[ savkov @ 27.02.2006. 00:29 ] @
Evo spisak excelovih funkcija i čemu sluze mislim da moze koristiti.


FUNKCIJE ZA BAZE PODATAKA
Davarge – daje srednju vrednost odabranih unosa baze podataka
Dcount – broji ćelije koje sadrže brojeve iz zadate baze podataka pomoću određenog kriterijuma
Dcounta – broji neprazne ćelije iz zadate baze podataka pomoću određenog kriterijuma
Dget – izdvaja jedan zapis iz baze podataka koji zadovoljava zadati kriterijum
Dmax – daje maksimalnu vrednost odabranih unosa baze podataka
Dmin – daje minimalnu vrednost odabranih unosa baze podataka
Dproduct – množi vrednosti u određenom polju iz zapisa koji odgovaraju nekom kriterijumu
Dstdev - procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzoraka odabranih unosa baze podataka
Dstdevp - procenjuje standardnu devijaciju na osnovu celokupne populacije odabranih unosa baze podataka
Dsum – sabira vrojeve u koloni polja zapisa baze podataka koji odgovaraju nekom kriterijumu
Dvar procenjuje varijansu na osnovu uzoraka odabranih unosa baze podataka

FUNKCIJE ZA DATUM I VREME
Date – daje redni broj određenog datuma
Date value – prevodi datum u obliku teksta u redni broj
Day – prevodi redni u dan meseca
Days360 izračunava broj dana izmeđi dva datuma u godini koja ima 360 dana
Hour – prevodi redni broj u sat
Minute - prevodi redni broj u minut
Month – prevodi redni broj u mesec
Now – daje redni broj tekuceg datuma i vremena
Second – predvodi redni broj u sekundu
Time – daje redni broj određenog vremena
Timevalue – prevodi vreme u tekstualnom obliku u redni broj
Today – daje redni broj današnjeg datuma
Weekday – prevodi redni brij u dan u nedelji
Year - prevodi redni broj u godinu

FINANSIJSKE FUNKCIJE
Db - daje amortizaciju nekog sredstva u zadatom vremenskom periodu metodom fiksne opadajuće amortizacije
Ddb – daje amortizaciju sredstava u zadatom vremenskom periodu metodom ubrzane amortizacije ili nekom drugom metodom
Fv – daje buduću vrednost investicije
Ipmt - daje iznos kamate na neko ulaganje za dati period
Irr – daje internu stopu povraćaja za serije novčanih tokova
Ispmt – daje iznos kamate za određenu glavnicu kredita
Mirr – daje modifikovanu internu stopu povraćaja kada pozitivni i negativni novčani tokovi imaju različite kamatne stope
Nper – daje broj obračunskih perioda
Npv – daje sadašnju neto vrednost ulaganja na osnovu serija perodiočnih novčanih tokova i eskontne stope
Pmt – daje peridične otplate anuiteta
Ppmt – daje otplatu na ime glavnice za određen period
Pv – daje sadašnju vrednost investicije
Rate- daje kamatnu stopu na ratu anuiteta
Sln – daje linearnu amortizaciju sredstava za dati upotrebni vek izračunatu po godišnjim periodima
Vdb – daje amortizaciju sredstava u datom periodu metodom ubrzane amortizacije

INFORMACIONE FUNKCIJE
Ceel – daje informacije o formatiranju, položaju ili sadržaju ćelije
Countblank – daje broj raznih ćelija u skupu ćelija
Error.type – daje broj koji odgovara tipu greške
Info – daje informacije o trenutnom operativnom okruženju
Islank – daje true ako je vrednost prazna
Iserr daje true ako je vrednost bilo koja vrednost greške, izuzev #N/A
Iserror – daje true ako je vrenost bilo koja vrednost greške
Islogical – daje true ako vrednost logička vrednost
Isna – daje true ako je vrednost greške #N/A
Isnontext – daje true ako vrednost nije tekst
Isnumber – daje true ako je vrednost broj
Isref – daje true ako je vrednost referenca
Is text – daje true ako je vrednost tekst
N – daje vrednost pretvorenu u broj
Na – daje vrednost greške #N/A
Type – daje broj koji pokazuje tip neke vrednosti

LOGIČKE FUNKCIJE
And – daje true ako su oba argumeta true
False – daje logičku vrednost false
If zadaje logički uslov koji će se ispitivati
Not – menja logičku vrednost svog argumenta u suprotnu
Or – daje true ako je bilo koji argument true
True – daje logičku vrednost true

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
Address – daje referencu adresu jedne ćelije radnog lista u obliku tekta
Areas – daje broj područja u referenci
Choose – bira vrednost iz spiska vrednosti argumeta
Colummn – daje broj kolone reference
Columns – daje broj kolna u referenci
Getpivotdata – daje podatke smeštene u izvedenoj tabeli
Hlookup – pregleda prvi red matrice dok ne nađe kolonu koja sadrži traženu vrednost i kreće se kroz tu kolonu da u zadatom redu nađe vrednost koju daje kao rezultat
Hyperlink – pravi prečiu koja otvara dokument na disku ,serveru ioli internetu
Index – koristi index da bi odabrala vrednost iz reference ili matrice
Indiorect – daje sadržaj reference na koju ukazuje navedeni tekst
Lookup – traži vrednosti u vektoru ioli matrici
Match – traži podudarne vrednosti u referenci ili matrici
Offset – daje referencu na datom rastojanju od zadate reference
Row – daje broj reda reference
Rows – daje broj redova u referensi
Transpose – daje transponovanu matricu
Vlookup – pregoleda prvu kolonu matrice dok ne nađe red koji sadrži traženu vrednost i kreće se kroz taj red da zadatoj koloni nađe vrednost ćelije koju daje kao rezultat

MATEMATIČKE I TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
Abs –daje apsolutnu vrednost broja
Acos – daje arkus kosinus broja
Acosh – daje arkus hiperbolički kosinus broja
Atan – daje arkus tangens broja
Atan2 – daje arkus tangens x i y koordinata
Atanh – daje arkus hiperbolički tangens broja
Ceiling – zaokružuje broj na veću celobrojnu vrednost, ili vrednost najbližu umnošku argumenta značajnosti
Combin – daje broj kombinacija za dati dati broj objekata
Daje kosinus broja
Cosh – daje daje hiperbolički kosinus broja
Countif - broji koliko nepraznih ćelija u skupu zadovoljava zadati kriterijum
Degrees – pretvara radijane u stepene
Even -zaokružuje broj na najbliži paran ceo broj
Exp – daje „e“ stepenovan datim brojem
Fact – daje faktorijal datog broja
Factdouble – daje dvostruki faktorijel datog broja
Floor – zaokružuje broj na manju celobrojnu vrednost
Int – zaokružuje broj na najbliži manji ceo broj
Ln – daje prirodni logaritam broja
Log – daje logaritam za datu osnovu
Log10 – daje logaritam osnove 10 zadatog broja
Mdeterm – daje determinantu matrice
Minverse – daje inverznu matricu
Mmult – daje proizvod dve matrice
Mod – daje ostatak deljenja
Odd – zaokružuje broj na najbliži neparan ceo broj
Pi - daje vrednost broja pi
Power – daje vrednost broja podignutog na stepen
Product – množi argumente
Radians – poretvara stepene u radijane
Rand – daje slučajan broj između 0 i 1
Roman – pretvara arapske brojeve u rimske, u obliku teksta
Round – zaokružuje broj na zadati broj cifara
Rounddown – zaokružuje brojeve na niže, bliže nuli
Roundup – zaokružuje brojeve na više, dalje od nule
Sign – daje znak broja
Sin – daje sinus datog ugla
Sinh – daje hiperbolički sinus broja
Sqrt – daje pozitivni kvadratni koren broja
Subtotal – daje međuzbir u listiili bazi podataka
Sum – sabira argumente
Sumif – sabira navedene ćelije po zadatom kriterijumu
Sumproduct – daje zbir proizvoda odgovarajućih komponenata
Sumsq – daje zbir kvadrata argumenata
Sumx2my2 – dajezbir razlika kvadrata odgovarajućih vrednosti dve matrice
Sumx2py2 – daje zbir zrirova kvadrata odgovarajućih vrednosti dve matrice
Sumxpy2 – daje zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrednosti dve matrice
Tan – daje tangens broja
Tanh – daje hiperbolički tangens broja
Trunc – skaćuje broj na ceo broj

STATIČKE FUNKCIJE
Avedev – daje srednje kvadratno odstupanje
Average – daje aritmetičku sredinu argumenta
Averagea – daje aritmetičku sredinu vrednosti sadržanih u skupu ćelija
Betadist – daje vrednost kumulativne funkcije beta raspodele verovatnoća
Betainv – daje inverz kumulativne funkcije beta raspodele verovatnoća
Binomdist – daje verovatnoću binomne raspodele
Chidist – daje verovatnoću funkcije raspodele hi – kvadrat da će slučajna promenljiva imati vrednost veću od date vrednosti
Chiinv – daje inverz funkcije raspodele hi – kvadrat
Chitest – daje test nezavisnosti
Confidence – daje interval poverenja srednje vrednosti populacije žcorrel – daje koeficijenat korelacije za dva skupa podataka
Count – broji koliko se brojeva nalazi na listi argumenata
Counta – broji koliko se nepraznih vrednosti nalazi na listi argumenata
Countblank – broji koliko se praznih ćelija nalazi u skupu
Countif – broji koliko se nepraznih ćelija i skupu zadovoljava zadati kriterijum
Covar – daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka
Critbinom – daje najmanju vrednost za koju je kumulativna funkcija binomne raspodele manja ilil jednaka vrednosti kriterijuma
Devsq – daje zbir kvadrata odstupanja od srednje vrednosti
Expondist – daje eksponencijalnu raspodelu
Fdist – daje f raspodelu verovatnoće
Finv – daje inverz f od raspodele verovatnoće
Fisher – daje fišerovu transformaciju
Fiserinv – daje inverz fišerove transformacije
Forecast – daje prognoziranu vrednost po linearnom trendu
Frequency – daje raspodelu učestalosti kao vertikaslni niz
Ftest – daje rezultat f testa
Gammadist – daje gama raspodelu
Gammainv – daje inverz funkcije gama raspodele
Gamaln – daje prirodni logoritam gama funkcije , G(x)
Geomean – daje geometrijsku sredinu
Growth – daje vrednost po eksponencijalnom trendu
Harmean – daje harmonijsku sredinu
Hypgeomdist – daje hipergeometrijsku raspodelu
Intercept – daje tačku preseka linije linearne regresije sa y osom
Kurt – daje koeficijenat spljoštenosti skupa podataka
Large – daje k – tu majveću vrednost skupa podataka
Linest – daje parametre linearnog trenda
Logest – daje paramertre eksonencijalnog trenda
Loginv – daje inverz funkcije lognormalne raspodele
Lognormdist – daje kumulativnu lognormalnu raspodelu
Max – daje najveću vrednost iz liste argumenata pri čemu se zanemaruju logičke vrednosti i tekst
Maxa – deje najveću vrednost iz liste argumenata uključujući logičke vrednosti i tekst
Median – daje medijanu datih brojeva
Min – daje najmanju vrednost iz liste argumenata pri čemu se zanemaruju logičke vrednosti i tekst
Mina – deje najmanju vrednost iz liste argumenata uključujući logičke vrednosti i tekst
Mode – daje najčešću vrednost skupa podataka
Negbinomdist – daje negativnu binomnu raspodelu
Normdist – daje normalnu kumulativnu raspodelu
Norminv – daje inverz normalne kumulativne raspodele
Normsdist – daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu
Normsinv – daje inverz normalne kumulativne raspodele
Pearson – daje daje pirsonov koeficijenat linearne korelacije
Percentile – daje k-ti percentil vrednosti u datom skupu ćelija
Percentrank – daje procentualno učešće vrednosti u datom skupu podataka
Permut – daje broj permutacija za dati broj objekata
Poisson – daje poasonovu raspodelu
Prob – daje verovatnoću daje su vrednosti u skupu između dve granične vrednosti
Quartile – daje zadati kvartal skupa prdataka
Rank – daje rang veličinu zadatog broja u odnosu na druge brojeve iz liste brojeva
Rsq – daje kvadrat pirsonovog koeficijenta korelacije
Skew – daje koeficijena asimetričnosti date raspodele
Slope – daje nagib linije linearne regresije
Small – daje k-tu najmanju vrednost skupa podataka
Standardize – daje normalizovanu vrednost
Stdev – procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzoraka zanemarujući tekst i logičke vrednosti
Stdeva – procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzoraka uključujući tekst i logičke vrednosti
Stdevp – izračunava standardnu devijaciju na osnovu uzoraka zanemarujući tekst i logičke vrednosti
Stdevpa – izračunava standardnu devijaciju na osnovu uzoraka uključujući tekst i logičke vrednosti
Steyx – daje standardnu grešku predviđene vrednosti y za svako x u regresiji
Tdist – daje studentovu t raspodelu
Tinv – daje inverz studentove t raspodele
Trend – daje vrednost po linearnom trendu
Trimmean – daje srednju vrednost unutrašnjosti skupa podataka
Ttest – daje verovatnoću vezanu za studentov test
Var – procenjuje varijansu na osnovu uzoraka zanemarujući logičke vrednosti i tekst
Vara – procenjuje varijansu na osnovu uzoraka uključujući logičke vrednosti i tekst
Varp – izračunava varijansu na osnovu celokupne populacije zanemarujuči logičke vrednosti i tekst
Varpa – procenjuje varijansu na osnovu celokupne populacije uključujući logičke vrednosti i tekst
Weibull – daje vajbulovu raspodelu
Ztst - daje vrednost z-testa


FUNKCIJE ZA TEKST
Char– daje znak zadat kodnim brojem
Clean - iz teksta uklanja sve znakove koji ne mogu daje se štampaju
Code – daje kodni broj za prvi znako teksta
Concatenate – spaja nekoliko tekstualnih jedinica u celinu
Dollar – pretvara broj u tekst koristeći format valute
Exact – proverava daje li su dva teksta istovetna
Find – pronalazi jednu tekstualnu vreednost unutar druge (pravi razliku između malih i velikih slova)
Fixed – formatira broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala
Left – rezultat su krajnji levi znakovi tekstualne vrednosti
Len – daje broj znakova u tekstu
Lower – pretvara tekst u mala slova
Mid – daje zadati broj znakova iz datog teksta počev od zadate pozicije
Proper – svakoj reči u vnavedenom tekstu prvo slovo pretvara u veliko slovo
Replace – zamenjuje znakove u tekstu
Rept – ponavlja tekst zadati broj puta
Right – daje krajnje desne znakove tekstualne vrednosti
Search – pronalazi jednu tekstualnu vreednost unutar druge ( ne pravi razliku između malih i velikih slova)
Substitute – zamenjuje stari tekst novim
T – daje tekst na koji se odnosi vrednost njenog argumenta
Text – formatira broj i pretvara ga u tekst
Trim – uklanja razmake iz teksta
Upper – pretvara tekst u velika slova
Value – pretvara tekstualni argument u broj


[Ovu poruku je menjao savkov dana 27.02.2006. u 01:36 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao Goran Mijailovic dana 06.05.2006. u 22:33 GMT+1]
[ Ivek33 @ 12.08.2006. 22:58 ] @
Mali doprinos ovoj temi.

U koliko želite vidjeti sve funkcije u Excelu 2003 sa slikovitim primjerima, posjetite
http://www.ic.ims.hr/office/excel2003/excel38.html
[ MaxMC @ 13.04.2008. 17:34 ] @
Hvala ti brate, ne znas koliko si mi pomogao.
[ Obby @ 10.01.2009. 18:13 ] @
Ako ovaj link ne pomogne, onda ne znam sta moze!! Mozda jedino onaj koji je pisao Excel kao program!:-)
Hvala ti puno!
[ Vlade Stevanovic @ 23.01.2010. 13:05 ] @
Ja sam licno koristio 5 statistickih funkcija u Excelu:

1. forecast
2. linest
3. logest
4. slope i
5. trend

Ako je nekome potreba , radio sam sa ovim , imam konkretne primere, pa cak i primenu istog.

Ako nekome zatreba izacicu u susret.
[ Shavgan @ 24.01.2010. 19:34 ] @
Mozes brate slobodno da okacis ..tu smo da te slijedimo..pa da se nesto nauci korisnog!!! HVALA
ili na mail da send !!?
[ Ivek33 @ 23.06.2010. 13:30 ] @
Na ovom linku ima popis funkcija za Excel 2007

Popis svih funkcija u Excelu 2007 sa njihovim opisom
[ Vlade Stevanovic @ 29.01.2011. 11:17 ] @
Evo kao i po obecanju, ostavicu dva fajla: teoriju za ove funkcije u wordu, i konkretne primere u excelu.

U primerima se radi o tome da mi je bilo potrebno da dobijem matematicki model odredjenog tipa da opise zadatu funkciju, tacnije bavim se vec trecu godinu matematickim modeliranjem slozenih procesa ( i ovo je deo mog diplomskog rada ), a ovo je samo jedan od nacina kako da se dodje do matematickog modela odredjenog tipa linearne ekstrapolacije.

Nadam se da sam ovim informacijama nekome pomogao. Za nesto jos o tome mozete se javiti mejlom.


I preporuka, odlican program ko se bavi matematikom na profesionalnom nivou , Matlab. Odlican program za tu svrhu, ja sam ga licno koristio.

[ Jpeca @ 27.04.2011. 12:36 ] @
Vrlo su česta pitanja na forumu u vezi VLOOKUP funkcije. Evo članka u kome su sistematično sređeni linkovi koji mogu biti od pomoći
Resursi u vezi VLOOKUP
[ drmix @ 07.03.2012. 06:27 ] @
meni je pomogao puno file u prilogu sa primjerima za svaku funkciju.

nadam se da će još nekome koristiti

http://www.datafilehost.com/download-60b8d838.html
[ Vlade Stevanovic @ 04.05.2012. 08:21 ] @
Pohvala za Vas, sto ne sebicno delite svoje znanje. Mene dosta zanima excel i funkcije naravno. Ja licno posedujem dosta raznih primera sa mog fakulteta, ako nekome mogu biti od pomoci rado cu ih podeliti sa Vama. Ima ih puno, tako da necu ostavljati na forumu. Ako nekome zatreba prosledicu na mejl.

Veliki pozdrav. Vlade.
[ FOX028 @ 04.05.2012. 08:46 ] @
Zasto ne bi ostavio na forumu, tako bi svakom uvek bilo dostupno, nema veze sto ih ima dosta. Kako se inace kaze sto vise to bolje :) mozes ih kompresovati tako ne bi bio prevelik fajl. A ako ti nije problem mozes mi poslati na mail [email protected]
[ 3okc @ 03.02.2016. 14:58 ] @
Excel katalog/arhiv svih 468 funkcija Excela: http://www.rondebruin.nl/efb/all.htm

Besplatno preuzimanje sa Excel Function Bible
(Poslednje izdanje od 15. 6.2014. ima 18,4 MB.)

Naslovnica, tj prvi radni list pojedinog dokumenta-funkcije, sadrži opis, sintaksu, argumente, istoriju iliti verziju Excela (najranije od v2003, ne ide se u prapočetke), primere sa formulama i njihove ekvivalente kao i moguće uzroke za poruke o grešci.

Primeri upotrebe funkcija daju se u rasponu od elementarne demonstracije do složenijeg korišćenja, kada je u formuli npr više funkcija istovremeno.

Katalog je rezultat saradnje autora tokom dve godine i razvoj se nastavlja, a korisnici su pozvani da doprinesu novim primerima upotrebe i/ili prijavom grešaka koje su se eventualno potkrale.

Autori: Norman Harker, Ron de Bruin