvaruje uz pomoc kartica i dekodera, odn receiver-a, koji se ili dobijaju na koriscenje ili kupuju. A RTS bi da uzme sve a da ulozi - nista!
Ja bih rado za B92 ciji radio uglavnom slusam i ciji TV program gledam 99% onog vremena kada mi je TV ukljucen (a to je svega 2-3h dnevno), platio i 10EUR mesecno jer vredi. Mislim da se RTS favorizuje i to bez ikakvog osnova. B92 ima bar 56 puta bolji program od sva tri RTS-a zajedno. Ali, "znojavi siledzija iz Podujeva" mora da zadovolji svoju zedj, pa tako i "NACIONALNA" (da mi je znati ko li samo to smisli) (BK)TV (da, Bogoljub Karic TV, u suprotnom bi bila RTS) mora da uzima desetak. Mada, uzimali su i Vucela i Milanovic & Co., iako je tada "RTS" belezila najmanju mogucu gledanost, pa nikom nista.

Posto je sada sve isto samo njih nema (ali polako se i oni vracaju), nece nas iznenaditi ni ako budu naplacivali pretplatu, pored auto-radija uz registraciju kola, i za svaki pojedinacni TV, pa mozda i za svaki kanal (sreca pa ih ima samo tri). Neka nasa "nacionalna" televizija bude BBC, ne bih imao nista protiv da je placam. Ali sto bi placali nesto sto ne gledamo, pogotovo danas kada postoje "dekoderi"?

Verane, spasi nas!

Zato, samo da se ponadamo da se i signal sa "svedskog TV detektora" odbija od CD-a, pa da se naoruzamo CD-zavesama i CD-roletnama.
[ tdjokic @ 20.07.2005. 00:38 ] @
Pretplata preko elektricnog brojila je vec bila. Placali su je svi, cak i moja nepismena pokojna baba, koja nikad TV nije imala. Da, nas narod je lud, placao je i ponovo ce placati.

Postavlja se jedno drugo pitanje - puna su im usta demokratije i ljudskih prava, a ovamo nam uvaljuju neku maglovitu TV pretplatu. Zasto ONI ne naprave tabelu, iz koje bi se jasno videlo ko koliko % svog mesecnog dohotka u Evropi placa za TV pretplatu?
[ Milos niks @ 20.07.2005. 00:39 ] @
Treba malo citati izmedju redova , dosada se rts placao iz budzeta o.k da li ce drzava smanjite za neku cifru poreze i slicno kada se bude placao odvojeno ceh za rts . Naravno da nece nego ce biti samo jos jedan
izdatak vise za prosecnu porodicu koja i ovako ima manjak para pa im je jos do povecavanja budzeta emisja na rts-u i pretplate na njega . Dajte neki je#eni izbor a ne stalno moras ako ne ... A i ovo sa strujomerima je
beozobrazna odavno oprobana fora uslovljavanja ... Da stavljaju posebnu uplatnicu sto im ne bi bilo veoma tesko..Ljudi bi najverovatnije rekli " Bas me briga , necu da platim ni dinar ako ni negledam rts , idemo na sud pa sta bude "
, bilo bi mnogo slucajave i ideja bi bila unapred osudjena na propast ....ovako ce biti fora aha imate dug za rts pa cemo malo da vam secnemo struju ako ne placate i pretplatu ........... Skoro je bilo jos jedno dirincenje na racun poreznika
sa poskupljenjem goriva : Gorivo na svetskim berzama je poskupelo pa zato moramo da povisimo cenu .. o.k.... ali ipak ne , poskupeli su cenu goriva za 4 dinara po litru i na to dodali porez jos 4 dinara po litru :)

poz.
[ teddy @ 20.07.2005. 00:56 ] @
Citat:
time
meni samo nije jasno da li oni misle da je ovaj narod malouman da mu na silu uzimaju novce!!!


Isto kao što su i Englezi, Nemci, Francuzi, Švajcarci, Šveđani, Danci, Norvežani, Austrijanci, Italijani, Japanci i ostali maloumni, pa im na silu uzimaju i po 20 € mesečno.

Citat:
crews_adder:
sto bih ja gledao i Nemeceka i njegove filmove…


Pretplata nema veze sa gledanjem, već sa izdržavanjem javnog RTV servisa. Dakle, ako te ne zanima RTS, ne moraš da gledaš, ali moraš da plaćaš pretplatu jer je javni servis osmišljen da bude na korist svim građanima, za razliku od privatnih televizija koje su od koristi prevashodno svojim vlasnicima i finansijerima i svoj uspeh mere isključivo rejtingom i brojem reklama.

A čemu to služi javni servis: pa ukratko, služi tome da ne dozvoli da se kulturni i obrazovni nivo nacije spusti ispod određene granice, a to postiže učestvovanjem u produkciji domaćih filmova i serija, emitovanjem obrazovnog programa (npr. kursevi jezika, emisije o nacionalnoj istoriji, putopisi), dečjih emisija (Kockica), snimcima pozorišnih predstava i sličnim stvarima kojih na drugim televizijama ili nema ili su izuzetno malo zastupljene. Takođe on treba da obezbedi informisanje građana koje, za razliku od privatnih stanica neće zavisiti od finansijskih lobija ili vlasnika, te program na jezicima nacionalnih manjina, što svakako komercijalne TV i radio stanice ne mogu da rade.

Sve te delatnosti su teško održive na čisto komercijalnoj osnovi, pa je neophodno obezbediti finansiranje na drugi način, ili preko budžeta (ređi slučaj) ili preko pretplate (češći slučaj u razvijenom svetu).

Inače ove vaše reakcije mi dosta liče na one kada su uvođene kazne za nevezivanje sigurnosnog pojasa pri vožnji.


[Ovu poruku je menjao teddy dana 20.07.2005. u 02:00 GMT+1]
[ Downforce @ 20.07.2005. 01:14 ] @
@teddy
Da li ti stvarno verujes da ce te pare biti pametno i svrsishodno iskoriscene?To je ono sto mene muci.
[ crews_adder @ 20.07.2005. 01:32 ] @
Citat:
teddy: Pretplata nema veze sa gledanjem, već sa izdržavanjem javnog RTV servisa.


Bolje da placamo pretplatu za odrzavanje javnog WC servisa. Mnogo nam je potrebniji. Mislim na upotrebnu vrednost.

Za pojaseve nemam nista protiv, cak smatram da kazne treba i poostriti. U Nemackoj postoji obaveza vezivanja gde god postoji pojas, dakle moraju se vezivati i oni koji sede na zadnjem sedistu, ako pojas tamo postoji. Ali nisam jos cuo da oni placaju neki javni RTV servis. A i da placaju, 20€ mesecno za njih je... 30-ak minuta rada po clanu domacinstva.

Ali dobro, ceracemo se jos.
[ Milos Stojanovic @ 20.07.2005. 01:58 ] @
Uf, mene je mnogo više zabrinula ona cifra o broju aktivnih TV stanica kod nas, prosto ne verujem da je broj toliki. Kvalitet programa na RTSovim kanalima može da se meri sa možda još 2-3 kanala u našoj zemlji. Što se ostalih tiče, ja bi ih sve pozatvarao :) Nikako mi nije jasno kako se te stanice izdržavaju i na koji način opstaju u tolikom broju.


Ne kažem da RTS ima Bog-zna-kakav program, ali gledajući ostale kanale (npr RTV Košava !? molim vas, o čemu pričamo?) RTSovi kanali imaju SADRŽAJ.

E sad, dal treba uvesti pretplatu, dosta zajebano pitanje. Naravno da nam se neće svideti uvođenje bilo kakvog obaveznog vida naplate usluga, ali dok se kod nas ne razvije infrastruktura kablovske televizije i postane pristupačna svima, nešto ne vidim da će biti drugačije.


Jedino je strašno to što će pretplatu morati da plaćaju i ljudi koji nikad u životu nisu uključili RTS, a ima takvih - recimo moja sestra se po ceo dan truje onim Pinkom (eh, kako bih tek njih ugasio :), a ja u njenim godinama gledao životinjsko carstvo (na RTSu, jelte) ... gde ide ova omladina ;P
[ tdjokic @ 20.07.2005. 06:27 ] @
Ovo je mnogo veci problem nego sto na prvi pogled izgleda. Pre svega, sta je to "pretplata" i kako je taj pojam nastao? Jedan od najpopularnijih je pojam pretplate na novine - pretplatis se, pa ti postar ili klinci iz susedne ulice donose novine na kucnu adresu. Kasnije, ljudi su poceli da kupuju radio-aparate i uvedena je pretplata. Znaci - neko je IMAO radio, neko ne, pa se svima cinilo logicno da pretplatu za radio program placa onaj ko ima radio.

Sada se sve promenilo, svi imaju (dobro, skoro svi, ili - mnogo vise ima, nego sto nema) radio i TV prijemnike. Ako imaju svi, onda je pojam pretplate za drzavnu TV besmislen. Nemas nikakvog izbora, moras da placas, zasto onda to nazivati "pretplatom"? Osnovna osobina pretplate je da mozes da odustanes ili promenis onoga ko ti pruza uslugu, a to ovde ne postoji. Znaci, ime je neispravno.

Drugo, ako se radi o drzavnoj ustanovi, koja treba narodu da pruzi stvari koje su i ovde navedene i protiv kojih nemam nista - kvalitetniji i raznovrsniji program, narocito na specijalnim podrucjima, onda neka se finansira iz budzeta. E, sad se tu pokazuje genijalnost g.Tijanica: "Smanjili nam budzet, pa necemo moci da vam pruzimo ono sto treba da vam pruzimo, a osim toga, ako nam vi (narod) date pare direktno, onda vlast nece moci da nas ucenjuje i nece moci da utice na nas rad." Aha - znaci pare na ruke, OBAVEZNO, a kako se trose te pare, vlast vise ne kontrolise, jer narod daje direktno, pa ce sada narod da kontrolise rad RTS-a? Malo morgen! Niko ne govori o mehanizmima nadgledanja funkcionisanja RTS-a, a na sva usta govore kako "Evropa zahteva da to postane ...."

Trece, postoje mnoge sluzbe na koje vlast moze da utice i da nanosi stetu narodu. Recimo - policija. Hajde da ukinemo finansiranje policije iz budzeta, drzava svima da snizi porez za odredjeni iznos, a mi (= narod) cemo lepo odrediti "pretplatu" za policiju, pa ce policija biti nasa, pa onda cik drzava nesto da nas zeza!

Neko je uporedio ovu "pretplatu" sa uvodjenjem vezivanja u motornim vozilima. To dvoje nema nikakve veze. Ja sam licno jos 1977 godine sam napravio naslone za glavu za bratov auto i redovno smo koristili pojaseve, jer smo shvatali da se radi o korisnoj stvari. Ova "pretplata" je prevara, izvlacenje dodatnih sredstava od siromasnog naroda, koja se uz to daju korisniku sa malo ili bez ikakve kontrole trosenja. Jer, kad se kaze "budzetska ustanova" onda se dobro zna sta to znaci - drzava daje pare i nadgleda rad, a ovako ce biti "pojeo vuk magarca".
[ Kljajoni @ 20.07.2005. 07:49 ] @
Cek, cek, cek ....

Sad ne razumem, kako se meni cini na osnovu prethodnih postova ispada da se ova pretplata (ako se uvede, a naravno oce) MORA placati gledao ti RTS ili ne ? Jes da imaju jedan od boljih programa u poredjenju sa ostalima (ne zaboravite sport !), ali ne toliki da bi ga placao 300 din mesecno !!!
[ srki @ 20.07.2005. 08:18 ] @
A koliko gradjani placaju rts? Znam da dosta para iz budzeta ide RTS-u pa me zanima ako se gleda prosek plata i placenog mesecnog poreza, koji procenat ide RTS-u? Mozda je to i vise od tih 300 dinara?
[ Ivan Dimkovic @ 20.07.2005. 08:55 ] @
Ako uvedu placanje RTS-a onda moraju izbaciti reklame osim u kratkim tacno definisanim periodima od minut-dva - ne moze i jare i pare, ako su javni servis, ima da budu javni servis - ako su komercijalna stanica, moze komercijala.

Eto, recimo BBC World je servis - najkvalitetnija TV stanica za koju znam, reklama skoro da uopste nema (osim za hotele i sl..., reklame za higijenu, uloske i sl nisam nikad video) - za tako nesto vredi dati pare.
[ Brutalno dobro @ 20.07.2005. 09:22 ] @
treba placati javni servis, ali svakako ne 300 din mesecno... 50 din je sasvim optimalna cena.... neka je 1.mil domacinstava (lupam).. to je 50 mil. mesecno... vise nego dovoljno.... + sponzori + budzet... ali gologuzija mora da se rastera sa RTS-a.... koliko mi se cini imaju nekoliko hiljada zaposlenih... na ovako malu drzavu...mnogo je..
[ tdjokic @ 20.07.2005. 09:26 ] @
Citat:
Kljajoni: kako se meni cini na osnovu prethodnih postova ispada da se ova pretplata (ako se uvede, a naravno oce) MORA placati gledao ti RTS ili ne ?
Da, u tome je kvaka. Neko vreme se placalo na strujomer - kao sto rekoh, moja pokojna baba, nepismena zena, docekala da joj uvedu struju u kucu a o televizoru nije ni razmisljala - niti cuje, niti vidi dobro, i - tap, "pretplata", cim imas struju placas TV pretplatu! Prvo su imali one inspektore, sto su se sunjali oko kuce i lovili te, da li imas TV prijemnik ili ne, a onda im to dosadilo i razrezali svima isto i gotovo.

U krajnjoj liniji, ovo je mucka i na visem nivou. MMF trazi od nas da smanjimo javnu potrosnju, sto ima veze sa zvanicnom inflacijom, a nasi ce sada mimo budzeta da podrzavaju bas tu javnu potrosnju. Sto bi se reklo, "drzavna siva ekonomija" - sto ne prodje kroz zvanicni budzet, to se ne racuna u inflaciju, pare Tijanicu na ruke, bez "fekalnog" racuna, he, he, he.....
[ Ivan Dimkovic @ 20.07.2005. 09:40 ] @
Gradjani Srbije svakako ne bi trebalo da daju ni prebijen dinar RTS-u dok se ne uradi kompletna informaticka infrastruktura i da se svi prihodi i rashodi javno vide na sajtu, kao sto bi i trebalo sa svakim javnim preduzecem.

Mora postojati nezavisan audit, inace je suludo ocekivati od gradjana da finansiraju nesto gde ne znaju gde njihov novac zapravo ide.

Problem sa razno-raznim drzavno/drustvenim organizacijama, "servisima" i sl (da ne nabrajam dalje) - je sto zaradjen novac i vreme gradjana Srbije smatraju nacionalnim resursom koji mogu da trose kada i kako zele na krpljenje njihovih rupa i za izigravanje socijalnog servisa za gomilu radnika koji ne bi trebalo da budu zaposleni in the first place.

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 20.07.2005. u 10:42 GMT+1]
[ techtris @ 20.07.2005. 09:59 ] @
Evo ja bih plaćao pretplatu, ali hoću da mi RTS za tu mesečnu nadoknadu obezbedi besprekoran DVB-T signal koji već puštaju sa jednog predajnika i risiver za praćenje takvog signala. Apsurdno je plaćati nešto što mnogi ne mogu lepo ni da vide, kvalitet signala RTS-a bi morao da bude na višem nivou ako već to plaćamo... pazite, ja imam kablovsku pa nisam zadovoljan kvalitetom signala RTS-a, zamislite tek ljude sa logama i sobnim antenama.

Što se tiče sadržaja, RTS nije loš, filmski i serijski program trenutno najjači u Srbiji, ali je vizuelni identitet televizije katastrofa. Da li je moguće da ne mogu jednostavno da angažuju nekoga da im napravi kvalitetani vizuelni imidž pošto je jasno da oni to sami ne umeju da urade. Čuo sam iz pouzdanih izvora da čovek koji je zadužen za to u RTS-u nema nikakve kvalifikacije za taj posao.

Onda broj zaposlenih.... to je tek priča za sebe. Ima ih otprilike 4 puta više nego što bi trebalo da ih bude, i to posle rezova koji su skoro bili na Radio Beogradu. Zaista mi ne pada na pamet da plaćam toliko suvišnih ljudi. Ovo što je Ivan Dimković rekao podržavam u potpunosti. Mora da se zna u šta se ulažu naše pare, a ne da bude po starom srpskom receptu "ćuti i plaćaj, inače....."
[ BluesRocker @ 20.07.2005. 09:59 ] @
Zanimljivo je da RTS nije kupio nijedan crtani film u zadnjih 15 godina.

[Ovu poruku je menjao BluesRocker dana 20.07.2005. u 11:00 GMT+1]
[ techtris @ 20.07.2005. 10:07 ] @
Ne samo da nisu kupili, već su izgubili i dozvolu za one koje su ranije emitovali sa Duškom, Dačom....

Evo teksta iz Glasa Javnosti, sa primerima koliko se plaća pretplata u nekim zemljama
http://www.glas-javnosti.co.yu/danas/srpski/D05071902.shtml
Kako vole da se pozivaju na uređene zemlje kad treba da nam zavuku ruku u džep, ali ne i kad treba da nam nešto omoguće i poprave.....

[Ovu poruku je menjao techtris dana 20.07.2005. u 11:11 GMT+1]
[ Ilic Igor @ 20.07.2005. 10:23 ] @
Sta sve nismo hteli...
Ima da placamo pa cemo da pitamo jel ima jos nesto.
To ce sigurno da dolazi sa racunom za struju, kad se nagomila za rts (posto planiramo da ne placamo) doci ce cika sas makaze.
Pre je to bilo kod nas (Jugoslavija), pa je ukinuto, pa ga sad vracaju.
Secam se da ti zapecate ulaz za antenu kod tv-a ako ne placas.
[ crews_adder @ 20.07.2005. 10:47 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Eto, recimo BBC World je servis - najkvalitetnija TV stanica za koju znam, reklama skoro da uopste nema (osim za hotele i sl..., reklame za higijenu, uloske i sl nisam nikad video) - za tako nesto vredi dati pare.


E, Ivane, izgleda da ti odavno nisi gledao ove nase TV stanice... Pivo, krediti, pivo, krediti, pivo, krediti, "ja sam Zoran Petrovic", prasak za ves i prasak za sudove su gotovo jedine reklame. Vremena se menjaju, pa i kod nas.
[ teddy @ 20.07.2005. 12:28 ] @
Citat:
kljajoni:

ispada da se ova pretplata (ako se uvede, a naravno oce) MORA placati gledao ti RTS ili ne ?


A kako ti misliš da kontrolišu da li gledaš ili ne, da ti uvedu velikog brata u stan ili da ti veruju na reč da ne gledaš :P ?

Citat:
BluesRocker:

Zanimljivo je da RTS nije kupio nijedan crtani film u zadnjih 15 godina.


Ovo nije tačno. Upravo ide Tintin svakim radnim danom (osim kad ima sporta) oko 19 na drugom.

Citat:
Ivan Dimkovic:

Eto, recimo BBC World je servis - najkvalitetnija TV stanica za koju znam, reklama skoro da uopste nema (osim za hotele i sl..., reklame za higijenu, uloske i sl nisam nikad video) - za tako nesto vredi dati pare.


BBC World je komercijalna stanica, a ako ima malo reklama, to onda može samo značiti da postoji veliko preklapanje sadržaja tog kanala i BBC-jevih stanica namenjenih domaćoj publici koje se finansiraju iz pretplate (BBC 1, BBC 2, BBC News 24…). Inače takvu stanicu nije teško napraviti (i ne košta previše), ona proizvede svega nekoliko sati programa dnevno, jer se iz sata u sat ponavljaju ključni prilozi (ko je gledao vesti dva sata zaredom zna o čemu govorim), a dokumentarci koji se emituju ionako se uglavnom ne prave za taj kanal, već za britanski BBC. I druge njuz-stanice imaju manje reklama od zabavnih televizija, a kod BBC Worlda je slučaj takav da oni verovatno nemaju potrebu da trpaju enormne profite u džepove svojih vlasnika (kao npr. CNN).

Inače, po mom mišljenju je Euronews mnogo kvalitetniji i balansiraniji u svom izveštavanju (iako ne gaji duže forme), pa zato i ima vodeću poziciju na evropskom tržištu njuz-kanala, a i on ima vrlo malo reklama.

News i infotainment kanali ne produciraju serije, igrane filmove i zabavne sadržaje niti otkupljuju sportske prenose, pa se zato njihovi budžeti ne mogu porediti sa budžetom javnog servisa.

Evo u čemu je razlika između javnog servisa i komercijalne televizije, po rečima direktora BBC-ja Marka Tompsona iz 2000. godine:

Citat:
The BBC has argued for many years that one of the things that makes us different from our commercial competitors is the sheer range of programmes in our schedule. Each year we report to Parliament how many different kinds of programmes we show on our main channels: this past year, for example, we showed 14 different genres on BBC ONE and BBC TWO in peak-time. Now, I believe that commissioning a truly broad range of programmes, including less popular genres like the arts, music, religion, current affairs, as well the popular ones, really is an article of faith for a public broadcaster.


Dakle oni emituju 14 različitih žanrova u udarnom terminu na svoja dva kanala. Ko uspe da pronađe kanal (uključujući i RTS) u Srbiji koji emituje više od 5, svaka mu čast. Naravno, teško da se sada može reći da RTS zadovoljava ovako visoke standarde: npr. nijedna javna TV u Evropi (osim one nesrećne Makedonske) ne emituje reality-emisije (48 sati svadba, Jednostavan život) kao RTS. RTS je još uvek mastodont sa prevelikim brojem zaposlenih i po programu više pokušava da konkuriše Pinku nego da ostvaruje svoj zadatak ozbiljne televizije, dok B92 popunjava rupe i pokušava da bude javni servis u nedostatku ozbiljnog istraživačkog novinarstva na javnoj TV.

Citat:
tdjokic:

Ovo je mnogo veci problem nego sto na prvi pogled izgleda. Pre svega, sta je to "pretplata" i kako je taj pojam nastao? Jedan od najpopularnijih je pojam pretplate na novine - pretplatis se, pa ti postar ili klinci iz susedne ulice donose novine na kucnu adresu. Kasnije, ljudi su poceli da kupuju radio-aparate i uvedena je pretplata. Znaci - neko je IMAO radio, neko ne, pa se svima cinilo logicno da pretplatu za radio program placa onaj ko ima radio.


Pojam pretplata je pogrešan, u većini zemalja to se naziva taksom (hrvatski: pristojba, engleski: fee, nemački: Gebühren). Pretplata implicira da čovek svojom voljom nešto želi da gleda, pa da onda to plaća. Ovde se ne radi o tome, već o izdržavanju javnog servisa. Zato se u svim tim jezicima pretplata na kablovsku ili satelitsku TV (ili čak novine) zove drugačije (hrvatski: pretplata, engleski: subscription, nemački: Abonnement).

Citat:
Brutalno dobro:

treba placati javni servis, ali svakako ne 300 din mesecno... 50 din je sasvim optimalna cena


Ovo je jedan od retkih izdataka koji su koliko-toliko usklađeni sa veličinom prosečne plate. Šta biste rekli, da morate, kao Austrijanci, izdvajati dvadesetak evra mesečno, i imati samo dva kanala javne TV, kao oni do pre par godina (ATV+ je prva privatna TV kuća u toj zemlji koja ove godine slavi dvogodišnjicu zemaljskog emitovanja). Dakle, pošto su nam prosečne plate desetak puta manje, manja je i pretplata (ne baš toliko, ali je opet znatno manja od svih zapadnoevropskih evropskih zemalja). Struja ne košta toliko puta manje, benzin takođe, pa ne razumem u čemu je problem. Može pretplata da bude 50 dinara, ali onda se od RTS-a ne može očekivati da obavlja svoju ulogu, već će se pretvoriti u još jedan Pink. Ovako barem dobijamo mehanizam da se bunimo protiv zatupljivanja građana preko talasa RTS-a.

Citat:
Ivan Dimkovic:

Ako uvedu placanje RTS-a onda moraju izbaciti reklame osim u kratkim tacno definisanim periodima od minut-dva - ne moze i jare i pare, ako su javni servis, ima da budu javni servis - ako su komercijalna stanica, moze komercijala.


To će moći jednog dana kad prihodi od pretplate budu značajni. Mi imamo gotovo 8 puta manje stanovnika od Britanije, pretplata je više od 4 puta veća od naše, pa se u njihovu kasu slije 32 puta više novca. Sa ovom pretplatom bez pomoći iz budžeta i preterivanja sa reklamama pitanje je da li je moguće finansirati samo jedan kvalitetan kanal, dva svakako nisu moguća.
[ superbaka @ 20.07.2005. 13:48 ] @
Citat:
tdjokic
Pretplata preko elektricnog brojila je vec bila. Placali su je svi, cak i moja nepismena pokojna baba, koja nikad TV nije imala.


placao ju je i moj hodnik u kome je godinama bila iskljucena struja! i pre nego sto je uvedeno placanje preko elektricnog brojila, nama su u zgradi u kojoj sam ziveo nekoliko godina ranije iskljucili struju u hodniku zgrade jer je nismo placali... mozete li da zamislite da su nam redovno stizali racuni za taj hodnik u kome je pisalo: potroseno = 1kW, i na taj potroseni kilovat (da mi je znati kako je mogao da se potrosi kad nema struje!) kalemili televizijsku pretplatu!!!
a ovu izjavu oko kontrole rts od strane gradjana shvatam kao uvredu! jer neko ko tako nesto odvali verovatno me smatra za budalu kad misli da cu to da progutam! ko ima ovlascenje da smenjuje generalnog direktora rts-a? grupa gradjana "Donja Klacevica"? mi da im jos i konja 'ranimo, a oni da ga jasu, pa da nam jos i pricaju kako je to za nase dobro...
ja TV nisam gledao danima, sta vise, nemam antenu, a kad ga pogledam, to je kada sam kod nekog u gostima... drzavna televizija bi trebala da postoji i da se placa! ali da se skrembluje (ako je to uopste moguce sa analognim "krovovskim" antenama) a ko je placa da dobije dekoder... ima mnogo stvari koje mogu da se postave pod "odrzavanje kulturnog nasledja nacije", ali ne moze to bato na silu! 'ajde sad svi lepo za ruke pa u pozoriste, da ne biste platili kaznu...
[ JimRainor @ 20.07.2005. 14:21 ] @
E ako uvedu preplatu ima da iz protesta bacim ebeni tv kroz prozor, ionako ga nisam upalio vise od mesec dana. U tom slucaju bi morali da uklone reklame, promene strukturu vesti (da prvo daju prognozu vremena pa onda ostalo a ne da te teraju da slusas sranja da bi video oces li sutra pokisnuti, iako meni to ne treba jer gledam vreme na internetu ali zbog ostalih bi trebalo) i jos mnogo toga.

[Ovu poruku je menjao JimRainor dana 20.07.2005. u 16:28 GMT+1]
[ Ivan Dimkovic @ 20.07.2005. 14:27 ] @
Jos i po praistorijskim podacima (2003) - RTS je izgleda pravio oko milion eura mesecno profita na reklamama (sto mu izadje bezmalo 30% prihoda koje bi prikupili pretplatom)

Dakle, po novom zakonu, RTS bi da vam proda reklame za koje je vec ranije dobio pare od onih koji se reklamiraju ;-)

Super je to sve smisljeno, pola cemo da marnemo od Nemaca i Engleza (wow) a pola cemo da uzmemo sa Balkana (jel...) i dobiti ubitacnu kombinaciju - za gledanje reklama za uloske ce ljudi morati da plate! ;-))

[ salemfk @ 20.07.2005. 14:28 ] @
Citat:
superbaka: placao ju je i moj hodnik u kome je godinama bila iskljucena struja! i pre nego sto je uvedeno placanje preko elektricnog brojila, nama su u zgradi u kojoj sam ziveo nekoliko godina ranije iskljucili struju u hodniku zgrade jer je nismo placali... mozete li da zamislite da su nam redovno stizali racuni za taj hodnik u kome je pisalo: potroseno = 1kW, i na taj potroseni kilovat (da mi je znati kako je mogao da se potrosi kad nema struje!) kalemili televizijsku pretplatu!!!

Zato je neko iz zgrade trebao da prijavi da je taj strujomer za merenje zajednice potrosnje! Tako da se onda oslobadja placanja pretplate. Bar je tako bilo u mojoj zgradi!

A sta bi sa onim najavljivanim zakonom o reklami? Tipa koliko dugo smeju reklame da seku film, obrazonu emisiju, kada smeju da se reklamiraju sexy telefoni i sl!

Citat:
teddy:Dok B92 popunjava rupe i pokušava da bude javni servis u nedostatku ozbiljnog istraživačkog novinarstva na javnoj TV.


Sto se tice istrazivackog novinarstva OK, ali i on je poceo da se polako i sigurno komercijalizuje. Cesto se desava da gledam seriju koja je 5 min pre kraja prekinuta reklamama, pa se serija nastavi na 30 sec, zatim vesti, opet reklame i onih 4 min serije nakon 15 min pauze!
A da ne analiziramo najavu nove pompezne emisije Big Brother.
[ mrkidivx @ 20.07.2005. 14:59 ] @
Ma izem ti rts, ja za sbb kablovsku od 50 i kusur kanala plaćam 250 dinkića a sad trebam još da dajem za neki tamo usrani rts 300?!?! Pa jel su oni ludi radije bih dao tih 300 dinkića za porno paket kanala na sbb-u.
[ BluesRocker @ 20.07.2005. 15:09 ] @
Citat:
teddy: Citat:

BluesRocker:

Zanimljivo je da RTS nije kupio nijedan crtani film u zadnjih 15 godina.


Ovo nije tačno. Upravo ide Tintin svakim radnim danom (osim kad ima sporta) oko 19 na drugom.

Da preformulišem konstataciju:
Zanimljivo je da je RTS kupio jedan crtani film u zadnjih 15 godina.

Nadam se da je sad tačna. :)
[ BluesRocker @ 20.07.2005. 15:18 ] @
Citat:
Može pretplata da bude 50 dinara, ali onda se od RTS-a ne može očekivati da obavlja svoju ulogu, već će se pretvoriti u još jedan Pink.

Ako se pretvori u Pink, onda mu ne dam ni tih 50 dinara.

Moje mišljenje je da RTS-u treba da se daju namenska sredstva iz budžeta: za Kockicu tolko i tolko, za koncerte klasične muzike tolko, za obrazovni program tolko, a sve ostalo treba da se finansira od reklama.
Što se tiče pretplate, jedino bih pristao ako mogu da biram kojoj će televiziji da idu pare. Neka stave na račun spisak tv kuća pa nek svako zaokruži kojoj će pare da idu. I da cena bude od 50 do 100 dinara, pošto je narod još jako siromašan.
[ srki @ 20.07.2005. 15:40 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic:
Ako uvedu placanje RTS-a onda moraju izbaciti reklame osim u kratkim tacno definisanim periodima od minut-dva - ne moze i jare i pare, ako su javni servis, ima da budu javni servis - ako su komercijalna stanica, moze komercijala.

Ljudi o cemu vi pricate, pa placanje RTS-a je odavno uvedeno i placa se preko budzeta. Budzet za ovu godinu je isti kao i budzet za ukupne troskove svih univerziteta u Srbiji. Sramota! Ljudima koji pricaju da se RTS poboljsao zbog Tijanica zelim da kazem da to nije tacno. Poboljsao se jer je Tijanicu dato na raspolaganje 3.2 milijarde dinara dok je prethodnicima bilo dato 800 miliona iz budzeta. Lako je kupiti pravo na prikazivanje serija i filmova ako imas para.

Nego ajde da izracunamo koliko gradjani danas placaju RTS. Iz budzeta je izdvojeno 3,2 milijarde dinara. Broj stanovnika Srbije je 7498001. Broj domacinstava je 2,57 miliona. Ako podelimo 3,2 milijarde sa brojem domacinstava dobijamo da svako domacinstvo placa 1245 dinara godisnje sto je manje nego planiranih 300 dinara mesecno ali opet ni to nije mala para i ne znam kako mozete da pricate "ako uvedu placanje RTS-a" kada ga mi vec placamo.
[ Fuzz @ 20.07.2005. 16:02 ] @
Nije stvar samo u filmovima, nego i u novim autorskim emisijama.
[ srki @ 20.07.2005. 16:11 ] @
Pa kada imas para lakse je praviti i te emisije. Ne mozemo porediti kvalitet televizije koja prima 4 puta manje para i one koja prima punu sumu. Takodje ako primas vise i imas program koji ce ljudi da gledaju onda mozes i vise para da zaradis od reklama.
[ time @ 20.07.2005. 16:43 ] @
a ko ce biti nadlezan za tu pretplatu?ko ce odredjivati kada treba da poskupi ili pojeftini ;) samo ako se skroz ukinu reklamo stvar moze da valja.znaci reforma iz korena.meni uopste nije jasno odakle im pravo da nekom namecu da mora da placa nesto sto mozda uopste i ne koristi.kao i sve u srbijii i ovo je neka vrsta pjacke naroda.placacemo nekoga da nam prica ono sto "on" hoce.i treba da nas sisaju kada im dozvolimo.demokratija mu je da MI damo nekom pravo da nam radi sto hoce i da nas ubedjuje(ubedi) da je to za nase dobro bas pomocu televizije.kakav bedak!!!!!
[ Pici man @ 20.07.2005. 17:13 ] @
Mene ovo ipak najvide zabavlja:

Citat:
Tak­sa na elek­trič­no bro­ji­lo naj­e­fi­ka­sni­ji je na­čin, ali pro­blem je, upo­zo­rio je pred­sed­nik Sa­ve­ta, što je di­rek­tor EPS-a od­bio da se ti­me ba­vi, uz obra­zlo­že­nje da to "po­li­tič­ki ni­je u re­du".


Zaista se ljudi trude da dodju do ekstra para po svaku cenu, ali uzimajuci cak i na razmatranje "tehniku" javnih kradja koju je promovisao i izmislio bivsi rezim socijalista - e OVO JE SMESNO.
[ Ivan Dimkovic @ 20.07.2005. 17:23 ] @
A pa da, stara real-socijalisticka garda iz RTS-a bi kehsanjem za EPS, na primer - da besplatno dodju do baze svih domacinstava. Naravno, zakoni o privatnosti su nesto sto nije postojalo dok su izucavali skolu, pa valjda misle da je tek tako nekom poslati racun sasvim OK stvar.

To se valjda isto tako radi i na tom "zapadu" koga pominju ;-) How yes no.
[ mrkidivx @ 20.07.2005. 20:11 ] @
Ne kaže se džabe-sve je isto samo NJEGA nema...
[ Milos niks @ 20.07.2005. 21:18 ] @
Bilo bi dobro da zabrane registraciju vozila , vadjenje licnih dokumenta (produzivanje ) isporuku struje dok se ne uvere da ste izmrili pretplatu za rts ... Gde li su takva uslovljavanja vec primenjena ? Nesto nemogu da se setim :))).
[ Buum @ 20.07.2005. 23:21 ] @
Blah, još jedna otimačina u najavi...

Ja ću sigurno smisliti neki način da državu zajebem za tih 300 dinara mesečno jer:

• Ne verujem da će Tijanić razbucati hordu neradnika od 5-6000 ljudi na pristojan nivo od oko 700 profesionalaca. Pa, ***ote, te bagre ima više od onih nesrećinka iz kragujevačke Zastave!

• Nisu predviđeni nikakvi mehanizmi za nadzor trošenja novca koji planiraju da otmu od naroda. Kakve su kazne predviđene za eventualne zloupotrebe? Slutim – nikakve!

• Mi smo mala, jadna, bedna i siromašna zemlja i naš "javni servis" nema šanse da prismrdi britanskom BBC-u ni pod tačkom razno – može samo da liči na njega i da bude dosta skromniji. Stoga se ni ne treba upuštati u megalomanske projekte koji iziskuju:
300 din × 1 milion domaćinstava u Srbiji = 300 miliona dinara mesečno ~ 3,6 miliona JEBENIH evra MESEČNO za usranu nacionalnu televiziju!!! NE DOLAZI U OBZIR!

Definitivno postoji mnogo prečih stvari od finansiranja neiživljenih likova sa RTS-a.
[ Ivan Dimkovic @ 20.07.2005. 23:37 ] @
E, a pazi Buum... i sa 3.6 miliona evra mesecno, ako podelis na 6000 ljudi (koliko RTS ima) dobijes 600 evra mesecno po osobi!!! Dakle, sa svim tim novcem dobijes za oko 400 evra neto platu + porez. I nije nesto, jel da? Kako ce sa tom lovom da pokriju neke edukativne projekte, kupovinu opreme, satelitske linkove, digitalne sisteme prenosa i ostalu infrastrukturu, struju, telefon, placanje glumaca, reditelja, producenata itd... licenciranje stranih filmova i serja, odrzavanje studija i studijsku opremu?

Hoce malo sutra. Dakle i dalje hoce da budu socijalni servis za 6000 ljudi (tipa 200 evra prosek) + nesto malo odrzavanja opreme .. cisto da radi, a ako nesto pretekne od marketinga, mozda i kupe neki ozbiljniji naslov #)@*(&

Sto samo pokazuje jednu vrlo interesantnu osobinu firmi i so-called "servisa" i "sluzbi" na drzavnim jaslama (RTS, Zastava, JAT, VSCG, ...) - niposto ne zele da se menjaju tako sto ce ostaviti iskljucivo strucne ljude da rade posao kako treba - ali svakako zele da neko finansira njihove rupe bez dna, i da doveka zadrze status quo - neoficijelnog "socijalnog servisa" za gomilu mamuta koji misle da je posao nesto sto ti je garantovano za ceo zivot, pa makar nista i ne radio na njemu.

Face it - sve te organizacije su postale de-facto socijalne sluzbe, uz obaveznu Skupstinu Srbije koja je "ideja vodilja" takvoj "ekonomiji" - i, da stvar bude grdja - uporno se trude da ocuvaju takav sistem, koji je jednostavno neodrziv.

Naravno, ako se pojavi neko ko kaze ovo gore, on ce automatski biti proglasen za "mrzitelja" svega "srpskog" - a oni koji misle da su pare (dakle rad i vreme!) gradjana Srbije svacije, tj. nicije i da svako treba da uzme koliko mu treba odatle - taj je vizionarski patriota. To je bolest.

Da neko pogresno ne shvati - ja sam potpuno za to da RTS postane "javni servis" - ali da se stvar pocne od temelja... dakle, potpuna transparencija i javnost troskova/nabavki, nezavisna kontrola poslovanja i detaljna analiza (neke ugledne svetske kuce za reviziju) koliko im treba zaposlenih a onda... downsizing.

Tek posle toga gradjani Srbije treba da placaju takav servis... do tada ce to biti samo jos jedna u nizu pljacki tudjeg rada, pogodite cijeg.

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 21.07.2005. u 00:40 GMT+1]
[ Downforce @ 21.07.2005. 01:00 ] @
Citat:
Da neko pogresno ne shvati - ja sam potpuno za to da RTS postane "javni servis" - ali da se stvar pocne od temelja... dakle, potpuna transparencija i javnost troskova/nabavki, nezavisna kontrola poslovanja i detaljna analiza (neke ugledne svetske kuce za reviziju) koliko im treba zaposlenih a onda... downsizing.


Ivane ja ovo ne mogu ni da zamislim.To je razlog zbog kojeg mi je zao tih 300 din. koje ce mi oteti.Dao bih im i 500 din. samo da su spremni da ucine ovo sto si napisao.
[ tdjokic @ 21.07.2005. 01:26 ] @
Negde sam procitao vest (valjda na b92) da udruzenje potrosaca priprema bojkot placanja te tzv. pretplate.
[ mrkidivx @ 21.07.2005. 01:27 ] @
Ma ni cenera im ne bih dao.Ovom non-stop pljačkanom narodu je dosta i koje kakvih javnih servisa i ostalih džidža midža.
[ Deda_Mraz @ 21.07.2005. 01:41 ] @
Ma dajte bre ljudi šta je vama?
Od ovoga neće biti ništa videćete, opet neka novinarska patka.....

Pa ni ti iz RTS-a nisi baš totalni ludaci... :/
[ srki @ 21.07.2005. 02:19 ] @
Citat:
tdjokic: Negde sam procitao vest (valjda na b92) da udruzenje potrosaca priprema bojkot placanja te tzv. pretplate.

A sto se nisu bunili do sada? Ako samo povecaju pare koje idu iz budzeta pa videcete da se niko nece buniti od potrosaca. Nije mi jasno kako ljudima treba da nacrtas da oni daju pare RTS-u pa tek onda da shvate da treba da se bune?
[ pctel @ 21.07.2005. 05:51 ] @
Pa sta ti tu nije jasno? Sada se zna koliki je harac i on nece biti manji ako se smanje davanja RTS-u. Sa druge strane, prosecan covek koji ima 20.000 dinara platu, kad odbije osnovne troskove samo za hranu, stan i prevoz ima jos 2.000 da rasporedi na sve ostalo pa mu je RTS pretplata veliki izdatak.
[ tdjokic @ 21.07.2005. 06:11 ] @
Citat:
srki: A sto se nisu bunili do sada? Ako samo povecaju pare koje idu iz budzeta pa videcete da se niko nece buniti od potrosaca. Nije mi jasno kako ljudima treba da nacrtas da oni daju pare RTS-u pa tek onda da shvate da treba da se bune?
Vec sam objasnio - budzet je prenategnut, iz njega su poceli da smanjuju RTS-u i valjda jos kome, nema nacina da ti tamo uzmu vise direktno za RTS. Posto je RTS sada u minusu, onda je ovo dodatno uzimanje (= ekstra, jos), mimo budzeta. Naravno da ce za budzet i dalje da nam uzimaju maksimum koliko mogu, ali i tu postoje neke politicke i fizicke granice. Ljudi se bune zbog DODATNOG opterecenja, koje ide za RTS. Mozda bi se manje bunili da ide za decju bolnicu, ali i to je pitanje.

Osim toga, ljudi su se bunili i do sada: pijacni prodavci, prosveta, penzioneri, lekari,.... Ovo je novi namet, pa i nova pobuna.
[ techtris @ 21.07.2005. 10:42 ] @
Tekst u Glasu Javnosti
http://www.glas-javnosti.co.yu/danas/srpski/D05072001.shtml

Samo ću izdvojiti meni najzanimljivije delove.

Eto nama i neizbežnog Telekoma u čitavoj priči....
Citat:
...a kako Glas nezvanično saznaje, vrlo je moguće da RTS pretplata bude priključena telefonskim računima.


Citat:
Sa druge strane ministar za informisanje i kulturu Dragan Kojadinović ne vidi razlog zašto bi se građani ili bilo ko drugi bunio zbog uvođenja pretplate jer su poreznici i do sada plaćali RTS kroz izdvajanja iz budžeta.

Drugim rečima, nećemo vam umanjiti poreske obaveze, već ćemo vam dodati i pretplatu? I šta ima da se bunite? Pored toga, ako želite da bojkotujete pretplatu, iseći ćemo vam telefon ili struju... zavisi kako se dogovorimo...... U stvari, čekaj, kad smo već kod toga, evo ideje - po 150 din na računu za struju, po 150 na računu za telefon pa ćemo da sečemo i jedno i drugo ako ne platite.

Ono što meni nikako ne ide u glavu... zašto niko od tolikih profesora, predstavnika sindikata, stručne javnosti koja se oglašava o ovoj temi po novinama i na TV-u ne pominje ovo što je pisao Dimković o reviziji poslovanja i potpunoj transparentnosti. Svi manje više ističu kako javni servis nužno treba da finansiraju građani, ali niko ne kaže šta će se desiti ukoliko te pare ne budu otišle za onu namenu za koju se uzimaju. Na primedbe koje se odnose na mehanizam kontrole, naši divni političari obično kažu da ne postoji zakon koji to reguliše.... ali za uzimanje para od građana kao i obično nema nikakvih zakonskih prepreka.
[Ovu poruku je menjao techtris dana 21.07.2005. u 11:44 GMT+1]
[ crews_adder @ 21.07.2005. 10:51 ] @
Obrazlozenje za uvodjenje TV pretplate je "skidanje RTS-a sa drzavnih jasli" i, u skladu s tim, "nezavisnost RTS-a od bilo koje vlasti".

Posto sada RTS-om vlada i vlaci Karic (preko Tijanica i mnogih svojih novinara), ko ce onda kontrolisati KaRTS, koji cemo MI finansirati?

E sad malo prakticnosti za "ne daj Boze": voleo bih da prikace TV pretplatu uz brojilo za el. energiju. Prilikom izmirenja racuna za struju uzme se tzv. Posebna uplatnica, u "svrha uplate" se upise "izmirenje duga za utrosenu el. energiju za period/mesec taj i taj" i ciao djaci. Time bi se, mislim, pr€j€ß@li svi oni koji su nameravali da iz duga za utrosenu el. energiju prvo namire TV pretplatu, a onda iznos neplacene TV pretplate tretiraju kao iznos neplacene el. energije, pa onda taj iznos od vas potrazuje elektrodistribucija (jer oni uvek mogu da naplate klestima), a na knjizici se ne moze videti da li ste platili el. energiju ili pretplatu.

Ovako sa uplatnicom mogu da nam ... Zar ne?
[ Ivan Dimkovic @ 21.07.2005. 12:54 ] @
Ovo,

Citat:

Sa druge strane ministar za informisanje i kulturu Dragan Kojadinović ne vidi razlog zašto bi se građani ili bilo ko drugi bunio zbog uvođenja pretplate jer su poreznici i do sada plaćali RTS kroz izdvajanja iz budžeta.


i ovo:

Citat:

Ono što meni nikako ne ide u glavu... zašto niko od tolikih profesora, predstavnika sindikata, stručne javnosti koja se oglašava o ovoj temi po novinama i na TV-u ne pominje ovo što je pisao Dimković o reviziji poslovanja i potpunoj transparentnosti.


Verovatno zato sto "krem drustva" (politicka elita i intelektualna elita) smatraju gradjane Srbije idiotima i ... well... stokom, koja ne ume da sabere 2+2.

Kojadinovicev remark je nesto za sta bi isao na idioten test u nekoj normalnoj zemlji (sto bi se ljudi bunili za dodatni nov namet?! Stvarno zasto? :) a drugi quote je samo dokaz koliko su ljudi u Srbiji daleko od sustine stvari - a to je da ih neko pljacka "na finjaka" bez mogucnosti kontrole kuda te pare idu.

Ja se iskreno nadam da ce NVO sektor (drustva za zastitu potrosaca i razne NVO koje se bore za transparenciju vlasti) zestoko napadati svaki ovakav primer, kao sto je pre neki dan otkriven iznos koliko kosta i nadaleko cuveni domaci "patriotizam" (citaj: predavanje osumnjicenih)

Takodje se nadam da ce se i gradjani edukovati i zahtevati da imaju uvid u poslovanje organizacija koje oni finansiraju... nisu njihove pare bre seno, pa da se deli sakom i kapom kome god treba... i za krpljenje socijalnih rupa.
[ despotbg @ 21.07.2005. 13:07 ] @
Dajte bre ljudi na tu pretplatu dolazi jos i zarada od reklama koja je bar jos dva puta tolika. Ako cemo da ih placamo onda necu da gledam reklame. Ja imam BBC world i nesecam se kad sam video reklamu! A RTS sa svim ograncima ima oko 10000 radnika ta brojka se komotno moze svesti na 1000(sa sve vozacima i kafe kuvaricama)
[ teddy @ 21.07.2005. 13:19 ] @
Možete da kukate i otimate se koliko hoćete, pretvaranje RTS-a u javni servis jedan je od uslova za približavanje EU, a uvođenje takse je prvi korak u tome. Ostali koraci (smanjenje broja zaposlenih, doterivanje programa, odvajanje PGP-a i drugih firmi, prodaja trećeg kanala) nisu tako lako sprovodljivi i oko njih će se vlast natezati sa Evropom, ali će i oni slediti, jer bez njih nema Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju.

Inače u Srbiji nema milion domaćinstava (to bi bilo zanimljivo, prosečno domaćinstvo od 7,5 osoba), već 2,5 miliona, pa stoga iznos po glavi zaposlenog (uz pretpostavku da ima oko 6000 zaposlenih) nije 600 €, već 1500 €.

Pri izvođenju približnih računica potrebno je proveriti podatke.
[ mrkidivx @ 21.07.2005. 13:29 ] @
Citat:
Ostali koraci (smanjenje broja zaposlenih, doterivanje programa, odvajanje PGP-a i drugih firmi, prodaja trećeg kanala) nisu tako lako sprovodljivi i oko njih će se vlast natezati sa Evropom, ali će i oni slediti, jer bez njih nema Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju


Fino, znači kad treba da se drpa od građana to se odmah usvaja, jel' jelte guzonjama rts-a to odgovara, a kad oni treba da se reformišu onda je povuci-potegni i kupovina vremena.
[ netix @ 21.07.2005. 13:44 ] @
a pazite sad ovo. Teorija zavere...

TV taksa (kako se nekad zvala) placa se po brojilu za struju.
Uzmimo za primer neki grad sa 100.000 potrosaca el. energije.
RTS recimo svakog 15 u mesecu sa racuna distribucija skine 300din x 100.000 bez obzira kolika je stvarna naplata struje u tom periodu i automatski blokira bankovne racune eps

Eps postane nelikvidian, nema para za remont, nema para za nova ulaganja i eps postane nelikvidan i onda se proda u bescenje, dok neko pokupi kajmak...

Ako hocete javni servis onda pogledajtekako izgleda slovenacka TV 1, nema filmova, nema reklama, samo vesti, nesto iz kulture, ozbiljna muzika itd.meni ovo lici na ukidanje prava na izbor, moj izbor

rts ionako ne gledam, da se ne uvrede ljudi iz bgd-a ipak je to samo TVBgd sa vrlo malo osvrta na ostali deo srbije ili ti unutrasnjost
[ Ivan Dimkovic @ 21.07.2005. 18:19 ] @
Citat:
Možete da kukate i otimate se koliko hoćete, pretvaranje RTS-a u javni servis jedan je od uslova za približavanje EU, a uvođenje takse je prvi korak u tome. Ostali koraci (smanjenje broja zaposlenih, doterivanje programa, odvajanje PGP-a i drugih firmi, prodaja trećeg kanala) nisu tako lako sprovodljivi i oko njih će se vlast natezati sa Evropom, ali će i oni slediti, jer bez njih nema Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju.


Mislim da je u pitanju kobna greska... naime, dokle god je RTS na budzetu, postoji i nekakva sansa da dodje do restrukturiranja istog i uvodjenja transparencije prisilom (nema love) - kao sto se to radi, recimo, sa VSCG.

Onog momenta kad RTS predje na modus "dodatnog nameta" (dakle izvan-budzetska kategorija) - on za drzavu, a i EU/itd... postaje S.E.P. (Sobebody Else's Problem) - dakle IMF i WB nemaju vise nikakve potrebe da se bave istim, jer se isti i ne finansira od necega sto spada u budzetsku politiku. Time je u stvari izveden brilijantan potez drzave koja ceo problem jednostavno baca u tudje dvoriste (gradjana) - i prisiljava ih da ga placaju ovakvog kakav jeste, bez zameranja tom istom "narodu" i pravljenja dubokih rezova otpustanjem ljudi.

Sa ovim u vidu, takodje smatram da EU bas briga da li RTS ima 600, 6000 i 60000 radnika, sve dok se on ne finansira iz javnog budzeta (tj. predstavlja javnu potrosnju) - pa ce ovakvim potezom biti reseni svi problemi, i to preko ledja gradjana:

- Problemi sa EU, WB i IMF-om (zbog javne potrosnje)
- Problemi sa viskom zaposlenih, koji vise nisu problem drzave, vec gradjana

Idealno, zar ne? Jedini koji ce snositi troskove ce biti, o da - Gradjani Srbije - kao i uvek... bilo da je u pitanju finansiranje plata lelemudima iz Zastave, bilo da je u pitanju placanje 6000 radnika RTS-a, ili pak "dobrovoljna patriotska predaja" so-called heroja, za 500K evra + benefits (auto i sl...)

Verovatno ce gradjanima servirati jos spanskih serija i reklama za uloske sa krilcima.

No dobro... ja to samo primecujem, iskreno mi je vrlo drago da ja to necu finansirati.

Citat:

Ostali koraci (smanjenje broja zaposlenih, doterivanje programa, odvajanje PGP-a i drugih firmi, prodaja trećeg kanala) nisu tako lako sprovodljivi i oko njih će se vlast natezati sa Evropom,


Vidim, bas im je bilo potrebno mnogo da zatvore gubitnicke banke ;-) A,i, sto bi so-called "Evropu" (lepo je Kisindzer davno rekao "A koji broj da pozovem ako hocu da pricam sa Evropom - koji je broj Evrope?") bilo briga sta se vrti na nekom tamo RTS-u... ma daj ;-)

I na kraju... nesto sto potpuno potvrdjuje moju teoriju:

http://www.b92.net/info/vesti/..._id=173081&nav_category=12

Citat:

Međutim, predsednik Radiodifuznog saveta ovih dana najavljuje uvođenje pretplate od 1. septembra, ministar informisanja Dragan Kojadinović tvrdi da je uvođenje pretplate preduslov za formiranje javnog servisa, a ne obrnuto, a Vlada predlaže skupštini da se RTS-u odobri pravo na pretplatu pre nego što se ta kuća transformiše.


U klasicnoj bednoj balkanskoj igri gluvih telefona (jedan kaze jedno, drugi kaze drugo - a svi rade u istoj firmi... tj. Vladi) se ipak vidi stav Vlade - a to je da se rastosiljaju placanja RTS-a (naravno, ne i kontrole nad isitim - pogledati probleme sa komisijom za radiodifuziju) sto pre i da on postane, kao sto rekoh - S.E.P. ;-)


[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 21.07.2005. u 19:24 GMT+1]
[ techtris @ 21.07.2005. 21:16 ] @
Čini mi se da je ovo što se planira ujedno i žestoko kršenje ljudskih prava. Krajnje je bezobrazno da vam neko ukalkuliše tu nadoknadu u račun za struju ili telefon, čime vas praktično primorava da plaćate pretplatu da vam ne bi isekli struju ili telefon. Šta je sledeće, oporezivanje vazduha na uplatnicama Infostana? Akcija Obnovimo "Zastavu"?

Glavno pitanje je.... šta mi možemo da uradimo da ovo sprečimo? Izbora pre septembra neće biti, ne verujem da se stav opozicije po ovom pitanju bitno razlikuje od stava vlade... šta nam preostaje?
[ jablan @ 21.07.2005. 21:35 ] @
Da plaćamo i čekamo neke nove izbore.
[ hakinen @ 21.07.2005. 21:37 ] @
Meni u celoj ovoj prici nije jasna jedna stvar, zasto bi ja placao dva puta pretplatu rts-u, ja sad imam kablovsku koju placam 295 dinara mesecno, i logicno je da od tih mojih 295 dinara sbb mora da plati rts-u zato sto emituje negov program, i onda nemam razloga da placam jos jednom rts-u kada sam vec platio, zar ne???
[ quattor @ 21.07.2005. 22:08 ] @
Stvari su veoma jednostavne - Evropa je Evropa, a mi smo mi. Mislim da vecina nas ima kablovsku pa zato tvrdim da RTS u narednih 2500 godina, sve i da im placamo pretplatu, nece napraviti niti jednu jedinu emisiju koja bi makar bila nalik na bilo sta sto gledamo na Discovery-ju, National Geographic-u, Travel Channel-u ili Animal Planetu (posto vec govorimo o javnom servisu cija bi jedna od glavnih funkcija bila da zaustavi utapanje naroda u analfabetske vode). Sve ovo ja dobijem za isto toliko koliko oni traze za svoja 3 pishljiva programcica. Da ne pominjem i na desetine drugih programa. I to sve legalno.

Dakle, moze biti da Englezi imaju interesa i volje da izdrzavaju svoj BBC, jer je ovaj to i zasluzio, bas kao i mnogi drugi narodi sirom Evrope svoje nacionalne televizije. Nama je ova nasa (isti taj RTS) doneo samo gomilu nesrece i patnje.

U ovoj zemlji je mnogo toga propalo. Zatvorene su citave fabrike, postrojenja koja su stvarala nesto - proizvodila. Mnogi ljudi su ostali bez posla, strucni, skolovani ljudi. Zbog cega bi nam bilo zao RTS-a? Zbog toga sto ne mogu da lunjaju po svetu, nepismeni i nestrucni, i da prave nesto sto bi trebalo da lici na putopisne reportaze? Zbog toga sto nisu sposobni da naprave naucnu emisiju, pa makar i prekopirali nesto od ovih sa zapada? Zbog toga sto... Ah, ma cemu nabrajanje?! Ma mozemo tako do sutra. RTS nije zasluzila da bude niciji javni servis. Decenijama su nas smatrali idiotima radeci to sto su radili. Mislim da je krajnje vreme da im konacno dokazemo ko je ovde idiot.

Ukoliko nisu sposobni sami sebe da izdrzavaju, neka propadnu. Bolje svakako nisu zasluzili.
[ lord Vader @ 21.07.2005. 22:18 ] @
@Hakinen Evo ti odgovor na ovoj stranici: http://www.b92.net/info/vesti/..._id=173081&nav_category=12

Citat:
Činjenica da neko već plaća kablovsku televiziju svakog meseca neće ga osloboditi obaveze plaćanja i pretplate za RTS, jer jedno sa drugim nema nikakve veze.


[Ovu poruku je menjao lord Vader dana 21.07.2005. u 23:20 GMT+1]
[ techtris @ 21.07.2005. 22:20 ] @
Citat:
hakinen: Meni u celoj ovoj prici nije jasna jedna stvar, zasto bi ja placao dva puta pretplatu rts-u, ja sad imam kablovsku koju placam 295 dinara mesecno, i logicno je da od tih mojih 295 dinara sbb mora da plati rts-u zato sto emituje negov program, i onda nemam razloga da placam jos jednom rts-u kada sam vec platio, zar ne???


Jeste logično, ali u Srbiji je logika često suspendovana. Prvo, čak i da SBB to plaća RTS-u je to očigledno nedovoljno i zato želi više. Ako se recimo za Discovery plaća 0.5 evra po korisniku (lupam, nemam precizne informacije) RTS sigurno dobija manje od toga.

A drugo, pa prvog jednostavno nema.... iz nekih izvora na RTS-u imam informaciju da SBB ne plaća RTS-u za distribuciju njihovih programa u kablovskoj mreži, a čini mi se da za to i nema zakonskih osnova zbog toga što je program dostupan preko obične antene. Mislim da ovo nije zakonski regulisano.
[ mrkidivx @ 21.07.2005. 22:58 ] @
Bilo kako bilo bumbari će opet da nam natovare na leđa novi harač...
[ Bartman @ 22.07.2005. 11:07 ] @
OVA DRZAVA JE POTPUNO PROPALA !!!
Meni nije jasno da li ovi likovi na vlasti imaju i malo mozga !!!

Ljudi da znam sta cemo dobiti za te pare koje izdvojimo za pretplatu u smislu kvalitetnijeg programa, i nekih novih televizijskih sadrzaja, ja bih prvi dao novac, ali ako pretplatom trebam da finansiram Kariceve novinare, i Miloseviceve ministre za informisanje da bi se oni bahanalisali sa mojim parama i sebi dodeljivali plate merene u desetinama hiljada eura, onda ce pre morati da me metnu u zatvor ili dilkarnicu , pre nego sto cu da im dam makar i jedan dinar.
Ovo kako se ovom narodu DERE koza sa ledja, kroz PDV, i raznorazne takse, carine, akcize i slicne harace je nezabelezeno u ljudskoj istoriji. Meni nije jasno samo dokle ovaj narod moze da trpi ovo finansijako i mentalno maltretiranje od strane drzave, a u njegovo ime ?!
Koji javni servis RTSa, pa to je prica za malu decu !!! Jemcim da za vreme svog zivota necemo doziveti da vidimo da vlast cini makar i jedan potez u korist naroda,a protivno svojim licnim intresima, i intresima tajkuna koji je finanasiraju !!!
Koliko mi se cini vlast odlicno koritste krilaticu iz Gorskog Vijenca (nisam Crnogorac samo konstatujem) : “Pucina je stoka jedna grdna,dobre duse dok joj rebra pucu”

Pozdrav
[ Ave @ 22.07.2005. 11:58 ] @
Ma nema sanse da im platim pretplatu.
[ teddy @ 22.07.2005. 14:30 ] @
SAVET RADIODIFUZNE AGENCIJE O TRANSFORMACIJI RTS-A
DRUŠTVO - AKTUELNO - Petak, Jul 22, 2005 15:12 RTS

Savet Republičke radiodifuzne agencije odlučio je da preuzme na sebe inicijative i poslove vezane za transformaiju Radio televizije Srbije u javni radiodifuzni servis, kao i odgovornost da se taj proces okonča do kraja godine.

Odluka da RTS postane javni servis, nezavisan od političkih uticaja, podrazumeva i rešavanje pratećih pitanja, među kojima su i uvođenje pretplate, promene u programskom konceptu, imenovanje zakonom predviđenih organa i druga.

Po zakonskoj proceduri biće sproveden izbor novih upravnih odbora radiodifuznih ustanova Srbije i Vojvodine.

Savet je konstatovao da je RTS već započeo rad na transgormaciji svog programa u program primeren javnom radiodifuznom servisu. Na takav zaključak upućuju i istraživanja koja beleže porast gledanosti i poverenja gledalaca u programe RTS.

Savet traži od RTS-a dalji ubrzani napor na što bržoj transformaciji, kako bi se do 31. decembra ove godine u potpunosti obavile sve neophodne promene.
[ kime1 @ 22.07.2005. 14:44 ] @
Stvarno su preterali... i 100 din bi bilo mnogo ;ne sećam se da sam gledao neku obrazovnu emisiju na rts-u,koja se ne može videti na drugim televizijama... uglavnom se forsira politika,filmovi,serije- sve što ima na drugim televizijama i ni po čemu bolje .... očigledno da Tijanić "ima uticaja"....
nek raspišu referendum da li da uvedu pretplatu ili da ukinu RTS,baš me zanima šta bi se desilo...
Ako već traže socijalu, 50-tak dinara bi bilo dovoljno za opstanak nacionalne tel. ... (dobrotvorne priloge bismo mogli mnogo bolje usmeriti od pomoći rts-u)...
[ Ivan Dimkovic @ 22.07.2005. 14:49 ] @
Uzgred, da li je legalno da se racun za RTS vezuje za racun nekog javnog preduzeca?

Da li to znaci da ako osoba ne zeli da placa RTS - umesto odgovarajuce sudske tuzbe, ona biva prisiljena na placanje ukidanjem potpuno druge usluge koju placa?

Takodje, prica se da bi Telekom Srbija radio tu uslugu posto EPS odbija - Telekom Srbija nije javno preduzece - odakle privatnoj firmi, akcionarskom drustvu (koja jeste trenutno u vecinskom drzavnom vlasnistvu de-facto) onda pravo da uslovljava svoje komercijalne usluge placanjem nekih taksi trecem-licu (javnom servisu ili cemu god)

Ja mislim da to nisu legalna posla - i da bi gradjani trebalo da tuze drzavu Savetu Evrope ako se ovakva manipulacija sprovede u delo, to jest ako EPS ili Telekom ili bilo ko budu predvideli ukidanje svojih usluga neplacanjem RTS takse.

Sve to sa pricom o javnom servisu je super i interesantnmo... samo neke stvari koje se proteruju "ispod zita" su visoko ilegalne - u toj Nemackoj, na primer - racun za TV se dobija nezavisno od bilo kog drugog racuna... ako ne zelis da ga placas, mozes imati problema sa sudom - ali svakako ti nece biti ukinuta struja ili telefon, jer je to besmisleno.

Takodje, gradjani Nemacke i Engleske ne placaju svojim parama socijalne servise za 6000 ljudi, vec jako dobro poslovno vodjene kompanije koje ne gaje viskove zaposlenih...
[ Pici man @ 22.07.2005. 16:45 ] @
Ivan Dimković:
Citat:
Takodje, prica se da bi Telekom Srbija radio tu uslugu posto EPS odbija - Telekom Srbija nije javno preduzece - odakle privatnoj firmi, akcionarskom drustvu (koja jeste trenutno u vecinskom drzavnom vlasnistvu de-facto) onda pravo da uslovljava svoje komercijalne usluge placanjem nekih taksi trecem-licu (javnom servisu ili cemu god)


Bas je to sustina ogorcenosti i nezadovoljstva ne samo pretplatom koju pokusava da uvede RTS vec svakom drugom "delatnoscu" kojom se bavi drzava: setimo se samo uslovljavanja odsluzenim vojnim rokom kao akreditivom za dobijanje pasosa, i td.

Vlast je u ovoj drzavi(valjda dobro poucena i izucena iz prethodnog perioda) navikla na sve moguce manipulacije svojstvene izgleda samo mafiji ili kojim vec kriminalnim grupama umesto pravnim i ustavom propisanim aktima. Zato jednostavno ne verujem da ce u ovoj Srbiji ikada biti bolje ili ziveti "kao sav normalan svet" jeli!?! Jednostavno narod se obmanjuje i vara na tako beskrupulozan nacin da MISLIM, neko u nekoj DEMOKRATSKOJ drzavi jednostavno ne bi verovao da se ovo nama dogadja, ma nema sanse!
[ mrkidivx @ 22.07.2005. 16:49 ] @
Citat:
Savet je konstatovao da je RTS već započeo rad na transgormaciji svog programa u program primeren javnom radiodifuznom servisu. Na takav zaključak upućuju i istraživanja koja beleže porast gledanosti i poverenja gledalaca u programe RTS .Hahahahahaha, dobar vic!!!

Uzgred jel to ona ista istraživanja po kojima se izračunava prosečna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu.Negde tamo u mašti!

[Ovu poruku je menjao mrkidivx dana 22.07.2005. u 17:55 GMT+1]
[ tdjokic @ 22.07.2005. 17:30 ] @
Osim toga: na RTS-u su reklame, dve vrste. Jedne su one uobicajene - "Kupujte ovo, ono, bla, bla". Druge su u okviru TV Shop-a: "Predstavljamo vam proizvod bez koga nikako ne mozete da zivite i koji ce vas usreciti, prolepsati, izleciti. Porucite odmah na tel.xxxxxxx". Porucis - iz nepostojece prodavnice(!), roba stigne pouzecem, sumnjam da je unutra neki fiskalni ili slican racun. Reklo bi se, da RTS promovise sivu ekonomiju ili se ja varam?
[ Buum @ 23.07.2005. 00:51 ] @
Odosmo malo u offtopic, ali nek ide život!

<offtopic>
Citat:
salemfk: Jel moze Mira Adanja Polak?


Naravno da ne – to bi pre priličilo nekoj gospodi u godinama. Ja sam više mislio na moje vršnjakinje: Natašu Miljković, Mariju Kilibardu, Petru Cvijić i onu što vodi slagalicu (valjda se zove Nataša Nešković).
</offtopic>

Btw, da treba da se daje pretplata za B92 dao bih i duplo svakog meseca, a za RTS neću ni dinara!
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2005. 15:57 ] @
http://www.b92.net/info/vesti/...07&dd=25&nav_id=173304

Citat:

Cekić preti krivičnim prijavama
25. jul 2005. | 12:20 | Izvor: Beta
Beograd -- Predsednik Radiodifuzne agencije Nenad Cekić preti prijavama onima koji pozivaju na bojkot pretplate za RTS.

Televizijska pretplata je zakonska obaveza, što znači da je njeno bojkotovanje isto kao da bojkotujete krivični zakon. Time činite krivično delo", rekao je Cekić i dodao da Nacionalno udruženje potrošača Srbije, koje se usprotivilo uvođenju pretplate, ne postoji.

"Reč je o nevladinoj organizaciji koju čini 10 ljudi koji u nečijem interesu pokreću pitanje bojkota pretplate za radiodifuzni servis. Podnećemo niz krivičnih prijava, pa ćemo videti ko su ti ljudi kojima je to u interesu", rekao je Cekić i ocenio da je reč o nekim privatnim televizijama.

"Nema članice Eevropske unije u kojoj nema TV pretplate, a jedan od ključnih uslova za integraciju Srbije u EU je konstituisanje javnog servisa, a njega nema bez TV pretplate. Ne može se čekati na restrukturiranje Radio-televizije Srbije i oslobađanje RTS-a od viška zaposlenih kako bi bila uvedena pretplata, to su dva posla koja se rade paralelno. Kako mislite da postoji javni servis ako nema svoje prihode. Prvo mora biti uspostavljen sistem finansiranja institucije od javnog značaja, ne može obrnuto", kaže Cekić.

Cekić navodi da plaćanje pretplate treba da počne 1. septembra, najverovatnije kroz račun za struju. Mesečna pretplata iznosiće 300 dinara, a pretplatu će plaćati i vlasnici radio-aparata u atomobilima, 600 dinara pri registraciji vozila.


Interesantno kako su mnogi koji danas sede u stolicama na vlasti ranije pozivali na neplacanje komunalnih i elektricnih usluga kao vid "gradjanske neposlusnosti' - po ovoj logici, gospoda bi odavno trebala da budu iza resetaka... ;-)
[ mrkidivx @ 25.07.2005. 16:11 ] @
Eh, tako ti je to bitno je da se dođe na vlast a posle...
[ BluesRocker @ 25.07.2005. 17:04 ] @
Bolje da i mi pazimo šta postujemo, mogu i protiv nas podići krivične prijave.
Ja !(želim) da plaćam TV-pretplatu. TV pretplata je !(dobra) za narod.
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2005. 17:12 ] @
Sloboda govora je izgleda malo zaboravljeni paragraf Ustava - kako se ovde ne poziva ni na kakvo rusenje drzavnog poretka, rasnu ili versku netoleranciju i sl... mislim da ljudi imaju savrsenu slobodu da kazu da nece ili ne zele da placaju nekakav nov namet.

Isto tako i grupe gradjana (NVO) - koje upravo i sluze da se cuje misljenje grupe ljudi...

Pozivanje na gradjansku neposlusnost koliko znam isto nije krivicno delo - krivicno delo je sama gradjanska neposlusnost (recimo neplacanje poreza ili - da, takse za TV), al to nije isti porblem ;-)
[ Fuzz @ 25.07.2005. 17:18 ] @
Nije? Znaci kad bi sad u USA neki ludak (recimo Moore) pozvao narod da ne placa porez i poslusa ga recimo 1 milion ljudi on ne bi odgovarao? Ili bi NSA to resila bez mnogo buke :) Mislim nisam ironican nego me stvarno zanima.
[ mrkidivx @ 25.07.2005. 17:23 ] @
Meni lično je najsmešniji ovaj deo

Citat:
Nema članice Eevropske unije u kojoj nema TV pretplate, a jedan od ključnih uslova za integraciju Srbije u EU je konstituisanje javnog servisa, a njega nema bez TV pretplate.


Ko da ćemo mi već sutra ekspresno u evropu pa još samo to fali.
Sve po dobro oprobanom modelu-drpi dok možeš...
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2005. 17:27 ] @
Vidi, Fuzz - da Moore moze da motivise milion ljudi da urade nesto tako drasticno, verujem da bi vec imao dovoljno politicke moci da bude jako visoko u establismentu, tako da nista od NSA ;-)

Inace u USA ima protivnika placanja poreza cak i zvanicnih , - ali sam cin potpunog neplacanja poreza vrlo kaznjiv prestup, tako da sam siguran da nema tog Moore-a koji bi nekog naterao da svesno ode u corku ;-)

Videti pod "Tax resistance" - http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_resistance

Osim potpunog neplacanja, ima jos gomila nacina.
[ Fuzz @ 25.07.2005. 17:30 ] @
Ma pricao sam u teoriji. Da neko moze da motivise milju amera, dobili bi trecu politicku opciju.
[ techtris @ 25.07.2005. 17:53 ] @
Ma da da... eto odmah kreću u restruktuiranje čim nam uzmu pare....

Ajde da se kladimo da će i za dve godine likovi poput Petra Dende, Zvonimira Mihajlovskog i Dobrosava Gajića da budu u sportskoj redakciji.


[Ovu poruku je menjao techtris dana 25.07.2005. u 18:53 GMT+1]
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2005. 19:21 ] @
Ja imam jos konstruktivniji predlog - hajde da i Zastavu, Telekom, JAT i sl... isto tako pretvorimo u "Javne Servise" i da se resimo problema - nema vise placanja iz budzeta, nema vise problema drzave sa viskom radnika - prelazimo na - direktno finansiranje - svaki gradjanin Srbije ima da placa od svojih para, jerbo su sve to javni servisi u "sluzbi gradjana"... i svima super.

A, ko ce to da ih natera (RTS) da se restrukturiraju kad postanu so-called "Javni Servis" - onda ih ne kontrolise drzava (bar ne direktno)... ko ce onda da odluci da pootpusta tu silnu gomilu viska zaposlenih :-) Sta ako odluce da zaposle jos 10000 ljudi onako ne zamerajuci se strinama, tetkama, kumovima i ostaloj rodbini? :-)

Da nece u tome da ih sprece glumci, pisci, onaj jedan pop i ostale "poznate javne licnosti" iz Agencije za Radio Difuziju ili kako god da se zove to upravno telo... yea yea.

Uzgred...

http://www.tvlicensing.biz/

Citat:

Do not co-operate with the BBC’s TV licensing inspectors. Do not admit them into your home. Do not make any admissions. Sign nothing! Tell them to go away. Don’t even tell them your name. And don’t worry about the detector vans. Click here to find out more.


;-)))))

Uzgred, u UK nije neophodno placati TV licencu ako ne gledate UK programe, ili jednostavno ne koristite TV za primanje javno emitovanih TV kanala.

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 25.07.2005. u 20:38 GMT+1]
[ Pici man @ 25.07.2005. 20:14 ] @
G. Nenad Cekic je izgleda zaista mnogo "filozofirao" na Filozofskom fakultetu i kao takav svoju etiku sprovodi u delo kroz Radiodifuzni savet ili sta vec!
Covek ocigledno voli nacin i metode bivsih (toliko puta spominjanih). Svaka cast!
Medjutim krivicno delo cini >ON licno nametanjem pretplate preko racuna druge firme(????) koja ce normalno kamatu "zatezati" i na tih 300 din.
Kakva mu je ono nebuloza "iTime činite krivično delo", ----KO OVDE CINI KRIVICNO DELO?!?
Ah, da ono spominjanje EU i integracije u istu je tako otrcana fraza da je potpuno jasna i maloj deci da se to sada obilato koristi kao "izgovor"(da, kao izgovor PRED MALOM DECOM!!!!) za nametanje dazbina i podizanja cena pred ovim izgleda totalno ravnodusnim narodom, KOJI bi gle CUDA trebali da "kontrolisu" taj "JAVNI SERVIS" RTS?!?!?! Na koji nacin pitacu lepo kada vec na samom pocetku predsednik r.d. agencije preti istom tom narodu kojekakvim prijavama zbog krsenja zakona? Slucajno (a, ne dao bog) ako taj isti narod ne bude zadovoljan programom i informacijama koje se plasiraju u javnost IMA bato da CUTI i SLUŠA, inace?
Ako se ovo ipak desi i pretplata zaista krene putem racuna za el. energiju mogu slobodno da tvrdim - NISTA NISMO POODMAKLI OD REZIMA SLOBODANA MILOSEVICA, ni jedan jedini cm.
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2005. 20:27 ] @
Umesto poziva na bojkot, udruzenja potrosaca treba da formulisu tuzbu upravo zbog nametanja pretplate preko racuna druge firme, i to kao deo racuna za sasvim drugu uslugu (struja)

To je cist reket.[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 25.07.2005. u 21:32 GMT+1]
[ Pici man @ 25.07.2005. 20:35 ] @
Baš tako. Ako se svi pozivamo na demokratiju, vladavinu prava, oslobodjeni stega bivseg diktatorskog rezima, e, onda treba i koristiti mogucnosti i pokrenuti tuzbu, samim tim dokazati da nisu "svemoguci" i nedodirljivi skotovi kojima se izgleda u ovoj drzavi vlast tako zasladi da je nikada ne bi napustili. Pitam se samo zasto? Mozda zbog postovanja zakona i ustava, truda koji se ulaze da bi gradjanima bilo bolje...?!?
Ma, jok to se samo ja i dalje pitam?!?:-)
[ mrkidivx @ 25.07.2005. 20:35 ] @
Da, samo što je ovaj narod posle svega postao jebeno ravnodušan.
[ Pici man @ 25.07.2005. 20:51 ] @
Jedna od svrha nevladinih organizacija je da pokrenu naciju iz apatije i ravnodusnosti i koriste sva moguca pravna i legalna sredstva koja dokazuju cilj.
Samim tim uloga te "nevladine" koju spominje Cekic je ovde izgleda presudna.
[ flylord @ 25.07.2005. 21:43 ] @
najgore, ako ne budemo placali pretplatu, ima da nam seku i struju... Pa ce morati da platimo i ukljucenje struje, i celu pretplatu sa zateznom kamatom... uzass
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2005. 21:47 ] @
To je upravo to sto je ilegalno - umesto trosenja zivaca ne emocije i pljuckanje, jednostavno bagru treba tuziti kad god prekrse sopstvene zakone, i to pred sudovima Saveta Evrope ako treba.

Eto prilike za NVO sektor da deluje na ocigledno podmetanje neceg polu-legalnog.

Ako hoce da naplacuju pretplatu, nek izvole da stampaju svoje racune. Takodje ce morati i da urede stvari oko privatnosti podataka, i ko i kako sme da drzi te baze.
[ hakinen @ 25.07.2005. 21:54 ] @
Evo malo gledah onu emisiju "kljuc" na prvom kanalu, bas su pricali ( i idalje pricaju al nemogu vise da gledam ) o pretplati i javnom servisu!!! Pa dobro nije to tako strasno sto se tice pretplate, prezivecemo mi i tih 300 kinte, ali ako drzavna televizija, ops javni servis, pusta program bez reklama, ulaze u informativni i zabavni program, i ako sve radi po propisu o javnom servisu!!! Kao primer recimo britanci placaju BBS-u pretplatu od 100 i nesto funti na godisnjem nivou, sto u prevodu plizu 1000 kinte mesecno, ali BBS i RTS je glupo porediti ( BBS ima 10 kanala, a RTS 3....)!
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2005. 22:16 ] @
Citat:

nije to tako strasno sto se tice pretplate, prezivecemo mi i tih 300 kinte


Upravo se radi o tome da gradjani Srbije nisu duzni da "prezivljavaju" jos jedan namet, ovog puta i van budzetske infrastrukture, vec da se objektivno pitaju sta oni dobijaju za to sto placaju, i sta oni to zapravo placaju i da traze konkretnu uslugu pre placanja iste - i sam si primetio da je potpuno besmisleno porediti jedan BBC i jedan RTS - pa cak i BBC kosta "samo" 3 puta vise, dok su prosecna primanja jedno 15x veca.

Drugo, BBC nije socijalna pomoc za enorman visak zaposlenih... I, da, trece - BBC World je jedna od najboljih (po meni najbolja) TV stanica te tematike - a medjunarodni satelitski RTS je.. well.. da ne komentarisemo, imao sam prilike 2x da vidim tu stanicu u zivotu.

I na kraju, BBC ne salje svoje racune uz racune za struju... to je besmisleno, kakve veze ima racun za struju sa racunom za TV pretplatu... to je sramota, a uz to je vrlo verovatno i nelegalno da EPS sankcionise ljude koji recimo ne zele da placaju taj racun (videcemo kako ce to da se resi)
[ crews_adder @ 25.07.2005. 22:24 ] @
A RTS ce imati DVA kanala. Nego, mene brine to sto cemo (a mozda ipak necemo) placati pretplatu za "nacionalnu" televiziju (svaka cast, "nacionalna" TV je mnogo lakse za odredjenje, kad vec ne znamo sta nam je drzava) kojom vlaci i upravlja lobi B.Karic-M.Markovic, olicen u Tijanicu, Slobovom ministru informisanja, a inace kucnom prijatelju bracnog para Milosevic-Markovic, koji se nije libio da dovuce vecinu novinara iz svoje "Bivse Kuce" (BK) na ovu drzavnu, pardon, "nacionalnu" kucu.

Posto skidanjem sa drzavnog "korita" NTV (N=nacionalna, prim.prev.) postaje "nezavisna" od vlade, pa i od nas finansijera, ko ce onda to kontrolisati? Urednik radija bez radija (Cekic)? Onaj isti "demokrata" koji preti prijavama protivU svih onih koji pozivaju na bojkot pretplate (a koje predvodi onaj sto ga je najurio iz ANEM-a, i za to mu svaka cast, prepoznao ga je navreme)? Evo, ja ne pozivam na bojkot placanja pretplate, a napisao sam koji je moguci nacin za izbegavanje, ukoliko TV-harac prikace uz brojilo.
[ Djomloun @ 25.07.2005. 22:51 ] @
Citat:
Pa dobro nije to tako strasno sto se tice pretplate, prezivecemo mi i tih 300 kinte..


Pa nije bas 300, dodaj jos 600 din za radio pretplatu koju placas prilikom registracije auta.Znaci 900 din, sto je previse.
[ Pharos @ 25.07.2005. 22:58 ] @
A šta ako ti prilikom registracije izvadiš radio iz kola? Kako oni mogu da proveravaju da li ja stvarno imam radio u kolima ili sam ga izvadio da ne bi plaćao danak?
Koliko sam čuo na TV-u, danak plaćaju samo oni koji imaju radio u kolima, ostali ništa.
pOz
[ Djomloun @ 25.07.2005. 23:14 ] @
Nemam pojma kako ce da proveravaju.Ali znam da ce to da bude novi prihod pandurima."Dobro vece, aha imate radio, jeste platili pretplatu,pokazite priznanicu/fiskalni.Niste, e pa mozete kod mene." :))
I ja sam cuo da placaju samo oni koji imaju radio u kolima.Kako ce to regulisati nemam pojma.
[ Deda_Mraz @ 25.07.2005. 23:17 ] @
Neki matorac je u emisiji rekao da je cena od 300 dinara za pretpaltu, u Srbiji mnogo velika i to je velika para. A na njegovu konstataciju je odgovorio bivši direktor RTS-a da je davne 1997, za vreme Miloševića dok je Srbija bila u 5 puta goroj finansiskoj situaciji nego danas, platila 170.000.000 maraka ili danšnjih 110.000.000 € (kao tada je marka bila jača od sadašnjeg kursa evra). Onaj drugi čovek se samo ućutao :)
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2005. 23:30 ] @
Citat:

A na njegovu konstataciju je odgovorio bivši direktor RTS-a da je davne 1997, za vreme Miloševića dok je Srbija bila u 5 puta goroj finansiskoj situaciji nego danas,


Srbija je 1997-me imala uporedivi GDP u poredjenju sa 2004

http://www.smmri.co.yu/english/research-deske.htmTako da je tuzna pricica ipak malo ... netacna ;-) Nista novo kada su RTS njuske u pitanju, tu su bar eksperti i moze im se dati PhD.


[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 26.07.2005. u 00:33 GMT+1]
[ Deda_Mraz @ 25.07.2005. 23:33 ] @
Čekaj, hoćeš da kažeš da smo bolje živeli tada nego sada?
[ Ivan Dimkovic @ 25.07.2005. 23:38 ] @
Ne, nego da je drzava (svi stanovnici) proizvodila uporedivu kolicinu dobara godisnje (sto te cifre i predstavljaju) - pa je suludo pozivati se na 1997 kao na neku godinu za reper i "petostruko uvecanje" jer se "zivelo 5x losije"

Ako jos dodamo da je RTS bio glavna alatka u Slobinoj masineriji zla - cisto sumnjam da su bili u gorem polozaju - pre bi se reklo da su dobijali daleko vise od onoga nego sto im je trebalo / sto zasluzuju i te 1997.

Dakle, te 1997 su verovatno dobijali love vise nego sto su dobijali ikad, a sad bi to jos i da 5x ekstrapoliraju ovakvim tezama. Nije nego.

I onda se neki ex-directore nadje da to spomene kao ... valid point ;-)

To je atak na inteligenciju gradjana.

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 26.07.2005. u 00:40 GMT+1]
[ Deda_Mraz @ 25.07.2005. 23:46 ] @
Dobro razumeo sam ja šta rpedstavlja ovaj grafikon.
Ali (ne znam da li si gledao emisiju malopre) isto tako je i rekao da je od tih famoznih 110.000.000 € RTS dobio sam 20 miliona. I kaže da su te preostale pare otišle u nekakve (citiram ga doslovce) "crne fondove", (čitaj: državne organe, Miločević, vlada jugoslavije). A verujem da ih je Milošević stalno krao na taj način. Stoga konstatacija da su dobijali i više nego što im je bilo potrebno/zaslzuženo, nije baš tačna. Mislim nije da branim RTS sada, nego jednostavno i tada kada se "bolje živelo po tom pitanju" opet RTS nije "krao" pare od naroda, već su to radili drugi ljudi u ime njih.
[ drbogi @ 26.07.2005. 00:30 ] @
Citat:
opet RTS nije "krao" pare od naroda, već su to radili drugi ljudi u ime njih.

što su ovi pokazali "bojkotom i štrajkom u trajanju od xxx dana", itd. itd, al kada bi se zajebavali.

To je stara priča, kao Tito je dobar, a ovi oko njega su jajare, samo je preokrenuta u "mi smo anđeli, a Sloba je jedini đavo koji je nas nevine opseo".

Umazane ruke brzo se peru- B.J. Štulić
[ commissar @ 26.07.2005. 01:50 ] @
Nisam uspeo da nadjem u ovom topic-u, molim Vas da mi kazete: da li ce ljudi koji imaju kablovsku TV ipak morati da placaju i TV pretplatu ili ne?
[ techtris @ 26.07.2005. 09:55 ] @
Evo još tekstova i komentara na ovu temu

Komentari sa sajta B92
http://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=173304
http://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=173232

Emisija "Kažiprst" B92 - Intervju sa Snježanom Milivojević, profesorkom Fakulteta političkih nauka i bivšom članicom Radiodifuznog saveta (veći deo razgovora je o TV pretplati)
http://www.b92.net/info/emisij...173330&yyyy=2005&mm=07

Tekst iz "Srpskog nacionala", na čijoj naslovnoj strani stoji:
Tri godine robije onome ko ne plati pretplatu RTS
http://www.srpski-nacional.com/vesti.php?id=4633


@commissar
Da, plaćaćemo i pretplatu i kablovsku.

[Ovu poruku je menjao techtris dana 26.07.2005. u 11:05 GMT+1]
[ commissar @ 26.07.2005. 11:42 ] @
Ajooooooooooj :(
[ Ivan Dimkovic @ 26.07.2005. 12:11 ] @
Citat:

Emisija "Kažiprst" B92 - Intervju sa Snježanom Milivojević, profesorkom Fakulteta političkih nauka i bivšom članicom Radiodifuznog saveta (veći deo razgovora je o TV pretplati)
http://www.b92.net/info/emisij...173330&yyyy=2005&mm=07


Jako dobar tekst - profesorka Milivojevic upravo lepo objasnjava i ono sto je par ljudi navelo na ovom forumu...

Citat:

Milivojević: „Meni je žao što transformacija državne televizije startuje sa kraja, opet sa druge strane. Koliko se ja sećam, kad je Zakon o radio-difuziji donet u tim prelaznim odredbama, onaj tajming koji oglašava spisak poslova koje treba obaviti do trenutka kada počne da se primenjuje pretplata, u stvari je označavao da se državna televizija preregistruje, da se državna televizija zaista transformiše. Dakle, da se izvrši podela imovine sa Novim Sadom, da se izvrši registracija javne radio-difuzne ustanove Srbije i Vojvodine, da se izaberu upravni odbori, da se izaberu generalni direktori u skladu sa zakonom, da se pripremi proces prikupljanja pretplate, da se na javnom tenderu izabere javno preduzeće koje će prikupljati pretplatu, da se metod prikupljanja pretplate javno proveri, oglasi i bude poznat i da tek onda to počne. I to je otprilike trebalo da bude negde šest meseci posle donošenja zakona, a zakon je donet u leto 2002. RTS je trebalo da počne da funkcioniše kao javno preduzeće od 31. januara 2003.Tako da od 2003. godine RTS funkcioniše u pravnoj praznini u stvari. On više nije klasična državna televizija bez obzira što je sadašnja vlada tretirala kao javno preduzeće kada je postavila direktora RTS-a i upravni odbor RTS-a. On to više faktički nije, ali nije postao ni javni servis, i u toj pravnoj praznini sad je potpuno teško ustanoviti šta je zakonito a šta je nezakonito.


Citat:

B92: Ministar kulture i informisanja Dragan Kojadinović kaže da je u stvari uvođenje pretplate preduslov da bi RTS postao javni servis. Zar to ne bi trebalo da bude obrnuto ?

Milivojević: „Ja mislim da bi trebalo da bude obrnuto. Dakle, televizija bi morala da bude javni servis, javnost bi u ovoj zemlji morala da vidi šta je to radikalno drugačije u toj televiziji od televizije koju je NATO bombardovao, koju je deset godina ovdašnja javnost opsedala nezadovoljna njome, i da to ne bude vidljivo samo kao trenutni izraz političke ili profesionalne spremnosti jedne ili druge ekipe koja radi u toj televiziji. Posle velikog sukoba BBC-a sa vladom 2003. godine direktor BBC-a je postao Mark Tompson, nije više Greg Dajt, javnost to uopšte ne mora da zna, to je potpuno irelevantno. Institucionalno je ta kuća, njena finansijska, politička i programska autonomija zaštićena tako da je potpuno nevažno da li je sada na čelu te kuće jedan direktor sklon ovoj ili onoj političkoj ili profesionalnoj orijentaciji.“


To make the long story short - ovo je jos jedno ubacivanje vruceg krompira "nekom drugom" - kao i u mnogim slucajevima do sad. Tragicno je sto se drzava sluzi:

- Gluvim telefonima (jedan kaze jedno, drugi kaze drugo - svi rade za istog poslodavca)
- Prebacivanjem odgovornosti
- Upiranjem prstiju u druge
- Prebacivanjem svog tereta na gradjane, iznudom (kao sto je ova taksa)

RTS je samo jedan primer - dakle, umesto otpustanja par hiljada ljudi, totalne promene koncepta poslovanja i modernizacije, pribeglo se najlaksem resenju - ne radjenju nicega, osim deligiranju finansiranja na gradjane ... lepo, nema sta.
[ Nabukodonosor @ 26.07.2005. 13:10 ] @
Citat:
Interesantno kako su mnogi koji danas sede u stolicama na vlasti ranije pozivali na neplacanje komunalnih i elektricnih usluga kao vid "gradjanske neposlusnosti' - po ovoj logici, gospoda bi odavno trebala da budu iza resetaka... ;-)

aha

Ovako, posto vidim da dosta ljudi uopste nije upuceno u pomenutu situaciju, a sto kaze Bata Stojkovic, svi se osecaju pozvanim da resavaju drzavne probleme, da i ja kazem koju.
Prvo i prvo, nece se placati RTS-u NISTA a kamoli pretplata. To su novinari samo nazvali tako. Placace se vladi tj drzavi koja ce da od toga odvaja sredstva za odrzavanje Javnog servisa. Procitao sam samo prvu i zadnju stranu, tako da je verivatno neko objasnio vec sta je Javni servis, pa iz tog razloga necu ja. Iz placanja "pretplate" bice izuzeti siromasni slojevi drustva i osobe koje imaju primanja ispod minimalnog nivoa. Za normalno funkcionisanje televizije kao Javnog servisa podrebno je oko 60 miliona eura godisnje. RTS sada radi sa 27 miliona. Npr. HRT dobija za isto to 140 (slovima: sto cetrdeset) miliona eura, iako kod njih nije zakonski regulisano placanje pretplate, tj. nije obavezna. Svi cemo biti zakonski obavezni da placamo Javni servis, gledali mi RTS ili ne...to je najmanje bitno od svega. Javni servis se ne odrzava zbog pojedinca vec zbog kompetnog drustva. Takodje, EU je postavila uslov postojanja Javnog servisa za ulazak u Evropsku Uniju.
E sad, problem je sto RTS NEMA status Javnog servisa, vec je "obicna" drzavna televizija. Oni su u procesu transformacije, ali zvanicno oni to nisu. E to je po meni jedini problem koji se javlja.


Edit: Ivane, ne bi trebalo tu profesorku da slusas toliko.

[Ovu poruku je menjao Nabukodonosor dana 26.07.2005. u 14:13 GMT+1]
[ Nabukodonosor @ 26.07.2005. 13:14 ] @
Citat:
da li ce ljudi koji imaju kablovsku TV ipak morati da placaju i TV pretplatu ili ne?

Ovo je ono o cemu sam ja pricao. Ljudi sve ovo poistovecuju sa tv pretplatom i problematiku ne shvataju uopste.
[ Ivan Dimkovic @ 26.07.2005. 13:39 ] @
Citat:

Edit: Ivane, ne bi trebalo tu profesorku da slusas toliko.


Ja i ne slusam profesorku "toliko" vec citiram neke stavove za koje mislim da su vrlo tacni - RTS nije postao Javni Servis kako se kaze - apsolutno nista iz tog zakona nije uradjeno (osim uvodjenja nemuste radiodifuzne agencije), a bez toga se trazi placanje "Javnog Servisa" (kojeg?), i mislim da je svima jasno zasto.

Osim toga ucinjeni su grubi propusti - gde je bio tender za biranje sistema naplate.. da li ce gradjani biti sankcionisani ako ne plate "Javni Servis" ukidanjem osnovne zivotne potrebe - elektricne energije (ovo moze biti i protivno Ustavu, btw) i tako dalje... i tako dalje...

Bitno je da se uzmu pare. Nije bitno sto se one unapred bacaju.

Citat:

Takodje, EU je postavila uslov postojanja Javnog servisa za ulazak u Evropsku Uniju.


Zapravo EU trazi da ne postoji drzavna televizija (po definiciji televizija koja se finansira iz dzavnog budzeta), a to je nesto drugo... postoji i treca opcija: drzava recimo i ne mora imati javni servis, ako on nije u stanju da bude dovoljno kvalitetan, recimo.

Znam znam... ovo je no-brainer, Srbija treba da ima najjaci javni servis, najjacu avio kompaniju, najveceg telekomunikacionog operatera, najjacu fabriku automobila i, sve u svemu, najveci na Balkanu. Samo nekako ne moze to da organizuje kako treba uz desetine hiljada visaka... nego.. daj da uzmemo jos malo para ;-)

Citat:

Javni servis se ne odrzava zbog pojedinca vec zbog kompetnog drustva.


Drustvo je skup pojedinaca - uopste ne sumnjam da u UK vecina drustva ipak zeli BBC ciji kvalitet niko i ne moze da dovede u pitanje... pitanje je da li vecina drustva u Srbiji zeli RTS ovakav kakav je. O tome se radi.

RTS mora da uradi dosta toga da promeni svoj imidz iz 90tih i da se ohoho modernizuju.

Citat:

Za normalno funkcionisanje televizije kao Javnog servisa podrebno je oko 60 miliona eura godisnje. RTS sada radi sa 27 miliona. Npr. HRT dobija za isto to 140 (slovima: sto cetrdeset) miliona eura, iako kod njih nije zakonski regulisano placanje pretplate, tj. nije obavezna.


Croatia: purchasing power parity - $50.33 billion (2004 est.)
Serbia & Montenegro: purchasing power parity - $26.27 billion (2004 est.) (sa Crnom Gorom!)

Mozda ovo objasnjava razlog ;-) Ta drzava (Hrvatska) je duplo bogatija, a ima 2x manje stanovnika - zakljucke izvedi sam ;-) Tesko da u ovom momentu mozemo da se ugledamo na njih po troskovima na javne servise.[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 26.07.2005. u 14:50 GMT+1]
[ BluesRocker @ 26.07.2005. 13:48 ] @
Citat:
Nabukodonosor: Prvo i prvo, nece se placati RTS-u NISTA a kamoli pretplata. To su novinari samo nazvali tako. Placace se vladi tj drzavi koja ce da od toga odvaja sredstva za odrzavanje Javnog servisa.

Nije shija nego vrat.
Citat:
Svi cemo biti zakonski obavezni da placamo Javni servis, gledali mi RTS ili ne...to je najmanje bitno od svega. Javni servis se ne odrzava zbog pojedinca vec zbog kompetnog drustva.

Kako da ne, a najvise zbog onog dela drustva koji ce da od njega prima platu i putuje po egzoticnim zemljama.
Citat:
Takodje, EU je postavila uslov postojanja Javnog servisa za ulazak u Evropsku Uniju.

Onda ne moramo da se zurimo sa deranjem koze, imamo vremena do 2020. godine (po optimistickim prognozama).
[ mrkidivx @ 26.07.2005. 14:05 ] @
Citat:
Takodje, EU je postavila uslov postojanja Javnog servisa za ulazak u Evropsku Uniju.


Onda ne moramo da se zurimo sa deranjem koze, imamo vremena do 2020. godine (po optimistickim prognozama).Baš tako, a i taj ulazak u tu EU mi se već ogadio koliko ga pominju.
[ techtris @ 26.07.2005. 14:34 ] @
Citat:
Nabukodonosor: aha
Prvo i prvo, nece se placati RTS-u NISTA a kamoli pretplata. To su novinari samo nazvali tako. Placace se vladi tj drzavi koja ce da od toga odvaja sredstva za odrzavanje Javnog servisa.

Pa pazi... ova formulacija je još opasnija jer onda bukvalno nemamo nikakvu kontrolu nad trošenjem tih sredstava. Ko nama garantuje da će pare koje dajemo za tu TV nadoknadu otići javnom servisu? Ko nama garantuje da se javne nabavke vezane za javni servis neće nameštati prijateljima i rodbini zaposlenih, ili nekome ko je blizak vladi? Ako u zakonu zaista stoji ovakva formulacija, to je onda razlog više da ne plaćamo 300 dinara na slepo.

Da stvar bude još gora, nama se samo saopštava kako će do 31. decembra 2005. RTS postati javni servis. Šta to praktično znači za nas? Kako će izgledati program posle isteka tog roka? U čemu će se razlikovati? Ko će ga kontrolisati? Ko će ih sankcionisati ako to ne bude tako? Ko nam garantuje da rok za transformaciju neće biti produžen? Koji je rok za otpuštanje viška zaposlenih koje ćemo plaćati mesecima, možda i godinama? Gde ćemo mi moći da vidimo informacije o trošenju našeg novca? Ništa od toga se ne zna... ali se zna da se pretplata plaća i u Evropi.

Da se razumemo, ja podržavam plaćanje javnog servisa, ali RTS mora najpre da se transformiše, ili ajde da ne budemo cepidlake da najkasnije do kraja godine raščisti sa viškom zaposlenih i transformiše veći deo svog sistema. Po načinu obraćanja direktora RTS-a, i Cekića ispada kao da mi ne želimo uopšte ikada da plaćamo pretplatu. Jasno je da je to nužno, ali je nužno i da postoji nekakav "ugovor" sa pretplatnicima - da znamo šta mi tačno dobijamo osim što će oni da promene naziv i da neko odgovara ako se te ugovorne obaveze ne ispune. Vi sada nemate čak ni garanciju da možete da pratite kanale RTS-a, što je apsurdno, a to se dešava u mnogim manjim mestima po Srbiji.

Evo još jednog teksta koji govori o tome koliko oni i dalje žele da rade po starom
http://www.nuns.org.yu/srp/dosije/dom/?conid=1627
Citat:
“Prodaja Radija 101 i Trećeg kanala jesu u planu”, potvrđuju za Dosije i Stipčević i Divjak, negirajući da se planira i prodaja Radija 202. “Uz saglasnost Vlade, raspisaćemo tender, ali ne za mesec ili dva kako se očekuje, već kada se steknu uslovi”, precizira Stipčević. Predsednik Upravnog odbora RTS-a dodaje i da od finansijske stabilnosti RTS-a, pre svega zasnovane na pretplati, zavisi i sudbina još jedne bolne tačke RTS-a, Radio televizije Novi Sad.

Ko će da odredi kakvi su uslovi i da li su ispunjeni uslovi za prodaju ovih stanica? Ne za mesec, dva... a kad??
[ Slobodan Miskovic @ 26.07.2005. 14:55 ] @
Citat:
Pa pazi... ova formulacija je još opasnija jer onda bukvalno nemamo nikakvu kontrolu nad trošenjem tih sredstava. Ko nama garantuje da će pare koje dajemo za tu TV nadoknadu otići javnom servisu? Ko nama garantuje da se javne nabavke vezane za javni servis neće nameštati prijateljima i rodbini zaposlenih, ili nekome ko je blizak vladi? Ako u zakonu zaista stoji ovakva formulacija, to je onda razlog više da ne plaćamo 300 dinara na slepo.


Postoji zakon o dostupnosti informacija od javnog znacaja.
Znaci mozes da zatrazis komplet informacije o prihodima i rashodima RTS-a, na sta su trosene pare i od koga su dobijene, u paru tacne.

Jednostavno.

Inace mogu da primetim da su ovde mnogi jako paranoicni...

Takodje RTS ima tradiciju duzu od 50 godina i ne valja procenjivati njegov rad na osnovu poslednjih 10-15 ako se uzmu u obzir okolnosti pod kojima je radio.

Bila je sinoc jako dobra emisija na RTS 1, emisija ''Kljuc'' - Tema - Opravdanost pretplate ili tako nesto... tamo je sve lepo razjasnjeno...
[ techtris @ 26.07.2005. 15:00 ] @
Citat:
STELLANOVA: Postoji zakon o dostupnosti informacija od javnog znacaja.
Znaci mozes da zatrazis komplet informacije o prihodima i rashodima RTS-a, na sta su trosene pare i od koga su dobijene, u paru tacne.

Jednostavno.

Da da, vrlo im je stalo da te informacije budu dostupne. Mislim da poverenik za informacije još uvek nema sopstvenu kancelariju. Toliko o tome. I valjda ja ne moram da tražim to... valjda je savršeno logično da na web sajtu RTS-a takva informacija mora da postoji i da mora da bude tačna. Jednostavano, i ja kažem.

Citat:
Inace mogu da primetim da su ovde mnogi jako paranoicni...

To nije neopravdano....

Citat:
Bila je sinoc jako dobra emisija na RTS 1, emisija ''Kljuc'' - Tema - Opravdanost pretplate ili tako nesto... tamo je sve lepo razjasnjeno...

Ništa nije razjašnjeno... samo su polarizovali javnost i napravili od pretplate pitanje života ili smrti. Kao što rekoh... na lepe oči i prazna obećanja ne mogu da traže pare. Nadam se da se svi slažemo oko toga.
[ Ivan Dimkovic @ 26.07.2005. 15:08 ] @
Upravo tako - koja je vrednost pretplate?

- Gde idu pare (cash flow)
- Kako ce one biti trosene
- Ko ce biti garant reforme RTS-a
- Sta ako RTS ne ispuni ocekivanja
- Sta sa viskom zaposlenih
- Konkretan plan restrukturiranja i pretvaranja RTS u moderno preduzece
- Nacin naplate, da li je legalan, da li je legalno izabran (tenderom)

To su gomile pitanja koje moraju biti odgovorene ili bar uplanirane pre zahteva za tako necim velikim - da svako domacinstvo placa doticnu organizaciju.

300 dinara po domacinstvu nije zajebancija, to su ogromne pare, koje ce direktno i bez kompromisa biti uzimane od gradjana Srbije - svakako onaj ko te pare uzima ima veliku oabvezu da te pare trosi namenski i sa nekim ciljom.
[ Slobodan Miskovic @ 26.07.2005. 15:08 ] @
Da bi se nesto napravilo potrebna su sredstva, nemojmo izvlaciti zakljucke pre nego sto se pokazu rezultati.

Kako mislite da neko nesto uradi ako se taj neko poistovecuje sa prethodnikom a pritom se ne gledaju njegovi uspesi a Tijanicevi uspesi su ocigledni, koliko god da su nedovoljni oni su ocigledni. Uporedite RTS pre 3 godine i sada.
Da li je neko odgovarao za paljenje te iste televizije? U cije ime je neko zapalio tu televiziju?
To su sve stvari koje niko ne uzima u obzir...

Sto se tice

Citat:
Da da, vrlo im je stalo da te informacije budu dostupne. Mislim da poverenik za informacije još uvek nema sopstvenu kancelariju. Toliko o tome.


To da li je ima ili ne nije toliko bitno jer on licno ne obradjuej te zahteve... On obradjuje sam zalbe na nedostupnost neke informacije...
[ jablan @ 26.07.2005. 15:17 ] @
Citat:
STELLANOVA: Da bi se nesto napravilo potrebna su sredstva, nemojmo izvlaciti zakljucke pre nego sto se pokazu rezultati.

Taj RTS postoji već ihahaj godina i finansira se iz budžeta. Imali su itekako prilike da pokažu neke rezultate dosad. S obzirom da rezultata nema, zaključak se nameće sam. Zar ne?
Citat:
To da li je ima ili ne nije toliko bitno jer on licno ne obradjuej te zahteve... On obradjuje sam zalbe na nedostupnost neke informacije...

Čitaj: dok on ne dobije kancelariju, niko neće ni imati razlog da objavljuje informacije jer narod nema kod koga da se žali.
[ Ivan Dimkovic @ 26.07.2005. 15:26 ] @
Citat:
STELLANOVA
Da bi se nesto napravilo potrebna su sredstva, nemojmo izvlaciti zakljucke pre nego sto se pokazu rezultati.


$1.000.000 pitanje je - ako ih drzava nije naterala da se promene uslovljavanjem finansiranja - ko, ili sta ce ih naterati da se menjaju kad budu imali "blanko cek" od gradjana - tj. zagarantovane finansije. Profit svakako ne moraju da prave (to je i poenta Javnog Servisa), ali pitanje je imaju li morala i objektivnosti da se i bez pretnje sankcijom razvijaju i modernizuju? Poznajuci stanje "drustvene svesti" u Srbiji ovo mi stvarno ne deluje bas lako ;-)

Upravo zbog ovoga je potrebna temeljna reforma pre uvodjenja stalnog izvora finansija... ako se korumpirana socijalisticko-samoupravna masa opskrbi stalnim izvorom finansija koji ne moze biti uslovljen ni od koga - i koji ce svakog meseca kapljati, ode mast u propast totalno.

Da se kladimo da ce sve ostati isto jos dugi niz godina... jer bedak je da se zameras ljudima, optustas ih i nesto menjas ;-)

Jos ako ne moras... pa sve ti je lako onda :(


[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 26.07.2005. u 16:29 GMT+1]
[ JimRainor @ 26.07.2005. 15:45 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic:
Da se kladimo da ce sve ostati isto jos dugi niz godina... jer bedak je da se zameras ljudima, optustas ih i nesto menjas ;-)
]


Ljudima?? Izvini ali te stvari treba zvati drugacijim imenom.
Da bilo ko tamo ima bilo kakvu vrstu morala odavno bi poskakali u Dunav i/ili Savu. Ucestvovali su u verovatno najmonstruoznijoj propagandnoj masineriji posle hitlerove (namerno malim slovima) a sad bi da sve bude cool. Medjutim to nije apsurd. Apsurd je to sto ce i uspeti da se izvuku i vecina gradjana ce ,nazalost, ipak placati to.
Sto se mene tice ja svoj televizor svecano bacam kroz prozor 31. i nadam se da cu pogoditi i onoga ko dodje da mi tu 'uslugu' naplati. Od mene para nece i ne mogu videti.
Dokle ce svi stavlljati formu ispred sustine i ignorisati slona u sobi?
A da im je bar ta forma zaista regularna nego i tu treba da se sve maximalno zamraci, da se svi igraju gluvih telefona, govore nebuloze i prete ili cak otvoreno lazu (kad su rekli da je uslov za prijem u EU da imamo javno servis a u stvari je dosta da samo ukunemo drzavnu TV).

[Ovu poruku je menjao JimRainor dana 26.07.2005. u 17:08 GMT+1]
[ Ivan Dimkovic @ 26.07.2005. 17:03 ] @
Tuzna cinjenica je da ce sve to biti uradjeno, jer niko nema m00da da se zamera preobimnom konglomeratu od 6000 ljudi od kojih ko zna koliko predstavlja visak u svakom pogledu, a verovatno jako mali procenat stvarno radi i otkida se od posla.

Game over, gradjani ce dobiti jos jedan "obavezni namet" od 300 din mesecno, bez prava da biraju kako se te pare trose. Kao i ona taksa na mobilne telefone, ovo je jos jedan u nizu nacina da se "nezvanicno" povecaju drzavni prihodi.

Ono sto je strasno, sto se u Srbiji izglead najmanje isplati baviti nekim postenim privatnim biznisom - mnogo je isplativije prikaciti se na drzavne/javno finansirane jasle i crpeti bogatstvo ove zemlje koje stvaraju drugi svojim radom.

RTS se razmece avionima, kamionima - milionima koji su im toboz potrebni, a nisu se ni u jednom momentu zapitali da li im zaista treba 6000 ljudi... 3 kanala, i sl..

U Srbiji se uvek kuce grade od krova :(

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 26.07.2005. u 18:03 GMT+1]
[ Slobodan Miskovic @ 26.07.2005. 17:03 ] @
Citat:
Čitaj: dok on ne dobije kancelariju, niko neće ni imati razlog da objavljuje informacije jer narod nema kod koga da se žali.


Nisi procitao zakon, nije tako jednostavno, jer ako se ispostavi da neko nije dao informaciju koja je trazena taj ce krivicno odgovarati...

Citat:
Taj RTS postoji već ihahaj godina i finansira se iz budžeta. Imali su itekako prilike da pokažu neke rezultate dosad. S obzirom da rezultata nema, zaključak se nameće sam. Zar ne?Pa nije bas tako...do 91.-92. godine imali su super program, dobre emisije, serije itd... Pose toga dolaze sankcije i izolacija, hiperinflacije i razne druge stvari koje nisu izazvane od strane ljudi u RTS-u.
od 2003. RTS ima bolji program, dobre emisije, kvalitetan filmski program i prenose svih vecih sportskih dogadjaja.

Ivane, malo je sve to sto pricas kontradiktorno i imaginarno...

Prvo kazes...Citat:
$1.000.000 pitanje je - ako ih drzava nije naterala da se promene uslovljavanjem finansiranja - ko, ili sta ce ih naterati da se menjaju kad budu imali "blanko cek" od gradjana- tj. zagarantovane finansije. Profit svakako ne moraju da prave (to je i poenta Javnog Servisa), ali pitanje je imaju li morala i objektivnosti da se i bez pretnje sankcijom razvijaju i modernizuju? Poznajuci stanje "drustvene svesti" u Srbiji ovo mi stvarno ne deluje bas lako ;-)


pa onda...


Citat:
Upravo zbog ovoga je potrebna temeljna reforma pre uvodjenja stalnog izvora finansija... ako se korumpirana socijalisticko-samoupravna masa opskrbi stalnim izvorom finansija koji ne moze biti uslovljen ni od koga - i koji ce svakog meseca kapljati, ode mast u propast totalno.


Ja te pitam : Ko i sta ce nekoga naterati da uradi ovo iznad?


Citat:
Ljudima?? Izvini ali te stvari treba zvati drugacijim imenom.
Da bilo ko tamo ima bilo kakvu vrstu morala odavno bi poskakali u Dunav i/ili Savu. Ucestvovali su u verovatno najmonstruoznijoj propagandnoj masineriji posle hitlerove (namerno malim slovima) a sad bi da sve bude cool. Medjutim to nije apsurd. Apsurd je to sto ce i uspeti da se izvuku i vecina gradjana ce ,nazalost, ipak placati to.


Heh, nije sve tako crno belo a pogotovo nije tako kao sto izgleda iz ovog vremena...

Samo mi kazi da li si ti bio za rezim od 91-2001?
Ako je odgovor ne, kazi mi sta si radio da ga srusis?

Jednostavno ljudi koji su radili u RTS-u nisu pali sa neba tu. Oni su radili na njemu i pre Milosevica, to su ljudi koji su na taj RTS stigli zato sto znaju znanje. TO sto su bili prinudjeni da rade to sto su radili ih uopste necini takovima da ih nebi nazivali ljudima. Oni su imali svoje porodice koje su izdrzavali platama od tog RTS-a... Sta je trebalo da urade? Da daju otkaz pa da posle gledaju gladnu porodicu...
[ Ivan Dimkovic @ 26.07.2005. 17:09 ] @
Vidi, Stellanova...

Citat:

Ja te pitam : Ko i sta ce nekoga naterati da uradi ovo iznad?


Imas opciju A - gde te neko uslovljava finansiranjem - a to je u ovom momentu drzava... dakle, ako neces da se reformises, skresace ti budzet i ti ces to morati da uradis, inace - nema para. Slicno se desava sa VSCG, pa da vidis kako moraju da skresu rashode.

Opcija B - je blanko finansiranje preko ledja gradjana direktno, kao "Javni Servis" tj. obaveza svakog domacinstva da ga direktno placa - i onda te apsolutno niko ne moze naterati da uradis nista, nikakvom metodom, jer pare dobijas svakog meseca...

Ne moras cak ni da emitujes program.

Da li je sada jasnije?

Znam da je problem ako te drzava finansira, jer onda nisi "nezavistan" ili sta god - ali je neophodno uraditi pripremu, kako je i bilo planirano zakonom za tranziciju u javni servis - za sta je bila neophodna drzavna volja (koje ne bi bilo) - da ne bi doslo do Opcije B.

Mislim da je, na zalost, za varijantu A kasno - jer smo sad i stisnuti i od strane EU da se sto pre reformisemo - ali moje pitanje je: ZASTO TO NIJE URADJENO OD 2002, KADA JE DONESEN ZAKON - imali su 3 godine da se prilagode... da srede strukturu... ne, to nije uradjeno - RTS je i dalje preobimn konglomerat, i nove emisije g-dina Tijanica nisu resenje problema.

I sad ce se lagano skliznuti u Opciju B - i RTS ce ostati to sto jeste jos dugi niz godine, samo sto ce ga sad placati gradjani direktno.

No dobro.. ako se vecina slaze sa tim, bolje ni ne zasluzuju.

[ Slobodan Miskovic @ 26.07.2005. 17:17 ] @
Kurir, 22.07.2005 Strana: 6

U EVROPU SA TV PRETPLATOM

Autor: D. M.

Tijanić: Ako ljudi žele u evropsko društvo, moraju da izdržavaju javni servisBEOGRAD - Najava da će se pretplata za RTS od jeseni plaćati 300 dinara izazvala je burne reakcije u Srbiji. Reagovala su udruženja potrošača, sindikati, građani. Mnogi ne žele da plaćaju pretplatu jer smatraju da je program RTS-a nekvalitetan i nezanimljiv. Drugi kažu da uopšte ne gledaju ovu televiziju, a treći naglašavaju da za isti novac mogu putem kablovske televizije da prate čak 60 programa.
Aleksandar Tijanić, generalni direktor Radio-televizije Srbije kaže za Kurir da pitanje pretplate nije osnovno, već samo tehničko pitanje. Po njegovim rečima, glavno pitanje je da li srpsko društvo želi javni servis.
- Paradoks je da 80-90 odsto Srba želi u Evropu, od toga 70-80 odsto želi javni servis, a samo pola od tog procenta želi da plaća. To, međutim, nije stvar izbora. Ako želite normalno evropsko društvo, morate da izdržavate javni servis. Evropa je uvela javni servis da vlada ne bi mogla da utiče na informacije i da privatni vlasnici televizija ne mogu da upravljaju nacionalnom frekvencijom kao da su je nasledili od babe i dede - kaže generalni direktor RTS-a.
Tijanić prognozira šta će se dogoditi ako se u Srbiji ne napravi jak nezavisni javni servis.
- Jedna trećina Srba imaće trouglaste glave, druga glave u obliku princes krofne, a treća trećina će na glavi imati antene da bolje primaju uputstva izdaleka. Ako Srbi žele tako da izgledaju, ko sam ja da ih u tome sprečavam. Nije reč o pretplati, kao što protivnici javnog servisa ističu, već da li hoćemo u Evropu ili Afriku - ističe Tijanić.
Na pitanje šta građani za novac koji budu izdvajali za javni servis mogu da očekuju, Tijanić kaže da će RTS biti apsolutno nezavisan od vlasti i opozicije i imaće vesti kojima će svaki građanin moći da veruje.
- To će biti televizija i radio koji čuvaju tradiciju, nacionalne posebnosti, manjine i kulturne vrednosti, televizija koja ima obrazovni i dečji program. Radiće sve one poslove koje komercijalne televizije neće da rade jer im se ne isplati - kaže Tijanić, i napominje da će se stvaranjem javnog servisa sačiniti arhiva kulturnih, nacionalnih i građanskih vrednosti.
[ Nabukodonosor @ 26.07.2005. 17:20 ] @
Citat:
Pa pazi... ova formulacija je još opasnija jer onda bukvalno nemamo nikakvu kontrolu nad trošenjem tih sredstava. Ko nama garantuje da će pare koje dajemo za tu TV nadoknadu otići javnom servisu? Ko nama garantuje da se javne nabavke vezane za javni servis neće nameštati prijateljima i rodbini zaposlenih, ili nekome ko je blizak vladi? Ako u zakonu zaista stoji ovakva formulacija, to je onda razlog više da ne plaćamo 300 dinara na slepo.

E to ne znam. Jedino ako cela vlada uzme te pare i podeli medjusobno. Ajde bre, pa ne ide to jednom coveku da samo on zna za to, pa da nekome da pare.


Citat:
- Gde idu pare (cash flow)
- Kako ce one biti trosene
- Ko ce biti garant reforme RTS-a
- Sta ako RTS ne ispuni ocekivanja
- Sta sa viskom zaposlenih
- Konkretan plan restrukturiranja i pretvaranja RTS u moderno preduzece
- Nacin naplate, da li je legalan, da li je legalno izabran (tenderom)

A reci ti meni Ivane, u kojoj to zemlji u svetu se sve ove informacije iznose obicnom pretplatniku?!

Citat:
$1.000.000 pitanje je - ako ih drzava nije naterala da se promene uslovljavanjem finansiranja - ko, ili sta ce ih naterati da se menjaju kad budu imali "blanko cek" od gradjana - tj. zagarantovane finansije. Profit svakako ne moraju da prave (to je i poenta Javnog Servisa), ali pitanje je imaju li morala i objektivnosti da se i bez pretnje sankcijom razvijaju i modernizuju? Poznajuci stanje "drustvene svesti" u Srbiji ovo mi stvarno ne deluje bas lako ;-)

U ovoj zemlji ce sve biti ovako kako je sada ako ljudi jos 100 godina budu pametovali i voleli da znaju i ono sto ne bi trebalo da ih zanima. Da su Hrvati ovoliko ispitivali sve, a da nisu dali ni dinar, sada im televizija ne bi bila takva kakva jeste. Svi kukamo kako je njima bolja televizija a RTS je sranja a kad dodje da se da 300 dinara, e onda pocinje "gde cemo sa viskom radnika, kakav ce biti cach flow..." i slicne gluposti.

Citat:
Ne moras cak ni da emitujes program.

JA shvatam da ti hoces da kazes da mi nemamo nikakve garancije da ce oni da urade to sto tvrde da hoce, ali kazi ti meni, na koji nacin mislis da ti oni to dakazu??! Sta god urade da ti dokazu, oni kasnije mogu da se ogluse o to. Od tog "dokaza" nema nista, jer je neizvodljivo.
[ kime1 @ 26.07.2005. 17:21 ] @
Po meni, bilo bi ok da raspišu referendum,kao u Sloveniji - Da li nam treba javni servis? , pošto je to izgleda jedini način da se građani zapravo pitaju, da im ne bude nametnuta pretplata. Ali,ne verujem da su neki ljudi spremni da rizikuju :).
Ko će da kontroliše da te pare idu samo za one emisije koje su neprofitabilne. Na primer, RTS može ladno da uzme na tenderu Ligu šampiona i sl. gde dosad nije pobeđivala u trci,samo zato što može sebi da dozvoli luksuz da bude na gubitku 20-tak posto,za razliku od privatnih tel. Zar će biti ok da novinari RTS-a imaju 1500€ min platu,dok ostali "obični" novinari u Srbiji imaju i dalje tih 200€ (ne vidim da će to poboljšati stvari,osim za RTS)... a argumenti su krajnje pristrasni.
Tako bi svaki građanin mogao da traži blanko pare od države sa obećanjem da će "pokušati" da napravi posao koji će biti koristan za državu,tj. da će dati sve od sebe.
E sad,ako mu se usput zalomi,neko pijanstvo,letovanje u Egiptu,ili kakav drugi luksuz (vanredni trošak na ljubavnicu)- well, ljudi smo,šta sad, (nije smak sveta) .... sve u svemu-mnogo dobro za ljude u RTS-u,a rizik,tj. odgovornost praktično nikakva.
[ Nabukodonosor @ 26.07.2005. 17:24 ] @
Citat:
Drustvo je skup pojedinaca - uopste ne sumnjam da u UK vecina drustva ipak zeli BBC ciji kvalitet niko i ne moze da dovede u pitanje... pitanje je da li vecina drustva u Srbiji zeli RTS ovakav kakav je. O tome se radi.

Pa niko ne zeli ovakav RTS, zato i trebaju pare da se sve modernizuje. Ali niko ne zeli da da pare a zeli besplatno da gleda neku svetsku televiziju. Hmm...zanimljivo.

Citat:
Po meni, bilo bi ok da raspišu referendum,kao u Sloveniji - Da li nam treba javni servis?

Mislim da ovo nije dobra ideja. Tacnije veoooma je losa. Jer prosecan Srbin u trenutku odgovora na referendum samo u glavi ima 300 kinti koje treba da da, a ne ono sto je opste dobro. Ponekad gradjani i ne znaju sta je dobo za njih i to mora da odluci neko na visem nivou, npr. drzava. Da se prosecan Srbin pita, Javni servis bi bio TV Pink. Dajte ovo na referendum i garantujem preko 80% gradjanstva ce glasati ZA. A to UOSPTE ne znaci da je to dobro za ovu naciju. Vecina obicno nije u pravu.

[Ovu poruku je menjao Nabukodonosor dana 26.07.2005. u 18:28 GMT+1]
[ Ivan Dimkovic @ 26.07.2005. 18:25 ] @
Citat:

A reci ti meni Ivane, u kojoj to zemlji u svetu se sve ove informacije iznose obicnom pretplatniku?!


Poslovanje javnih firmi je i te kako javno u svetu - nije tesko proveriti... U Srbiji je to na papiru moguce, a u praksi... probaj ;-) Pa cak i ako se otkrije nesto, moze te sustici demanti vlade ukoliko sutra - kako se recimo desilo pre koju nedelju sa jednom vrlo pipavom informacijom ehm... finansijsko - patriotske prirode ;-)

Elem...

Da se ne smaramo, evo ES je tu - mark my words, videcemo se za 3 godine pa cemo i oceniti RTS ;-)

Dela govore mnogo vise nego reci.

Citat:

Tijanić: Ako ljudi žele u evropsko društvo, moraju da izdržavaju javni servisBEOGRAD - Najava da će se pretplata za RTS od jeseni plaćati 300 dinara izazvala je burne reakcije u Srbiji. Reagovala su udruženja potrošača, sindikati, građani. Mnogi ne žele da plaćaju pretplatu jer smatraju da je program RTS-a nekvalitetan i nezanimljiv. Drugi kažu da uopšte ne gledaju ovu televiziju, a treći naglašavaju da za isti novac mogu putem kablovske televizije da prate čak 60 programa.
Aleksandar Tijanić, generalni direktor Radio-televizije Srbije kaže za Kurir da pitanje pretplate nije osnovno, već samo tehničko pitanje. Po njegovim rečima, glavno pitanje je da li srpsko društvo želi javni servis.
- Paradoks je da 80-90 odsto Srba želi u Evropu, od toga 70-80 odsto želi javni servis, a samo pola od tog procenta želi da plaća. To, međutim, nije stvar izbora. Ako želite normalno evropsko društvo, morate da izdržavate javni servis. Evropa je uvela javni servis da vlada ne bi mogla da utiče na informacije i da privatni vlasnici televizija ne mogu da upravljaju nacionalnom frekvencijom kao da su je nasledili od babe i dede - kaže generalni direktor RTS-a.


Klasicni Tijanic... zamena teza na delu, kao u staro dobro vreme kada je doticni gospodin bio poznatiji kao Ministar "Nemam Pojma" u zna se cijoj vladi dok su medije zatvarali po kratkom postupku.

Nije naravno problem u pretplati - javni servis je u biti jedna jako korisna stvar ako je zaista dobar, vec je problem sta ta pretplata finansira danas u Srbiji- ta pretplata finansira tromi, neefikasni, preko-zaposleni RTS koji je sve samo ne "Javni Servis'. I ni 10000 tijanica mantranjem o "evropskom drustvu" (sic) nece umanjiti tu cinjenicu.

Citat:

U ovoj zemlji ce sve biti ovako kako je sada ako ljudi jos 100 godina budu pametovali i voleli da znaju i ono sto ne bi trebalo da ih zanima.


Kako se ti samo varas ;-) Znaci, ne treba da te zanima gde idu tvoje pare... ;-) Iz takve zemlje se emigrira.

Citat:
Da su Hrvati ovoliko ispitivali sve, a da nisu dali ni dinar, sada im televizija ne bi bila takva kakva jeste.


U Hrvatskoj je HRT na dobrovoljnoj bazi finansiran od strane gradjana, a od skoro je koliko znam javni servis (2004), bice da su se izgradili malo ranije - Hrvati su malo vise ulagali u televiziju, verovatno zato sto su i imali vise ;-) Takodje, marketinska vrednost trzista u HR je nekoliko puta veca od Srbije, mozda ti to odgovori na tvoja pitanja - zemlja je bogatija 4 puta od Srbije, pa je iluzorno porediti ih uopste.

Citat:
Svi kukamo kako je njima bolja televizija a RTS je sranja a kad dodje da se da 300 dinara, e onda pocinje "gde cemo sa viskom radnika, kakav ce biti cach flow..." i slicne gluposti.


Tako je - zato glavu u pesak, i bacaj svoje pare... to je oproban recept za uspeh ;-) Elem... tako je sljakalo bar 60 godina u nazad... nije bas uspelo.


[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 26.07.2005. u 19:39 GMT+1]
[ Pici man @ 26.07.2005. 18:44 ] @
Nabukodonosor:
Citat:
Mislim da ovo nije dobra ideja. Tacnije veoooma je losa. Jer prosecan Srbin u trenutku odgovora na referendum samo u glavi ima 300 kinti koje treba da da, a ne ono sto je opste dobro. Ponekad gradjani i ne znaju sta je dobo za njih i to mora da odluci neko na visem nivou, npr. drzava. Da se prosecan Srbin pita, Javni servis bi bio TV Pink. Dajte ovo na referendum i garantujem preko 80% gradjanstva ce glasati ZA. A to UOSPTE ne znaci da je to dobro za ovu naciju. Vecina obicno nije u pravu.


Bravo Nabukodonosor-e. Upravo si izrekao teoriju gluposti, tj. da je 80% srpskog stanovnostva glupavo i zatupljeno, pa bi po toj tvojoj teoriji "vrata prosvetljenja" trebalo da im otvori drzava(u kojoj po tebi boravi i upravlja preostalih 20% "mudrosti") koja je po svoj svojoj slici i prilici najveci NEPRIJATELJ Srpskog stanovnistva od njenog nastanka.
Po toj teoriji ako bi svi glasali DA NAM RATA NE TREBA drzava bi trebala da ga uvede pod default jer je to opste dobro za njene gradjane koji ne ZNAJU NISTA?!?

Daj molim te mani se tih takozvanih teorija o tome da su Srbima potrebni kultovi vodja koji treba i ZNAJU da razmisljaju umesto njih samih - to je D I K T A T U R A!!!!
Ovde na forumu je vrlo lepo objasnjen problem "javnih servisa" i pretplate koja se sprovodi po principu kao sto rece neko - REKETA, tj. reket kao pojam se direktno vezuje za MAFIJU i kriminalne grupe a ne za drzavu i njene institucije.

Neka sami stampaju svoje racune sa svojim logom i u ime svoje firme POD Br. 1....
[ techtris @ 26.07.2005. 18:45 ] @
Citat:
Nabukodonosor: A reci ti meni Ivane, u kojoj to zemlji u svetu se sve ove informacije iznose obicnom pretplatniku?!


Evo ja imam jedan zanimljiv link koji odgovara na to pitanje
http://www.bbcgovernors.co.uk/annreport/index.html
Da li ću videti ovako nešto na RTS-u za godinu dana? Pa... čisto sumnjam.... voleo bih, jer to pokazuje da se javni servis ne plaši da zaista radi javno.

I ovo je zanimljivo
http://www.bbc.co.uk/complaints
Ono što mene brine je da će radiodifuzni savet biti marginalizovan poput saveta za borbu protiv korupcije. Zašto se, recimo čeka sa izdavanjem novih dozvola za radio i tv stanice. Skoro je bio nekakav konkurs... i onda ništa. Nema informacija, a to pitanje je veoma bitno. I da se prvo vidi ko će dobiti nacionalno pokrivanje i na koji način.
[Ovu poruku je menjao techtris dana 26.07.2005. u 19:50 GMT+1]
[ bakara @ 26.07.2005. 19:17 ] @
Procitah celu temu uhh...
I nekako ne mogu da se otmem utisku da je (jedini) @tedy vrlo pristrasan u
ovoj temi, tako da mislim da mu je u direktnom interesu da uvedu tu TV
pretplatu...
Sto se tice samog haraca koji hoce da uvedu nikako mi nije jasno kako su
dosli bas do cifre od 300dink. a mozda ce biti i +PDV...
Druga stvar, nema sanse (kako neki pominju) da se placanje pripoji racunu
za telefon, a to jedino zbog toga sto u Srbiji ima veliki broj
domacinstava koje nema telefon, i koji se ne zna kad ce (npr. ja
nemam)...Samim tim bi gubili veliki deo prihoda, znaci jedino ostaje EPS,
i voleo bih da cujem (neko je rekao da EPS to ne zeli, zasto?) kako ce to
funkcionisati posto EPS ima svoje duznike, a trebalo bi se znaci svakog
meseca po defaultu skidati sa racuna EPSa u korist RTSa, znaci platio/ne
platio.
Treci nacin ne postoji, znaci jedini nacin da obezbede sigurnu naplatu je
da se parazitisu nekom javnom preduzecu kome svi moraju da plate, u
protivnom bi im akcija naplate propala u rekordnom roku...--
++
[ mrkidivx @ 26.07.2005. 21:25 ] @
Citat:
Mislim da ovo nije dobra ideja. Tacnije veoooma je losa. Jer prosecan Srbin u trenutku odgovora na referendum samo u glavi ima 300 kinti koje treba da da, a ne ono sto je opste dobro. Ponekad gradjani i ne znaju sta je dobo za njih i to mora da odluci neko na visem nivou, npr. drzava.


Ovo je teška gomila gluposti, znači vraćamo se u doba diktature!

Citat:
Da se prosecan Srbin pita, Javni servis bi bio TV Pink. Dajte ovo na referendum i garantujem preko 80% gradjanstva ce glasati ZA. A to UOSPTE ne znaci da je to dobro za ovu naciju. Vecina obicno nije u pravu.


Ne nego je manjina u pravu!
[ Pici man @ 26.07.2005. 23:03 ] @
Mene licno interesuje jedna zapostavljena cinjenica(po meni i najbitnija) koju "zaobilazi" g. Nenad Cekic i njegov Radiodifuzni savet. To je borba protiv mnogobrojnih piratskih ili polulegalnih(jer svi uglavnom imaju odredjena dokumenta, elaborate i td.) radio i tv stanica koji u tolikoj meri koce frekvencije da je gotovo nemoguce neometano pratiti neki od kvalitetnijih radio i tv programa sirom ove nase drzave. Vec dve godine donose akte i zakone, sprovode se analize i iznose zaključci, sve u svemu stara dobra srpska "sa reči na reči" i ni makac dalje. Sve te stanice i dalje neometano funkcionisu, nicu nove(svako selo ima bar dve radio stanice, svako drugo televiziju) i ne verujem da ce ih ikada neko zatvoriti ili im zabraniti rad. Cista laz i obmana vlade drzave koja osniva agencije za borbu protiv takvih pojava.
Umesto toga on i njegova agencija ili ti savet pokusavaju da glume i tuzitelje i sudije i dzelate u jednoj tako osetljivoj stvari kakva je tv pretplata koja bi trebala da se placa jednom monstruoznom bastionu prethodnog rezima koji je gle cuda bio finansiran na isti nacin na koji se pokusava sada.
Tada se tvrdilo da je rts bio nezavisna televizija dok su sve ostale bile strano-placenicke i izdajnicke! Sada se tvrdi da ce rts biti transformisan u nezavisnu i televiziju u javnom vlasnistvu koju je potrebno finansirati iz naroda i to na koji nacin. Poverujmo u to - NIKADA!
[ teddy @ 26.07.2005. 23:37 ] @
2 Bakara:

Jeste, zelo sam pristrastan (pravilnije je sa T, po analogiji sa strastan; Hrvati inače po novom govore pristran) jer mi je u interesu da se uvede pretplata. Štaviše, ako uvedu da se plaća preko telefona, onda ću duplo da je plaćam jer imam dve linije u stanu. A ja prosto obožavam da mi neko zavlači ruku u džep.

Poenta je u tome da li u ovu državu treba uvesti red i napraviti javnu televiziju koja neće da zagađuje etar emisijama poput „48 sati svadba“ i „Jednostavan život“, već će služiti promociji nacionalne kulture i opismenjavanju nacije (i u doslovnom i u političkom smislu) ili ne. Ja mislim da nam treba javna televizija i mogu sa Ivanom da se složim u vezi sa tim da nije sasvim u redu da se tzv. pretplata (tj. taksa, jer se pretplata može otkazati) uvodi pre transformacije RTS-a, ali verujem da će ona (što milom, što silom) ubrzati RTS-ov preobražaj u normalnu medijsku kuću.

Prosto mi dođe da plačem kad vidim koliko pogrešno napisanih reči se može pročitati na ovom forumu koji uglavnom koristi tehnički osvešteniji deo populacije (npr. oružije, nemoj te, paradajiz i slično). Da je RTS tokom devedesetih manje ložio narod na mržnju i ratovanje, a više na obrazovanje i Evropu, danas ne bismo čitali takve gluposti po forumima.

P.S. Znak @ (u nekom iskrivljenom forumskom govoru) predstavlja obraćanje, pa se „@ Teddy“ tumači u smislu „za Teddyja“.

2 Mrkidivx:

Molim lepo, 100.000 potpisa gnevnih građana (a ima vas i više, koliko vidim), pa referendum. I onda izglasajte to da budemo jedina država koja gravitira ili je u EU u kojoj ne postoji javni servis, ili to da pare od takse idu Pinku.
[ salemfk @ 26.07.2005. 23:51 ] @
Citat:
teddy
I onda izglasajte to da budemo jedina država koja gravitira ili je u EU u kojoj ne postoji javni servis, ili to da pare od takse idu Pinku.


Uh sto bih bio srecan kada bi nam samo to falilo na putu do te famozne evrope. Ma 1000 din neka uzmu. Ali ...
[ Nabukodonosor @ 27.07.2005. 01:26 ] @
Citat:
Bravo Nabukodonosor-e. Upravo si izrekao teoriju gluposti, tj. da je 80% srpskog stanovnostva glupavo i zatupljeno, pa bi po toj tvojoj teoriji "vrata prosvetljenja" trebalo da im otvori drzava(u kojoj po tebi boravi i upravlja preostalih 20% "mudrosti") koja je po svoj svojoj slici i prilici najveci NEPRIJATELJ Srpskog stanovnistva od njenog nastanka.

Pa kao nije tako i ako ovaj narod nije toliko zatupljen vec je prepametan kako to da je narodna ikona Seka Aleksic, a najgledaniji tv program spanske serije. Ajde prosvetli me leba ti.
I da, Srbinu su SVI krivi osim njega samog koji je sve to izabrao, i to cuj, bez diktature.

Citat:
Daj molim te mani se tih takozvanih teorija o tome da su Srbima potrebni kultovi vodja koji treba i ZNAJU da razmisljaju umesto njih samih - to je D I K T A T U R A!!!!

Da, primetio sam kako su do sada kada im je covek dao pravo glasa birali. Suuuuper! Izaberu vlast pa se posle 2 meseca zale na istu i traze da ih smene. Kada im covek da opet da glasaju opet isto, i tako zadnjih 20 godina. Vrlo inteligentan narod.

Citat:
Ne nego je manjina u pravu!

U ovu filozofiju stvarno ne zelim da ulazim jer to nije tema, ali da, manjina je skoro uvek u pravu. Ali nema veze, necu da pokusavam da ti promenim misljenje. Kvantitet nikada nije znacio i kvalitet.

Citat:
P.S. Znak @ (u nekom iskrivljenom forumskom govoru) predstavlja obraćanje, pa se „@ Teddy“ tumači u smislu „za Teddyja“.

Slazem se teddy.

Citat:
ili to da pare od takse idu Pinku.

Ma ziveo Pink! Ja sam vec rekao...ovde bi polovina dala zivot za Pink i Seku Aleksic.
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 02:39 ] @
Citat:
Ne nego je manjina u pravu!


U ovu filozofiju stvarno ne zelim da ulazim jer to nije tema, ali da, manjina je skoro uvek u pravu. Ali nema veze, necu da pokusavam da ti promenim misljenje. Kvantitet nikada nije znacio i kvalitet.


Ma nije valjda!?
Ta manjina je izgleda neki trust mozgova koji je UVEK u pravu!?
Pa znaš kako ta MANJINA može uvek slobodno da emigrira tamo gde joj se više svidja.
Ili možda neka naprave svoju državu pa neka je uređuju onako kako oni žele!
Tako bi imali državu "genijalaca" gde bi sada većina uvek donosila prave odluke!


Citat:
Molim lepo, 100.000 potpisa gnevnih građana (a ima vas i više, koliko vidim), pa referendum.


Uh veruj mi odmah bi to potpisao!

Citat:
I onda izglasajte to da budemo jedina država koja gravitira ili je u EU u kojoj ne postoji javni servis, ili to da pare od takse idu Pinku


Znaš šta, taj EU i taj "javni servis" su mi se toliko smučili da me NAJBLAŽE rečeno ZABOLE za njih!

I ne NISAM pinkovac, niti slušam narodnjake i nisam politički opredeljen, već mi je jednostavno dosadilo ovo drpisanje!

teddy pošto vidim da OBOŽAVAŠ taj JAVNI SERVIS-žao mi je ali ja mislim drugačije, meni taj "javni servis" NE TREBA niti ga uopšte gledam![Ovu poruku je menjao mrkidivx dana 27.07.2005. u 03:46 GMT+1]
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 02:44 ] @
Ah da zaboravih i na ovo

Citat:
Da, primetio sam kako su do sada kada im je covek dao pravo glasa birali. Suuuuper! Izaberu vlast pa se posle 2 meseca zale na istu i traze da ih smene. Kada im covek da opet da glasaju opet isto, i tako zadnjih 20 godina. Vrlo inteligentan narod.


To nije problem inteligencije naroda već toga što ovde ne postoji niko kvalitetan za koga bi se glasalo a i izabranima se brzo osladi fotelja.
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2005. 07:50 ] @
Citat:
teddy
Molim lepo, 100.000 potpisa gnevnih građana (a ima vas i više, koliko vidim), pa referendum. I onda izglasajte to da budemo jedina država koja gravitira ili je u EU u kojoj ne postoji javni servis, ili to da pare od takse idu Pinku.


Vidi, ovaj, teddy, na stranu ta cuvena "il si sa nama ili si protiv nas" (ako hoces da znas gde ti idu pare, ti mora da hoces Pink ;-)... Ali Srbija ni u Septembru kad krene placanje 300 din po domacinstvu, ipak nece imati taj famozni EU-required Javni Servis ;-)

Po zakonu i planu je RTS trebao da postane "Javni Servis" daleko pre pocetka placanja pretplate (koja je samo jedan korak, daleko od najvaznijeg), i da se urade neke vrlo ozbiljne stvari u menjanju organizacione strukture, nacinu izbora direktora, programskoj koncepciji (reklame?) i sl.. pre nego sto bi to moglo da se nazove "Javni Servis" i pre nego sto bi nova ekipa mogla da izvede transformaciju i trosi gradjanske pare kako treba . Tako su to uradili i Hrvati na koje se neko vec poziva, a i pretplata nije bas jedini nacin finansiranja te televizije, a verujem da nije ni najznacajniji ;)

Dakle, ti slobodno mozes i na tarabi iza kuce da napises "Ovo je javni servis (bre!)" i da je placas - ali koliko god se trudio, to te nece pribliziti EU ni za milimetar ;-)

Kao sto je neko lepo rekao, u Srbiji se odavno brkaju forma i sustina - sve bi neki "kao u Evropi" - a ipak da bude po balkanski... Javni Servis, a direktor istog kolega Premijera, njegov nezvanicni portparol... nemusti radiodifuzni savet sa sporovima u izboru clanova zbog kojih se naknadno menjaju zakoni (ccc) i sl... ;-) Ne znam stvarno sta ih je sprecavalo za ove 3 godine da transformisu RTS po zakonu... ma bice da je pretplata ;-) Suuuure.

Uostalom, videces kako ce biti kad ih drzava skine sa svoje grbace... sa takvom maestralnom organizacijom iz 1970, radnom etikom dostojnom jednog drustvenog preduzeca i par hiljada zaposlenih viska ima odma da se transformisu u BBC+ ... ma kakav BBC+ - ima da ih sve razbijemo i da budemo lider na Balk... huh mislim da smo previse puta culi tu pesmu ;-)

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 27.07.2005. u 09:13 GMT+1]
[ overburn @ 27.07.2005. 08:41 ] @
Narodu pileceg pamcenja bi zakonom trebalo uvesti svakodnevnu (barem jednosatnu) emisiju na svim televizijama koje emituju svoj program na teritioriji zemlje Srbije koja bi imala naziv "Podsecanje", a sadrzaj bi joj cinile izjave politicara, bivsih ministara i javnih licnosti (recimo ovih trenutnih clanova radiodifuznog saveta) - ili recimo reprize "Dnevnika 2" RTS-a kao i njegovih "Dnevnikovih dodataka" !!!
Ko ono rece - sta su mogli ti jadni ljudi da rade 10 godina za vreme Milosevicevog rezima, pa zar da daju otkaz i gledaju svoje jadne gladne porodice ?!?!
Ma neee, mnogo je lakse bilo raditi "Dnevnikove dodatke" !!!!
RTS ne treba "transformisati", njega treba zatvoriti, kao sto je to bilo ucinjeno sa 4 nelikvidne banke - "strucnjaci" kao sto su oni koji su tada govorili da ce drzava propasti zbog toga javljaju se i sada lamentujuci nad sudbinom "jadnog" RTS-a i "jadnih" ljudi koji rade u njemu (licno, najvise me nerviraju nepismeni sportski komentatori koji svoja trabunjanja itekako lepo naplacuju putovanjima po belom svetu i naplacivanjem lepih dnevnica za to - treba li ih sada ovde pobrojavati ?) - svako ko vredi u svom poslu ce itekako rado biti primljen da radi u nekoj od ostalih xyz radiotelevizijskih kuca (analogija sa bankama).
Raspisati konkurs za frekvencije (od lokalnog do nacionalnog nivoa), a godisnju uslugu koriscenja tih frekvencija na nacionalnom nivou naplatiti u desetinama miliona e - siguran sam da bi se nasao onaj ko bi imao interesa da to plati (raspitajte se malo koja je cena sekunde reklame u udarnim terminima najgledanijih tv-kuca).

I za kraj - ne mozete da zivite bez "nacionalne televizije" ?
Treba vam neko da "cuva vrednosti nacije", obrazuje vam decu (posto to ne mozete sami nego vam treba televizija da bi to radila - naravno, lakse je da detetu upalis televizor i ostavis ga pred njime nego da "trosis" svoje vreme na njega obrazujuci ga) ?!?!
Vi koji ste za uvodjenje "pretplate", uzmite tih 300 dinara, uclanite se u biblioteku i citajte malo knjige - za promenu !! Pa da vidite kako bi se "nepismenost na ES-u" (jos jedna od trenutno aktivnih tema) brzo smanjila ako bi se tokom tri meseca neprestano citale knjige a ne blejalo u razne televizijske kanale i bivalo zaglupljivano od strane najveceg ljudskog mulja i taloga koji radi tamo (sve sami uceni i obrazovani ljudi, doktori i magistri nauka se ne skidaju sa ekrana, zar ne ... - ironija, za onoga ko nije shvatio) !!!!


[Ovu poruku je menjao overburn dana 27.07.2005. u 09:47 GMT+1]
[ crews_adder @ 27.07.2005. 09:45 ] @
Ok, teddy, mozes slobodno da platis TV pretplatu i za mene ako hoces, posto ja necu. Stvarno nemam nista protiv.

A sto se tice toga da ce pare od pretplate ici PINK-u ako ne idu RTS-u (ne znam samo po kom osnovu "ako necete da placate pretplatu za javni servis, pardon "nacionalnu" TV, onda ce pare od pretplate ici PINK-u"!? Gresis, ovaj, gresis silno sinak, te pretplate nece ni biti...) sta ce biti tek sa parama koje ce ici Tijanicevom RTS-u (koji je, by the way, bio do skoro savetnik kostunjavom, a ne tako davno i republicki ministar informisanja za vreme vladavine Milosevica, a kao pulen Mire Markovic, a i samog Slobodana, jer kako bi drugacije)?

Nekada sam gledao "Kulturni nokaut". Nekada, dok je bio na B92. Kad se ona preselila na NTV=RTS, nisam ga gledao ni jednom. Sad se i Bobicka pridruzila tom jatu, sigurno necu gledati ni nju. Ne mogu, muka mi od RTS. I jos da placam za to? Hehehe...

[Ovu poruku je menjao crews_adder dana 27.07.2005. u 10:51 GMT+1]
[ teddy @ 27.07.2005. 11:45 ] @
Citat:
mrkidivx:

teddy pošto vidim da OBOŽAVAŠ taj JAVNI SERVIS-žao mi je ali ja mislim drugačije, meni taj "javni servis" NE TREBA niti ga uopšte gledam!

Javni servis ti ne treba jer ne shvataš njegovu ulogu u održavanju demokratskog poretka i stabilnosti u zemljama EU. Javni servis može ne trebati nekom pojedincu (npr. tebi), ali je neophodan državi kao zbiru svih pojedinaca.

Recimo, na drugom programu nemačkog javnog servisa (ZDF) jednom mesečno (u doba izbora i dvaput) imaš emisiju „Politički barometar“ u kojoj se objavljuju rejtinzi svih stranaka i ocene svih viđenijih političara pojedinačno, kao i mišljenje građana o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima (npr. reforma penzionog sistema) tog trenutka u zemlji (to se posle u svakom trenutku u tabelarnoj formi može pročitati na teletekstu). I to se lepo finansira iz pretplate. Dakle, nema zatupljivanja, prodavanja magle, objavljivanja samo onih istraživanja koja nekome odgovaraju i slično.
Citat:
mrkidivx
To nije problem inteligencije naroda već toga što ovde ne postoji niko kvalitetan za koga bi se glasalo a i izabranima se brzo osladi fotelja.


Izabranima se brzo osladi fotelja jer nema javne kontrole političara i njihovog delovanja, a nje nema zato što su građani slabo politički pismeni i zato što svako može da manipuliše medijima po potrebi. Da postoji jak javni servis koji pritiska one koji loše rade, verovatno bismo jednog dana došli do toga da neki političar i podnese ostavku zbog svojih grešaka.
Citat:
Ivan Dimkovic:

Vidi, ovaj, teddy, na stranu ta cuvena "il si sa nama ili si protiv nas" (ako hoces da znas gde ti idu pare, ti mora da hoces Pink ;-)... Ali Srbija ni u Septembru kad krene placanje 300 din po domacinstvu, ipak nece imati taj famozni EU-required Javni Servis ;-)

To je, ovaj, tačno. Ali će pretplata pospešiti pritisak da se RTS transformiše u šta ti imaš sasvim legitimno pravo da sumnjaš.
Citat:
Ivan Dimkovic:

Kao sto je neko lepo rekao, u Srbiji se odavno brkaju forma i sustina - sve bi neki "kao u Evropi" - a ipak da bude po balkanski... Javni Servis, a direktor istog kolega Premijera, njegov nezvanicni portparol... nemusti radiodifuzni savet sa sporovima u izboru clanova zbog kojih se naknadno menjaju zakoni (ccc) i sl... ;-) Ne znam stvarno sta ih je sprecavalo za ove 3 godine da transformisu RTS po zakonu... ma bice da je pretplata ;-) Suuuure.

Ako ćemo o tome koji se sve zakoni ne primenjuju u Srbiji, možemo da počnemo od Zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima, Sluzbeni glasnik Republike Srbije, broj 16/95, od 12. 05. 1996. Nešto nisam primetio da se koplja lome oko toga sa kojim zakašnjenjem i kada će taj zakon početi da se primenjuje. Naravno da je loše što se zakoni ne primenjuju odmah po usvajanju već se čeka da se „steknu uslovi“, tj. da ih neko izvadi iz fioke kad mu odgovaraju.
Citat:
Ivan Dimkovic:

Uostalom, videces kako ce biti kad ih drzava skine sa svoje grbace... sa takvom maestralnom organizacijom iz 1970, radnom etikom dostojnom jednog drustvenog preduzeca i par hiljada zaposlenih viska ima odma da se transformisu u BBC+ ... ma kakav BBC+ - ima da ih sve razbijemo i da budemo lider na Balk... huh mislim da smo previse puta culi tu pesmu ;-)

Sa tim parama od pretplate RTS teško može da postane lider u Srbiji, a ne na brdovitom Balkanu. Naravno da se neko (Dinkić & co.) setio da sada primeni zakon zato što treba smanjiti rashode, ali je praktično svejedno da li će se pretplata uvesti sada ili za par meseci kad RDA (Radiodifuzna agencija) izabere Upravni odbor RTS-a i na osnovu konkursa izabere direktora. Ovde citiram jedan od članova zakona:
Citat:
Generalni direktor Radiodifuzne ustanove Srbije, odnosno generalni direktor Radiodifuzne ustanove Vojvodine, obavezan je da u roku od 60 dana od dana početka rada Radiodifuzne ustanove Srbije, odnosno Radiodifuzne ustanove Vojvodine, donese opšte akte o sistematizaciji poslova i unutrašnjoj organizaciji rada Radiodifuzne ustanove Srbije, odnosno Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Dakle, ako dva meseca posle izbora novog diše ne bude započeto sa doterivanjem brojnog stanja, onda lepo drvlje i kamenje.
Citat:
overburn:

I za kraj - ne mozete da zivite bez "nacionalne televizije" ?
Treba vam neko da "cuva vrednosti nacije", obrazuje vam decu (posto to ne mozete sami nego vam treba televizija da bi to radila - naravno, lakse je da detetu upalis televizor i ostavis ga pred njime nego da "trosis" svoje vreme na njega obrazujuci ga) ?!?!
Vi koji ste za uvodjenje "pretplate", uzmite tih 300 dinara, uclanite se u biblioteku i citajte malo knjige - za promenu !! Pa da vidite kako bi se "nepismenost na ES-u" (jos jedna od trenutno aktivnih tema) brzo smanjila ako bi se tokom tri meseca neprestano citale knjige a ne blejalo u razne televizijske kanale i bivalo zaglupljivano od strane najveceg ljudskog mulja i taloga koji radi tamo (sve sami uceni i obrazovani ljudi, doktori i magistri nauka se ne skidaju sa ekrana, zar ne ... - ironija, za onoga ko nije shvatio) !!!!

Onaj ko tako „obrazuje“ svoju decu debelo je promašio metu. Za obrazovanje dece predviđen je školski sistem, a roditelj je tu da podstakne znatiželju deteta i pomogne mu da pomoću različitih medija (knjige, Internet, CD-romovi, TV-emisije i slično) proširi svoje vidike. Uloga javnog servisa jeste u održavanju pozitivnih vrednosti, dakle u stvaranju klime da je nešto (čitanje, obrazovanje, nauka) dobro. RTS je tokom devedesetih stvarao klimu da je kriminal i ubijanje dobro, pa smo imali (i još uvek imamo) značan broj klinaca koji su želeli da postanu kriminalci kad odrastu umesto da završe škole i budu uspešni i korisni članovi društva.
Citat:
crews_adder:

A sto se tice toga da ce pare od pretplate ici PINK-u ako ne idu RTS-u (ne znam samo po kom osnovu "ako necete da placate pretplatu za javni servis, pardon "nacionalnu" TV, onda ce pare od pretplate ici PINK-u"!? Gresis, ovaj, gresis silno sinak, te pretplate nece ni biti...) sta ce biti tek sa parama koje ce ici Tijanicevom RTS-u (koji je, by the way, bio do skoro savetnik kostunjavom, a ne tako davno i republicki ministar informisanja za vreme vladavine Milosevica, a kao pulen Mire Markovic, a i samog Slobodana, jer kako bi drugacije)?

Kad već citiraš, onda citiraj ono što je napisano:
„I onda izglasajte to da budemo jedina država koja gravitira ili je u EU u kojoj ne postoji javni servis, ili to da pare od takse idu Pinku.“
Rekao sam da na referendumu mogu da izglasaju da pare idu Pinku, da ne postoji javni servis ili štagod im padne na pamet. Na referendumu je, podsećam, bilo izglasano i da nećemo strane trupe na Kosovu, pa je posle dobar deo naroda slavio pobedu kada su došle. Prema zakonu sledi konkurs za direktora, pa ćemo videti da li je Tijanić najbolji kandidat (a ako jeste, onda svi nezavisni novinari u Srbiji treba da se samoubiju).
Citat:
crews_adder:

Nekada sam gledao "Kulturni nokaut". Nekada, dok je bio na B92. Kad se ona preselila na NTV=RTS, nisam ga gledao ni jednom. Sad se i Bobicka pridruzila tom jatu, sigurno necu gledati ni nju. Ne mogu, muka mi od RTS. I jos da placam za to? Hehehe...

Ako si gledao Bobićku dosad, blago tebi :D
Inače mi je žao što ne gledaš Maju Uzelac, jer su njene emisije i dalje odlične.
Što se pretplate tiče, ne moraš uopšte da gledaš RTS, kao što ne moraš da voziš auto kada ga registruješ.

P.S. U zakonu piše da film kraći od 110 minuta može samo jednom da se prekida reklamama, pa me zanima da li to privatne televizije poštuju (a čini mi se da baš i nije slučaj), pošto slabo gledam filmove na domaćim TV stanicama.

Citat:
Emitovanje audiovizuelnih ostvarenja, kao što su snimci pozorišnih predstava, muzičko-scenska dela, koncerti umetničke muzike ili filmovi i televizijski filmovi (što ne obuhvata zabavni program i sl.) može se, pod uslovom da su duži od 45 minuta, prekinuti jednom. Još jedan prekid je dozvoljen samo ukoliko su takva ostvarenja najmanje 20 minuta duža od dva ili više punih perioda od 45 minuta.
[ Nabukodonosor @ 27.07.2005. 12:47 ] @
Citat:
Ma nije valjda!?
Ta manjina je izgleda neki trust mozgova koji je UVEK u pravu!?
Pa znaš kako ta MANJINA može uvek slobodno da emigrira tamo gde joj se više svidja.
Ili možda neka naprave svoju državu pa neka je uređuju onako kako oni žele!
Tako bi imali državu "genijalaca" gde bi sada većina uvek donosila prave odluke!

A ovako imas suuuper drzavu! Ma divota jedna!

Citat:
Ali Srbija ni u Septembru kad krene placanje 300 din po domacinstvu, ipak nece imati taj famozni EU-required Javni Servis ;-)

Ali ce, od tog novca, biti na putu da ga dobije. Niko ne kaze da ce to biti neki servis iz kesice...cim damo pare da ga odmah imamo. Trebace malo vremena, Ivane.


@overburn
Ovaj, mislim da nisi u pravu...RTS je drzavna televizija i tada je bila uz vlast. Kada se smenila drzavna vlast, smenila se i vlast u televiziji (znas koliko je ljudi pohapseno, otpusteno i slicno), tako da je to sada neka sasvim druga televizija. Ne treba to mesati.

Citat:
Javni servis ti ne treba jer ne shvataš njegovu ulogu u održavanju demokratskog poretka i stabilnosti u zemljama EU. Javni servis može ne trebati nekom pojedincu (npr. tebi), ali je neophodan državi kao zbiru svih pojedinaca.

Bas to. Pokusaj ovo nekome da objasnis.
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 12:49 ] @
Citat:
Javni servis ti ne treba jer ne shvataš njegovu ulogu u održavanju demokratskog poretka i stabilnosti u zemljama EU. Javni servis može ne trebati nekom pojedincu (npr. tebi), ali je neophodan državi kao zbiru svih pojedinaca.


Jadna mi je ta zemlja u kojoj demokratski poredak i stabilnost održava nekakav "javni servis"

Citat:
Recimo, na drugom programu nemačkog javnog servisa (ZDF) jednom mesečno (u doba izbora i dvaput) imaš emisiju „Politički barometar“ u kojoj se objavljuju rejtinzi svih stranaka i ocene svih viđenijih političara pojedinačno, kao i mišljenje građana o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima (npr. reforma penzionog sistema) tog trenutka u zemlji (to se posle u svakom trenutku u tabelarnoj formi može pročitati na teletekstu). I to se lepo finansira iz pretplate. Dakle, nema zatupljivanja, prodavanja magle, objavljivanja samo onih istraživanja koja nekome odgovaraju i slično.


Vidiš meni ne treba nikakav "politički barometar" da mi bude prezentiran od strane "javnog servisa" zvanog rts.Dovoljno sam pametan da zaključim ko na političkoj sceni vredi ili ne vredi.Citat:
Izabranima se brzo osladi fotelja jer nema javne kontrole političara i njihovog delovanja, a nje nema zato što su građani slabo politički pismeni i zato što svako može da manipuliše medijima po potrebi. Da postoji jak javni servis koji pritiska one koji loše rade, verovatno bismo jednog dana došli do toga da neki političar i podnese ostavku zbog svojih grešaka.


Pa će to rts "javni servis" da uradi (ironija)
A veruj mi građani su mnogo politički pismeniji nego što ti musliš.

Na kraju, rts ovakav kakav je kilometrima je daleko od nekakvog pravog javnog servisa i meni ne pada napamet da izdržavam jednu propalu firmu.
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 12:53 ] @
Citat:
A ovako imas suuuper drzavu! Ma divota jedna!


Kakva je da je, a tebi ako se ne dopada možeš slobodno da ideš.


Citat:
Ali ce, od tog novca, biti na putu da ga dobije. Niko ne kaze da ce to biti neki servis iz kesice...cim damo pare da ga odmah imamo. Trebace malo vremena


Super!
A za to vreme će oni od te pretplate izdržavati 10000 zaposlenih!
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2005. 12:55 ] @
Citat:

Ali ce, od tog novca, biti na putu da ga dobije. Niko ne kaze da ce to biti neki servis iz kesice...cim damo pare da ga odmah imamo. Trebace malo vremena, Ivane.


Poenta je da je plan upravo govorio drugacije - da se do momenta uvodjenja pretplate RTS vec transformise u javni servis ;-) No dobro... da vidimo kako ce im ta lova pomoci.

Kao sto rekoh ranije, videcemo za nekoliko meseci... ja nisam previse optimistican prema ovom, i mislim da ce de-facto sve ostati isto, samo ce gradjani imati jos 300 dinara mesecno nameta.

Takodje mi objasni legalnost postupka sa EPS-om, onako na "mufte".. bez tendera - i, ako to opet bude "taksa na brojilo" u kom tom ustavu se osnovna zivotna potreba (Struja) moze usloviti nekom tercijalnom industrijom - tipa javnim televizijskim servisom. Malo je onako... ruzno, a verovatno i ilegalno.
[ Milos niks @ 27.07.2005. 13:07 ] @
Gledao sam sada neku emisiju na rtl-u pa mi pade na pamet ovo ... Gde bre vi ljudi zivite pricate kako su neophodne pare za rts kao javni servis sa 6000 radnika, sta ce taj servis raditi i koji su prioriteti pre toga , svaki dan neko nastrada zbog nehigijene po bolnicama
, nesterilisanih aparata , nedostatka osnovnih antibiotika , osnovne socijalne pomoci itd .. mnoge stvari u ovoj zemlji su bitnije od [email protected] rts-a za finansiranje ... da li stvarno ljudi misle da ce te pare ici za neki kulturno-obrazovni program i da li je on toliko bitan
, da li stvarno ima masa dece kojima je od neophodnog-zivotnog znacaja da se uce preko televizije ? pa je sada tih 300 din za rts prioritet ?.
Da je ovo neka zemlja gde ljudi na vlasti brinu za svoje gradjane sada i za 20 godina od sada ovog pitanje ne bi ni bilo ! Mozda bi ostalo 50-100 zaposlenih kojih bi 10 sinhronizovali Animal planet ,National Geo. i recimo cartoon network bez bilo kakvog " nezavisnog " politicko-informativnog programa
Nema ovde mesta ni para u obilju, pa da se placaju iz buzeta gradjana kojekakvi idiotski projekti kao opravdanje za ulazak u EU . Ovo cak ni nije ono sto EU trazi od nas nego je samo tako interpretirano da bi se opravdao jos jedan slucaj haraca narodu .

Citat:
Ivan Dimkovic:
Takodje mi objasni legalnost postupka sa EPS-om, onako na "mufte".. bez tendera - i, ako to opet bude "taksa na brojilo" u kom tom ustavu se osnovna zivotna potreba (Struja) moze usloviti nekom tercijalnom industrijom - tipa javnim televizijskim servisom. Malo je onako... ruzno, a verovatno i ilegalno.


Ma nije valjda :))))))) Ilegalno , od kada je krsenje osnovnih ljudskih prava ilegalno u Srbiji :)) Evo sutra ce isto desiti i sa vojskom onda najbolje da stave jedno 2000 din taksu na brojilo ali ce to zato biti "nasa " vojska .... Ista ali ipak drugacija :)

pozdrav
[ Pici man @ 27.07.2005. 13:21 ] @
@ teddy(pismenost na delu :-)) tvoja shvatanja su uglavnom u redu ali su veoma naivna. Za tebe je verovatno komunizam i takvo uredjenje drzave(drustvena svojina, itd.) najsavrsenije drustvo na svetu ,ali u praksi je nesto sasvim...!
To dokazuju tvoji tekstovi:
Citat:
Javni servis ti ne treba jer ne shvataš njegovu ulogu u održavanju demokratskog poretka i stabilnosti u zemljama EU. Javni servis može ne trebati nekom pojedincu (npr. tebi), ali je neophodan državi kao zbiru svih pojedinaca

Izabranima se brzo osladi fotelja jer nema javne kontrole političara i njihovog delovanja, a nje nema zato što su građani slabo politički pismeni i zato što svako može da manipuliše medijima po potrebi. Da postoji jak javni servis koji pritiska one koji loše rade, verovatno bismo jednog dana došli do toga da neki političar i podnese ostavku zbog svojih grešaka.


DANAS SE SVETOM MOZE VLADATI UZ POMOC MEDIJA I RELIGIJE - rece jedan Arapski filozof, sto znaci da se svuda manipulise medijima(ne samo u Srbiji i sa Srbima). Sudstvo je ono koje brine za eventualne prestupnike i korumpirane politicare i samim tim im sudi i presudjuje a ne nekakva televizija i novinari koji "obaraju politicare", to SU SAMO VESTI na naslovnim stranama tabloida i nista vise. Doduse novinski clanci(ako su dobro potkovani cinjenicama) mogu pomoci u pokretanju istraga koje vodi sudstvo a ne kojekakav RTS ili "javni servis"!!!

Ovo je ovde Balkan i stvarno je EU izgleda postala obavezni veznik u svakodnevnom srpskom govoru kako politicara tako izgleda i obicnih gradjana.
Ovde niko i dalje ne shvata da "ne mogu i jare i pare", samim tim ulazak u Evropu uz ocuvanje starih dobrih tekovina samoupravnog socijalizma i drustvene svojine i nas mentalitet i shvatanja(koja cemo verovatno nametati i clanicama EU samo zato sto imamo "najpametniju manjinu" ili pojedince na svetu, koji jedino znaju kako treba ziveti i raditi na planeti zemlji.
Malo ljudi ovde sagledava sitlaciju onakvom kako jeste, to je zalosno.

[Ovu poruku je menjao Pici man dana 27.07.2005. u 14:33 GMT+1]
[ overburn @ 27.07.2005. 13:27 ] @
Citat:
Nabukodonosor: Ovaj, mislim da nisi u pravu...RTS je drzavna televizija i tada je bila uz vlast. Kada se smenila drzavna vlast, smenila se i vlast u televiziji (znas koliko je ljudi pohapseno, otpusteno i slicno), tako da je to sada neka sasvim druga televizija. Ne treba to mesati.


Ovaj, znas li ti neke tacne podatke ili ne - ako znas napisi ih. Koliko ja znam (nekoliko prijatelja i rodjaka koji su radili u njoj ili i dalje rade) oni koji su otisli nisu bili otpustani zbog neznanja vec su otisli sami negde gde bolje mogu da unovce svoje znanje - plate obicnih radnika i saradnika na RTS-u nisu bas visoke, znas ...
RTS je televizija Vlade Srbije koja i dalje postavlja vodece ljude u nju - koliko mi se cini po tom vajnom nacrtu "zakona" taj posao bi trebalo da se prenese na radiodifuzni savet kojeg ce ciniti - ko ? Visokomoralni pojedinci neokaljanog obraza - kojekakvi Cekici i slicni, mada, trebalo bi tu verovatno da se nadje i neki pop, evo ima onaj koji je blagosiljao "Skorpione", mogao bi on mozda ... Ko su bre u ovoj drzavi ostali ljudi bez "mrlje" na svojoj biografiji koje bi mogao da stavis u ovaj savet. I ko ce ih uopste postavljati u taj savet - narod na referendumu ? Tajkuni pomocu novca ? Ili mozda opet Vlada (ovakva ili neka buduca)?
Kakvi javni servisi, kakvi bakraci u zemlji Srbiji ?!?!?
O cemu bre vi ljudi pricate (mastate) ?
Koja institucija u ovoj zemlji funkcionise kako bi trebala i po zakonima ove zemlje ?
Vlada Srbije ? Sudovi ? Skupstina ? Vojska ? Crkva ?
Ako ste dali barem jedan potvrdan odgovor na jedno od poslednjih 5 pitanja onda je za vas stvarno dobar i ovakav RTS, cim mu verujete u to sto se na njemu prica.
O kakvim hapsenjima i otpustajima ljudi iz RTS-a pricamo ? O Milanovicu - zlocincu krvavih ruku koji je ostavio na desetine svojih radnika da budu brutalno pobijeni iz razloga koji samo mentalno bolesnim ljudima mogu da budu jasni ?!?!? Pa sta je trebalo sa njime da se uradi, da mu se uruci orden ili da bude osudjen na najduzu mogucu robiju (kad je vec smrtna kazna ukinuta) ?
Jel' takve ljude treba da zalimo ?!?!?
Ponavljam jos jednom - zakonom narediti repriziranje "Dnevnika 2" i "Dnevnikovih dodataka" na svim televizijama u Srbiji, samo da se malo podsetite prica i postupaka ljudi kojima danas (posle 10 godina prikrivanja) verujete "na rec" da ce ovoga puta stvarno uciniti to sto govore ?!?!?!

Nego, google mi dade odgovor i na to ko su ti vajni clanovi uvazenog "Saveta" i ko ih odredjuje i kako:

"U Savet za radiodifuziju, kljucno telo za regulisanje višegodišneg haosa u oblasti elektronskih medija, izabrana su tri kandidata resornog skupštinskog Odbora i po jedan kandidat Skupštine Vojvodine, univerziteta, nevladinih organizacija i udruženja gradjana, crkava i verskih zajednica, kao i udruženja radiodifuznih javnih glasila, novinara, filmskih radnika i kompozitora.

Ponovo su izabrani Vladimir Cvetković, Nenad Cekić i episkop jegarski Porfirije, a osim njih Savet će činiti i Aleksandar Vasić, Svetozar Stojanović, Slobodan Djorić, Velimir Milošević i Goran Karadžić.

Izabrani članovi trebalo bi da izaberu devetog člana Saveta, koji mora da bude sa Kosova. Time bi bilo omogućeno konstituisanje Saveta koji je, prema izmenama Zakona o radiodifuziji, trebalo da bude izabran do kraja novembra prošle godine."

Dakle, i napamet sam pogodio ono za popa, ali nisam znao da postoji i "republicki" (odnosno pokrajinski) "kljuc" - dakle, Titov socijalizam i dalje u svom punom sjaju !!! Ko ono vajno "predsednistvo" SFRJ, ili recimo fudbalska reprezentacija sa SP '90 !! Znaci, nije bitno sta znas nego odakle si !!!! I ko su uopste ovi nabrojani ljudi ?!
I zasto bismo mi kao gradjani trebali da verujemo u njihov izbor "direktora" javnog servisa RTS-a ?

[ Nabukodonosor @ 27.07.2005. 14:19 ] @
Citat:
Vidiš meni ne treba nikakav "politički barometar" da mi bude prezentiran od strane "javnog servisa" zvanog rts.Dovoljno sam pametan da zaključim ko na političkoj sceni vredi ili ne vredi.

Svako ovo kaze, a svi znamo koliko su dobro zakljucivali...

Citat:
Kakva je da je, a tebi ako se ne dopada možeš slobodno da ideš.

Ne prijatelju, ja nisam kao ti. Meni ako se nesto ne svidja, ja pokusavam da to promenim. Tvoj je problem sto celu situaciju gledas kroz predrasudu. "RTS je bio takav i takav...". Kada budes shavtio da se sa promenom vlasti menja i drzavna televizija, mozda budes shvatio jos neke stvari.

Citat:
da se do momenta uvodjenja pretplate RTS vec transformise u javni servis

Da, u pravu si, ali on samo zvanicno promeni status i POCINJE tada da radi kao Javni Servis. Ali on time ne dobija odmah sve atribute Javnog Servisa. Znas i sam da je potrebno vreme da se on razvije u tako nesto. Nista nije instant, pa ni to.

Citat:
Kao sto rekoh ranije, videcemo za nekoliko meseci... ja nisam previse optimistican prema ovom, i mislim da ce de-facto sve ostati isto, samo ce gradjani imati jos 300 dinara mesecno nameta.

Ukoliko se tako nesto zaista i desi, TADA narod treba da se pobuni, a ne da se buni unapred, ovako neupucen u celu situaciju. Neko mu je rekao da treba da da 300 kinti, on nema pojma sta ce time da dobije (iako je bilo mali milion clanaka o tome, tv emisija, Internet...), ali bitno je da ne da 300 dindzi. A ko zna koliko je dobro sve to moglo da bude. Pazi, ne tvrdim ni ja 100% da ce to biti dobro, ali zelim da se proba.
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 14:26 ] @
Citat:
Svako ovo kaze, a svi znamo koliko su dobro zakljucivali...


Pa će "javni" rts da nam otvori oči...


Citat:
Tvoj je problem sto celu situaciju gledas kroz predrasudu. "RTS je bio takav i takav...". Kada budes shavtio da se sa promenom vlasti menja i drzavna televizija, mozda budes shvatio jos neke stvari.


Stvarno?
Meni se čini da je sve po onoj narodnoj-isto s***** drugo pakovanje...
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 14:38 ] @
Citat:
ne tvrdim ni ja 100% da ce to biti dobro, ali zelim da se proba.


Slobodno neka "probaju"-ali ne sa mojim parama.
[ Brutalno dobro @ 27.07.2005. 14:49 ] @
pocela je velika filozofija oko svega ovoga.... da budemo iskreni, jedino sto valja i sto ce ubuduce valjati na RTS-u je 2. program (sportski)... sve ostalo daleko je od ozbiljne televizije.... Pogledajte samo program za decu i omladinu...Nema vise ni Branka kockice, ni starog Opstanka, ni Kolaricu panicu, ni Bendzi Zeks i Decak iz svemira, ni one slovacke naucno fantasticne serije..... sve je to krasilo jednu ozbiljnu nacionalnu televiziju... Program za decu i mlade edukativnog karaktera....
Misim da bi i danas takav program bio jako interesantan.....
[ techtris @ 27.07.2005. 16:21 ] @
Citat:
Brutalno dobro:.... da budemo iskreni, jedino sto valja i sto ce ubuduce valjati na RTS-u je 2. program (sportski)...

Slažem se... dosta jak sportski program za jednu "nacionalnu" televiziju. Ali komentatori... pa to je tragično. Najgore u čitavoj priči je što u RTS-u itekako ima kvalitetnih ljudi za bilo koji posao, ali im šefuju idioti.

Evo primera - komentatori sa 3K koji komentarišu NFL prenose, ne znam im imena, takođe odlično komentarišu košarku a to može da potvrdi svako ko je imao prilike da gleda prenose Zvezdinih utakmica u evro takmičenjima prošle sezone. Ti ljudi verovatno rade honorarno, ali su zato Gajić, Denda i Korać stalno zaposleni i verovatno će i penziju dočekati u RTS-u. Slično je i sa ljudima koji rade animacije i špice za RTS. Šefuju im ljudi koji kao da nisu pogledali ni minut satelitskog programa poslednjih 15 godina.

[Ovu poruku je menjao techtris dana 27.07.2005. u 17:27 GMT+1]
[ teddy @ 27.07.2005. 16:32 ] @
Citat:
Pici man:

@ teddy(pismenost na delu :-)) tvoja shvatanja su uglavnom u redu ali su veoma naivna. Za tebe je verovatno komunizam i takvo uredjenje drzave(drustvena svojina, itd.) najsavrsenije drustvo na svetu ,ali u praksi je nesto sasvim...!

Mislim, šta reći…

Edit By FlyLord: sledeci put necu da editujem post zbog uvreda, nego cu ti ga obrisem!

Komunizam je odavno mrtav (u tzv. komunističkim zemljama danas se najviše izrabljuju radnici, pa ponegde moraju čak da drže kese ispod stola jer u toku radnog vremena ne smeju da idu u WC) i odlično je što je tako. Kamo sreće da nikada nije ni izmišljen.
Citat:
Pici man:

DANAS SE SVETOM MOZE VLADATI UZ POMOC MEDIJA I RELIGIJE - rece jedan Arapski filozof, sto znaci da se svuda manipulise medijima(ne samo u Srbiji i sa Srbima). Sudstvo je ono koje brine za eventualne prestupnike i korumpirane politicare i samim tim im sudi i presudjuje a ne nekakva televizija i novinari koji "obaraju politicare", to SU SAMO VESTI na naslovnim stranama tabloida i nista vise. Doduse novinski clanci(ako su dobro potkovani cinjenicama) mogu pomoci u pokretanju istraga koje vodi sudstvo a ne kojekakav RTS ili "javni servis"!!!

Ovde niko nije ni tvrdio da postoje mediji kojima se ne može manipulisati. Međutim, postoje razne manipulacije medijima: jedno je kada ministar pozove urednika televizije i naredi mu da napravi reportažu od tri sata o njegovom radu ili kada medij ne obaveštava građane o demonstracijama koje se mesec dana odvijaju u glavnom gradu, a drugo je kad potplaćeni novinar progura zluradi komentar uz vest ili kad se podmetne lažna vest da bi se miniralo nečije delovanje.
Citat:
Pici man:

Ovo je ovde Balkan i stvarno je EU izgleda postala obavezni veznik u svakodnevnom srpskom govoru kako politicara tako izgleda i obicnih gradjana.
Ovde niko i dalje ne shvata da "ne mogu i jare i pare", samim tim ulazak u Evropu uz ocuvanje starih dobrih tekovina samoupravnog socijalizma i drustvene svojine i nas mentalitet i shvatanja(koja cemo verovatno nametati i clanicama EU samo zato sto imamo "najpametniju manjinu" ili pojedince na svetu, koji jedino znaju kako treba ziveti i raditi na planeti zemlji.
Malo ljudi ovde sagledava sitlaciju onakvom kako jeste, to je zalosno.

U EU se ne može bez PDV-a, saradnje sa Hagom, javnog servisa, efikasnog sudstva, pravne države, stabilne ekonomije i gomile drugih stvari i to je činjenica, svidelo se to nekome ili ne. U stvari cela priča oko EU je takva da su uslovi u najvećoj meri tako postavljeni da od države kandidata traže da po relativno kratkom postupku iz banana-države preraste u savremenu civilizovanu državu. Naravno, ona bi to mogla i bez EU, ali je ovako lakše jer je taj put pređen mnogo puta sa drugim zemljama koje su se učlanjivale, pa postoji izvesna povratna sprega koja je taj proces dobrano usavršila. Država koja ispuni sve kriterijume gotovo da nema potrebu da se učlanjuje u EU jer je osposobljena da i sama efikasno funkcioniše, pa se ulaskom u EU malo toga menja, jer je ogromna većina stvari već uređena.

Dakle niko ne treba da izmišlja toplu vodu, već samo treba uzeti tuđa iskustva i prilagoditi ih našim prilikama, što ovde teško ide (videti npr. otezanje sa primenom Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja), jer političkoj eliti ne odgovara veća kontrola, a javnost (građani) nemaju dovoljan stepen političke svesti da pritisnu političare. Zato i jeste poželjno da javna TV postane tribina na kojoj se mogu čuti različita (dakle i manjinska) mišljenja o svim pitanjima kako bi se značajniji broj građana upoznao sa funkcionisanjem demokratskih institucija i svojim pravima.

Citat:
overburn:

Znaci, nije bitno sta znas nego odakle si !!!! I ko su uopste ovi nabrojani ljudi ?!
I zasto bismo mi kao gradjani trebali da verujemo u njihov izbor "direktora" javnog servisa RTS-a ?

Tako je, svi moraju prvo da odu kod tebe na razgovor da ti lepo proceniš ko valja, a ko ne. Uostalom, koga predstavljaju ta strukovna udruženja, univerziteti i slično? Jedan seljak sa njive sigurno bolje od njih zna koga treba da izabere u upravni odbor RTS-a. :D
Citat:
mrkidivx:

Stvarno?
Meni se čini da je sve po onoj narodnoj-isto s***** drugo pakovanje...

Ma da, sve je isto kao pod Miloševićem, evo imamo inflaciju od nekoliko hiljada procenata dnevno, danas ratujemo sa jednom susednom zemljom, a za godinu dana ćemo sa drugom, benzin se i dalje prodaje u flašama i slično. I RTS vrti 150 reklama za vladajuće stranke dnevno, emituje političke magazine sa Milom Štulom, Krstom Bijelićem i Milijanom Baletić kao voditeljima, a tu su i Milja Vujanović da nam objasni da smo mi potomci Maja i Inka, Enriko Josif da nebeskom narodu ulije dodatnu dozu samopouzdanja i mržnje prema spoljnom svetu i Dobrica Ćosić da istakne našu zaostalost kao komparativnu prednost.

Tako je, sve je to isto s*****.

[Ovu poruku je menjao flylord dana 27.07.2005. u 17:53 GMT+1]
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 16:55 ] @
teddy

Ti toliko zdušno braniš taj rts da ne mogu da se otrgnem pomisli da radiš tamo.

Citat:
evo imamo inflaciju od nekoliko hiljada procenata dnevno


Ma jok samo imamo niske plate a cene ko u EU!


Citat:
danas ratujemo sa jednom susednom zemljom, a za godinu dana ćemo sa drugom


Ni slučajno sada se samo naguzimo a oni nam ga uteruju bez otpora!


Citat:
benzin se i dalje prodaje u flašama i slično.


Ma benzin je džabaluk... (ironija)


Citat:
I RTS vrti 150 reklama za vladajuće stranke dnevno, emituje političke magazine sa Milom Štulom, Krstom Bijelićem i Milijanom Baletić kao voditeljima, a tu su i Milja Vujanović da nam objasni da smo mi potomci Maja i Inka, Enriko Josif da nebeskom narodu ulije dodatnu dozu samopouzdanja i mržnje prema spoljnom svetu i Dobrica Ćosić da istakne našu zaostalost kao komparativnu prednost.


Ne, sad imamo nekakve okrugle i ćoškaste stolove za zamajavanje naroda.
[ mkdsl @ 27.07.2005. 17:14 ] @
Hehe, bilo je zanimljivo chitati celu temu, koliko gluposti na jednom mestu, pa to zemlja ne drzhi... Javni servis? Shta mu to dodje javni servis, evo spucah 26 godina u dupe a ne susretoh se sa tim terminom... Je li to ono kad smo onomad na 3K imali pornice u ponoc (setite se, i tad ste placali RTS-u pretplatu...). Jer ako je to u pitanju, ja cu odmah da budem za... Ali moraju pornici da se vrate...

Shta RTS nudi za te pare je diskutabilno, a sumnjam da iko ovde zheli (pa i ti, Teddy) da dobijesh NISHTA a da platish... Koliko konkurentskih televizija ima bolje politichke/muzichke/obrazovne profile i emisije kvalitetnije od RTS-a, necu ni da komentarishem. Slazhem se da se kvalitet RTS-ovih emisija drastichno popravio dolaskom odredjenih ljudi, ali se takodje slazhem i da RTS mora da u shumi konkurencijskih televizora izbori svoje mesto legalno, kao shto se svuda na trzhishtima to radi, a ne da bude povlashcen. Vec je dovoljno povlashcen garantovanim frekvencijama, odredjenim beneficijama kod prenosa sportskih i kulturnih manifestacija (da da, i ovo vam je poznato)...

[irony]Ako je RTS javni servis koga treba da finansiraju gradjani koji ga ne gledaju (iz ovih ili onih razloga), onda bi tim gradjanima trebalo uvesti besplatnu struju... Mislim da nechim to treba iskompenzovati [/irony]
[ teddy @ 27.07.2005. 18:54 ] @
2 Mrkidivx:

Demagogija na delu, nema šta.

Koje to cene imamo iste kao u EU? Cene onoga što se ovde proizvodi (hrana, struja, telefon) su znatno manje nego u EU, a cene uvoznih proizvoda su uporedive, kao što su oduvek bile (sigurno neće proizvodi koji se ne prave ovde biti jeftiniji kod nas nego drugde, ovo je vrlo malo tržište da bi se ostvarili bilo kakvi rabati pri uvozu). Ili tebi možda nedostaje hleb od tri dinara koji može da se kupi samo između 6 i pola sedam ujutru, redovi za mleko i cigarete i kupovina svega preko oglasa i na buvljacima.

Što se guženja i uterivanja tiče, zar ne misliš da je uterivanje počelo bombama pod Miloševićem? Ovo što sada živimo je samo posledica promašene politike i gomile izgubljenih ratova. Još jednom: gomile izgubljenih ratova. Srbija je gubitnik u ratovima i sada se njen glas vrednuje znatno manje nego glas ostalih koji nemaju takvu hipoteku. Ako budemo pametno igrali, možda jednog dana postanemo koliko-toliko ravnopravni član međunarodne zajednice. Ako ne, bićemo evropska Severna Koreja i živećemo na sličan način na koji oni tamo žive.

Takođe imamo sreću da Evropa ne dozvoljava da baš do daske budemo saterani u ćošak, iako bi mnogi naši susedi to želeli, poučena iskustvima iz prošlosti (iživljavanje nad Nemačkom posle WWI koje je dobrano doprinelo usponu Hitlera i početku WWII). Mi to opet ne kapiramo, pa i dalje većina podržava Miloševićevu politiku, koju više ne vodi njegova stranka, nego jedna druga.

I uvek nam je neko drugi kriv.
[ Pici man @ 27.07.2005. 19:06 ] @
teddy:
Citat:
a javnost (građani) nemaju dovoljan stepen političke svesti da pritisnu političare.


Ovo je interesantno.
"Pritiskanje" politicara se vrsi na izborima ako se ne varam, zar ne?
Jedino ako se pod "dovoljnim stepenom politicke svesti" podrazumeva dva miliona gradjana u Beogradu naoruzanih vilama i motikama koji ce sprovoditi demokratiju i "pritiskanje"?!? A, to svi znamo kako se odvija i kuda vodi!
Nema tu pomoci, lepo je ovde vise puta receno - placaj i cuti(ovce se struzu dok ima vune).
Zato se i pozivam na "pozivanje EU uslovljavanja" koje domaci politicari tumace i sprovode kako im se dopada i u interesu vec odavno sklopljenih ugovora sa MAFIJOM.
Do sledecih izbora ako nam bog ili neka nevladina organizacija ne pomogne eto nama reprize "uslovljavanja" od domacih organa vlasti kako pretplatom kroz struju tako verovatno i BAR JEDNIM UCESCEM U RATU RADI DOBIJANJA PASOSA da ne govorimo o licnim dokumentima - tu valjda treba polagati test lojalnosti i patriotizma radi dokazivanja "vrednosti" za posedovanjem takvih papira.
Zao mi je samog sebe sto nisam na vreme prispojio sebe onim "nedovrsenim osnovcima" koji sada tamo negde u inostranstvu imaju DESET puta vecu kupovnu moc od mene i sto je najvaznije STO puta manje briga i psihickih iscrpljenosti slusanjem gluposti i lazi koje im servira sopstvena legalno izabrana vlada, tipa "neko nas uslovljava pa moramo i mi vas".
Mozda je i jeste of-topic ali ako EU uslovljava i izjednacavanje putarina nasih i stranih automobila kako onda ne snizise cene koje se placaju za strana vozila na nivo nasih, vec OBRNUTO.
OBMANE I LAZI!
ZIVELI!
[ Pici man @ 27.07.2005. 19:10 ] @
Da, da jos nesto:

teddy:
Citat:
Mi to opet ne kapiramo, pa i dalje većina podržava Miloševićevu politiku, koju više ne vodi njegova stranka, nego jedna druga.


Zar nije Mloseviceva politika bila PRETPLATA ZA RTS KROZ RACUN ZA STRUJU, pa se to od "nekih" i te kako podrzava?!?
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 19:32 ] @
Citat:
Koje to cene imamo iste kao u EU? Cene onoga što se ovde proizvodi (hrana, struja, telefon) su znatno manje nego u EU, a cene uvoznih proizvoda su uporedive, kao što su oduvek bile (sigurno neće proizvodi koji se ne prave ovde biti jeftiniji kod nas nego drugde, ovo je vrlo malo tržište da bi se ostvarili bilo kakvi rabati pri uvozu). Ili tebi možda nedostaje hleb od tri dinara koji može da se kupi samo između 6 i pola sedam ujutru, redovi za mleko i cigarete i kupovina svega preko oglasa i na buvljacima.


Siguran si?


Citat:
Što se guženja i uterivanja tiče, zar ne misliš da je uterivanje počelo bombama pod Miloševićem? Ovo što sada živimo je samo posledica promašene politike i gomile izgubljenih ratova. Još jednom: gomile izgubljenih ratova. Srbija je gubitnik u ratovima i sada se njen glas vrednuje znatno manje nego glas ostalih koji nemaju takvu hipoteku. Ako budemo pametno igrali, možda jednog dana postanemo koliko-toliko ravnopravni član međunarodne zajednice. Ako ne, bićemo evropska Severna Koreja i živećemo na sličan način na koji oni tamo žive


Ovo je već malo šira tema i ne uklapa se sa postojećom.
Reći ću samo ovo čini mi se da će sadašnja a i sve buduće vlasti ovo koristiti kao zgodan alibi za sve svoje neuspehe i nesposobnosti.


Citat:
Takođe imamo sreću da Evropa ne dozvoljava da baš do daske budemo saterani u ćošak, iako bi mnogi naši susedi to želeli, poučena iskustvima iz prošlosti (iživljavanje nad Nemačkom posle WWI koje je dobrano doprinelo usponu Hitlera i početku WWII). Mi to opet ne kapiramo, pa i dalje većina podržava Miloševićevu politiku, koju više ne vodi njegova stranka, nego jedna druga.


O kakvim ćoškovima i iživljavanjima ti pričaš?
Znači šta-mi smo kao bili loši momci dok su svi ostali bili dobrice!
I to kao nije jednostrana politika ili politika dvostrukih standarda.
Daj bre!

I ko što Pici man reče

Citat:
Zar nije Mloseviceva politika bila PRETPLATA ZA RTS KROZ RACUN ZA STRUJU, pa se to od "nekih" i te kako podrzava?!?


Ili što bih ja ponovo rekao isto s***** drugo pakovanje.
[ teddy @ 27.07.2005. 19:56 ] @
2 Mrkidivx:

Ko je bio loš, a ko dobar uopšte nije bitno. Bitno je ko je dobio ratove (i ko stoji iza njega), a ko je izgubio. Pošto Srbija pod Miloševićem nije dobila nijedan rat, sada ima samo dve opcije: ili će da se upristoji i bude primljena u EU, ili će ostati kao izolovano ostrvo na Balkanu opasana zidovima od 10 metara sa svih strana.

2 Pici man:

Zar se nije u Miloševićevoj Srbiji plaćalo novcem?
Zar nije u Miloševićevoj Srbiji dan imao 24 sata?
Zar nisu u Miloševićevoj Srbiji postojali semafori?
Zar nisu ljudi u Miloševićevoj Srbiji koristili Internet?

Dakle, sve to lepo treba poukidati, i onda ćemo konačno raskrstiti sa Miloševićem. :P
[ Pici man @ 27.07.2005. 19:57 ] @
teddy:

Zar se nije u Miloševićevoj Srbiji plaćalo novcem? - Jeste STRANIM
Zar nije u Miloševićevoj Srbiji dan imao 24 sata? - Za onog ko je preziveo
Zar nisu u Miloševićevoj Srbiji postojali semafori? - Jesu ali nisu radili - RESTRIKCIJA bato
Zar nisu ljudi u Miloševićevoj Srbiji koristili Internet? - E, korisnici interneta su bili strani pacenici i domaci izdajnici, jer su verovali agresorima umesto nasoj najobjektivnojoj televiziji RTS-u


Interesantnije je to da Vlada Srbije, Radiodifuzna agencija i RTS imaju STRAH od gradjana ove drzave i njega manifestuju kroz jedino moguce resenje naplate - reket ili ti iznudu novca. Sam taj strah dokazuje da je narod ove drzave vrlo dobro politicki potkovan(kako i ne bi bio kada su nam politicari estradne zvezde) i kao takvom predstavlja vrlo tesku prepreku za moguce manipulacije od raznih "drzavnih firmi". To samo dokazuje prostom deduktivnom logikom politicku svest i zrelost nacije koja ima "bogato" iskustvo u politickim mahinacijama najteze vrste i samim tim vrlo zrelo i racionalno zna da razmislja svojom glavom i donosi ispravne zakljucke vezane za drzavu i njene organe. Samim tim da je RTS kojim slucajem zaista stvorio klimu ili zreo plan za restruktuiranje u "javno vlasnistvo", narocito napustanje formule uspeha tj. "odrzavanja socijalnog mira" radnika te firme, onda bi im racionalno razmisljajuci najbolji i jedino pravno valjani nacin pretplate bio kroz RACUN KOJI SAMI STAMPAJU I IZDAJU(samo da se ne jave oni koji misle da je to nemoguce je to samo dokazuje lenjost i nezainteresovanost RTS-a za takvim vidom pretplate). Samo u tim uslovima ne bi imali potrebe "iznude" novca od gradjana po vec ustaljenoj formuli diktatorskih rezima i samim tim ne bi imali problema sa viskom radnika, i samim statusom televizije.
Ovako ostaje samo gorka spoznaja svih nas da je RTS-u ili mozda nekom drugom drzavnom organu(?!?) potreban novac za sve "druge aktivnosti" samo ne za one kojima se zaklinju.
Ako nista drugo ovakvi scenariji su KLASIKA u drzavi zvanoj Srbija i ne mogu da verujem da neko misli i veruje da je istina ono sto saopstavaju u medijima.
Potpuno je druga stvar sto ni jedan gradjanin licno ne moze uticati na odluke koje donosi njegova vlada, DO SLEDECIH IZBORA nadam se!

[Ovu poruku je menjao Pici man dana 27.07.2005. u 21:02 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao Pici man dana 27.07.2005. u 21:02 GMT+1]
[ JimRainor @ 27.07.2005. 19:59 ] @
Citat:
Heh, nije sve tako crno belo a pogotovo nije tako kao sto izgleda iz ovog vremena...

to sto nije sve crno belo iz ovog vremena ne znaci da ovo nije crno belo.
Citat:

Samo mi kazi da li si ti bio za rezim od 91-2001?
Ako je odgovor ne, kazi mi sta si radio da ga srusis?

Pa ja sam jos bio u osnovnoj (tu negde oko 7 razreda) kad je rezim pukao pa nisam ni imao pravu priliku da uradim nesto posebno. Ali jesam samoinicijativno ucestvovao u nekoliko bezbednijih protesnih setnji sto je za 82 beskonacnosti vise nego sto je bilo ko u RTS uradio.
Citat:

Jednostavno ljudi koji su radili u RTS-u nisu pali sa neba tu. Oni su radili na njemu i pre Milosevica, to su ljudi koji su na taj RTS stigli zato sto znaju znanje.

Pa ako su te stvari tamo gde jesu zato sto znaju znanje, zato sto su obrazovani, utoliko gore po njih. Da su ludi i neobrazovani mogli bi se pravdati kako nisu znali sta rade.
A to sto su bili dobri uvek pa se pod bivsim rezimom pokvarili ti je isto kao kad bih imao prijatelja koji je bio dobar dok nije dosla kriza, pa me onda udario cekicem po glavi, odneo pare i pobegao. A sad trazi jos.
Citat:

TO sto su bili prinudjeni da rade to sto su radili ih uopste necini takovima da ih nebi nazivali ljudima.
Oni su imali svoje porodice koje su izdrzavali platama od tog RTS-a... Sta je trebalo da urade? Da daju otkaz pa da posle gledaju gladnu porodicu...

Oh pleeease just think of the children.
Pa znas, moj otac je uradio upravo to: radio je kao novinar u jednom vecem listu i kad su poceli da mu diktiraju sta da pise okrenuo se i otisao sa jos nekolicinom istomisljenika. Jeste da sam mu ja bio najvazniji ali to ne znaci da moze da me finansira lazuci za druge. Samo sto on nije gledao gladnu porodicu nego je nasao druge poslove. Sad on treba da radi kao pravi profesionalac kod privatnika a ovima treba da i dalje stizu pare lopatama. Ne bih voleo da budem u drzavi kojom upravlja iko nalik tebi.
Znaci to ide ovako: jedni su samo izvrsavali svoju duznost, drugi su se samo brinuli za svoje porodice, trece boli dupe za sve, gazda (u ovom slucaju sloba ali slican je bio i hitler) je neobavesten a nule na parama za vreme hiperinflacije (samo kao primer) su valjda docrtavali vanzemaljci.(inace nasa hiperinflacija je oborila nekoliko rekorda: najduze je trajala i odstampana je novcanica sa najvise nula)
Svako ko je bio sraf slobine vlasti bi trebao da kleci i moli me za oprostaj sto mi je unistio buducnost, sto mi je jedina sansa da odem u svet i sto cu ,ako ostanem ovde, biti prisiljen da radim u firmama za sinove mafijasa koji su nas sve opljackali.
Medjutim ove stvari o kojima pricamo nisu bili sitni srafovi kojima se jos i moze oprostiti nego postolje i glavna potpora zla.
Pozivam svakog sa ovog foruma da bojkotuje pretplatu na RTS. Ko ne bojkotuje, taj i zasluzuje da ga muzu.
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2005. 20:02 ] @
Citat:

Koje to cene imamo iste kao u EU? Cene onoga što se ovde proizvodi (hrana, struja, telefon) su znatno manje nego u EU,


Mene cevapi sa pomfritom u restoranu u sred Nemacke (Berlin) kostaju oko 4 evra... uporedivo kostaju i u Srbiji po restoranima. Ekvivalent pljeskavici - kebab, na kiosku je oko 1.99 eura na kiosku (ima i za manje). Kilo mesa u prodavnici, evo bas gledam (ne spremam) je 5.5 evra, koliko je uporedivo i u Srbiji (ako ne i vise) - peceno pile je oko 3 evra. Kilo pomorandzi je 99 centi. Sok od cedjene pomorandze 100%, 1l u tetrapaku je 1.19 eura. Vecera u finom restoranu (nesto tipa biftek, povrce, pice, salata) je oko 20-tak evra po osobi, koliko je otprilike i u Srbiji.

Tolko o "drasticno jeftinijoj hrani" u Srbiji - mozda je drasticno jeftinija nego u Londonu ili Parizu... ali to i ovako i onako nisu gradovi za poredjenje Srbije sa njima.

Za struju si u pravu... telefon, so-so, domaci pozivi jesu jeftiniji, ali su medjunarodni 2 do 5 puta skuplji. Pitanje je i koliko su domaci pozivi jeftiniji uzevsi u obzir da u EU vecina kompanija sada nude i neke fiksirane planove za 20-tak - 30-tak evra gde su ti besplatni pozivi u lokalu i sl...

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 27.07.2005. u 21:06 GMT+1]
[ flylord @ 27.07.2005. 20:09 ] @
Ivane, U Parizu (barem to bilo pre 2 god) u Arapskom restoranu, rucak za jednu osobu je bio 9evra (ja sam jeo neku ogromni peceni pileci batak, jedan kolac, leba i salate kolko sam mogao da stavim u stomak) . Tako da je i cena od 20evra.. mnogo
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 20:10 ] @
Citat:
Ko je bio loš, a ko dobar uopšte nije bitno. Bitno je ko je dobio ratove (i ko stoji iza njega), a ko je izgubio


Znači toliko o svetskoj pravdi!
Bitno je ko je dobio ratove i ko stoji iza njega.
Zanimljivo.
[ teddy @ 27.07.2005. 20:14 ] @
Da da, sad će da ispadne da u Srbiji ljudi troše veće iznose u evrima za hranu nego u Nemačkoj i Francuskoj. Kako da ne.

2 Mrkidivx:

Hahahahahahahahahahaha! Svetska pravda! A kad će princ na konju?

[Ovu poruku je menjao teddy dana 27.07.2005. u 21:16 GMT+1]
[ Pici man @ 27.07.2005. 20:14 ] @
Ljudi jel moze jedan dosta "otrcan" vic ali dokazuje poentu a bogami izvlaci i iz monotonije :-)
Ovako:
Umro Sloba i nekako stigao do Svetog Petra.
Tek ce Sveti Petar njemu: "gde zelis u pako ili raj"?
Sloba se zamisli i upita: "pa jel imas ti neki snimak da se vidi kako je u paklu kako u raju"?
Pusti njemu snimak Sveti Petar i kad ono u paklu pici rock n' roll, gole ribe skacu po stolovima, klope u izobilju, pice, droga...
Snimak raja mu bi nekako idilican: tičice cvrkucu, potocici zubore, svi se drze za rucice...
Odluci Sloba: "idem ja u pakao"!
Kad tamo kuvaju gresnike u kazanima, bodu ih trozubcima muke jedne neopisive...
Tek ce Sloba Svetom Petru: "što me zajeba nije ovde kao na snimku"?
E, pa i mi ovde imamo PRVI KANAL(RTS-a).

Samo ja to da nahvalim RTS - nista licno, he, he.

Pozdrav!
[ flylord @ 27.07.2005. 20:17 ] @
Teddy, ne trose vise, ali ne trose mnogo manje. U tome je poenta.
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2005. 20:18 ] @
Citat:

Da da, sad će da ispadne da u Srbiji ljudi troše veće iznose u evrima za hranu nego u Nemačkoj i Francuskoj. Kako da ne.


Ne trose vece, nego uporedive. - primeti razliku.

Evo ja trosim oko 300-350 evra za hranu mesecno u Nemackoj, a da se hranim isto tako u Beogradu (2x dnevno napolju) potrosio bih istu, mozda i vecu, kolicinu novca (dolazim u Srbiju cesto - pa trosim i tamo ;-) Da spremam kuci ovo bi bilo 50% manje, znaci oko 150-180 evra.. koliko se trosi i u Srbiji za kvalitetnu ishranu koja se sprema po kuci... e sad ko nema, taj se i ne hrani kvalitetno - ali onda poredjenje nije direktno, zar ne?

Ta prica o jeftinoj hrani u Srbiji je cisti mit, a uz to je i vec off topic, ako ne verujes, rado cu ti skenirati neke racune iz prodavnice just for the fun ;-)


[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 27.07.2005. u 21:20 GMT+1]
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 20:20 ] @
Citat:
Hahahahahahahahahahaha! Svetska pravda! A kad će princ na konju?


Baš mi je drago da sam te nasmejao!
[ Pici man @ 27.07.2005. 20:29 ] @
Dimkovicu zaboravio si da napomenes "SNIZENJE" tj. da ako jedan market nije spustio cene drugi vec jeste. Samim tim ima proizvoda bogami koji su mnogo jeftiniji od nasih - mislim na zivotne namirnice ili ti potrosacku korpu. Samim tim jeste of-topic ali dokazuje poentu da se recimo primera radi PEPSI KOLA od dva litra ove godine na snizenju(koje je btw bar dva dana nedeljno - govorim o Beču) prodavala po 59 euro centi, tek mesne preradjevine koje su gotovo 40% jeftinije i td. Samim tim dokazuje tvoju tvrdju da je "prica o jeftinoj hrani u Srbiji cisti mit".
Internet pretplata za chello kablovski interen(512kb) + 50 tv kanala je stajala ako se ne varam oko 50 evra. Sam internet bez tv kanala je negde oko 26-30€. I td. itd. itd. itd.
[ teddy @ 27.07.2005. 20:34 ] @
Sad je ceo topic offtopic :D
Ok, verujem vam.

Inače, ja od RTS-ovog programa gledam jedino Kulturni nokaut, poneki sportski prenos i eventualno Miljkovićku kad dovede izuzetno zanimljive goste (što se dešava jednom svake prestupne godine), tako da verujem da imaju značajan prostor da napreduju (doduše ostale domaće TV stanice gledam još manje osim 92-jke koju gledam u približno istoj količini kao RTS). Takođe još očekujem neki kvalitetan tokšou tipa Latinice u kome će se političke i životne teme raščlanjivati do najsitnijih detalja.

Inače, nove epizode Kockice se snimaju (ili su već snimljene) i trebalo bi uskoro da budu emitovane.
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2005. 20:38 ] @
Citat:

Internet pretplata za chello kablovski interen(512kb) + 50 tv kanala je stajala ako se ne varam oko 50 evra


Uzgred... toliko ja placam sada 6 Mbit/s flat-rate, 24/7 ;-)) Ako si novi pretplatnik, dobijes za 9 evrica i WiFi (54 mbps) DSL ruter.

Nego... back on topic, jos jedno interesantno pitanje je - da li se u toj EU kojoj se tezi moze dozvoliti nekom da na mufte uradi dil sa EPS-om... i da vezuje racun za TV na elektricno brojilo.

To je ono sto ja zovem "EU al po balkanski"... nekako bi svi da to nazovu tim imenom, a da u pozadini sve ide starom dobrom mufte-ekonomijom... u kojoj se to zemlji EU ovako naplacuje TV pretplata - pa kakav je to nacin?

Zasto nije odrzan javni tender i ko je zapravo odobrio ovakvo naplacivanje usluge? Kako jedan so-called "Javni Servis" (koji to jos nije, zapravo) moze tek tako da sklapa ugovor sa nekim trecim licem? Pa to ne mogu ni javna preduzeca, a kamo li javna preduzeca koja pretenduju da postanu "javni servisi" ... ccc - mogli su tako da skope ugovor i sa 063 Mobtelom i da Mobtelu i D&D-u ide po 20 din od toga - i niko ne bi smeo da pisne izgleda.
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 20:43 ] @
Citat:
Inače, ja od RTS-ovog programa gledam jedino Kulturni nokaut, poneki sportski prenos i eventualno Miljkovićku kad dovede izuzetno zanimljive goste (što se dešava jednom svake prestupne godine), tako da verujem da imaju značajan prostor da napreduju (doduše ostale domaće TV stanice gledam još manje osim 92-jke koju gledam u približno istoj količini kao RTS). Takođe još očekujem neki kvalitetan tokšou tipa Latinice u kome će se političke i životne teme raščlanjivati do najsitnijih detalja.


Super, baš smo srećni zbog toga...

Citat:
toliko ja placam sada 6 Mbit/s flat-rate, 24/7


Zar ti ne beše na 3Mbit po sekundi?

[Ovu poruku je menjao mrkidivx dana 27.07.2005. u 21:44 GMT+1]
[ teddy @ 27.07.2005. 20:47 ] @
A to vezivanje, ono je uobičajeno u EU wannabe državama koje još nemaju izgrađene institucije (BiH, CG i slično), pa će se primenjivati i u Srbiji. Država nema kvalitetne mehanizme da privoli građane da sarađuju, a većina građana želi da, po mogućstvu, državi ne plati ništa pošto ih je država više puta izrađivala za lovu (stara štednja, hiperinflacija, dafiment i slično). Zato pribegava rešenju koje je teže izvrdati, a što se legalnosti tiče, da se zakoni primenjuju, milioni pušača koji dimom (koji, uzgred budi rečeno, više pogađa pasivne nego aktivne pušače) zagađuju javne prostorije svakodnevno bi plaćali kazne.

Verovatno će se naći neko pravno pokriće (uredba ili amandman) da to vezivanje za EDB ili Telekom bude na granici legalnosti.
[ teddy @ 27.07.2005. 20:51 ] @
2 Mrkidivx:

Zahvaljujem ti se na dosadašnjem izuzetno kvalitetnom doprinosu diskusiji.

[Ovu poruku je menjao teddy dana 27.07.2005. u 21:52 GMT+1]
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 20:56 ] @
Nema na čemu...
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2005. 20:56 ] @
Citat:

A to vezivanje, ono je uobičajeno u EU wannabe državama koje još nemaju izgrađene institucije (BiH, CG i slično), pa će se primenjivati i u Srbiji.


A primenjuje se na taj nacin u BiH i CG... dobro nisam znao. Stvatrno, kako se naplacuju Javni Servisi u CG i BiH?

Citat:
Država nema kvalitetne mehanizme da privoli građane da sarađuju, a većina građana želi da, po mogućstvu, državi ne plati ništa pošto ih je država više puta izrađivala za lovu (stara štednja, hiperinflacija, dafiment i slično). Zato pribegava rešenju koje je teže izvrdati, a što se legalnosti tiče, da se zakoni primenjuju, milioni pušača koji dimom (koji, uzgred budi rečeno, više pogađa pasivne nego aktivne pušače) zagađuju javne prostorije svakodnevno bi plaćali kazne.


I sta je sad ovo... opravdanje cistog kriminala (prekrsaji zakona o javnim preduzecima) nekim drugim kriminalom... nije li to klasicna balkanska muckalica "ako kradu oni mogu da kradeim i ja" - elem, ja mislim da se time ne postize izgradnja poverenja u institucije... ni najmanje, a iznad svega - to je i dalje kriminal, cime god ga ti pravdao.

E, sad ako za tebe postoji "opravdan kriminal" i "neopravdan kriminal" - nice... dodji u tu EU koju vidim vrlo cesto pominjes pa probaj da forsiras i popularises tu ideju ;-)

Citat:
Verovatno će se naći neko pravno pokriće (uredba ili amandman) da to vezivanje za EDB ili Telekom bude na granici legalnosti.


Jeste - nadjeno je i pokrice za kradju love od prodaje Telekoma 1997, nacionalizaciju imovine 1945, "zajma za Srbiju", takse na mobilni telefon i sve ostalo - sto ne znaci da je bilo sta od toga dobro.

Uzgred, just FYI - uredbe, amandmani a i zakoni mogu da budu, recimo, protivustavni ;-)

Ono sto ja pricam je bazirano na iskustvu iz Zastave, JAT-a, VSCG-a i gomile slicnih institucija koje se ne finansiraju svojom zaradom... ja zaista ne vidim koji ce to magicni stapic da promeni RTS jos onda kad budu bezuslovno finansirani pretplatom.. no dobro, mozda sam ja samo pesimista. Voleo bih da sam ja u krivu, ali stvarno.

Citat:
mrkidivxZar ti ne beše na 3Mbit po sekundi?


Uradio upgrade ;-)

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 27.07.2005. u 22:02 GMT+1]
[ mrkidivx @ 27.07.2005. 21:07 ] @
Citat:
Uradio upgrade ;-)


E jesi alav
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2005. 21:37 ] @
Uzgred... evo kako jedan javni servis obavestava svoje gradjane ;-)

http://www.rtcg.org/index.php?...=rtcg&izbor=odluke_savjeta

Mozes i da vidis sve zakone vezane za tu televiziju, recimo:

http://www.rtcg.org/docs/statut_rtcg.pdf

Interesantno je recimo ovo ;-)

Citat:

Clan 24 - Finansijsko poslovanje RTS je javno - Upravni odbor RTCG objavljuje poslovne i finansijke izvestaje u Biltenu RTCG


Hmm.. kazu bilten, let's go... 3 klika misem...

Poslovna revizija: http://www.rtcg.org/bilten/3/r...lten3_revizija_20041103_v1.pdf

Analize gledanosti:
http://www.rtcg.org/bilten/3/gledanost_06_07_08__20041012.pdf

Lepo, a? Na linkovima gore mozete naci i gomilu drugih dokumenata i sve vezano za zakonsku regulativu i ustrojstvo RTCG... dakle gradjanin Crne Gore uz par klikova misem moze saznati nebrojeno puta vise informacija o servisu koji finansira nego gradjanin Srbije.

A onda odem na

http://www.rts.co.yu/ - doduse nema nigde informacija o tome sta radi UO, o finansijskom izvestaju mozes da sanjas... ali svakako u "slede vesti" imamo lepu plejadu kojekakvih crkvenih obavestenja i quotovanja kojekakvih popova, dnevna politika valjda... to je daleko bitnije od informacija kako se posluje.

Fino poredjenje... pretty much sums it up, zar ne? ;-)

PS - a...da, RTCG pretplata je vise od 2x jeftinija od najavljene pretplate za RTS... al oni verovatno nemaju 6000 radnika...

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 27.07.2005. u 22:45 GMT+1]
[ teddy @ 27.07.2005. 21:51 ] @
U tri najbliže ex-Yu republike (osim Slo i Hr) taksa je vezana za telefonski ili račun za struju.

Evo i jednog zanimljivog citata:

http://www.bljesak.info/module...&file=article&sid=5286

Cijena tv pristojbe iznosi šest konvertibilnih maraka i manja je za skoro pet puta nego u susjednoj Hrvatskoj, dok je njezina naplativost u BiH oko 35 posto. Rješavanje pitanja tv pristojbe jedan je od 16 uvjeta koje BiH treba ispuniti da bi zaključila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom.

(ovo je bilo pre nego što su vezali naplatu za telefon i tako rešili to pitanje)

Korisni linkovi:

CG: Televizijska pretplata plaća se putem telefonskih računa
http://www.rtcg.cg.yu/index.php?akcija=vijesti&id=6282

BiH:
• Srpska:
"a stanovništvo RS redovno izmiruje svoje obaveze putem plaćanja računa za fiksni telefon"
http://www.patriotmagazin.com/arhiva/0116/media/002.htm
• Federacija:
"BH TELEKOM I HRVATSKE POŠTE MOSTAR POTPISALI UGOVOR SA JAVNIM SERVISOM I FEDERALNOM RTV O NAPLATI RTV TAKSE"
http://www.pbsbih.ba/vijesti/2004/februar/19/b-centar.html

Makedonija:
"Radiodifuznata taksa ќe se plaќa zaedno so strujata"
http://www.a1.com.mk/vesti/vest.asp?VestID=22407

Što se legalnosti cele priče tiče, verovatno bi bilo poželjno naći nekog pravnika.

Ja ne opravdavam eventualnu nelegalnost, već samo opisujem stanje stvari.
[ techtris @ 27.07.2005. 21:53 ] @
Citat:
teddy: A to vezivanje, ono je uobičajeno u EU wannabe državama koje još nemaju izgrađene institucije (BiH, CG i slično), pa će se primenjivati i u Srbiji. Država nema kvalitetne mehanizme da privoli građane da sarađuju, a većina građana želi da, po mogućstvu, državi ne plati ništa pošto ih je država više puta izrađivala za lovu (stara štednja, hiperinflacija, dafiment i slično).


Država NE ŽELI da ima kvalitetne mehanizme, nije da ih nema. Pogledajmo fiskalne kase na primer.... da li tu možemo da pričamo o lošem mehanizmu zaštite budžetskih prihoda? Naravno da ne, dobro možda i možemo ali je procenat ljudi koji imaju STR, a dovoljno su ludi da ne izdaju fiskalni račun zanemarljiv. Stvar je samo u volji države, odnosno njenih organa.

Evo ti još jedan odličan primer... kablovska televizija. Probaj da ne platiš nekoliko meseci. U tom slučaju, kazna je to što ti iseku kabl, a ako je dug veći mogu i da te tuže. Zbog čega ovo ne bi funkcionisalo u Srbiji sa javnim servisom? Naravno, ne mogu ti iseći kabl ili zapečatiti televizor, ali mogu te izvesti na sud i kazniti novčano.

Osnovni otpor koji se javlja kod mene vezano za pretplatu je najpre to što RTS nije transformisan, što je u zakonu stajalo da je transformacija preduslov, a sad treba da bude paralelan proces, što nam niko ne kaže da ćemo imati detaljan izveštaj o načinu trošenja tih naših para... jednom rečju mi kao budući pretplatnici budućeg javnog servisa nemamo ništa osim javnog obećanja... a mislim da svi znamo koliku težinu javna obećanja u Srbiji imaju.

I šta fali posebnom računu tj. posebnoj uplatnici? Naravno, biće u početku onih koji ne žele da plaćaju ali će se jednostavno to regulisati mehanizmom sankcija. I koliko ja znam RTS će biti na budžetu do kraja ove godine, čemu onda tolika žurba da imaju stabilne prihode? Ljude dodatno nervira način prikupljanja ove nadoknade. Pazi sistem - vi morate da plaćate fiksnih 300 dinara mesečno, a mi ćemo, časna pionirska, da od 1.1. postanemo javni servis. I čude se što ljudi ne žele da plaćaju?? Da ne pominjemo činjenicu da ti niko neće umanjiti poreske obaveze za visinu iznosa godišnje TV pretplate, što praktično znači da ćeš finansirati RTS i iz budžeta jer je nemoguće da javni servis opstane samo od pretplate što oni sami priznaju. Plus, ostaju reklame čije će trajanje i količinu da kontroliše KO?

Na taj način oni sebi ostavljaju prostor za manipulacije raznih vrsta, a s obzirom da neće postojati ugovor na koji ćeš moći da se pozoveš ukoliko oni ne ispunjavaju svoja obećanja (ne mogu da kažem obaveze jer ih neće imati po ovome) ti praktično ostaješ sam sa svojim računom za struju, a znaš šta te čeka ako ne plaćaš....

[ teddy @ 27.07.2005. 21:57 ] @
2 Dimković:

Pretplata u CG je u februaru 2004. podignuta na 3,5 € što po kursu NBJ iznosi oko 290 dinara, pogledaj ovde http://www.rtcg.cg.yu/index.php?akcija=vijesti&id=6282

Još si zaboravio da dodaš da tamo to funkcioniše već više od godinu dana.

Videćemo RTS-ov sajt sledeće jeseni.

[Ovu poruku je menjao teddy dana 27.07.2005. u 22:59 GMT+1]
[ Ivan Dimkovic @ 27.07.2005. 22:00 ] @
Ah.. I stand corrected - ALI - u svakom slucaju sve ono gore sto sam naveo i dalje stoji.

Zasto RTS nije bar toliko transparentan? Opet se nema... od toliko hiljada ljudi bas niko ne moze da odrzava odnose sa javnoscu bar preko web sajta ... au.

Podseca me na JAT (koji upravo ima pogresan timetable na sajtu) - kada su na njihovim charter-operater (airlift) websajtu pisali "Uskoro cemo postaviti plan letova za Zimu 2004" - needless to say, to je stojalo do ohoho u 2005 ;-)

Dakle, ako oni nisu u stanju da se potrude bar toliko malo... kako ce tek ici sa onim rezovima koji bole.

Citat:

Videćemo RTS-ov sajt sledeće jeseni.


Ispada da te televizije nisu dobijale ni filera pre javne pretplate... bice da nije tako, samo su promenile izvor naplate - pare im i dalje nesmetano stizu.

[Ovu poruku je menjao Ivan Dimkovic dana 27.07.2005. u 23:01 GMT+1]
[ teddy @ 27.07.2005. 22:34 ] @
U pravu si za RTCG. Oni imaju odluke svih Savjeta RTCG još od početka 2003. Dakle RTS debelo kasni.

To, međutim nije jedina stvar u kojoj su Crnogorci ispred nas. Evo jedne male digresije:

http://www.telekom.cg.yu/20_07.asp

Pored gradova koji su do sada imali mogućnost korišćenja superbrzog ADSL internet servisa Telekoma CG (Podgorica, Nikšić, Cetinje, Kotor, Tivat, Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Bar), od danas je pristup tom servisu omogućen i u Beranama, Pljevljima, Rožajama, Bijelom Polju, Kolašinu, Žabljaku, Mojkovcu i Danilovgradu.

Istina, tamo nema flat-paketa, a ni konkurencija nije baš raširena, ali zato barem svi stanovnici većih gradova mogu da uvedu ADSL.
[ Hefestionlove @ 28.07.2005. 00:32 ] @
"Kurir" pise kako Tijanic svojim miljenicima deli plate u rasponu od 150 000 - 200 000 dinara,a da fakultetski obrazovani ljudi koji nisu zvezde primaju oko 12 000 dinara??? Tijanic je te podatke demantovao,ali ne verujem da je neko lud da radi za platu od 150 evra. Realnija mi je informacija "Kurira" da se tamo novac deli kapom i sakom ali Tijanicevim sticenicima.
Jedino ispravno resenje bi bilo da svako placa pretplatu svom omiljenom kanalu,ili TV stanici. Znaci ako ja 95% vremena provodim gledajuci TV B92 hocu njima da placam pretplatu,a ne Tijanicevoj TV koju uopste ne pratim.

Drzava to tako treba da uredi da niko nema monopol vec da svaki gradjanin po slobodnom izboru placa pretplatu onoj TV stanici ciji program prati najvise vremena.

Tijanic bi da zgrabi najveci deo kolaca iako za to nema pravnog osnova!
[ Stator @ 28.07.2005. 08:13 ] @
Dajte ljudi malo ozbiljnosti da li je moguce da neko veruje tome sto pise u Kuriru?? To ti je ko da si procitao u zoni sumraka da vampiri postoje i sada to navodis kao argument.
[ Ivan Dimkovic @ 28.07.2005. 08:51 ] @
Problem je u tome dok u Srbiji ne zazivi transparencija u poslovanju (vidi se na mom linku gore kako nas i Crnogorci siju za 3 duzine) - javnost ce o poslovanjima drzave obavestavati razni "Kuriri" i ostale tariguz-novine.

Na zalost - iako je transparencija u poslovanju i organizaciji osnovna stvar koja mora da se uradi - pre bilo cega drugog, ljudi i u establismentu koji su to zagovrali bivaju marginalizovani. Nista lepse nego dok balkanac moze da muti, a da se ne vidi.

Mislim, ja ne ocekujem da SCG odjednom postane USA - gde mozes online proveriti vecinu stvari u vezi sa poslovanjem drzave - ali bar mali napredak iz srednjeg veka ne bi bio los.
[ Hefestionlove @ 28.07.2005. 12:26 ] @
Kao prvo Tijanic ima samo diplomu srednje skole. Za funkciju koju on obavlja neophodna je fakultetska diploma. Tijanicu se mora odati zasluzeno priznanje da je maksimalno iskoristio Miru Markovic,a i sada zari i pali. Treba biti namazan svim bojama pa preziveti period Titove komunisticke diktature,period Mirine&Slobine strahovlade,pa se snaci i preziveti pod aktuelnom vlascu. Tijanic i Vucelic imaju tu kameleonsku sposobnost da se prilagode svim pa i onim najgorim diktatorima. Meni se samo ne svidja ideja da placam harac Tijanicu,umesto da dajem novac za pretplatu onoj TV stanici ciji program konstantno pratim. Mozda se Tijanic rukovodi logikom kako TV B92 ionako dobija strane donacije,pa sto ne bi on pokupio kajmak na lokalnom terenu? Ako mu drzava omoguci monopol bice to opasan presedan pogotovu sto on nema moralnog integriteta jer je sluzio svima koji su bili na vlasti!
A mozda drzavnom vrhu i treba neki takav poslusan sluga koji ce na TV da manipulise informacijama,a Tijanicu se mora priznati,da je kao i Vucelic,vrhunski manipulator!!!

P.S. Danas morate da kupujte nekoliko dnevnih listova da bi bili dobro informisani. Ja na primer kupujem "Blic",i ponekad "Kurir". 75% naseg naroda je funkcionalno nepismeno i njima su neophodne novine kao "Kurir" koje im sve prethodno "sazvakaju". U "Kuriru" nema "mesa", receno novinarskim zargonom,vec su to vise senzacionalisticke vesti i politicki tracevi. Ali nasem primitivnom narodu tracevi i senzacije su dusevna hrana!!!!

[Ovu poruku je menjao Hefestionlove dana 28.07.2005. u 13:27 GMT+1]
[ salec @ 28.07.2005. 14:03 ] @
Kako stvari stoje, najbolje bi bilo da NEMAMO centralizovan i monopolizovan javni servis zasnovan, kako se predlaze, na totalnoj neogranicenoj proizvoljnosti (OK, cak i ako je npr. Tijanic dobar i sposoban menadzer, ko garantuje da ce njegov naslednik biti dobar i kako mi mozemo da uticemo na to?), nego dobar ZAKON koji zahteva da SADRZAJI odredjenog tipa, informativnog, obrazovnog, decijeg itd. (a odobreni od strane nekakvog odbora predstavnika gledalaca i strucnog saveta), budu procentualno zastupljeni na svim (komercijalnim) TV stanicama, kao i da se ukupno dozvoljeno vreme reklama ogranici, a odredjeni sadrzaji (ukljucujuci i one u okviru iznajmljenog vremena, tj. reklama, konkretno eksplicitni erotski sadrzaji) ogranice na odredjene vremenske termine. U ovom trenutku PONUDA TV programa daleko premasuje POTRAZNJU, pa ne postoji opravdanje da se od ljudi uzima namet za nesto sto oni zapravo i nece gledati ( jer, jel'te imaju obilje izbora da gledaju nesto drugo interesantnije na nekom drugom kanalu ).

U ovom trenutku mi, gledaoci, itekako upravljamo programom komercijalnih TV stanica koje gledamo, mi glasamo nasom paznjom. Stavise, postoji "ponesto za svakoga", odnosno postoji vise "pobednika" po segmentima trzista i to je bolji model od nekakvog jedinstvenog javnog servisa za nekakvu monolitnu javnost. Uz to, kao sto je neko na pocetku primetio, RTS vrlo lako, cak i ako se trudi da to ne cini, sklizne u mod RTB - samim tim sto vecina njenih ljudi, autora, urednika, sefova, itd. zivi u Beogradu i vidik im je neizbezno suzen na (Beo)gradski atar.

Treba DOZVOLITI osnivanje javnih servisa (ili cak, javnih fondova za finansijsku pomoc pojedinim medijima koji su odredjenim drustvenim grupacijama vazni) tamo gde gradjani ispolje inicijativu i odluce da naprave "svoju" komunalnu, regionalnu ili manjinsku televiziju. Na primer, za razliku od RTS(B) ne vidim da RTNS nema opravdanje kao javni servis, jer su komercijalne televizije opet mahom beogradske, pa nisu bas prilagodjene ukusu vojvodjanske publike, mada bi i ta televizija mogla da se rasloji kako bi sve etnicke grupe dobile vise prostora od jedne informativne + jedne folklorne emisije na dan. Tako isto, svaki kraj i region Srbije koji ima izrazen specifican samosvojan duh i izrazen osecaj lokalne pripadnosti sigurno ima potrebe da ima svoj javni servis koji bi se bavio pre svega aktuelnostima iz neposrednog okruzenja. Jedan moj kolega je vrlo pronicljivo zapazio da je dosada i camotinja gora muka od slabe infrastrukture, jer udara pravo na dusu i ubija u pojam i umrtvljuje svaku inicijativu i zelju za poboljsanjem ostalih stvari.
[ Hefestionlove @ 28.07.2005. 16:13 ] @
Vlastima trebaju poslusni urednici novina i TV stanica. Ribnikar je najuren iz "Politike" jer niije zeleo da favorizuje ni jednu stranku. Tijanicu je mozda ponudjeno od strane vlasti da inkasira prihode od pretplate ali zato ce morati da favorizuje aktuelnu vlast. To je tajna Tijanicevog opstanka pod svim rezimima. Sagni glavu i slusaj sta ti se kaze. Ribnikar je aristokratski tip i nije pristao na tu prljavu igru,ali zato je isteran iz "Politike". Savetujem vam da vise ne kupujete i ne citate "Politiku"!!!

Sad pokusavam da analiziram Tijanicev demanti dat "Kuriru" od 27.jula 2005.,na 4 strani , u kome on izmedju ostalog kaze:" Nijednog Srbina necu ubedjivati da plati pretplatu,ako ne razume zasto ili,pak,ne moze da plati. Ali cu svakom Srbinu do promuklosti da objasnjavam sta mu rade oni koji ga ubedjuju da ne placa pretplatu i kad moze. Za nas su gradjani -gledaoci. Za njih su-musterije. Hajkaci imaju bogatstva,moc,telohranitelje,medije,gazde,interese,profite. Ovakav RTS ,daleko bolji nego sto je bio,bas kao i vi,ima samo puk na svojoj strani. NIje malo. Nemojte to da arcimo". Kraj citata

Postavlja se pitanje ko su ti famozni "hajkaci" koji imaju bogatstva,moc,telohranitelje,medije,gazde,interese,profite??? Na koga je sve konkretno mislio??? Da li vi mozda znate?

[Ovu poruku je menjao Hefestionlove dana 28.07.2005. u 17:14 GMT+1]
[ Bartman @ 09.09.2005. 16:36 ] @
Imam jedno intresantno pitanje :
Zivim na podruciju Uciteljskog naselja (Denkova basta) i zadnjih nedelju dana nemam HRT. Provajedr mi je KDS PTT. Naime pojavi se HRT1 ali samo za vreme dnevnika i jos mozda 2 puta u toku dana na po 15 minuta, a HRT2 uopste se ne pojavljuje. Jel neko zna sta se dogadja, posto nema veze sa kodiranim signalom (proverio sam na teletekstu HRTa koji radi OK) ?
Ako je to naredba onog bivseg Slobinog kockoglavog bukackog gmaza sa RTSa da KDS PTT gasi HRT jer imaju 100 puta kvalitetniji i objektivniji program od RTSa ( licno gledam samo HRT, MTV, Animal Planet i Discovery, dok domace gledam samo ako me nuzda natera (ko u ovom slucaju)), onda neka znaju da ce se ljudi masovno odjavljivati sa njihovog sistema. Pa na sta lici da placam pretplatu cca 300 din. mesecno da bi gledao propale Miloseviceve ministre sa jedva zavrsenom srednjom skolom, i njihove potrone predvodjene Karicevim novinarima koji imaju plate od po nekoliko stotina hiljada dinara dok po Srbiji ljudi umiru od gladi, i da pritom ne mogu da gledam ono za sta sam platio !!!!
Meni nije jasno sta oni misle, pa ovo nije Slobino doba !!!! Doklece vise da nam zatvaraju oci i namecu svoju volju. Pa kakva je to prica o uvodjenju pretplate od 300 din uz racun za struju, i stvaranju javnog servisa kada je RTS NJIHOV servis.
Molim moderatora da mi ne zameri na ostrim recima, a ko zan sta se dogadja nek pise da zanam da li da se odjavim i prebacim na SBB, posto je moja tetka kod njih i ona ima normalno HRT !!!!

Pozdrav
[ teddy @ 09.09.2005. 17:17 ] @
Teletekst radi i kad je signal zaštićen.

Na teletekstu imaš koje emisije nisu kriptovane. Kriptovane emisije označene su zvezdicom za HRT1. Na HRT2 sve emisije su kriptovane.

Izgleda da je neko u PTT KDS-u izvukao pretplatničku karticu iz prijemnika. Lako je moguće da to ima veze s zahtevom domaćih stanica da se prestane s reemitovanjem hrvatskih i bosanskih kanala. Ako je to slučaj, ne znam što ne zamene HRT2 s nekim drugim kanalom, kad je već nema nijednu emisiju koja nije zaštićena.

Inače ti nisi prvi koji se na to požalio. Izgleda da su za ceo PTT KDS ugasili HRT.
[ pctel @ 09.09.2005. 17:55 ] @
Evo, imam i ja neka interesantna pitanja.
Prvo, ako covek ima dva stana na razlicitim lokacijama, da li placa pretplatu na oba ili na jedan? Za vreme Milosevica se placalo samo na jedno brojilo, sada niko ne kaze nista o tome.
Ako covek zivi na mestu gde nema pokrivenosti TV signalom sva 3 kanala RTS-a, da li je predvidjeno oslobadjanje ove obaveze ako ne da li covek moze zakonskim putem zahtevati stvaranje tehnickih mogucnosti za prijem sva tri kanala? Mislim, nemoguce da covek treba da placa nesto sto nema teoretske sanse da gleda. Da, nisu samo TV kanali ukljuceni u pretplatu, ipak je to RADIO TELEVIZIJA SRBIJE. Ja znam za prvi program, drugi program i program 202, ima li jos neki.

Ovo pitam zato sto imam vikendicu na planini i to sa strane planine koja je, kako da kazem, dalja od Beograda, znaci ne vidim Beograd vec Sarajevo :) Tu je za vreme Milosevica redovno placana pretplata. Hocu ja da placam, nema problema, samo nek mi postave tu predajnik da mogu da primam radio i TV kanale. Da li se to njima isplati ili ne to je njihov problem, ja hocu da koristim prava koja mi zakonom pripadaju i za koja treba da placam. Kako se takvi problemi resavaju u drugim zemljama gde se placa pretplata?
[ voja_pfc @ 09.09.2005. 18:14 ] @
Za Hrt (ptt-kds) je objasnjenje da je istekao ugovor i da moraju da potpisu novi, pa ce nakon toga biti vracen.
(ovakav odgovor namece druga pitanja, ali nebitno sada).
Tako su rekli i za eurosport2 pre vise meseci, ali to potpisivanje ugovora i dalje traje.
U svakom slucaju ili lazu ili su neodgovorni (ni malo iznenadjujuce).
Mozda neko ovde ima malo preciznije informacije?[Ovu poruku je menjao voja_pfc dana 09.09.2005. u 19:14 GMT+1]
[ Bartman @ 09.09.2005. 22:36 ] @
Ako su ugasili HRT namerno na moju pretplatu mogu slobono da zaborave. Mene ti drzavni PED*RI i JAJ*RE nece jeb*avati u mozak !!!
Pa nasta ovo lici, ni Slobodan Milosevic nije gasio kanale, on ih je samo ometao, ali mogli smo da ih gledamo :-)
Ne, oni su sigurno dobili nalog da iskluce HRT od onog nesoja od coveka, od onog kockoglavog promilosevicevskog gmaza koga su postvili za direktora RTSa, i to onako jedva funkcionalno pismenog sa diplomom srednje skole koju je sigurno kupio za 500 maraka !!!
Prica za isticanje ugovor je samo fora za ovce, mislim narod, i jos jedan u nizu trikova popalog trulog rezima da nam zamazu oci po miloniti put !!!
E moja Srbijo zasta smo se mi borili 5. oktobra ?!
Svaki dan pomislim udarili smo dno i od danas krecemo ka vrhu, ali svaki dan se uverim da mi jos uvek tonemo i da se ne vidi kraj.
Znam da sam otisao malo off topic, pa MOLIM MODERATORA da me razume i da mi ne zameri posto vise ne mogu da gledam filmove na HRTu koji su XY puta bolji od onih na domacim kanalima, kao i seriju Star Trek na HRT2 zbog koje sam poceo i da kriziram :-)

Pozdrav
[ flylord @ 10.09.2005. 22:33 ] @
ladno nisam primetio ovu temu, na zalost ona je dupla, a nemam tehnicke mogucnosti da sve poruke odavde prebacim u onu TOP temu
http://www.elitesecurity.org/t...uju-TV-pretplata-od-300-dinara

izvinjavam se....
[ rainymanyu @ 20.07.2008. 18:30 ] @
http://www.elitemadzone.org/t278373-11#2006914