[ Aleksandar Marković @ 09.11.2006. 23:00 ] @
Jedan od osnivača Exit-a Dušan Kovačević podneo je tužbu protiv Exit, menadžera Exit-a Bojana Boškovića, Ivana Milivojeva i Vladana Jolera, kao i internet provajdera "Verat" i "Neobee", optuživši ih da su nelegalno preregistrovali domen www.exitfest.org. Tužba sled i protiv Udruženja EXIT zbog "zloupotrebe žiga i autorskog dela 'Egzita'", kojom će zatražiti privremenu meru zabrane udruženju za korišćenje Brenda. Kovačević na ime odštete traži od tuženih 40 miliona dinara - "Kako je celokupna prodaja karata za ovogodišnji festival išla preko ovog domena, u pitanju je ozbiljno krivično delo čiji počinioci bi mogli završiti u zatvoru" – Kovačević.

deo iz saopštenja + ag.

[img][att_url][/img]

[Ovu poruku je menjao Aleksandar Marković dana 21.12.2006. u 19:47 GMT+1]
[ Dusanexit @ 10.11.2006. 07:41 ] @
Tekst tuzbe.

OPŠTINSKI SUD
NOVI SAD

Tužilac: DUŠAN KOVAČEVIĆ iz Novog Sada, ul. Ravanička br. 3, koga zastupaju:

Tuženi: I UDRUŽENJE GRAĐANA EXIT, Novi Sad, Pozorišni Trg br. 1
II DOO VERAT, Beograd, ul. Alekse Nenadovića br. 19, lice ovlašćeno za
zastupanje-direktor Verica Radović
III IVAN MILIVOJEV, Novi Sad, sa adrese tuženog I-reda
IV BOŠKOVIĆ BOJAN, Novi Sad, sa adrese tuženog I-reda
V JOLER VLADAN, Novi Sad, sa adrese tuženog I-reda
VI DOO NEOBEE, Novi Sad, ul. Jevrejska br. 1, lice ovlašćeno za
zastupanje-direktor Luka MIrković

T U Ž B A

Radi: utvrđenja prava vlasništva i naknade štete
Vrednost spora: 40.000.000,00 dinara
Primeraka: 7
Priloga: _ + punomoćje
_________________________________________

Činjenično stanje:

Tužilac je imao registrovan domen exitfest.org, koji domen je hostovao na provajderu koji je u vlasništvu tuženog II-reda. Zvaničan administrator predmetnog domena pri provajderu tuženog II-reda bio je Dragan Antonić (Novi Sad, ul. Cara Dušana br. 51). Navedeni administrator domena exitfest.org je i platio registraciju i produženje registracije domena u ime vlasnika, ovde tužioca.

DOKAZ: Nesporno, saslušanje tužioca, tuženog II-reda i Dragana Antonića

Pre nego što bi nastavili sa narativno-činjeničnim delom tužbenog zahteva, svrsishodno je navesti nekoliko činjenica i uopštenih pravila poslovanja koji se primenjuju u ovoj materiji, posebno imajući u vidu njihvu sve učestaliju primenu u današnje vreme.

Naime, internet “domen“ je internet adresa, koju registruju fizička ili pravna lica, pri određenim “provajderima“. Samim činom registracije “registrant“ odn. lice koje je registrovalo određeni domen na svoje ime, postaje i vlasnik tog određenog domena(internet adrese).

“Provajderi“ omogućuju da određen domen (adresa) bude priključen internetu. Kada je jedan domen priključen na internet preko određenog provajdera, odn. kada određen provajder vrši uslugu priključivanja i držanja određenog domena i njegovog sadržaja na internetu, taj odnos i usluga prezentirana od strane provajdera se naziva “hostingom“ određenog domena od strane tog izvesnog provajdera (hosting,engl.reč, prev. ugošćavanje, prim.aut).

U našem konkretnom slučaju, tužilac je bio registrant (vlasnik) domena (internet adrese) exitfest.org, a koji domen je hostovao (bio priključen na internet) na provajderu tuženog II-reda.

Nadalje, kada je neko lice vlasnik, odn. registrant određenog domena, registruje odn. ovlašćuje i svog “administratora“ pri provajderu na kojem hostuje njegov domen, a koji administrator ima i svoju zvaničnu prijavljenu e-mail adresu preko koje komunicira sa provajderom. Ovako prijavljeni administrator je, pravno govoreći, ovlašćeni punomoćnik registranta(vlasnika domena) koji uz pomoć “šifre“ ima mogućnost ulaska u datoteku provajdera koja se odnosi na podatke o domenu.
Shodno navedenom, vlasnik domena preko svog administratora vrši određene korekcije na svom domenu(npr. plaća godišnju naknadu za rezervaciju domena-internet adrese, vrši određene korekcije, vrši transfer(prenos) domena sa jednog provajdera na drugi porvajder, vrši prenos vlasništva nad domenom...), a koje promene administrator unosi u datoteku provajdera, pa je, ukoliko je u skladu sa pravilima, provajder konstatuje i odobrava.

Svaka korekcija u vezi nekog domena, pri provajderu na kojem hostuje, beleži se u tzv. WHOIS datoteci.

Imajući u vidu činjenicu da naše zakonodavstvo još nema zakonske propise koje utvrđuju i regulišu ovu, danas vrlo aktivnu materiju, prvajderi koriste međunarodne, opšte prihvaćene pravilnike u postupanju u ovoj obalsti. Shodno navedenom, tužilac će kao dokaz za ove svoje tvrdnje dostaviti mnogobrojne pravilnike kako domaćih tako i stranih provajdera koja obavljaju delatnost registrovanja internet domena, i isto tako predložiće domaće renomirane stručnjake u svojstvu svedoka-veštaka.

U našem konkretnom slučaju, od kada je domen hostovan na provajderu tuženog II-reda zvaničan administrator domena pri provajderu je bio Dragan Antonić i isto tako registrant odn. vlasnik domena je bio tužilac.

DOKAZ: Nesporno, kao gore, eventualno izvod iz istorijata svih
promena iz datoteke WHOIS od trenutka registracije
domena exitfest.org

Stim u vezi, kada se vrši transfer hostovanja određenog domena na nekom od provajdera nophodno je da takav zahtev (npr. za transfer hostovanja određenog domena sa jednog provajdera na neki drugi provajder) bude “autorizovan” (odobren) od strane zvaničnog administratora predmetnog domena.

Navedeno napominjemo posebno obzirom da je provajder tuženog II-reda primio inicijaciju za transfer domena exitfest.org i provajder tuženog II-reda iako gore navedena inicijacija za transfer nije došla od zvaničnog administratora domena exitfest.org, odn. takav retransfer nije bio autorizovan od strane za to ovlašćenog lica, provajder tuženog II-reda je sproveo takav zahtev i promenio je registranta(vlasnika) domena exitfest.org sa dotadašnjeg vlasnika, ovde tužioca, na tuženog IV-reda, bez znanja i saglasnosti tužioca.

Navedeni transfer je NIŠTAV.

Ovde opet moramo napraviti malu digresiju, sve radi pravilnog i potpunog uvida postupajućeg suda u činjenično stanje ove pravne stvari, pa tako moramo napomenuti i da je tužilac odmah nakon otkrivanja gore nabrojanih prevarnih i nelegalnih radnji zahtevao od tuženog II-reda da izvrši povraćaj domena na “starog” vlasnika, ovde tužioca, međutim tuženi II-reda je paušalno saopštio tužiocu, da je zahtev za transfer bio autorizovan, obzirom da je inicijacija(zahtev) za transfer bila autorizovana obzirom da je zahtev sadržao šifru, a koja šifra jeste bila ispravna i istu je znao i administrator domena exitfest.org .

DOKAZ: Pismo tuženog II-reda br. 875 od 12.06.2006.g

Da sumiramo, provajder tuženog II-reda dobija zahtev-inicijaciju za transfer domena exitfest.org sa dotadašnjeg vlasnika, ovde tužioca, na tuženog IV-reda, a koji zahtev jeste sadržao šifru koja je neophodna prilikom inicijacije takvih promena-transfera. Međutim, ponavljamo, navedena inicijacija nije došla(stigla) sa zvanične e-mail adrese zvaničnog administratora domena exitfest.org, nego je stigla sa neke potpuno nove e-mail adrese, sa koje zvaničan administrator domena exitfest.org nikada nije komunicirao sa provajderom tuženog II-reda niti je sa te adrese administrator domena bilo kada pokrenuo-inicirao bilo kakav retransfer.

DOKAZ: Nesprono, saslušanje tuženog II-reda, Dragana Antonića,
eventulano drugi dokazi iz datoteke WHIOIS

Da stvar bude još “jednostavnija”, u poslovanju provajdera prilikom primanja gore navedenih ili sličnih zahteva za transfer u vezi bilo kog domena, provajder je obavezan da takav zahtev uvek autorizuje dodatnim potvrđivanjem zvaničnog administratora domena na koji se zahtev-inicijacija odnosi na taj način što istom upućuje poseban e-mail(pismo) radi potvrđivanja prethodno iniciranog transfera.

(Ovo u praksi izgleda tako, da provajder nakon primanja određenog zahteva za transfer, iako takav zahtev sadrži odgovarajuću šifru i isti zahtev stiže sa e-mail adrese zvaničnog administratora(što konkretnom prilikom nije bio slučaj) provajder ipak upućuje e-mail zvaničnom administratoru domena na njegovu zvaničnu prijavljenu e-mail adresu, sa kojim e-mailom ga informiše da je određeni transfer iniciran i kojim e-mailom provajder traži od administratora domena da takvu inicijaciju za transfer potvrdi.)

Nadalje, a opet radi omogućavanja što pravilnijeg i što potpunijeg utvrđivanja činjeničnog stanja, moramo napomenuti da razlog zašto je navedeni nelegalni zahtev za transfer vlasnika predmetnog domena imao odgovarajuću šifru leži u činjenici, što je zvaničan administrator domena exitfest.org navedenu šifru jednom saopštio tuženom V-reda kada je administrator bio odsutan i iz objektivnih razloga sprečen, a neke korekcije na domenu su morale izvršiti. Tuženi V-reda je zloupotrebom, nesavesno i prevarno naveo šifru (koju je ranije dobio od administratora domena) u zahtevu za transfer vlasnika domena exitfest.org. sa tužioca na tuženog IV-reda.

DOKAZ: Saslušanje tuženog V-reda

Na kraju, ali ne i najmanje važno, tuženi IV-reda, iako nelegalno stekavši domen exitfest.org, posle kratkog vremena izvršio je transfer vlasnika domena na tuženog I-reda, čiji je predsednik tuženi III-reda. Nakon ove promene vrši se transfer hostovanja domena sa provajdera tuženog II-reda na provajder tuženog VI-reda a na kojem provajderu se i hostoje predmetni domen i u momentu podnošenja ove tužbe.

Imajući u vidu činjenicu da se domen exitfest.org posećuje od strane hiljadama korisnika interneta (npr. celokupna predprodaja karata za inostrane goste za festival EXIT 06 vršila se isključivo preko ovog domena), tužilac je trpeo i trpi nenadoknadivu štetu, koju sada, prilikom podnošenja tužbe procenjuje na ukupan znos od 40.000.000,00 dinara.

Tužilac, već sada nagoveštava da će u toku postupka odrediti relevantne stručnjake-veštake nakon čijih nalaza i mišljenja će uskladiti svoj ovako postavljen tužbeni zahtev.

Summa summarum, tužilac predlaže da postupajući sud zakaže ročište za glavnu rapravu, sprovede parnični postupak, te nakon izvđenja svih dokaza donese sledeću

PRESUDU

Tužbeni zahtev tužioca USVAJA SE U CELOSTI KAO OSNOVAN.

UTVRĐUJE SE da je transfer registranta domena exitfest.org sa tužioca DUŠANA KOVAČEVIĆA na tuženog IV-reda BOJANA BOŠKOVIĆA, NIŠTAV.

UTVRĐUJE SE da je transfer registranta domena exitfest.org sa tužioca DUŠANA KOVAČEVIĆA na tuženog I-reda Udruženje građana EXIT, NIŠTAV.

OBAVEZUJE SE tuženi tuženi VI-reda DOO NEOBEE.NET da izvrši promenu vlasnika domena exitfest.org sa tuženog I-reda Udruženja građana EXIT na tužioca DUŠANA KOVAČEVIĆA.

OBAVEZUJU SE tuženi I-V –reda da tuženom solidarno isplate tužiocu iznos od 40.000.000,00 dinara na ime materijlane štete, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 9.11.2006.godine.

OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno nadokande sve troškove ovog parničnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom počev od presuđenja pa do isplate, SVE ovo u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

U Novom Sadu, 9.11.2006. godine Tužilac-putem punomoćnika:
[ Dusanexit @ 10.11.2006. 07:42 ] @
Tuzba nije podneta protiv "Exita", jer takva organizacija ne postoji! Postoji samo Udruzenje EXIT, EXIT MEDIA i jos nekoliko firmi. Izmedju ostalog, cilj svih ovih tuzbi je da se napravi jedinstveno preduzece ili AD EXIT, tj. da se regulise pravno-imovinska situacija.
[ Dusanexit @ 10.11.2006. 07:46 ] @
SALJEM PRIMER VEOMA SLICNOG PRIMERA IZ SAD KOJI JE UTRO PUT INTERNET ZAKONODASTVU. NAKON TOG SLUCAJA, DOMEN JE PROGLASEN ZA IMOVINU/PROPERTY!

U PITANJU JE KRADJA SAJTA WWW.SEX.COM. ORIGINALNOM VLASNIKU JE TREBALO 4 GODINE DA ISTERA PRAVDU, ALI JE NA KRAJU DOBIO, DOK JE LOPOV U BEKSTVU.

Sex.com conman continues ludicrous legal fight
Now appealing to US Supreme Court
By Kieren McCarthy → More by this author
Published Thursday 1st May 2003 20:18 GMT
Get The Register's new weekly newsletter for senior IT managers delivered to your inbox, click here.
The conman found guilty of fraudulently stealing domain Sex. com and ordered to pay $65 million in damages has continued his farcical legal fight with a plea to the US Supreme Court.

Stephen Michael Cohen, filed the appeal on Wednesday after both a San Francisco court in 2001 and the US Court of Appeals last year rejected his arguments. In the latter case, the three judges dismissed all grounds because Cohen had fled the country (with his ill-gotten gains secreted in various offshore accounts) and was a fugitive from justice in Mexico.

SPONSORED LINKS
Free whitepaper - ProCurve Networking by HP

Free whitepaper - Best Practices for Selecting and Implementing Software License Management

A+ CERTIFICATION from the Register's training library

Rackspace, The Managed Hosting Specialist - its all we do! - Click here to find out more


The Supreme Court appeal has a snowball's chance in hell of even being considered by the Supreme Court but then Mr Cohen's previous legal fillings have been as unconventional in their logic as they have been creative with the facts. It is clear that Mr Cohen sees the lengthy delay in final judgement as a victory in itself, something that led the Appeal Court judges to view his purchase of significant amounts of American justice as an "egregious abuse of the litigation process".

Unfortunately, no one save Mr Cohen and his current lawyer has seen the fertile arguments set forth in the most recent appeal, so by way of background, we present some of the highlights of his time in the legal spotlight.

From thief to slave

Mr Cohen has never disputed that shortly after his release from jail for the third time in 1995, he forged a document purporting to authorise the handing over of Sex.com from Mr Gary Kremen to himself. This, he happily admits, was sent to Internet company VeriSign in order to defraud them into handing him control of the Sex.com domain. This Verisign duly did without any form of checking.

However, when asked to hand over the domain (which makes $500,000 a month simply selling space to other companies), Mr Cohen revealed that he owned the trademark Sex.com and so was entitled to hold onto the domain. Aside from claiming that he had owned Sex.com before the domain name system had even come into existence, Mr Cohen also provided the court with printouts of "Bulletin Board" Internet pages where he had used the Sex.com name prior to 1995 - the year when Mr Kremen registered it for the very first time. Sadly, they were fabricated.

When told to hand over the domain and $65 million to Mr Kremen in April 2001, Mr Cohen appealed. In the meantime, efforts by the court to assess his businesses and assets in order to pay the damages were hindered by Mr Cohen's insistence that answering questions would violate the laws of another country and so he couldn't do it.

Illegally moving funds abroad, Mr Cohen provided a false audit of one of his companies and no audits at all for the others he had started, owned and ran yet claimed no control over. Failing to turn up in court, Mr Cohen found himself the subject of an arrest order. In filings, however, he revealed that he could not attend court because he was under arrest in Mexico for failing to pay creditors. The court-appointed receiver disputed this.

And the bathroom sink

One of his companies, Montano Properties, which owned two big ranches, filed for bankruptcy in September 2001, but it was dismissed as fraudulent and was handed over to Mr Kremen in part-payment. Unfortunately for Mr Kremen, when he arrived to take control of the properties everything including the wiring and plumbing had been removed by truck.

In January 2002, Mr Cohen appealed to the court to lift the injunction against him. Since the court had not allowed him to contest the injunction (it wasn't his fault he was "under arrest" in Mexico at the time), it was not valid.

What's more, Mr Kremen had been acting illegally by chasing money and so had undermined the court decision against Cohen. Presumably this illegality stemmed from the fact that the injunction was "illegal" in the first place. Kremen, Mr Cohen's court filings explained "has duped this court into believing that their [sic] exists numerous hidden bank accounts and assets hidden outside the United States" belonging to Cohen.

It seems that despite having run the Sex.com site for six years, Mr Cohen was bankrupt. Despite Mr Kremen issuing over 500 subpoenas, there is "not a nimbus [sic] of proof that their [sic] exists any such accounts, or assets located anywhere on this earth". Mr Cohen advised the court to "engage in vigilance" so it "will not be bamboozled again" by Kremen.

In fact, Mr Cohen was so poor that he was unable even to buy loo paper, the filings stated. The injunction was a "death warrant" and against his constitutional rights. But that wasn't all - Mr Cohen had some powerful legal principles to raise.

Blind, rubber-stamping courts

The court for example had no power to decide in this matter, only a grand jury would have binding status on Mr Cohen. The court had also violated the 13th amendment of the United States Constitution. How? By forcing him into the status of slavery. He was a slave to Kremen and so therefore the injunction was not enforceable. With this logic, there is no doubt that "one could only assume that this court never read the injunction it signed".

You think that's the end of it?

You won't be surprised to hear that the court didn't feel Mr Cohen had made a strong enough case the overturn the injunction. However, Mr Cohen has several aces up his sleeve. In September 2002, the court was lucky enough to receive another lesson in law. Because Mr Kremen had registered the domain in 1995 not using his real name but the name of a company he was trading under, it was impossible for Mr Kremen to sue him and so the entire case from day one would have to be thrown out. Mr Cohen would, of course, regain possession of the name in the meantime.

It had also taken Gary Kremen eight months to complain about the hijacking off the Sex .com domain and a lawsuit was only filed years later. In the meantime, Mr Cohen had invested "hundreds of thousands of dollars" in the developing the site. A review of the site of the time, which consisted solely of banners to other sites would appear to reveal that Mr Cohen was badly stung by Internet consultancies during this period.

By making decisions while Mr Cohen was not able to attend court, it had violated his rights (we've been here before) and so therefore any judgement would have to be struck out. Not only that but Mr Kremen's subsequent $50,000 reward for anyone that brought Mr Cohen back into the country had put Mr Cohen in fear of his life. How could he now return to the US when his own life was at risk if he did? His rights had been violated again.

Not only that but because of the law-abiding citizen he is, Mr Cohen would not leave Mexico because it would be breaking that country's law to do so. Why can't the US courts see that?

In conclusion, Mr Cohen insisted the court reconsider its actions so it could "establish a consistent approach to the fugitive disentitlement doctrine in accord with governing case law and the recognition that jurisdictional considerations and international policy play a dominant role in the calculus". Mr Kremen is said to be considering posting a $50,000 reward for anyone that can work out that is supposed to mean. ®

[ Dusanexit @ 10.11.2006. 07:49 ] @
I JOS JEDAN CLANAK NA TU TEMU, KOJI GOVORI O DOMENU KAO IMOVINI!

To Fight Domain Name Theft: Sex.com Gives Birth to a New Property Right
May 06, 2004 | Inside: Legal Issues
Posted by Rod Dixon Comments | Print | Email


For those who are Star Wars fans, the following scene from the prequel, Attack of the Clones, will be easy to recall: a young and misinformed Jedi, known as Obi-waan Kenobi, opines about how an army of clones had been able to snatch a victory from imminent defeat. Yoda, a Jedi Master and virtual fountain of wisdom, immediately gushes forth an important correction: "Victory? Victory you say? Master Obi-waan, not victory." Yoda explains that winning a battle is not a victory, if the win merely signals that the war has just begun. Yoda's apparent perception seems particularly apt for the precedent setting federal court opinion involving the sex.com domain name. Notwithstanding that individual domain name registrants may seek comfort in the victory obtained from the Ninth Circuit's opinion in Kremen v. Cohen, that decision merely signals a beginning—not an end—to the controversy over the proper legal framework for resolving domain name theft.

In Kremen v. Cohen, a federal appellate court accepted the view that a domain name is "property" and that domain name registrars should be held liable for the conduct of third-parties when a third-party interferes with the property interests of a domain name registrant by stealing their domain name. What is remarkable about the decision is its far-reaching implications and its potentially severe impact upon domain name registrars. Undoubtedly, there have been numerous claims that registrars were pilfering from individual domain name holders with impunity, and that domain name holders were clamoring for a legal remedy. In those instances, holding registrars directly liable for their illicit conduct is clearly sensible. The question remains, however, whether the court's ruling regarding registrar liability for the conduct of a third-party is a prudent and sensible response to domain name theft? I am doubtful.

Stephen Cohen stole Gary Kremen's domain name, sex. com, simply by submitting a fake transfer letter to domain registrar Network Solutions (now owned by Verisign) with a forged signature. Since it was once fairly common for ICANN-approved registrars to respond to domain name transfers in an automaton-like fashion, Stephen Cohen, a convicted felon, was able to exploit the domain transfer process, con Network Solutions, and ostensibly steal the domain name. Cohen pretended to be authorized by Kremen to order Network Solutions to transfer the name of the registrant of the sex.com domain name over to his company. Cohen used a phony letter from a non-existent executive at Kremen's company, Online Classifieds, authorizing transfer of Sex.com to Cohen. The letter was written and signed by a "Sharon Dimmick," identified as the president of Online Classifieds. The letter is addressed to Stephen Cohen, and states that Online Classifieds is relinquishing the rights of sex.com to Cohen. The letter contained an instruction from the non-existent Dimmick to Cohen: "Because we do not have a direct connection to the Internet, we request that you notify the internet registration on our behalf, to delete our domain name sex.com. Further, we have no objections to your use of the domain name sex.com and this letter shall serve as our authorization to the internet registration to transfer sex.com to your corporation." The Ninth Circuit considered the badly faked letter as well as the simple ease with which the transfer was effected as indicative of the fact that Kremen could not have been well-served by Network Solutions. This finding of the court seems unassailable.

Even so, that domain name registrars should be held liable for the wrongful conduct committed by third parties begs the question of to whom liability is, in actual fact, being extended. In practice, the chain of domain name registration extends from ICANN-accredited registrars to domain name resellers, web hosting service providers, web programmers, Internet Service Providers (ISPs), and a number of other service providers and professionals; each ostensibly may provide domain name registration services for any given individual domain name registrant or client. The Ninth circuit opinion is broad enough to sweep within its reach anyone in the chain of management of the so-called domain name property. The "registrar" need not be at fault or lacking in a clearly stated duty of care; to be found liable, the service provider need only supply the means or be the engine of a domain name transfer that happens to turn out to be improper. Even mistake may not be a defense to liability.

As the Court noted, "[w]e must, of course, take the broader view, but there is nothing unfair about holding a company responsible for giving away someone else's property even if it was not at fault. Cohen is obviously the guilty party here, and the one who should in all fairness pay for his theft. But he's skipped the country, and his money is stashed in some offshore bank account. Unless Kremen's luck with his bounty hunters improves, Cohen is out of the picture. The question becomes whether Network Solutions should be open to liability for its decision to hand over Kremen's domain name. Negligent or not, it was Network Solutions that gave away Kremen's property." Oddly, the court seems to adopt a legal theory that cuts both ways: that Cohen stole the domain name and that the registrar "gave away" the property are both regarded as factors supporting the court's ultimate decision despite the obvious consideration that both propositions cannot be true. In this manner, the court seems to extend strict liability to the "registrar" (or, likely, any service provider who transfers the domain name registration) without reflection upon what safeguards a registrar may rely upon to avoid the risk of liability.

What is more, broad registrar liability for the wrongful conduct of others may create perverse incentives in the marketplace of domain name registration: the cost of doing business as a domain name registrar has increased as a result of the potential liability (and insurance) due to this new liability, and as the costs of providing registration services increase, the cost of registering domain names will increase once those costs are passed on to registrants. Quite possibly, if domain name litigation increases due to this new property right, some registrars may drop out of the registrar space and competition could suffer just as prices increase. Notwithstanding that the scope of liability is virtually unbounded and indefinite as identified by the court, the best way to approach the question of registrar liability may be to consider the Ninth Circuit's determination that a domain name is "property;" certainly, for the Ninth Circuit, the holding in the decision hinged significantly on the contour of the property interest the court found existing in a domain name.

The sense in which a domain name is property, according to the appeals court, depends upon the application of a three-part test: "[f]irst, there must be an interest capable of precise definition; second, it must be capable of exclusive possession or control; and third, the putative owner must have established a legitimate claim to exclusivity."

In applying this test, the Court concluded that domain names satisfy each criterion. Reasoning that like a share of corporate stock or a plot of land, a domain name is a well-defined interest; the court urged that someone who registers a domain name decides where on the Internet those who invoke that particular name—whether by typing it into their web browsers, by following a hyperlink, or by other means—are sent. Ownership is exclusive in the sense that the registrant alone makes the decision to register the name. And, the court was persuaded that registrants have a legitimate claim to exclusivity. Thus, concluding that Kremen had an intangible property right in his domain name on the basis of the three-part test, the Ninth Circuit accepted the argument that a registrar improperly transferring a domain name—even if mistakenly so—would be liable for wrongfully disposing of the property right to the detriment of the proper domain name registrant.

Without explanation, the court's analysis conflates registration services with the alphanumeric designation of a domain name; in doing so, the court undermines any attempt it may take in considering the appropriateness of competing legal theories that may prove helpful in setting forth the legal contour of a domain name. To wit, certain jurisdictions have drawn a distinction between the right to use a unique telephone number and the right to receive telephone service. The Ninth Circuit did not create a new federal common law of property for domain names. This is especially noteworthy since doing so would contravene the long-established role that the States have played in creating property interests and in determining the definition and scope of property. Even so, the court was reluctant to consider alternative legal theory for defining the contours of a domain name. A domain name, for instance, may be a contract the owner has with the domain name registrar—the company that provided the name. There are federal cases that expressly have found that a domain name is not tangible real property, and at least one state Supreme Court held that domain names should be considered services rather than property. The Supreme Court of Virginia concluded that domain names are, therefore, not proper subjects for garnishment. Admittedly, domain names seem to have features of both tangible and intangible property. What is more, the scope of a property interest in a domain name may vary widely in the United States since States create and define property interests, not federal courts. More to the point, State court litigation would hardly serve the interests of uniformity.

Three years ago I wrote a column asking what standard of care registrars (and, in some cases, registries) owe domain name registrants in thwarting attempts of domain name theft. Or, what happens when a requester who requests a domain name transfer and the registrar refuses to do so because of suspected fraud? The domain name space seemed poised to impose a duty of care upon registrars in handling domain name transfers, but most discussions on the topic focused upon registrants and the data they provided to registrars rather than directly upon duties and obligations of registrars. There was little or no guidance on what safe harbors there should be for registrars who complied with ICANN (the Internet's domain name regulator) mandated fraud detection directives. In part, I viewed this as a question of Internet governance; ICANN was given short shrift by the Ninth Circuit. Would a private sector scheme of arbitration prove relevant and more responsive than the Ninth Circuit's choice?

ICANN was not around in 1995, but, today, ICANN has sufficient experience in managing the domain name space to insist that registrars install systems and procedures in place to avoid domain name theft. ICANN could also withdraw registrar-accreditation from registrars that have an identifiably significant number of illicit domain name transfers. ICANN has set-up contractual relations with domain name registries and registrars that could be the means to ensure that these entities have adequate safeguards against domain name theft. In doing so, ICANN could attempt to establish DNS policies aimed at benefiting all domain name holders while the courts could be a last resort under a careful and narrowly drawn standard of liability.

[ broker @ 10.11.2006. 08:09 ] @
Disane, tvoj zahtev kao originalnog vlasnika domena jeste osnovan, ali je veliko pitanje (ne)morala to sto si, kako i sam navodis u tuzbi, izvrsio registraciju domena pod imenom Exit-a, o trosku Exit-a ali na svoje licno ime.

Ovom tuzbom cinis sebi medvedju uslugu i uopste me ne bi cudio da Exit sada tebe tuzi za zloupotrebu sluzbenog polozaja, prisvajanje domena i verovatno kradju. Za to im ne treba nista vise nego izjava iz tvoje tuzbe.
[ Fuzz @ 10.11.2006. 09:51 ] @
Jedini problem ovde je izgleda podela plena...
[ VRider @ 10.11.2006. 10:08 ] @
Registrovao si domen exitfest.org na sebe za organizaciju koju si pokrenuo, i koju si sada napustio ili sta vec, i sada tuzis tu istu organizaciju sto hoce taj domen? Nagodices se i za par stotina hiljada evra, ipak je pola miliona previse.
[ Ivan Dimkovic @ 10.11.2006. 10:54 ] @
Ovde postoji par stvari koje mi nisu jasne -

1. Da li je u vreme restistracije domena postojao pravni subijekt Exit?
2. Da li je registrant domena bio u radnom odnosu, zaposlen kod tog pravnog subjekta?

Ako je na bilo koje od ova dva pitanja odgovor negativan, onda Brokerov remark nema smisla, i u pitanju je nesto drugo (Fuzz je to lepo nazvao) - sto se tice zahteva za odstetom, to je onda u domenu suda da proceni da li je autor imao pravo na intelektualnu svojinu, i da li je Exit pravni subjekt krsio ta prava.

Medjutim, ako je na oba pitanja odgovor pozitivan, tuziocu se tuzba moze obiti o glavu.
[ Fuzz @ 10.11.2006. 11:04 ] @
A onda ce, kao i prosli put, tvrditi da je sve rezultat politickog pritiska na njegovu visoko-moralnu licnost...
[ Tyler Durden @ 10.11.2006. 11:05 ] @
Citat:
VRider: Registrovao si domen exitfest.org na sebe za organizaciju koju si pokrenuo, i koju si sada napustio ili sta vec, i sada tuzis tu istu organizaciju sto hoce taj domen? Nagodices se i za par stotina hiljada evra, ipak je pola miliona previse. :)


Nemoj da zezaš, u pitanju su samo principi. :)
[ VRider @ 10.11.2006. 11:09 ] @
Ako je samo stvar principa, verovatno nece imati nista protiv da da pare u humanitarne svrhe. U tom slucaju ce i EXIT kompanija lakse da se zezne pa da da pare.
I Vuk sit, i ribe na broju...
[ Dusanexit @ 10.11.2006. 11:59 ] @
Ovde se pravno postavlja pitanje STA JE STARIJE?

1. Najstarije je AUTORSKO DELO EXIT, ono je prvo nastalo, kao festival 2000te i plan za realizaciju festivala 2001.
2. Udruzenje gradjana nastaje tek nakon toga KAO SREDSTVO AUTORA za prikupljanje sponzora, prodaju karata, itd.
3. Sajt je bio registrovan na glavnog autora EXIT-a, koji je istu ekipu i okupio, dao im ideju, viziju, kontakte i sredstva da se realizuje projekat.
4. Suma od 40.000.000din je tu kao vid pritiska. Mi u stvari trazimo da se sredi pravna situacija unutar EXIT-a i zbog toga se trazi tolika suma. Zbog pritiska na drugu stranu da pre popusti pred sustinskim zahtevom, a to je

DA SE SVIM LJUDIMA ZASLUZNIM ZA USPEH EXIT-a OMOGUCI U ADEKVATNOM PROCENTU DA UCESTVUJU U NJEGOVOM DALJEM RAZVOJU!

Samo o tome je rec.
[ Ivan Dimkovic @ 10.11.2006. 12:00 ] @
Sve je to posledica "domaceg inventivnog pristupa biznisu" - gledam, Exit "udruzenje gradjana" - wtf je to bre, Exit organizuje komercijalni dogadjaj, od kojeg se pravi cist profit a ne humanitarna pomoc deci zrtvi zemljotresa u Pakistanu.

Bas zbog takvih kombinacija tipa "Kafic sa skupim koktelima = udruzenje ljubitelja kubanske kulture", "Muzicka kuca = NGO za lecenje stresa muzikom", "Organizator festivala = udruzenje gradjana" na kraju nije cisto ko je koliko odgovoran za uspeh neke firme i raspodelu profita, i svi problemi koji nastaju su iskljuciva krivica samih organizatora.

Da ste lepo kreirali akcionarsko drustvo na pocetku, raspodelili akcije izmedju sebe i ugovorno definisali svacije "zasluge" u tom start-upu - danas ne bi bilo takvih komplikacija, medjutim posto je neko verovatno hteo da ne placa sav porez, da malo smanji troskove, i da investicije u biznis (sto "pomoc grada", "NGO-ova" i sl... u kontekstu realizacije komercijalnog poduhvata svakako jeste) predstave kao nekaku pomoc, a ne poslovni poduhvat koji podlaze taksaciji - sad nek uziva u blagodetima brilijantne ideje.

No da ne pametujemo...

Citat:

1. Najstarije je AUTORSKO DELO EXIT, ono je prvo nastalo, kao festival 2000te i plan za realizaciju festivala 2001.
2. Udruzenje gradjana nastaje tek nakon toga KAO SREDSTVO AUTORA za prikupljanje sponzora, prodaju karata, itd.
3. Sajt je bio registrovan na glavnog autora EXIT-a, koji je istu ekipu i okupio, dao im ideju, viziju, kontakte i sredstva da se realizuje projekat.
4. Suma od 40.000.000din je tu kao vid pritiska. Mi u stvari trazimo da se sredi pravna situacija unutar EXIT-a i zbog toga se trazi tolika suma. Zbog pritiska na drugu stranu da pre popusti pred sustinskim zahtevom, a to je


Aha, e pa onda lepo - da li postoji neki ugovor izmedju "Udruzenja Gradjana EXIT" i "vlasnika autorskog dela - EXIT (sta god)" za najam te intelektualne svojine "Udruzenju Gradjana" ?

Sad ste sami sebi napravili problem kojim mora da se bavi Sud.

PS - Mozda je glupo pitanje, a zasto niste resavali "pravnu situaciju" pre nego sto ste krenuli da pravite $? ;-)
[ Fuzz @ 10.11.2006. 12:15 ] @
E, A.D. brate...kako onda da dobijes dozvolu da Djavu pregazi 100 soma ljudi...kako da uzmes pare od grada...kako da uzmes cash od USAID-a...i svih ostalih likova koji su sponzorisali omladinsku razonodu?
Dok nije bilo nikakve spoljne kontrole nad upotrebom sredstava, dok je citav komsiluk cepao dnevnice, dok se valjalo 20000 "besplatnih" karata, nije bilo problema... E sad kad je tudjim parama izgradjen jedan brand, zasto ga ne bi privatizovali...i za pocetak uzeli simbolicnu sumu od recimo pola miliona eura...
[ Dusanexit @ 10.11.2006. 12:19 ] @
Nije se vodilo racuna o ugovorima tada i to jeste kulminiralo u ovaj problem.
[ Goran Aničić @ 10.11.2006. 12:25 ] @
[quote=Ivan Dimkovic]Da ste lepo kreirali akcionarsko drustvo na pocetku, raspodelili akcije izmedju sebe i ugovorno definisali svacije "zasluge" u tom start-upu - danas ne bi bilo takvih komplikacija, medjutim posto je neko verovatno hteo da ne placa sav porez, da malo smanji troskove, i da investicije u biznis (sto "pomoc grada", "NGO-ova" i sl... u kontekstu realizacije komercijalnog poduhvata svakako jeste) predstave kao nekaku pomoc, a ne poslovni poduhvat koji podlaze taksaciji - sad nek uziva u blagodetima brilijantne ideje.[/quote]

Iza festival zapravo i stoji "Exit DOO" - profitabilan organizacija a ne nekakva NGO, a ovde tužitelj D.Kovačević je već bio u pritvoru i pod istragom zbog "sumnjivih igara" oko Exita.
[ Dusanexit @ 10.11.2006. 12:26 ] @
Zato jer je prioritet tada bio organizovati festival, koji je bio nemoguca misija u zemlji Srbiji. Niko nije vodio racuna o necemu sto smo tada smatrali da je birokratija, a sada se pokazuje kao sustinski bitna stvar.
[ Fuzz @ 10.11.2006. 12:32 ] @
Aaaaaaa, kako romanticno....
[ broker @ 10.11.2006. 13:20 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: Sve je to posledica "domaceg inventivnog pristupa biznisu" - gledam, Exit "udruzenje gradjana" - wtf je to bre, Exit organizuje komercijalni dogadjaj, od kojeg se pravi cist profit a ne humanitarna pomoc deci zrtvi zemljotresa u Pakistanu.


Uh kako ovo podseća na trenutnu mutljavinu sa nacionalnim registrom za domen .rs. Priča je ista - hoće da registruju neprofitnu organizaciju da bi preko nje pravili biznis.
[ old.man @ 10.11.2006. 20:32 ] @
Citat:
Dusanexit: Nije se vodilo racuna o ugovorima tada i to jeste kulminiralo u ovaj problem.

Zato sad imaš problem dokazivanja :(
dok je Dr Ljubiša Milošević
(http://www.pravni.ns.ac.yu/katedra_gradjanskopravnih_nauka.htm
pa na dnu)
predavao, to bi moglo proći kao ortakluk, medjutim, Zakon o privrednim
društvima , (a i prethodni ZOP) , predviđaju pismenu formu i registraciju
privr. subjekta.

Bez obzira na ishod, sa interesovanjem ću pratiti temu.
[ ton_majstor @ 11.11.2006. 18:58 ] @
Dušane, naravno da si video ove članke...

Citat:
EGZIT NA SUDU!
Mlađan Dinkić potpisao protokol o saradnji sa "Egzitom", jedan od osnivača muzičkog festivala najavio tužbu protiv svojih partnera

Dušan Kovačević, osnivač festivala, tvrdi da je vlasnik najmanje 33 odsto intelektualne svojine vezane za "Egzit"

Ministar finansija Mlađan Dinkić i generalni menadžer "Egzita" Bojan Bošković potpisali su juče Protokol o saradnji, kojim će u u budžetu za 2007. godinu biti planirano minimum 30 miliona dinara za organizovanje tog muzičkog festivala, poznatog van granica Srbije.
Na konferenciji za novinare učestvovali su i direktorka Građanskog pakta za Jugoistočnu Evropu Hedvig Morvai-Horvat, kao i muzičari Rambo Amadeus i Branislav Babić Kebra, frontmen novosadske grupe "Obojeni program".
U isto vreme oglasio se i Dušan Kovačević, jedan od idejnih tvoraca festivala "Egzit". On je saopštio da će podneti tužbu protiv Udruženja "Egzit" zbog protivpravnog otuđenja veb-domena www.exitfest.org, za koji tvrdi da je njegovo vlasništvo!
Kovačević je najavio da će početkom sledeće nedelje podneti i tužbu za nelegalno korišćenje brenda i autorskog dela "Egzit", budući da je vlasnik najmanje 33 odsto intelektualne svojine vezane za ovaj novosadski festival, dodavši da na sudu može da dokaže i da taj procenat ide i do 50 odsto!
N. KOSTIĆ

Egzit na budžetu do 2010.

- Protokol o saradnji garantovaće "Egzitu" da će ubuduće biti stavka u budžetu Srbije, od 2007. do 2010. godine, kako organizatori ne bi morali da traže novac iz tekuće budžetske rezerve - rekao je Dinkić, i napomenuo da će to biti doprinos države stvaranju još jačeg brenda i promociji Srbije.


Izvor:Press

Ja jesam.. a ne ulazeći u to da li si u pravu ili ne, jasno ti je da pošto je sada "država", makar to bio "odlazeći" ministar finansija, nadležna za Exit, da ti se DRASTIČNO smanjuje prostor za akciju.

Jer, svoje se meso NE JEDE. Tj. neće ti uspeti da im se tu "uguraš" sa tim odštetnim zahtevom! Inače, srećno!

Pozdrav!


[ Fuzz @ 11.11.2006. 19:25 ] @
Dusan i ekipa su svoju odstetu davno uzeli...
[ Dusanexit @ 13.11.2006. 10:55 ] @
Ako se ovaj spor ne resi pozitivno, ni jedan sajt u Srbiji nece biti zasticen od kradje!
[ Dusanexit @ 13.11.2006. 11:03 ] @
Kao sto sam to vec napomenuo. Poenta uopste nije odsetni zahtev. Odsteta je tu stavljena kao vid pritiska da bi se situacija sto pre resila. Cilj je ostao jedan jedini - pravna regulacija odnosa unutar EXIT-a i njegovo konacno profilisanje kao projekta od opste-drustvenog interesa, posto se dobrim delom finansira od strane drustva!
[ goranvuc @ 13.11.2006. 11:24 ] @
Meni tu jedna stvar nije jasna: Ako su u pitanju principi, zasto ih nisi tuzio odmah, vec sada? Ako dobijes presudu neces uzeti novac? Osnov za tuzbu je tvoje vlasnicko pravo nad domenom exitfest.org? Da sam znao da si ti vlasnik exit-a, ne verujem da bi isao sve ove godine tamo, kao ni puno drugih ljudi.
Mislim da ovo nije primer koji treba da posluzi kao uzor za zastitu sajtova u Srbiji, sto se mene licno tice molio bih te da me vise ne stitis i da probas stvar da resis na neki drugi nacin, ovim aktivnostima pravis veliku stetu samoj instituciji exit-a.
[ Dusanexit @ 13.11.2006. 12:05 ] @
Ovo poslednje nije tacno! Ovim aktivnostima upravo pomazem instituciji EXIT-a!

A nisam odmah tuzio, jer sam zeleo mirno da se dogovorim!
[ goranvuc @ 13.11.2006. 12:11 ] @
Jos samo da ubedis njih i sve nas da im ti u stvari pomazes

Vidi covece, ja te ne znam, mozda si ti na neki nacin i u pravu i ostecen si u toj celoj prici, ali svako prisvajanje exit-a u ovom trenutku, na ovoj tacki razvoja i posecenosti izaziva prilicno negativna osecanja kod posmatraca, koji exit dozivljavaju kao jednu zajednicku stvar, a tebe kao nekog ko hoce da uzme pare. Ono sto mi takodje nije jasno je zasto ovaj forum koristis za promociju, zar si mislio da ces ovde dobiti podrsku zato sto "eto, ja se u stvari zalazem za vas"

Od svega ovoga ce svi imati stete, a samo advokati ce zaraditi.
[ Dusanexit @ 13.11.2006. 12:19 ] @
bas je ovde i poenta. u ovoj tacki razvoja, treba rascistiti sve pravne odnose oko exit-a, da bi on mogao TRANSPARENTNO da se dalje razvija.

a ovde sam postavio informaciju da bih informisao it zajednicu sa cinjenicama, kako se ne bi pojavile dezinformacije.
[ goranvuc @ 13.11.2006. 12:24 ] @
Od cinjenica imamo samo tvoju tuzbu.

Posto cu te tesko odgovoriti ja, ili bilo ko ovde od toga sto radis, nadam se da si svestan svih posledica tvog cinjenja po sebe i po druge. Nisam siguran da ce, iako dobijes tuzbu, iko na tebe gledati blagonaklono.

Samo ti slusaj advokate, ono sigurno brinu o opstem interesu.
[ Fuzz @ 13.11.2006. 14:35 ] @
Znas kad ce dobiti tuzbu :) Mozda da nadje nekog sudiju koji hoce da se utali po pola...
Ili nekog koji je svestan opste dobrobiti za koju se Dusan bori...
[ Goran Aničić @ 13.11.2006. 17:09 ] @
Citat:
goranvuc:...ali svako prisvajanje exit-a u ovom trenutku, na ovoj tacki razvoja i posecenosti izaziva prilicno negativna osecanja kod posmatraca, koji exit dozivljavaju kao jednu zajednicku stvar...


Za one koji ne znaju, festival Exit nije nikada bio u društveno-državnoj svojini, već u svojini nekolicine ljudi koji stoje ispred par D.O.O. ("EXIT DOO", "Exit Team"...), a ova tužba je samo borba oko veličine kolača (profita) koji pripada svakom od uključenih u projekat.
[ goranvuc @ 13.11.2006. 17:35 ] @
Kada sam rekao zajednicka stvar, naravno da nisam mislio da je u "drustvenoj svojini" ;)

Ako se nesto pored sopstvenih izvora finansiranja (prodaja karata) vecim delom finansira i iz budzeta (gradskog, pokrajinskog, republickog), ako se oko toga angazuje veliki broj ljudi i organizacija, sto lokalnih sto regionalnih, onda to prestaje da bude privatna svojina, tako da svako insistiranje na svojatanju exit-a nema nikakve simpatije kod veceg broja ljudi koji su na bilo koji nacin bili deo cele price. Svaka cast Dusanu na organizaciji sve ove godine, ali mislim da mu bas zato ovo nije trebalo i da je sve moglo i drugacije.

Ili ga jednostavno ne razumemo.
[ goranvuc @ 13.11.2006. 17:48 ] @
Citat:
Goran Aničić:ova tužba je samo borba oko veličine kolača (profita) koji pripada svakom od uključenih u projekat.

Kad tako nesto cujem odmah se setim slicnih fraza tipa: "Jugoslavija se raspala zbog borbe velikih sila za uticaj na Balkanu" i sl.

Ako imas neke informacije koje mi ne znamo, budi dobar pa ih podeli sa nama, inace nemoj da blatis sve ljude koji su ukljuceni u Exit. Inace, ja nemam veze sa Exit-om pa ni nekog razloga da ih branim, ali su mi uvek simpaticni ovi "upuceni".
[ Miloje Sekulic @ 18.11.2006. 17:55 ] @
Citat:
Ako se nesto pored sopstvenih izvora finansiranja (prodaja karata) vecim delom finansira i iz budzeta (gradskog, pokrajinskog, republickog), ako se oko toga angazuje veliki broj ljudi i organizacija, sto lokalnih sto regionalnih, onda to prestaje da bude privatna svojina


Exit ce prestati da bude privatna svojina kada se profit koji ostvaruje bude vracao u budzet iz koga se finansira. Kad kazem finansira mislim i na angazovanje javnih preduzeca i drugih usluga koje Exit besplatno dobija. Mozda nemam prave informacije pa sam samim tim jos jedan od "upucenih" i mozda je ovo jedna zdrava preduzetnicka prica a ne privatno vlasnistvo koje drustvo finansira zarad "brendiranja" Srbije.

Miloje
[ Fuzz @ 21.11.2006. 09:40 ] @
Zdrava kao kancer...
[ loudee @ 08.12.2006. 14:37 ] @
od kad je to za produzenje domena odgovoran lik iz provajdera/provajder? (pitanje, cisto onako)

procitavsi ove postove ovde, skapirah da je izvrstan saundtrek ovog topika turbo folk numera koju kao da sam nekad cuo, refren ide nesto kao "bumerang, bumerang..."[Ovu poruku je menjao Miloje Sekulic dana 09.12.2006. u 15:05 GMT+1]
[ Fuzz @ 11.12.2006. 17:15 ] @
Nove epizode Anal Exit-a....

Citat:
U četvrtak 7. decembra, za manje od 2 sata rezervisano je 6000 ulaznica za predstojeći festival EXIT 07. Ova cifra je još impresivnija ako se ima u vidu da joj je prethodila prljava kampanja protiv festivala. U četvrtak ujutro, mediji u Srbiji su dobili saopštenje fantomski potpisano sa "EXIT TIM" u kome se tvrdilo da je sajt preuzela grupa kriminalaca i da su ulaznice falsifikovane. Tokom dana se nažalost ispostavilo da iza saopštenja stoji Dušan Kovačević, pre dve godine jednoglasno smenjeni predsednik Udruženja EXIT. To saopštenje poslednji je u nizu Kovačevićevih pokušaja da zaustavi festival koji su eskalirali u proteklih nekoliko nedelja. Poslovne partnere festivala u zemlji i inostranstvu Kovačević zasipa pretećim pismima, obećavajući da će ih tužiti ukoliko nastave saradnju sa organizatorima festivala. U svojim obraćanjima medijima u zemlji, Kovačević sebe naziva "autorom, osnivačem, inicijatorom..." festivala, tvrdeći da ga podržavaju još dva "osnivača": Dorijan Petrić i Srđan Marković.
Kampanja koju Kovačević vodi protiv festivala je agresivna i beskrupulozna i osećamo se obaveznim da publici festivala i javnosti objasnimo o čemu se zapravo radi:
Početkom 2005. godine Dušan Kovačević je kako zbog isteka mandata, tako još više zbog zbog loše poslovne politike, kojom je prouzrokovao brojna nepotrebna dugovanja, kao i zbog neodgovornog ponašanja kojim je blokirao rad na pripremi festivala, jednoglasno smenjen sa mesta predsednika Udruženja.
Razlaz sa Kovačevićem bio je izuzetno mučan: Na sve načine se trudio da iskomplikuje i omete funkcionisanje udruženja. Mi smo sve pokušali da nademo zajednicki jezik, ali bilo kakva ozbiljna saradnja sa njim postala je nemoguća. Pokazivao je potpuni prezir prema bilo kakvim procedurama, neophodnim za funkcionisanje iole ozbiljnije organizacije. Nije poštovao ni svoje ni tuđe odluke, menjao je mišljenje iz minuta u minut, samovoljno je trošio novac iz budžeta, tražio pravo veta i u budžetu stavku Dušan Kovačević koja bi bila bez ograničenja, maltretirao i uznemiravao saradnike...
Od kada je smenjen sa mesta predsednika Udruženja EXIT, Kovačević ne učestvuje u organizaciji festivala i oba prethodna festivala su u potpunosti organizovana bez njega.
Poslednja dva festivala su po svim istraživanjima ocenjeni kao najbolji do sada. Festival EXIT 06 je britanski list The Observer preporučio kao najbolji festival koji treba obići ove godine. Činjenicu da sa festivalom nema nikakve veze već dve godine, Kovačević pažljivo krije od javnosti.

Pošto je smenjen, s vremena na vreme je zasipao ljude iz organizacije festivala elektronskim porukama punim bizarnih ideja, vulgarnosti, ličnih uvreda i jeftine mistike.

Srđan Marković Đidi, koga Kovačević navodi kao jednog od "osnivača" na svojoj strani, bivši je buking agent festivala koji je 2003. uz podršku raznih sumnjivih biznismena pokušao da uništi EXIT, a na mesto našeg festivala postavi ECHO. U ovaj neslavni pokušaj otimanja festivala, praćen medijskom kampanjom punom laži i kleveta, Marković je ušao dok je još uvek radio za EXIT. Na taj nacin je prešao granicu elementarne poslovne etike i pristojnosti.

Dorijan Petrić, koga Kovačević takode navodi kao "osnivača" na svojoj strani, isključen je 2002. godine iz organizacije festivala zbog neodgovornog i neposlovnog ponašanja.

Kovačević je jedno od troje lica koja su zaštitila autorsko delo EXIT i žig EXITa. Druga dvojica su Bojan Bošković i Ivan Milivojev. Bojan i Ivan rade u organizaciji festivala i ne potražuju nikakvu nadoknadu za svoja autorska prava. Kovačević je sa Udruženjem EXIT potpisao sporazum kojim mu se na osnovu koautorskih prava za prethodna dva festivala isplaćuje oko 80 000 evra, što je suma o kojoj bilo ko drugi iz organizacije ne može ni da sanja. Udruženje ima Kovačevićevu pisanu saglasnost, kao koautora brenda, za održavanje prethodna dva festivala. Obe ove činjenice Kovačević pažljivo krije od javnosti.

Bojan Bošković i Ivan Milivojev su, kao i do sada, dali svoju saglasnost Udruženju EXIT da kao i uvek i naredne godine organizuje festival i pozvali i Kovačevića da to učini. Ukoliko Kovačević odbije da to učini, tražićemo da sud konstatuje da saglasnost postoji - po članu 10 zakona o autorskim pravima. Član 10 zakona o autorskim pravima navodi da koautor ne sme uskratititi svoju saglasnost protivno načelu savesnosti i poštenja niti činiti bilo šta što škodi ili bi moglo škoditi interesima ostalih koautora.
Sve naše ideje i sva naša dela nastali su kao rezultat rada veće grupe ljude okupljene oko Udruženja EXIT i žao nam je što Dušan više nije u toj grupi, ali to je bio njegov izbor.

Uvrede i pretnje više nećemo tolerisati - zbog sebe, zbog svojih porodica, zbog publike i ugleda festivala. Nazvani smo "kriminalcima", "falsifikatorima" i "fašistima".
Protiv Kovačevića ćemo podneti krivičnu prijavu za klevetu. Spremni smo da se pravda i istina utvrde na sudu. Na svaku sledeću neistinu objavićemo po jednu dobru vest. Jer možemo. Jer smo tim.

Festival EXIT 07 bice održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Biće to najbolji EXIT do sada, obećavamo vam. Jedina važeca ulaznica za festival je ona koju ste rezervisali na www.exitfest.org ili ona koju ćete kupiti na prodajnim mestima koja će biti oglašena na www.exitfest.org .

Ovaj tekst potpisuju:

Bojan Bošković, u organizaciji festivala od 2000. godine
Miloš Ignjatović, u organizaciji festivala od 2000. godine
Ivan Milivojev, u organizaciji festivala od 2000. godine
Martin Pavlik, u organizaciji festivala od 2000. godine
Srđan Timarov, u organizaciji festivala od 2000. godine
Igor Lečić, u organizaciji festivala od 2000. godine
Vladimir Vodalov, u organizaciji festivala od 2000. godine
Mirjana Vodalov, u organizaciji festivala od 2000. godine
Dušan Letić, u organizaciji festivala od 2000. godine
Nikola Mraković, u organizaciji festivala od 2000. godine
Teodor Radošević , u organizaciji festivala od 2000. godine
Bane Zuković, u organizaciji festivala od 2000.godine
Ivan Krev, u organizaciji festivala od 2000.godine
Dragomir Pejić, u organizaciji festivala od 2000.godine
Ivana Gligorić, u organizaciji festivala od 2001. godine
Vladan Joler, u organizaciji festivala od 2001. godine
Aleksandra Kolar, u organizaciji festivala od 2001. godine
Ilija Matković, u organizaciji festivala od 2001. godine
Željko Berber, u organizaciji festivala od 2001. godine
Darko Flego, u organizaciji festivala od 2001. godine
Aleksandar Kasa, u organizaciji festivala od 2001. godine
Deana Gligorić, u organizaciji festivala od 2001. godine
Nemanja Nikolić, u organizaciji festivala od 2001. godine
Bojana Bandić, u organizaciji festivala od 2001. godine
Rajko Božić, u organizaciji festivala od 2001. godine
Zvonimir Ditrih, u organizaciji festivala od 2001. godine
Vesna Stojanović, u organizaciji festivala od 2002. godine
Dušan Galović, u organizaciji festivala od 2002. godine
Dragan Ambrozić, u organizaciji festivala od 2003. godine
Mario Cvetić, u organizaciji festivala od 2003. godine
Svetlana Mišković, u organizaciji festivala od 2003. godine
Rastko Andrić, u organizaciji festivala od 2003. godine
Miloš Dakić, u organizaciji festivala od 2003. godine
Tijana Todorović, u organizaciji festivala od 2003. godine
Nemanja Stanojević, organizaciji festivala od 2003. godine
Darko Flego, u organizaciji festivala od 2003. godine
Nebojša Djurašović, u organizaciji festivala od 2003.godine
Ivan Matavulj, u organizaciji festivala od 2004. godine
Silvester Domonji, u organizaciji festivala od 2004. godine
Luka Banda, u organizaciji festivala od 2004. godine
Marko Milanković, u organizaciji festivala od 2004. godine
Ivan Lalic, u organizaciji festivala od 2004. godine
Jovan Ubiparip, u organizaciji festivala od 2005. godine
Miroslava Igrić, u organizaciji festivala od 2005. godine
Nikola Stamenov, u organizaciji festivala od 2005. godine
Saša Avramov, u organizaciji festivala od 2005. godine
Marko Ćujić, u organizaciji festivala od 2005. godine
Jelena Stefanovic, u organizaciji festivala od 2006. godine
Vladimir Horvat, u organizaciji festivala od 2006. godine
Gordana Lirić, u organizaciji festivala od 2006. godine
Slađana Dozet, u organizaciji festivala od 2006. godine
Nebojša Đurasinović, u organizaciji festivala od 2006. godine
Vladimir Ješić, saradnik festivala od 2000. godine
[ Ivan Dimkovic @ 11.12.2006. 18:07 ] @
Citat:

Kovačević je jedno od troje lica koja su zaštitila autorsko delo EXIT i žig EXITa. Druga dvojica su Bojan Bošković i Ivan Milivojev. Bojan i Ivan rade u organizaciji festivala i ne potražuju nikakvu nadoknadu za svoja autorska prava. Kovačević je sa Udruženjem EXIT potpisao sporazum kojim mu se na osnovu koautorskih prava za prethodna dva festivala isplaćuje oko 80 000 evra, što je suma o kojoj bilo ko drugi iz organizacije ne može ni da sanja. Udruženje ima Kovačevićevu pisanu saglasnost, kao koautora brenda, za održavanje prethodna dva festivala. Obe ove činjenice Kovačević pažljivo krije od javnosti.

Bojan Bošković i Ivan Milivojev su, kao i do sada, dali svoju saglasnost Udruženju EXIT da kao i uvek i naredne godine organizuje festival i pozvali i Kovačevića da to učini. Ukoliko Kovačević odbije da to učini, tražićemo da sud konstatuje da saglasnost postoji - po članu 10 zakona o autorskim pravima. Član 10 zakona o autorskim pravima navodi da koautor ne sme uskratititi svoju saglasnost protivno načelu savesnosti i poštenja niti činiti bilo šta što škodi ili bi moglo škoditi interesima ostalih koautora.
Sve naše ideje i sva naša dela nastali su kao rezultat rada veće grupe ljude okupljene oko Udruženja EXIT i žao nam je što Dušan više nije u toj grupi, ali to je bio njegov izbor.


Bice ovde dosta posla za advokate ;-)
[ Fuzz @ 11.12.2006. 18:43 ] @
Meni se cini da tu ima vise posla za istrazne organe i tuzilastvo.
[ ton_majstor @ 11.12.2006. 18:53 ] @
Citat:
Festival EXIT 07 bice održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Biće to najbolji EXIT do sada, obećavamo vam. Jedina važeca ulaznica za festival je ona koju ste rezervisali na...


Pod uslovom da sve do tada pravno bude regulisano, da dopunim.

Ili će EXIT 2006 biti poslednji koji je bio organizovan na dosadašnji način.

Interesantne su te cifre od više puta po 80.000.- nečega nekome... znači, bivalo je dilova i dilera.

Pozdrav!
[ noviKorisnik @ 11.12.2006. 20:42 ] @
Baah - pa to je samo honorar ;-)
[ OffShore @ 11.12.2006. 20:59 ] @
Pa ovo je klasicna otimacina:)
Dusan kao co-autor i suvlasnik brenda i ziga EXIT-a ima pravo da sa svojom svojinom radi sta hoce a ne da mu neko komunistickim forama i fazonima otima u ime dobrobiti drustva.

3 covjeka su krenula u realizaciju i oni su TATE-ostali potpisani su RADNICI koji ucestvuju u realizaciji a ne pokretaci (pa da se sindikalno potpisuju ko je od kad gdje)

samo se zamislite da USA pokusa da otme Microsoft (nije bas za poredjenje al ajd) jer koji ce kur Bilu tolike pare kad NJEGOVE programe koristi cijeli svijet.

Al et` u Srbiji je sve moguce (kao mobtel)
[ ventura @ 11.12.2006. 21:28 ] @

Citat:
OffShore: Pa ovo je klasicna otimacina:)
Dusan kao co-autor i suvlasnik brenda i ziga EXIT-a ima pravo da sa svojom svojinom radi sta hoce a ne da mu neko komunistickim forama i fazonima otima u ime dobrobiti drustva.

3 covjeka su krenula u realizaciju i oni su TATE-ostali potpisani su RADNICI koji ucestvuju u realizaciji a ne pokretaci (pa da se sindikalno potpisuju ko je od kad gdje)


Samo tu postoji jedan 'mali' problem...

Tih 80,000 evra koliko je isplaćen honora tom liku, i tav sav novac kojim Exit raspolaže, to su naše pare... Moje i tvoje, odnosno državne... Jer Exit nije komercijalna firma, pa da živi od svoje zarade, nego se oni subvencionišu debelo iz budžeta, a brdo novca koje im ostane ne vraćaju nazad u budžet već dele između sebe...

Trebalo bi sve te lopove pohapsiti, suditi za finansijske malverzacije, kazniti i naplatiti im sav novac koji su prilili od države sa kamatom...


[ japan @ 11.12.2006. 21:48 ] @
Citat:
ventura: Samo tu postoji jedan 'mali' problem...

Tih 80,000 evra koliko je isplaćen honora tom liku, i tav sav novac kojim Exit raspolaže, to su naše pare... Moje i tvoje, odnosno državne...


pa i nije bas isto to moje i tvoje i drzavne. kad si ih jednom dao, onda vise nisu tvoje... e sad, ko ti je kriv sto drzava ne radi sa parama ono sto bi ti voleo... trazili ste, gledajte...
[ Fuzz @ 11.12.2006. 22:20 ] @
Sredstva nisu odobrena da bi neko isplacivao lokalnim organizatorima 40 ili 80 hiljada honorara po festivalu.
Drzava nije reagovala jer nije imala muda. Jednostavno ne bi izdrzali pritisak medija, nevladinih organizacija,ambasadora, izaslanika, konsultanata i saradnika.
Kada je isti taj Kovacevic bio priveden zbog valjanja besplatnih karata, niko od ove ekipe, od koje dobar deo ni ne zna sta je potpisao, nije rekao STANI bre. Ili kao zaustavite Kovacevica, potpuno je van kontrole. Ili ko su ti sumnjivi biznismeni o kojima govore. Ili kako se dobija prostor na Exit-u...
[ Ivan Dimkovic @ 11.12.2006. 22:33 ] @
Citat:

Sredstva nisu odobrena da bi neko isplacivao lokalnim organizatorima 40 ili 80 hiljada honorara po festivalu.


To uopste ne mora biti ilegalno, sve zavisi od forme i ugovora. Da nije tako, ispalo bi da u bilo kom drzavno-sponzorisanom projektu nije legalno imati licnu zaradu - sto je besmisleno, sto bi neko to radio onda at all?

Takodje, ako Exit poseti oko 150000 ljudi, i drzava po lobanji uzme 100 din na ime PDV-a - to mu izadje 15 miliona din, opasno blisko vrednosti "pomoci" :-)

O PDV-u ubranom na racun prodaje piva, bezalkoholnih sokova, hrane i sl... i da ne pricam - pre ce biti da od Exita profitiraju svi, ukljucujuci i drzavu, i to solidno.

[ ventura @ 11.12.2006. 22:35 ] @
Samo je problem ako Exit nije obveznik PDV-a :)
[ Ivan Dimkovic @ 11.12.2006. 22:37 ] @
Ali Exit jeste obveznik PDV-a

Citat:

Dinkic je podsetio i da je iz republickog budzeta Exit pomognut ove godine sa 12 miliona, te da je PDV na prodate karte bio spusten sa 18 na osam odsto.


Tako da...

Te price o pljacki drzave su mlacenje prazne slame - nisu bas ni u "drzavi" tolike veverice da sponzorisu nesto sto im se ne isplati, a nema direktne veze sa partijama na vlasti a poreska je zatvarala i vece zverke od nekakvih muzicara :)

E sad, sto ce nekima da smeta sto je neko uzeo 80K EUR na ime autorskih prava, to je vec druga stvar - to je ipak zagarantovano :) Komunizm iz not ded u Srbiji, sindikati rulaju :-)
[ Fuzz @ 11.12.2006. 23:27 ] @
Citat:
Ivan Dimkovic: To uopste ne mora biti ilegalno, sve zavisi od forme i ugovora. Da nije tako, ispalo bi da u bilo kom drzavno-sponzorisanom projektu nije legalno imati licnu zaradu - sto je besmisleno, sto bi neko to radio onda at all?


Ne mora biti, ali...ne mozes koristiti resurse fakulteta, sredstva grada, pokrajine, drzave, Tvrdjavu za kao plemeniti cilj, a pritom voditi citavu stvar kao sivo-crnu privatnu firmu.
[ Ivan Dimkovic @ 11.12.2006. 23:36 ] @
Kao sto rekoh, bez implikacija da li je EXIT cist posao ili ne (to je, na kraju krajeva, stvar sudova) - cela stvar je svakako legalno izvodljiva.

Ne vidim zasto bi vlasnik prava ime, tj. brand, festivala imao manja prava od vlasnika prava na muziku koja se svira na tom istom festivalu - hajd onda da uhapsimo i Tricky-ja, zato sto je profitirao na lovi nasih poreskih obveznika ;-)

Sto se pomoci drzave tice - to je svesna odluka vlasti izabrane voljom gradjana, ako u ugovoru izmedju drzave i organizatora EXIT-a ne stoji da niko od organizatora ne sme da profitira, i ako su platili porez na taj profit - malo toga moze da se uzme kao ocigledni kriminal.

[ Fuzz @ 11.12.2006. 23:40 ] @
Ok, nije sporno, citava stvar se mogla i legalno izvesti :)
[ ton_majstor @ 12.12.2006. 09:12 ] @
Jaoooooo.... na ovo uvek poludim!

Citat:
Dinkic je podsetio i da je iz republickog budzeta Exit pomognut ove godine sa 12 miliona, te da je PDV na prodate karte bio spusten sa 18 na osam odsto.


Pa, PiM da im PM!!! (izvinite)

Za EXIT može bez PDV od 18%, nego 8%!!! Za računare MORA, za dečije cipelice MORA!!!

'bem ti državu! E, mislim... zaista... SRAM GA BILO! Jel' on ministar za EXIT bio ili za "kulturu"? Eto im je minimum dva puta pomogao, ove sa 12.000.000, a iduće sa 30.000.000 rsd!!!

Guča=EXIT. Samo su drugi "domaćini"!Citat:
Proširivanje liste dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV od 8 %

- novoizgradjeni stanovi ako se koriste za stambene potrebe;
- smrznuto voce, povrce, meso i riba;
- žitarice;
- svi lekovi, ukljucujuci i lekove za upotrebu u veterini, a ne samo lekovi sa pozitivne liste;
- kompletna krmna smeša za ishranu stoke, kompost sa micelijumom;
- živa stoka, a ne samo priplodna.

Preciziranje i proširivanje liste dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV od 8 %

- usluge koje se naplacuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte* (muzicke dogadjaje), izložbe i sportske dogadjaje, muzeje* i galerije*, botanicke bašte* i zoološke vrtove*, ako nisu oslobodjeni PDV-a
* vec oslobodjeni prema Zakonu o PDV-u


Zašto je Dinkić to morao da posebno naglasi, ako je to već odavno ZAKON!??

Ma, zabole me... ćošak od Trandžamenta.

Pozdrav!
[ Fuzz @ 12.12.2006. 09:56 ] @
Cosak od Trandzamenta :)

Ne znam sto se uopste cudis brate...pa zar mislis da bi drukcije pustili Mladju da maltretira posetioce Exita "Monetarnim udarom"....i to sa Main stage-a bre...
[ ton_majstor @ 12.12.2006. 11:56 ] @
Uf, bio sam tu u Vojsci... zato sam poludeo.

Trandža, Miletić, Maršalka-Futoški put (Majevica)... mnogo sam vezan za NS.

Pozdrav!
[ Miloje Sekulic @ 12.12.2006. 12:51 ] @
Malo smo skrenuli sa teme, pa da se vratimo na "majku svih pitanja" - vlasnistvo nad domenom.

Miloje

P.S. kakva frka se izrodi od jednog domena
[ Fuzz @ 12.12.2006. 13:45 ] @
Pa zato sto je kao sto vidis problem mnogo siri od jednog domena.
[ Goran Aničić @ 12.12.2006. 14:38 ] @
Citat:
ventura: Jer Exit nije komercijalna firma, pa da živi od svoje zarade, nego se oni subvencionišu debelo iz budžeta, a brdo novca koje im ostane ne vraćaju nazad u budžet već dele između sebe...


Na žalost, iza festivala Exit stoji privatna komercijalna firma (tačnije nekoliko njih) Exit d.o.o. i oni ubiru sve festivalske prihode, a stvar oko domena je totalno sporedna stvar.
[ Fuzz @ 12.12.2006. 21:53 ] @
Bas bih voleo da vidim knjige te privatne komercijalne firme.
[ srki @ 14.12.2006. 13:30 ] @
Citat:
ventura:Tih 80,000 evra koliko je isplaćen honora tom liku, i tav sav novac kojim Exit raspolaže, to su naše pare... Moje i tvoje, odnosno državne...

Pa? Druge drzave ne finansiraju odrzavanje festivala? Npr. novogodisnje proslave u Njujorku, Sidneju i drugim gradovima drzava finansira tako sto da pare organizatoru da plati vatromet, pozove muzicare ili recimo kada se organizuju neka sportska takmicenja itd...


Citat:
Jer Exit nije komercijalna firma, pa da živi od svoje zarade, nego se oni subvencionišu debelo iz budžeta, a brdo novca koje im ostane ne vraćaju nazad u budžet već dele između sebe...

Exit jeste komercijalna firma i naravno da ne treba da vracaju pare nama, komunizam je mrtav, ne treba sve firme da budu drzavne i drustvene.

Citat:
Trebalo bi sve te lopove pohapsiti, suditi za finansijske malverzacije, kazniti i naplatiti im sav novac koji su prilili od države sa kamatom...

Je l' imas dokaze da su lopovi? Ne kazem da nisu nego me iskreno zanima. Pare ne mozes da im naplatis ako su firma sa ogranicenom odgovornoscu jer te pare su oni vec isplatili medju sobom i firma ce samo da ode u bankrotstvo.

Citat:
Fuzz: Ne mora biti, ali...ne mozes koristiti resurse fakulteta, sredstva grada, pokrajine, drzave, Tvrdjavu za kao plemeniti cilj, a pritom voditi citavu stvar kao sivo-crnu privatnu firmu.

Zasto ne mozes?
[ Fuzz @ 14.12.2006. 14:12 ] @
Zasto ne mozes koristiti drzavne pare za nelegalne aktivnosti? Pa ne mozes jbg.
[ Ivan Dimkovic @ 14.12.2006. 14:24 ] @
A koje su to ocigledne nelegalne aktivnosti, posto sudski dokazanih koliko znam nema?
[ Fuzz @ 14.12.2006. 14:38 ] @
Pa nema jer kao sto rekoh niko nema muda da odradi nesto tako politicki osetljivo.
Ali npr. jedna ocigledno ilegalna aktivnost je prodaja besplatnih karata. Druga se odnosi na izdavanje prostora na Exit-u u privatnim dogovorima uz nigde zabelezenu novcanu nadoknadu (ono sto se popularno zove mito).
U manje pravna pitanja, kao sto su dodele honorara od 80 hiljada pojedincima dok se uzimaju pare od drzave, grada i pokrajine zbog nemogucnosti zatvaranja finansijske konstrukcije i ne ulazim.
[ VRider @ 14.12.2006. 15:07 ] @
Ako drzava daje prostor, novac i svu drugu podrsku, onda je normalno da ta ista drzava ima i deo kontrole, i deo profita. Sa druge strane, drzava moze da proceni da se njoj isplati postojanje EXITa, takvog kakav je, i u tom slucaju treba da pomogne, ali, to treba da ima neke granice. Samo onoliko koliko ti se i isplati.
[ ventura @ 14.12.2006. 15:09 ] @
Citat:
srki
Pa? Druge drzave ne finansiraju odrzavanje festivala? Npr. novogodisnje proslave u Njujorku, Sidneju i drugim gradovima drzava finansira tako sto da pare organizatoru da plati vatromet, pozove muzicare ili recimo kada se organizuju neka sportska takmicenja itd...


Naravno da se finansiraju, ali onda taj organizator mora javno da dostavi informacije o svom poslovanju, da se vidi gde su te pare otišle...

Citat:
srki:
Je l' imas dokaze da su lopovi? Ne kazem da nisu nego me iskreno zanima. Pare ne mozes da im naplatis ako su firma sa ogranicenom odgovornoscu jer te pare su oni vec isplatili medju sobom i firma ce samo da ode u bankrotstvo.


Nenamensko trošenje namenskih stedstava spada u krivično delo, odnosno zloupotrebu službenog položaja. Finansijska inspekcija bi sigurno pronašla elemente za krivično gonjenje.

Ako se ispostavi da su napravili krivično delo, takva firma i treba da ode u bankrotstvo i odgovorni za to da snose posledice. Šta će nam firma koja krade pare od države?

(Međutim, naravno da Exit podržava neko iz vlasti ko im i daje pare, jer sigurno ima nekog interesa u tome)

Citat:
Ivan Dimkovic: A koje su to ocigledne nelegalne aktivnosti, posto sudski dokazanih koliko znam nema?


Sudskih dokaza nema, jer ih niko i ne traži... Tj. bolje preformulisano - nekim ljudima na vlasti ne odgovara da se pretrese poslovanje te organizacije...[ Fuzz @ 14.12.2006. 23:12 ] @
Sto je kao i obicno najsmesnije - zna se i kojim...
[ ekv_ns_m @ 16.12.2006. 21:34 ] @
Dušane ,"Dobijš" oko 80 000 € na ime koautorskih prava same ideje EXITa i nije ti dosta već tražiš još, a domen je bio na tvoju funkciju predsednika EXIT udruženja, a ne na tvoje lično ime i prezime. EXIT radi po tržišnim i poslovnim principima. To i sam znaš (bar se nadam jer se to i navodi u filmu "Država Izlaza").
Veoma mi je zanimljiv citat saopštenja "EXTI tima":"Jedino pravno ‘lice’ koje povezuje sve Exit festivale Autorsko delo Exit, čiji je pretežni nosilac Dušan Kovačević, idejni tvorac festivala". Molim te mi objasni kako si to ti "pretežni nosilac" EXIT festivala kada si isti taj festival ostavio u ogromnim dugovima?
Zatim! Koliko znam Bojan i Ivan ne uzimaju oko 40 000 € godišnje po festivalu jer žele dobro i samom EXIT festivalu i državi iako su zadržali koautorsko pravo. Ti si potpisao ugovor o autorskim pravima, a po članu 10 zakona o autorskim pravima, a taj član glasi ovako:"Koautor je fizičko lice koje je zajedničkim stvaralačkim radom sa drugim licem stvorilo delo.
Koautori su nosioci zajedničkog autorskog prava na koautorskom delu, ako ovim zakonom ili ugovorom kojim se uređuju njihovi međusobni odnosi nije drugačije predviđeno.
Za ostvarivanje autorskog prava i prenošenje tog prava neophodna je saglasnost svih koautora. Koautor ne sme uskratiti svoju saglasnost protivno načelu savesnosti i poštenja, niti činiti bilo šta što škodi ili bi moglo škoditi interesima ostalih koautora.
Svaki koautor je ovlašćen da podnosi tužbe za zaštitu autorskog prava na koautorskom delu, s tim da može da postavlja tužbene zahteve samo u svoje ime i za svoj račun.
Ako se nisu drugačije sporazumeli koautori dele ekonomsku korist od iskorišćavanja koautorskog dela srazmerno stvarnom doprinosu koji je svaki dao u stvaranju dela."
Moram da se osvrnem na još jednu tvrdnju iz saopštenja Kovačevićevog "EXIT tima": "Sve Exit festivale je (više od 90 posto) osmislio i u pretežnom delu i realizovao Dušan Kovačević sa saradnicima koji trenutno nisu u Udruženju Exit. I Exit 05, za koje Udruženje tvrdi da Dušan nije organizovao, je potpuno osmišljen od njegove strane. Dalje, Dušan je odradio koncepciju i buking svih najvećih bendova za taj festival (FATBOYSLIM, Underworld, Garbage, Ian Brown, Ladytron, Slayer, Nitin Sawhney i drugi). Zatim, obezbedio je generalne sponzore festivala (Next, Voda Voda i drugi), kao i najveće donatore (potpisivanje protokola sa gradom Novim Sadom, AP Vojvodina i Vlada Republike Srbije)", naveo je "Exit tim". Prema tvrdnji "Exit tima", Kovačević je "završio sve poslove potrebne da se Exit uspešno organizuje - obezbedio novac, bendove, sve dozvole i medijsku podršku". Mislim da je bukere odredio Dragan Ambrozić koji je selektor programa Main stage-a od 2003. godine, a u EXIT Udruženju vas je bilo više od trojice (niste smao bili ti, Bojan Bošković i Ivan Milivojev).Ti nisi tamo pošto si EXIT uvalio u dugove i normalno je da snosiš odgovornost. Ako se sećam Djindjić je za vreme svog života rekao da svako ko dobro obavi posao da treba da bude kažnjen, a onaj ko pogrešno obavlja svoj posao treba da snosi odgovornost. Ako si bio generalni direktor EXIT Udruženja sasvim je normalno i da si trevao da potpišeš sporazume sa gradom Novim Sadom, AP Vojvodinom i Vladom Republike srbije, ali nisi sigurno sve sam ugovarao. Po mom mišljenju veću ulogu od tebe već tada je imao Bojan Bošković. To potvrdjuje i činjenica da je svaki naredni EXIT festival bolji od predhodnog. Šta je sa stavkom u budžetu koja bi nosila naziv Dušan Kovačević?
Kako objašnjavaš to da je Aleksandra Kolar PR EXITa u vreme privodjenja tebe i Bojana jedan od potpisnika saopštenja EXIT udruženja?
Dušane odgovori mi na pitanja javno.
Moj e-mail je [email protected]
[ ekv_ns_m @ 16.12.2006. 22:14 ] @
"DA SE SVIM LJUDIMA ZASLUZNIM ZA USPEH EXIT-a OMOGUCI U ADEKVATNOM PROCENTU DA UCESTVUJU U NJEGOVOM DALJEM RAZVOJU!"
Ti si loše poslovao i zbog toga si IZBAČEN iz EXIT udruženja !!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Miloje Sekulic @ 17.12.2006. 10:11 ] @
Momci imate dovoljno novina koje ce jedva docekati vase prepucavanje oko podele plena
IT forum nije mesto za ovakve rasprave.

Dusan je na forum plasirao nekoliko postova koji su se koliko-toliko drzali teme (domena) ali sad smo dosli do stvari koje se resavaju ili na sudu ili za kafanskim stolom.
Dakle - lock

Miloje

P.S. Kada se (i kao uopste) razresi pitanje vlasnistva nad domenom obavestite me na pp ad dodam kao zakljucak teme.