[ Dragan Varagic @ 01.06.2003. 10:33 ] @
Sada već ima nekoliko domaćih knjiga na temu elektronskog poslovanja. Nabrojaću neke za koje znam ili sam ih pronašao, a neke sam čak i čitao :) Slobodno dopunite spisak sa ostalim knjigama koje znate, a mogu i dobre inostrane.

Tim oko Zore Konjević sa FTN-a u Novom Sadu još je 1997. g. izdao knjigu na ovu temu, ali je ona i ostala po aktuelnosti u tom vremenu.

mr. Predrag Bjelić: (2000) Elektronsko trgovanje - elektronsko poslovanje u međunarodnoj trgovini, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
http://www.ekof.bg.ac.yu/profesori/bjelic.html

prof. dr Viktor Pocajt, prof. dr Dejan Tošić: (2003) INTERNET POSLOVANJE POSLE 2000, Drugo prošireno i izmenjeno izdanje, INI, Beograd
http://www.iqm.co.yu/Knjige/IP2000/IP2003.htm
Ovo je po mom mišljenju do sada najbolja domaća knjiga iz ove oblasti. Autori su obradili veoma interesantan koncept "traženog odgovora - TO". Na njemu je praktično zasnovana cela knjiga.

Vladan Pantović, Slobodan Dinić, Dušan Starčević: (2002) Savremeno poslovanje i internet tehnologije - Uvod u digitalnu ekonomiju, Energoprojekt InGraf, Beograd
http://www.ekonomist.co.yu/magazin/ebit/05/praksa/digit.htm
Ova knjiga je dobila specijalnu nagradu Dikobolos 2002. g.
http://www.jisa.org.yu/2002srp.htm
I ovu knjigu imam u svojoj biblioteci, a za nju bih mogao reći da kombinuje klasične predstave o organizaciji preduzeća sa Internet poslovanjem.

U ovaj spisak bih mogao uvrstiti i knjigu "Poslovanje brzinom misli" od Billa Gatesa, jer daje veoma dobre primere iz najjačih svetskih firmi o implementaciji elektronskog poslovanja. Nedavno je izašlo drugo izdanje ove knjige za SCG.
http://www.prometej.co.yu/book_info2.php?knj=442
http://www.pretraga.co.yu/vest...php?s=poslovanje_brzinom_misli

Još neki materijali sa studija na FON-u
http://internet.fon.bg.ac.yu/download/
[ Marko Bijelic @ 26.11.2006. 17:07 ] @
Knjige na temu elektronskog poslovanja obljavljene u Srbiji u periodu 1999-2006:

http://www.e-trgovina.co.yu/e-info/e-info_knjige.html
[ Marko Bijelic @ 13.06.2007. 14:17 ] @
Hteo bih da skrenem paznju na tri knjige koje su se pojavile u poslednja tri meseca (2007.):

1. Sistemi placanja u elektronskom poslovanju, Dr Vojkan Vaskovic, FON, 2007.
Poslediplomska literatura, veoma obimno i veoma detaljno objasnjeni sistemi placanja na Internetu.

2. Biznis plan za elektronsko poslovanje, Dr Miroslav Lutovac, Dr Dejan Tosic, VETS, 2007.
Knjiga koja prolazi kroz celokupnu proceduru izrade biznis plana, sa akcentom na potrebe online projekata.

3. Osnovi elektronskog poslovanja, Dr Dejan Tosic, Dr Viktor Pocajt, Dr Miroslav Lutovac, VETS, 2007.
Knjiga koja se bavi stvarno osnovama e-poslovanja, veoma pocetni nivo.

Ove knjige se mogu naci u institucijama koje su ih izdale.

Izvor: http://draganvaragic.com/weblog/index.php?itemid=179
[ VujaBG @ 22.03.2009. 23:23 ] @
Dr Lutovac godinama predaje predmet ’’Biznis plan za elektonsko poslovanje’’ a da nema reference koje bi mu poslužile kao osnova za tu delatnost. Opšte je poznato da sastavljanje i prezentacija biznis plana je ekonomska ili još preciznije računovodstveno finansijska problematika iz koje dr Lutovac nema ni jedan validan objavljeni naučni rad. Po srpskom citiranom indeksu i našim saznanjima o javno objavljenim podacima (internet www scindex.nb.rs) dr Lutovac ima objavljena svega četiri rada i to kao dva kao autor i dva kao koautor i to iz oblasti telefonije i generalno elektrotehnike. Profesor Lutovac je doktorirao na temi ’’Primena Černovljevih algoritama’’ i imao je radova i knjiga objavljenih u vezi filtriranja signala i korišćenja programa MatLab-a, ali to nema nikakve direktne veze sa izradom biznis planova. Istini za volju, profesor Lutovac je kao autor izdao udžbenik u okviru izdvačke aktivnosti Visoke eletrotehničke škole ’’Biznis plan za elektronsko poslovanje’’ koja zaslužuje posebnu naučnu i ekspertsku revizuju zato što je u njoj izneto niz, sa aspekta ekonomije, računovostva i finansija, pogrešnih a samim tim neprihvatljivih definicija i tumačenja relevatnih pojmova. Zabrinjavajuće je i to što ni jedan od recenzenata na ove ključne nedostatke nije reagovao. Predpostavljam da do ovoga nije došlo zbog toga što ni recenzenti ni koautor nisu ekonomisti i oni takođe nemaju objavljenih radova iz računovodstveno-finansijske i uošte ekonomske oblasti.Da bi smo bar malo ilustrovali pomenute nedostatke daćemo neke inserte iz knjige sa komentarima.
 ’’Opis poslovnog koncepta započinje sa industrijskom analizom. Pod pojmom industrija, u ovoj knjizi, podrazumevaćemo bilo koju grupu preduzeća i organizacija koje posluju koristeći iste metode poslovanja ili im je zajednička oblast u okviru koje ostvaruje profit. Iako se, kada se kaže industrija, prvenstveno misli na takozvanu tešku industriju i manufakturu, danas se pod pojmom industrija podrazumeva i poslovanje raznih uslužnih delatnosti. Na primer, muzička industrija, u širem smislu obuhvata sve što se proizvodi i sve vrste usluga.’’ Po dr Lutovcu, celokupna privredna aktivnost u jednom društvu je industrija. Ako imamo u vidu zvaničnu sistematizaciju delatnosti s jedne i možda želju autora za pojednostavljivanjem s druge strane, opet dolazimo da zaključka da je ova formulacija privredne aktivnosti najblaže rećeno neozbiljna sa aspekta udžbenika koji pretenduje da bude naučno fundiran.
 Objašnjavajući ortačko društvo i uloge ortaka dr Lutovac iznosi još jednu neistinu: ’’Ulozi ortaka su jednaki po vrednosti’’. Istina je da mogu ali i ne moraju biti isti.
 Na strani 99 svoje knjige profesor Lutovac iznosi razloge propadanja preduzećima u fiksiranim procentima pozivajući se na ’’neke autore’’ ne navodeći izvor u fusnoti. To se dešava na mnogim mestima u knjizi. Ja mislim da je ovo jedini udžbenik koji nema ni jednu fusnotu, ni jedan citat, tj. delo koje je proizašlo direktno iz autorovog sveznanja.
 ’’Finansijska analiza ili finansijski plan se opisuju u ovom delu e-biznisa. Engleski termini koji se mogu sresti u vezi sa ovim delom biznis plana su financial assumptions, financial statements, financial plan.’’
Očigledno da profesor Lutovac u jedan koš stavlja pojmove koji jesu povezani ali po svojoj suštini različiti i u literaturi precizno definisani. On ne pravi razliku između bilansa stanja (financial statements), finansijske analize (financial analisys) i finansijskog planiranja (financial plan, bugeting).
 ’’Stavke prihoda i rashod (income and expense statement, I&E statement) se često nazivaju budžetom preduzeća.’’ ’’Bilans uspeha (balans sheet) pokazuje finansijsko stanje vašeg preduzeća vašeg preduzeća tačno određenog dana, na primer, poslednjeg dana u kalendarskoj ili fiskalnoj godini (31. decembar).’’ I ovde se vidi da je dr Lutovac zalutao u ekonomiju i u želji da se prikaže u što boljem svetlu pogrešno koristi engleske računovodstvene termine. Naime, termin balans sheet se u anglosaksonskoj literaturi koristi za bilans stanja a ne za bilans uspeha. Pored toga, budžet je plan a ne bilans uspeha.
 ’’Obrtna sredstva pokazuju koliko novca morati da bude stalno angažovano u tekućem poslovanju preduzeća.’’
Pored nezgrapne formulacije same rečenice, dr Lutovac obrtna sredstva poistovećuje sa novcem jer očigledno nezna da se ona mogu javiti u materijalnom obliku (obliku stvari), nematerijalnom obliku (obliku prava) i novčanom obliku (novcu). On ovde tvrdi da su obrtna sredstva stalno vezana u preduzeću, tj. ne razlikuje ukupna, optimalna i stalna obrtna sredstva stim što se pojam stalnih obrtnih sredstava vezuje za pojam kontinuelnih ili gvozdenih zaliha. Ovu definiciju obrtnih sredstava treba tretirati novim ’’doprinosom’’ nauci. U nastavku objašnjenja obrtnih sredstava on pominje i koeficijente obrta ne objašnjavajući šta oni znače.
 ’’Gotovinski tok (cash flow) je razlika između ostvarenih prihoda i troškova za određeni vremenski period.’’
Ovo je definicija bilansa uspeha, a ne gotovinskog toka ili bolje rečeno izveštaja o prilivima i odlivima gotovine. Drugim rečima, očigledno je da autori knjige prave razliku između troškova, rashoda, prihoda, priliva i odliva novca. To dokazuje i rečenica na narednoj strani:
’’Gotovinski tok ima zadatak da pokaže da li možete da obavljate svakodnevne poslove i da imate dovoljno ’’keš novca’’ u ruci i da prihodi (inflow) veći od rashoda (outflow)’’ . Autori ovog udžbenika moraju da nauče da su anglosaksonski termini za prihode revenues, a za rashode costs.
’’Da li je neophodno da budete ekonomista ili stručnjak za računovodstvo da biste uradili ovaj deo biznis plana (misli se na finansijsku analizu primedba D.V) ? Ako ste preduzetnik ili student, i niste se bavili ekonomskim ili računovodstvenim poslovima, a uspešno ste savladali sve zadatke iz prethodnog dela biznis plana, da li to znači da ovaj deo treba da pepustite nekom drugom? Ova i slična pitanja su najčešći razlog da mnogi odustanu od pisanja biznis plana.’’
Po autorima knjige nije potrebno da studirate ekonomiju već samo da dođete da na predavanja dr Lutovca, dipl. inž elektrotehnike i skinete sa interneta ’’već pripremljene obrasce u koje treba da unesete svoje podatke. Obrasci su najčešće u formi Microsoft Office Excell.’’ Očigledno da autori neznaju koliko je raznovrsne literature i različitih metodologija stvoreno i primenjeno oko te po njima ’’jednostavne stvari’’ koja se zove biznis plan.

Nedostataka ima još dosta ali i ovo je po mom mišljenju dovoljno da se povede istraga o sveznajućem dr Lutovcu koji pokriva oblasti od elektrotehnike, preko poslovne korespodencije, marketinga do izrade biznis plana uz pomoć svemogućeg Excell-a čiji obrasci mogu zameniti višegodišnje studiranje na ekonomiji. Ovo kažem zbog toga što u pomenutoj knjizi ima dosta elemenata birotehnike tipa koji se font koristi, koja veličina fonta do elemenata marketinga u smislu analize konkurencije, tržišta do finansija i bilansa stanja i uspeha.


[Ovu poruku je menjao VujaBG dana 23.03.2009. u 00:35 GMT+1]
[ mbatrend.com @ 23.11.2009. 08:31 ] @
Neke od relevantnih inostranih referenci:

Afuah A., Tucci L. C. (2003) Internet Business Models and Strategies: Text and Cases, McGraw-Hill, New York
Brynjolfsson E., Kahin B. (2002) Understending the Digital Economy: Data, Tools, and Research, The MIT Press, Cambridge
Combe C. (2006) Introduction to e-business: Management and Strategy, Butterworth-Heinemann, Oxford
Epstein J. Marc (2004) Implementing E-Commerce Strategies: A Guide to Corporate Success after the Dot.Com Bust, Praeger Publishers, London
Evans, P., Wurster T. S. (1997) Strategy and the New Economics of Information, Harvard Business Review, September-October
Li, F. (2007) What is e-business: How the Internet Transforms Organizations, Blackwell Publishing, Singapore
Porter, M. E. (2001) Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March

Posebno bih izdvojio:

Turban E., McLean E., Wetherbe J. (2003) Informaciona tehnologija za menadžment, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd