[ Dragan Varagic @ 21.03.2006. 19:46 ] @
Ovaj predlog bi trebalo ponovo pregledati, ima ovde dosta onih koji to nisu do sada videli. Znači, samo se termini menjaju (YUNIC - NRID...). U ovoj temi bi mogli da idu komentari na ovaj pravilnik, ako postoje.

P R A V I L N I K

o uslovima i načinu upisa naziva domena
u Registar jugoslovenskih Internet domena

Verzija: 1.0 (od 25. decembra 2002. godine)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i način registracije naziva domena
u okviru registra Internet domena Savezne Republike Jugoslavije (yuTLD
registar), koji vodi YUNIC.

Član 1.

POJAM INTERNET DOMENA I NAZIVA DOMENA

(1) Internet domen je tekstualna oznaka koja identifikuje skup
uređaja ili servisa na Internetu, povezujući ih u jedinstvenu
administrativno-tehničku celinu.

(2) Naziv domena je niz alfanumeričkih segmenata razdvojenih
tačkama, pri čemu svaki segment može da bude proizvoljna
kombinacija cifara (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i
crtice (-), gde dužina jednog segmenta ne sme biti kraća od
dva, niti duža od šezdesetčetiri znaka i ni jedan segment ne
sme da sadrži razmaknicu, niti crticu na početku ili kraju.

Član 2.

ORGANIZACIJA yuTLD REGISTRA

(1) Registracija naziva domena obavlja se u okviru sledećih poddomena
yuTLD registra:

- .yu: namenjen svim zainteresovanim licima;
- .co.yu: namenjen poslovnim organizacijama;
- .org.yu: namenjen neprofitnim organizacijama;
- .ac.yu: namenjen isključivo visokoškolskim ustanovama;
- .edu.yu: namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama;
- .gov.yu: namenjen isključivo državnim institucijama;
- .in.yu: namenjen isključivo fizičkim licima.

(2) YUNIC može naknadno omogućiti registraciju naziva domena u okviru
drugih poddomena yuTLD registra, pod uslovom da ti poddomeni već
nisu registrovani.

Član 3.

POJAM REGISTRANTA

Naziv domena u okviru yuTLD registra mogu da registruju:

- fizička lica, jugoslovenski državljani, sa prebivalištem u SRJ;
- strana fizička lica, pod uslovom da imaju dozvolu za stalno
nastanjenje u SRJ;
- fizička lica, jugoslovenski državljani, koji nemaju prebivalište
u SRJ, samo preko zastupnika koji ima prebivalište, odnosno
sedište, u SRJ i koji je jugoslovenski državljanin;
- pravna lica, jugoslovenski državljani, sa sedištem u SRJ;
- pravna lica, strani državljani, koje nemaju sedište u SRJ, samo
preko zastupnika koji ima prebivalište, odnosno sedište, u SRJ i
koji je jugoslovenski državljanin.

Član 4.

POJAM OVLAŠĆENOG REGISTRA

(1) Ovlašćeni registar je preduzeće sa sedištem u SRJ koje poseduje
ovlašćenje YUNIC-a za obavljanje poslova registracije naziva
domena u okviru yuTLD registra.

(2) Ovlašćeni registar vrši registraciju naziva domena kod YUNIC-a.

(3) Broj ovlašćenih registara nije ograničen.

Član 5.

PRAVO PRVENSTVA

(1) YUNIC vrši registraciju naziva domena prema pravu prvenstva.

(2) Registrant ima pravo prvenstva na naziv domena čiju registraciju
traži od trenutka kada YUNIC primi njegov zahtev.

Član 6.

POSTUPAK REGISTROVANJA NAZIVA DOMENA

(1) YUNIC registruje naziv domena po zahtevu za registraciju naziva
domena, koji registrant podnosi neposredno YUNIC-u ili, posredno,
ovlašćenom registru.

(2) Na osnovu zahteva registranta, sklapa se ugovor između registranta
i YUNIC-a.

(3) YUNIC, u slučaju neposrednog, odnosno ovlašćeni registar u slučaju
posrednog podnošenja zahteva, može da odbije zahtev za registraciju
ako registrant uz zahtev ne plati naknadu za registraciju.

(4) Ugovorom iz stava 2. ovog člana, YUNIC se obavezuje da izvrši
registraciju naziva domena po prijemu naknade za registraciju,
a registrant se obavezuje da plati naknadu za registraciju i da
dostavi originalnu dokumentaciju.

(5) Ugovor o registraciji zaključuje se u pisanoj formi.

(6) Naziv domena je registrovan kada YUNIC izvrši upis naziva domena u
WHOIS bazu yuTLD registra.

Član 7.

PODACI O REGISTRACIJI

(1) Registrant je prilikom podnošenja zahteva dužan da dostavi podatke
o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu, kao i podatke o
primarnom i sekundarnom DNS serveru, iz priloga broj 1, koji je
sastavni deo ovog Pravilnika.

(2) DNS serveri moraju da budu aktivni najkasnije u trenutku prijema
originalne dokumentacije.

Član 8.

DOSTUPNOST PODATAKA O REGISTRANTU

(1) YUNIC će uvek činiti javno dostupnim sledeće lične podatke o
registrantu:

- Za pravna lica: naziv, sedište i telefon;
- Za fizička lica: ime i prezime.

(2) YUNIC je dužan da na obrazloženi zahtev u pisanoj formi, svakom
zainteresovanom licu, u roku od tri dana od dana prijema zahteva,
dostavi sledeće podatke o registrantu:

- Za pravna lica: naziv, sedište i administrativni kontakt;
- Za fizička lica: ime i prezime, adresu i administrativni
kontakt.

Član 9.

IZJAVA O DOBRIM NAMERAMA

Prilikom sklapanja ugovora o registraciji naziva domena, registrant
daje izjavu o dobrim namerama, koja je sastavni deo tog ugovora.

Član 10.

BROJ DOMENA KOJE REGISTRANT MOŽE DA REGISTRUJE

Registrant može da registruje jedan ili više naziva domena u okviru
yuTLD registra.

Član 11.

TRAJANJE REGISTRACIJE NAZIVA DOMENA

(1) Naziv domena se registruje na rok od jedne do pet godina, uz
mogućnost obnavljanja registracije.

(2) Registracija i obnavljanje registracije naziva domena vrše se
isključivo na cele godine.

Član 12.

OBNOVA REGISTRACIJE DOMENA

(1) Obnova registracije vrši se pre isteka roka registracije ili,
najkasnije, u roku od trideset dana od dana isteka registracije
(naknadni rok).

(2) Istekom roka registracije naziva domena, YUNIC vrši deaktivaciju
naziva domena.

(3) Istekom naknadnog roka, prestaje registracija naziva domena.

(4) Ako registrant izvrši obnovu registracije u naknadnom roku,
početak obnove registracije biće prvi naredni dan po isteku
roka prethodne registracije.

(5) YUNIC ne može da odbije obnovu registracije.

Član 13.

AKTIVACIJA NAZIVA DOMENA

(1) YUNIC je dužan da naziv domena aktivira najkasnije u roku od
dvadeset četiri časa od trenutka prijema zahteva za registraciju
naziva domena.

(2) Naziv domena je aktivan kada YUNIC izvrši upis podataka iz WHOIS
baze u DNS tabelu yuTLD registra i ponovo je učita.

Član 14.

NAKNADA ZA REGISTRACIJU I OBNAVLJANJE NAZIVA DOMENA

(1) Za registraciju naziva domena, kao i za obnovu registracije, plaća
se naknada.

(2) Naknada za registraciju ili obnavljanje registracije plaća se za
period od jedne do pet godina.

(3) Naknada za registraciju naziva domena plaća se u trenutku
podnošenja zahteva za registraciju naziva domena.

(4) Naknada za obnovu registracije naziva domena plaća se pre isteka
roka registracije, a najkasnije do isteka naknadnog roka iz člana
12. stav 1. ovog Pravilnika.

(5) Naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje se cenovnikom YUNIC-a,
izrađenog po troškovnom principu, a plaća se na cele godine.

Član 15.

PRENOS PRAVA KORIŠĆENJA NAZIVA DOMENA

(1) YUNIC prenosi pravo korišćenja naziva domena (prenos prava) sa
postojećeg na novog registranta uz odgovarajući zahtev.

(2) Registrant na koga se prenosi pravo korišćenja naziva domena
(novi registrant) podnosi zahtev za registraciju naziva domena
YUNIC-u u skladu sa ovim Pravilnikom, uz koji prilaže overenu
izjavu registranta koji ima pravo korišćenja naziva domena
(prethodni registrant), kojom prethodni registrant izražava
saglasnost da YUNIC izvrši prenos prava.

(3) Prenosom prava korišćenja prestaje registracija naziva
domena prethodnog registranta i zasniva se registracija novog
registranta, trenutkom upisa promene novog registranta u WHOIS
bazu yuTLD registra.

(4) Ako se vodi postupak kojim se osporava pravo na naziv domena,
YUNIC neće sprovesti prenos prava do pravosnažnog okončanja
postupka.

Član 16.

SUSPENZIJA KORIŠĆENJA NAZIVA DOMENA

(1) YUNIC će deaktivirati registrovani naziv domena ako se nazivom
domena izaziva i podstiče nacionalna, rasna, verska ili druga
neravnopravnost ili ako se nazivom domena izaziva ili raspiruje
nacionalna, rasna, verska i druga mržnja i netrpeljivost.

(2) YUNIC je dužan da u slučaju iz stava 1. ovog člana, odmah, a
najkasnije u roku od 24 časa od trenutka deaktivacije, obavesti
registranta o deaktivaciji naziva domena, uz pouku da se zaštitu
svojih prava obrati sudu.

Član 17.

PRESTANAK REGISTRACIJE

Registracija naziva domena prestaje ako:

- YUNIC utvrdi da je registrant uz zahtev za registraciju dao
netačne bitne podatke o sebi, osim ako su netačni podaci
posledica očigledne greške;

- YUNIC ne primi ugovor i originalnu dokumentaciju u roku od
trideset dana od dana podnošenja zahteva od strane registranta,
odnosno ovlašćenog registra, u zavisnosti od toga da li je
zahtev podnet neposredno ili posredno u smislu člana 6. stav
1. ovog Pravilnika;

- se registrant odrekne prava na korišćenje naziva domena,
trenutkom prijema pisane overene izjave o odricanju;

- YUNIC izvrši prenos prava, u trenutku prenosa prava (član 15);

- YUNIC ne primi naknadu za obnovu registracije naziva domena do
isteka naknadnog roka (član 12. stav 3.);

- sud odlukom odredi prestanak registracije naziva domena, danom
utvrđenim tom odlukom;

- arbitraža odlukom naloži prestanak registracije naziva domena,
danom utvrđenim tom odlukom;

- registrant prestane da postoji.

Član 18.

REŠAVANJE SPOROVA

(1) YUNIC nije nadležan da rešava sporove povodom registrovanih
naziva domena.

(2) YUNIC upućuje stranke da sporove povodom registrovanih naziva
domena rešavaju i pred arbitražom pri YUNIC-u.[Ovu poruku je menjao twiddle dana 22.03.2006. u 15:18 GMT+1]
[ Dragan Varagic @ 21.03.2006. 19:49 ] @
Mene interesuje interpretacija člana 6.5.:

Citat:
Ugovor o registraciji zaključuje se u pisanoj formi.


Da li se ovde misli i na elektronski potpis, obzirom da je ovaj Zakon u međuvremenu donesen? Da ne bude da se na kraju ipak nešto mora klasično obavljati pri registraciji, što će dramatično da uspori proces u odnosu na najbolju praksu u svetu.
[ twiddle @ 22.03.2006. 14:16 ] @
Ugovor o registraciji domena mora da postoji i mora da bude zaključen u pisanoj formi (suprotno od "usmenoj formi").

To, naravno, ne znači da odredbe ugovora moraju da budu zapisane na papiru i potpisane mastilom (naročito u svetlu Zakona o elektronskom potpisu, koji je stupio na snagu u dovoljnoj meri da posluži novom registru domena).

No, o tim detaljima vezanim za registraciju domena odlučivaće upravni odbor i direktor buduće organizacije.

Pošto je osnovna poenta reformskog procesa da reši trenutne probleme primenom modela uspešnih svetskih registara, ne sumnjam da će nova procedura biti dizajnirana upravo kako se očekuje -- da se vreme potrebno za registraciju meri minutima ili satima, a ne danima ili mesecima.


[Ovu poruku je menjao twiddle dana 22.03.2006. u 15:21 GMT+1]
[ broker @ 27.03.2006. 12:38 ] @
Pravilnikom nisu definisani kriterijumi i uslovi za izdvanje ovlascenja registrima kao ni jasne obaveze registara.

Takodje, nema nikakvih objasnjenja kako se vrsi provera ispravnosti podataka u zahtevima za registraciju. To u postojecem pravilniku stoji. Treba, ili predviodeti proceduru provere (i potrebna dokumenta) ili perdvideti da registrant potpisuje izjavu kojom potvrduje istinitost datih podataka.
[ SmilieBG @ 27.03.2006. 19:32 ] @
Mnogo toga nedostaje i treba ispraviti, pogledacu ovih dana detaljnije, ali ovako 'na prvu loptu':

- registracija samo preko ovlascenih registrara;
- ugovor sa ovlascenim registrom zahteva i tehnicku / administrativnu sposobnost registra da vrsi registraciju;
- _OBAVEZNO_ ubaciti listu zabranjenih domena (tipa: www.yu (na zalost vec izdat), ftp.yu, mail.yu, policija.yu (dok policija ne zatrazi isti)), kao i listu 'nepozeljnih' domena tipa: binladen i slicno.

Vise info kasnije u toku nedelje.

PS. i ovde vazi - da ste malkice zagledali kako drugi to rade, sto su svima javne i dostupne informacije, znali bi i sami mnogo vise, ali ajde, javna rasprava i jeste zato tu, izmedju ostalog. Sto ne znaci da je kasno da se i sami udubite u materiju ;)

Poz,
Sale
[ twiddle @ 28.03.2006. 00:00 ] @
@broker
Regulisanje odnosa između RNID i ovlašćenih registara nije predmet Pravilnika o registraciji domena.

@broker
@smilieBG
Mislim da je osnovni red da, PRE nego što napišete komentar, pažljivo pročitate tekst koji komentarišete. Stvarno nema smisla da se igramo gluvih telefona.
[ broker @ 28.03.2006. 02:10 ] @
Ja vec mislim da je krajnje bezobrazno da ovako odgovaras na svaku kritiku.
[ twiddle @ 28.03.2006. 03:45 ] @
Zaista nema smisla da odgovaram na komentare koji se odnose na stvari koje već JESU pokrivene predloženim dokumentima (tipa, "registracija treba da se obavlja preko ovlašćenih registara").

Što se tiče ostalih predloga i kritika -- sve što bude poslato na forum, biće razmotreno od strane radne grupe. To je sve što mogu da garantujem.

Da li će ovo ili ono biti usvojeno, u ovom ili onom obliku, to zavisi od procene i odluke koju donese radna grupa, koju čini više od 15 veoma kompetentnih ljudi iz svih segmenata domaće Internet zajednice.
[ broker @ 28.03.2006. 09:11 ] @
Citat:
twiddle: Zaista nema smisla da odgovaram na komentare koji se odnose na stvari koje već JESU pokrivene predloženim dokumentima (tipa, "registracija treba da se obavlja preko ovlašćenih registara").


A sto si onda i mene prozvao za to?

Usput, covek nije predlozio da se stavi "registracija treba da se obavlja preko ovlašćenih registara" nego "registracija treba da se obavlja samo preko ovlašćenih registara". Toliko o citanju onoga sto je napisano.

Mislim, od pocetka je jasno da ova "javna rasprava" sluzi samo kao pokrice, ali ne moras biti toliko providan.

[ @ 28.03.2006. 15:37 ] @
Iskreno receno ovaj predlog je uzasan. Znaci kompletno tako da ne mogu sad da polemisem sta tacno kad je ceo los.


Uostalom sacekajte resenje pitanja drzavne zajednice.
Posto se moze dogoditi da se razdvojimo sa Crnom Gorom i u tom slucaju ce svaka od novih drzava dobiti dva nova drzavna koda.

Tako da je bolje da se nista ne polemise jer dzabe gubite vreme.

A sto se pravilnika tice mislim da ga je bolje dati nekoj profesionalnoj kuci da izradi taj pravilnik i da se izrada plati.
Jer ovako se samo jurite oko nicega. I naravno da mislim da domeni treba da se placaju.


[ Aleksandar Marković @ 28.03.2006. 15:58 ] @
Citat:
velikibgd: ...Uostalom sacekajte resenje pitanja drzavne zajednice. Posto se moze dogoditi da se razdvojimo sa Crnom Gorom i u tom slucaju ce svaka od novih drzava dobiti dva nova drzavna koda.Tako da je bolje da se nista ne polemise jer dzabe gubite vreme...


Nema smisla trčati pred rudu -- sačekaćemo lepo i taj referendum, pa ćemo videti da li nastavljamo zajedno ili odvojeno. Ukoliko nastavljamo zajedno, onda će .cs ući u upotrebu vrlo brzo. Ukoliko nastavljamo odvojeno, Srbiji će do kraja godine biti dodeljena nova dvoslovna skraćenica (recimo, .rs) od strane ISO komiteta. Ono što je krajnje izvesno jeste da je .yu predviđen za penzionisanje. Bilo koji od pomenuta dva slučaja da se dogodi, nova organizacija će publikovati plan tranzicije registra domena na novi sufiks. To će u praksi verovatno izgledati ovako: biće određen "dan D" nakon koga više neće biti primani novi zahtevi za registraciju .yu domena. Od istog dana počeće registracija domena sa novim nastavkom, a svi do tada registrovani .yu domeni nastaviće da funkcionišu do određenog datuma koji bude dogovoren (verovatno još najmanje 5 godina).

http://www.elitesecurity.org/poruka/1094788

Dakle, ideja je da nova organizacija postepeno preuzme postojeći registar Internet domena, a ubrzo potom počne registraciju .yu domena po novom pravilniku, koji je pretprošle godine usaglašen i javno diskutovan (ovaj pravilnik bi, naravno, morao da prođe kroz tehničku reviziju u smislu "SR Jugoslavija" se menja u "Srbija i Crna Gora", "YUNIC" se menja u "RNID" i slično).

http://www.elitesecurity.org/t...rmacije-procesu-javne-rasprave

[Ovu poruku je menjao Aleksandar Marković dana 28.03.2006. u 17:01 GMT+1]
[ @ 28.03.2006. 16:15 ] @
jel mogu ja da Vam napisem pravilnik kako treba da izgleda (kompletan) i ako se usvoji takav pravilnik (uz manje izmene) da stoji na sajtu "Specijalnu zahvalnost za izradu pravilnika dajemo tom i tom....."?
[ Aleksandar Marković @ 28.03.2006. 16:19 ] @
Pa mogli bi prvo ime i prezime da nam sopštite, čisto da znamo ko se preporučuje za pisanije pravilnika, tj. kako bi isti trebao da izgleda.

[Ovu poruku je menjao Aleksandar Marković dana 28.03.2006. u 19:23 GMT+1]
[ Aleksandar Marković @ 28.03.2006. 17:51 ] @
Zamislite situaciju: Pekar, lekar, apotekar... dodje i kaze - nije bitno moje ime, niti refernece, a da ne spominjem moje iskustvo iliti znanje, odnosno obrazovanje, ali ja hocu da moje ime stoji na ... i za uzvrat ne trazim nista osim toga, al' sto cu da napisem pravilnik :-) a i obrasce, a da napomenem da cu jos manje da obrazlazem zasto je sta kako :-)

Posto pricamo o ozbiljnoj temi, bio bi red da ozbiljno pristupimo istoj.

Hvala

p.s.
Priznajem da ima stidljivih ljudi i ako ste Vi jedna od tih osoba, uvek su Vam na raspolaganju e-mailovi modova ovog foruma za predloge, komentare i sugestije :-)

[Ovu poruku je menjao Aleksandar Marković dana 29.03.2006. u 00:24 GMT+1]
[ twiddle @ 28.03.2006. 23:00 ] @
@towers
Citat:
jel mogu ja da Vam napisem pravilnik kako treba da izgleda (kompletan) i ako se usvoji takav pravilnik (uz manje izmene) da stoji na sajtu "Specijalnu zahvalnost za izradu pravilnika dajemo tom i tom....."?

Slobodan si da pošalješ sve sugestije koje misliš da treba. Tvoji predlozi će biti uzeti u razmatranje od strane radne grupe, koja će usaglasiti konačni tekst dokumenta. Niko ne može da ti garantuje da će tvoji predlozi biti usvojeni u celosti ili u manje ili više izmenjenom obliku. To su pravila -- take it, or leave it.
[ Aleksandar Marković @ 28.03.2006. 23:07 ] @
@towers

Cilj cele ove rasprave je da domaca Internet zajednica stekne uvid oko predloga buduceg statuta RNID i da direktno svojim predlozima, komentarima i sugestijama doprinese "peglanju" dokumenta koji će novom Yu-NICu doneti osnovu za efikasano bitisanje.

Ja sam misljenja da svi dobronamerni ljudi - koji su upoznati sa problemima i poteskocama u radu Yu-nica i koji su svesni ulozenog napora, kako od gospodje Mirjane Tasic, tako i svih onih koji su uspeli da održe Registar u operativnom stanju - zele da pomognu. Kako stvari trenutno stoje to je jedino moguce direktnim ukljucenjem u ono sto se naziva javna rasprave davanjem komentara, predloga i sugestija.

Sam Vas stav da necete ucestvovati u raspravi oko dokumenata niti da obrazlazete zasto je sta kako..itd - je nekorektan.

Ako ne zelite da se Vase ime spominje na forumu, tj, javnom mestu sada i ovde, imate moj mail na koji me mozete kontaktirati i dati kompletan i konkretan predlog koji ce biti prezentovan svim clanovima radne grupe. Zar Vi niste misljenja da bi bilo neozbiljno saradjivati sa nekim za koga ne znate ni ko je, ni sta je, ni kakvo iskustvo ima oko stvari o kojoj ovde diskutujemo?

Kako u medjuvremenu vidoh, twiddle me je pretekao sa odgovorom, tako da uz neke izmene ovog posta mogu jose jedino da ...
Citat:
Niko ne može da ti garantuje da će tvoji predlozi biti usvojeni u celosti ili u manje ili više izmenjenom obliku. To su pravila -- take it, or leave it.


[Ovu poruku je menjao Aleksandar Marković dana 06.04.2006. u 16:14 GMT+1]
[ Buum @ 29.03.2006. 02:58 ] @
@ towers,

Ma odakle tebi ideja da ja zastupam interese provajdera?!? Neverovatno!

Pazi sad kako izmišlja:
Citat:
towers: Npr: Pogledajte samo postove ovih koji se sve vreme zalaze da budu besplatni domeni.

Da li si ti pri svesti? Ko je uopšte, sem tebe, spomenuo besplatnu dodelu nacionalnih domena? Da li ti razlikuješ najmanju ekonomsku cenu od besplatne dodele?

Citat:
towers: I onda taj cuveni RNID da se bavi naplatom preko racuna.....preko ovoga ili preko onoga..

Naravno da će da naplaćuje svoje usluge, zašto ih ne bi naplaćivao?!!?

Toliko si se nalupetao na ovoj temi i toliko si je istrolovao svojim tripovima – ja ću da vam napišem pravilnik, a vi ništa ne dirajte, samo mi dajte zahvalnicu – da je to strašno. Molim moderatore da pobrišu gluposti koje je ovaj anonimni lik prosuo po temi.

Hvala.
[ broker @ 29.03.2006. 08:55 ] @
Citat:
Aleksandar Marković: Ja sam misljenja da svi dobronamerni ljudi - koji su upoznati sa problemima i poteskocama u radu Yu-nica i koji su svesni ulozenog napora, kako od gospodje Mirjane Tasic, tako i svih onih koji su uspeli da održe Registar u operativnom stanju - zele da pomognu.


S obzirom da ja ovde ispadam najzesci kriticar datog predloga, da razjasnim. Ja se u ovom potpuno slazem sa tobom, i ma koliko kritican bio prema ovom predlogu to radim iz najbolje namere, da ukazem na ono sto mislim da nije dobro. Uopste se ne radi o namerni nipodastavanja njihovog napora. Naprotiv, ja sa njima saradjujem godinama, unekoliko sam u toku sa desavanjima, i zestoko branim sadasnju postavu u YU-NIC-u kada god ih neko neobjektivno kritikuje.
[ Gojko Vujovic @ 29.03.2006. 09:12 ] @
Ne znam kako možeš da braniš nekoga ko je uveo registraciju jednog domena po jednom pravnom licu, i zabranio registraciju domena za fizička lica? I uz to ne daje te domene pod TLDom direktno, nego kao third level domains.

Pa gde je tu logika, povuci paralelu sa bilo kojom zemljom u svetu i uvidećeš koliko je to nazadna politika. I ne vidim zašto pravilnik nije mogao da promeni i trenutni yunic, nego se za to čeka "neki novi".
[ broker @ 29.03.2006. 10:09 ] @
Citat:
Gojko Vujovic: Ne znam kako možeš da braniš nekoga ko je uveo registraciju jednog domena po jednom pravnom licu, i zabranio registraciju domena za fizička lica? I uz to ne daje te domene pod TLDom direktno, nego kao third level domains.


Evo upravo ovo ja zovem neobjektivnom kritikom. Siguran sam da vrlo dobro znas zbog cega su uvedena ta pravila (a uvedena su naknadno, iz potrebe), ali to namerno ignorises.

U stvari, mozda i ne znas, ipak si ti mlad, mozda te u to vreme YU NIC nije interesovao pa nisi ni pratio desavanja.

Citat:
I ne vidim zašto pravilnik nije mogao da promeni i trenutni yunic, nego se za to čeka "neki novi".


Zato sto YU NIC ovako kako je sada organizovan ne bi mogao da obezbedi kvalitetan servis koji to dozvoljava. Dok nije bilo navedenih ograncenja radio je srpski sindrom samo tako, pa je zlonamernih registracija domena bilo previse. I sada ima veliki broj .yu domena koji su zakljucani jer su ih u necije ime registrovali neki anonimci, pa niti se domeni koriste, niti moze da ih koristi onaj ko treba.

YU NIC nastupa kao odgovorna organizacija koja stiti TLD kao javno dobro i ogranicen resurs. S obzirom na situaciju oni su se odlucili da uvedu restriktivnije mere koje onemogucavaju zlonamerno koriscenje, i po cenu da otezavaju ili onemogucavaju i neke potpuno legitimne primene.

U tom smislu oni imaju ne samo razumevanje od strane ozbiljnih ljudi koji su ukljuceni u proces registracije domena, nego i njihovu podrsku. Svima ta ogranicenja smetaju, ali je jasno da su ona za sada neophodna.

Upravo to sto ce novom organizcijom biti ukinuto to ogranicenje stvara dosta prostora za zabrinutost da ce se ponoviti ista prica sa zloupotrebama. To naravno nije boljka koaj je specificna za .yu domen, vec i za svaki drugi, gde je registracija potpuno liberalizovana. Previse ima mesetara koji u svemu sto je slobodno vide priliku da naprave laku zaradu.
[ Mister Big Time @ 06.04.2006. 01:31 ] @
A kad ce ovi iz nic.yu da se smiluju da menjaju pravilnik o registraciji? Sutra (malo)...
[ chatmaster @ 12.04.2006. 23:32 ] @
Citat:
Evo upravo ovo ja zovem neobjektivnom kritikom. Siguran sam da vrlo dobro znas zbog cega su uvedena ta pravila (a uvedena su naknadno, iz potrebe), ali to namerno ignorises.

U stvari, mozda i ne znas, ipak si ti mlad, mozda te u to vreme YU NIC nije interesovao pa nisi ni pratio desavanja.

Sta sad bi? Prvo ga bijes "po guzi" kao da je malo dete a onda ne objasnjavas sta "ne zna" ili ono sto ti pretpostavljas da on ne zna. Zar je u ovoj diskusiji bitno da li on prati ili ne prati desavanja na YU Nic-u? On je samo konstatovao da ovde ljudi nikako da se otrgnu "monopolskog" nacina razmisljanja, da je to ustvari, propast za slobodno trziste i da je samo potrebno prepisati vec postojece koje se primenjuje kad se registruju TLD domeni.

Odgovori Gojku na sledece pitanje koje je postavio a u isto vreme mu se i ja pridruzujem sa istim pitanjem upuceno tebi, prosto da vidimo koliko smo mladi u odnosu na tebe, Kako mozes da braniš nekoga ko je uveo registraciju jednog domena po jednom pravnom licu, i zabranio registraciju domena za fizička lica? I uz to ne daje te domene pod TLDom direktno, nego kao third level domains.

Citat:
BROKER: Zato sto YU NIC ovako kako je sada organizovan ne bi mogao da obezbedi kvalitetan servis koji to dozvoljava. Dok nije bilo navedenih ograncenja radio je srpski sindrom samo tako, pa je zlonamernih registracija domena bilo previse. I sada ima veliki broj .yu domena koji su zakljucani jer su ih u necije ime registrovali neki anonimci, pa niti se domeni koriste, niti moze da ih koristi onaj ko treba.
Ako je propisano da yu domen moze registrovati samo pravno lice i da mu se domen daje u trajno vlasnistvo onda samo preostaje da nad time kukaju oni slicni tebi, ili se meni samo cini da ti kukas zbog toga, ako mi se cini, ja ti se onda izvinjavam.

Citat:
BROKER: YU NIC nastupa kao odgovorna organizacija koja stiti TLD kao javno dobro i ogranicen resurs. S obzirom na situaciju oni su se odlucili da uvedu restriktivnije mere koje onemogucavaju zlonamerno koriscenje, i po cenu da otezavaju ili onemogucavaju i neke potpuno legitimne primene.

U tom smislu oni imaju ne samo razumevanje od strane ozbiljnih ljudi koji su ukljuceni u proces registracije domena, nego i njihovu podrsku. Svima ta ogranicenja smetaju, ali je jasno da su ona za sada neophodna.


Meni se cini da su oni ranije bili veoma lezerni po pitanju davanja yu domena jer ima gomila sajtova koji koriste yu domen a nisu pravna lica (ja licno znam za 3). Kako sad odjednom restrektivne mere? Meni ta situacija vise deluje kao da su pravno nastradali sa nekom tuzbom od strane nekoga ko se sada odlucio da izradi internet prezentaciju i uredno se prijavio za yu domen a onda se ispostavilo da vec ima registrovani yu domen i da ne moze da ima "2", i onda se sve zakuvalo. Ako bi se primenila pravila Internic-a onda ovi problemi ne bi postojali. I opet je Gojko u pravu!

Citat:
BROKER: Upravo to sto ce novom organizcijom biti ukinuto to ogranicenje stvara dosta prostora za zabrinutost da ce se ponoviti ista prica sa zloupotrebama. To naravno nije boljka koaj je specificna za .yu domen, vec i za svaki drugi, gde je registracija potpuno liberalizovana. Previse ima mesetara koji u svemu sto je slobodno vide priliku da naprave laku zaradu.

...a nasi su naivni! Licenca za prodaju yu domena pa ko zeli time da se bavi, samo napred! I Opet je Gojko u pravu!Citat:
Aleksandar Marković: Ja sam misljenja da svi dobronamerni ljudi - koji su upoznati sa problemima i poteskocama u radu Yu-nica i koji su svesni ulozenog napora, kako od gospodje Mirjane Tasic, tako i svih onih koji su uspeli da održe Registar u operativnom stanju - zele da pomognu.


Kad vec pomenu Tasicku sto ne pomenu i Vignjevica. Ona tek kad se opekla, odlucila je da pocne da primenjuje pravila onako kako su napisana mada je nesto i dodala u poslednje vreme izgleda na svoju ruku, jer taj dodatak ne postoji u pravilima barem kako ovde pise http://www.nic.yu/pravilnik.html. (oni koji poslednjih 30 dana registruju nove yu domene, znaju o cemu govorim).
[ broker @ 15.04.2006. 00:20 ] @
Evo ti sad je aktuelan skandal sa domenom kosovo.com. To ti je odgovor. Upravo to nas ceka kada budu moguce da bilo ko be ogranicenja regustruje domene kako god zeli.
[ xsi @ 17.04.2006. 18:04 ] @
Dakle, jako su interesantna sva ta razmisljanja koje sam mogao da procitam ovde. Nakon svega procitanog namece mi se misao da po ko zna koji put mi nastojimo da budemo veci papa od pape. Dakle ukoliko ja ovde iz Bg-a mogu da za par minuta registrujem com, org, info, tv ili ne znam ni ja koju vrstu domena, i to uz godisnju naknadu od par $, mislim da ne sme da postoji, ponavljam ne sme da postoji nikakvo ogranicenje bilo kakvog tipa i uz bilo kakvo obrazlozenje da to kod nas ne bude tako.
Ogranicenja koja mogu da se primene pri registraciji domenu smeju da budu posledica jedino primene zakonskih propisa koji regulisu tu oblast u nasem zakonodavstvu i nista vise od toga.
Sve ostalo ce nas odvesti na stranputicu, odakle ce kasnije biti jako tesko izaci.
[ pisac @ 17.04.2006. 20:36 ] @
Mrzi me da čitam celu raspravu, ali definitivno sam protiv toga da stranci mogu da registruju naš domen. Ne vidim nijedan razlog da im se to dozvoli. Dakle, samo državljani ove zemlje, i firme koje postoje i rade u ovoj zemlji.
[ SmilieBG @ 19.04.2006. 09:28 ] @
@pisac / broker: problem koji vi navodite je toliko jednostavno resiti, da je to smesno... Pored toga, svi dobri domeni su vec pokradeni za vreme slobe, tako da tu nema toliko frke... A ostale lepe domene, moze yunic da stavi na 'zabranjenu' listu i da firme / pojedinci koji smatraju da imaju pravo na taj domen, udju u neku posebnu proceduru za dobijanje istog...

Poz,
Sale
[ broker @ 20.04.2006. 01:54 ] @
Toliko je jednostavno da nije reseno, a YUNIC je uveo ogranicenja u registraciji domena kao poluresenje koje svima smeta.
[ broker @ 23.04.2007. 17:16 ] @
Gledam ovu temu, pa se cudim. Brate mili, ala ste je procistili od nepodobnih komentara... Preostaje samo da umetnete jos par izmisljenih usera da salutiraju RNID-u pa da bude pravo jednoumlje... :)
[ twiddle @ 23.04.2007. 17:29 ] @
Ništa nije brisano (a koliko vidim ni dopisivano) u ovoj temi još od okončanja perioda poslednje rasprave o pravilniku. Ako imaš neki 'nepodobni' komentar koji bi želeo da pošalješ, slobodno to učini. ;-)
[ WOW @ 10.05.2007. 15:40 ] @
1) Ako ja registrujem neki domen i zelim da ga prodam, a kupac (pravno ili fizicko lice nebitno) zeli da ga kupi kako ja to da izvedem? Jel mogu ja da budem predstavnik (ili sta vec pise u nacrtu pravilnika) kao fizicko lice?

2) Da li ce se omogucavati registracija second level domena i ako da, da li je moguce da se dozvoli registracija dvoslovnih domena, npr it.rs ili to.rs?
[ twiddle @ 10.05.2007. 16:12 ] @
1) Ako si građanin Srbije, možeš da budeš predstavnik. Što se tiče prenosa, pogledaj član 15.

2) Da. Pogledaj članove 1 i 2.