[ Nile @ 12.12.2002. 14:28 ] @
Na adresu Tanjugovog naučnog magazina stigla je poruka sledeće sadržine. Nadam se da nije previše stručno pitanje za ozbiljan komentar.
(obratite pažnju da su fontovi za indekse pri kopiranju dobili veličinu slova kao za promenljive)
S obzirom da vec dugo pokusavam da dobijem misljenje o problematici koja me interesuje (a koja mi nije osnovno zivotno opredeljenje) molim za komentar....

Ljubisa Bozinovic

Ako brzinu svetlosti izrazimo* kao:
c=e268,65/heo
i ovaj izraz ubacimo u jednacinu za izracunavanje Ridbergove konstante:
R= 2p2me4/ch3(4peo)2
dobija se…
R= 1/2p1.4553x10-8m = 1/9.139x10-8m
Odakle sledi da je Ridbergova konstanta jednaka reciprocnoj vrednosti minimalne talasne duzine Lajmanove serije
(jer je za DE=2.176x10-18 [J] vrednost l=9.11753x10-8 [m])

Ridbergovu konstant mozemo izraziti i kao neimenovani broj: 1.09677x107=m/9.11753x10-8m
kada dajuci odrednice prve elektronske orbite dobijamo da je:
1.09677x107=0.53x10-10m/4.8323x10-18m
odnosno da je Ridbergova konstanta jednaka odnosu poluprecnika prve elektronske orbite i neke talasne duzine.
Ako uzmemo u obzir masu p mezona od 273 mase elektrona (276±6m) dobija se :
273me3x108 [m/s] x rp = h/2p =>
rp=1.414x10-15 m
2prp/4.8323x10-18m =>
6.28x1.414x10-15m/4,8323x10-18m =1.8376

Da li slucajno da je Ridbergova konstanta jednaka reciprocnoj vrednosti Lajmanove serije?
Da li je je slucajan i odnos
2prp/4.8323x10-18m =1.837.6
ili vrednost r=7.695x10-19m moze predstavljati precnik elektrona?


* izraz za brzinu svetlosti
ako je: mvr=h/2p i pretpostavimo da je: v=c, i r=1.4x10-15 sledi
m3x108x1.4x10-15=6.625x10-34/2x3.14 => m=2.511x10-28kg tj m=275,7me ;
Dobija se masa p mezona, a
ako je: v=c i m=9.11x10-31kg sledi da je r=3.86x10-13m
Dobija se da bi se elektron kretao brzinom svetlosti na granicnom rastojanju
rG =3.86x10-13m;
Poluprecnik elektrona na prvoj orbiti vodonikovog atoma je 123 puta veci od ovog granicnog poluprecnika, odnosno njegova brzina je 137 puta manja od brzine svetlosti..
Granicni poluprecnik je 275 puta veci od pluprecnika protona dok je masa p mezona 275 puta veca od mase elektrona.
Ako posmatramo relaciju
r=h2eo/mee2p =0.53x10-10 odnosno
h2eo/mee2p=275.7x137.3r odnosno

l=275.7mex2p1.4x10-15me268.65/he0
posto smo utvrdili da je
h=275.7me2px1.4x10-15mc => c=68.65e2/he0
Ridbergova konstanta iznosi:
R=2 p2me4/ch3(4pe0)2 ili R=me4/ch38e02
sto se moze napisati i kao
R=mx68.652e4/8ch68,652h2e02
Kako je
c2=68.652e4/h2e02
sledi da je
R=mec/8.68.652h
Kakao je h=2prmec r=rG-3.86x10-13m dobija se da je R jednaka reciprocnoj vrednosti minimalne talasne duzine Lajmanove serije
R=1/8x68.652x2prG=2px1.4553x10-8m