[ ex-Neznalac @ 12.02.2007. 20:43 ] @
Koji je cod za Compact and Repair Database...Na on click sa forme !

Na on click sa forme !

Ne treba mi beckup znam njega napisati već Compact and Repair Database...
ali da ne koristim menu.
[ Getsbi @ 13.02.2007. 09:59 ] @
Možda ti pomogne ovaj moj kod za kompresiju baze.
Code:

Private Sub Command4_Click()

    Dim fa As Integer
    Dim errloop
    Dim f As Integer
    Dim fileCompact As String
    Dim disk As String
    
    
      disk = Left(CurDir(), 2) ' odseca prva dva karaktera od putanje zbog promenljivosti diska.

    
    
    '  fileCompact = disk & "\TF - industrijski menadzment\diplomski rad\struktura_kor.mdb"    ' apsolutna putanja
     fileCompact = disk & DLookup("[PUTANJA]", "AS_KLIJENTI", "[SIFRAKOR]=" & var_sifrakor)  ' relativna putanja
     
     
    f = FreeFile
    Open fileCompact For Binary Shared As #f
    SizeBefore = LOF(f)
    Close f
    
    If MsgBox("Zelite li kompresiju podataka?", vbYesNo) = vbYes Then
            
        On Error GoTo Err_Compact
        
        DoCmd.Hourglass True
        
        If FileExists(Mid(fileCompact, 1, Len(fileCompact) - 3) & "bak") Then
            Kill Mid(fileCompact, 1, Len(fileCompact) - 3) & "bak"
        End If
   
        Name fileCompact As Mid(fileCompact, 1, Len(fileCompact) - 3) & "bak"
        DBEngine.CompactDatabase Mid(fileCompact, 1, Len(fileCompact) - 3) & "bak", fileCompact
        DoCmd.Hourglass False
        MsgBox "Kompresija je izvrsena!", vbInformation, "Obavestenje"
        
    
        f = FreeFile
        Open fileCompact For Binary Shared As #f
        SizeAfter = LOF(f)
        Close f
        PercentCompaction = (SizeBefore - SizeAfter) / SizeBefore

    End If

    Exit Sub

Err_Compact:

    For Each errloop In DBEngine.Errors
        MsgBox "Compaction unsuccessful!" & vbCr & _
            "Error number: " & errloop.Number & _
            vbCr & errloop.Description

    Next errloop

Done:
End Sub

Evo je nedostajuća funkcija :

Function FileExists(strFile As String) As Boolean
Dim i As Integer

On Error Resume Next
i = Len(Dir(strFile))
FileExists = (Not Err And i > 0)

End Function


[Ovu poruku je menjao Getsbi dana 10.09.2007. u 23:29 GMT+1]
[ ilekicika @ 25.09.2019. 03:11 ] @
Pokušao sam da primenim ovaj cod za Comakt and Repair Database ali mi ne polazi za rukom. Baza mi je urađena u Access 2003 tako što su forme, upiti i izveštji na jednom komjuteru a tabele na serveru povezane linkom. Pokušao sam i na bazi koja se nalazi kompletno na jednom kompjuteru i opet ne radi. Zamoli bih ako možete da okačite primer baze gde se nalazi ugrađen ovaj cod. Pozdrav.
[ ilekicika @ 25.09.2019. 15:29 ] @
Evo uspeo sam, radi ali kada uklonim lozinku sa baze u kojoj su tabele. Sa lozinkom neće, pokušao sam sve moguće konbinacije ali mi javlja grešku Compaction unsuccessvul Error number:3421 Data type conversion error. Molim za pomoć.
[ Getsbi @ 26.09.2019. 15:04 ] @
Nije pisano za zaključanu bazu. To nisam ni pokušavao.
[ ilekicika @ 29.09.2019. 07:52 ] @
Hvala što ste se javili. Pronašao sam rešenje za zaštićenu bazu lozinkom. Codu u ovom delu treba dodati par stavki, i u konkretnom slučaju radi, ali i dalje imam problem, cod radi samo kad je baza razdvojena, kada se kompresuje Back End baza a ne i Front End baza. Cod da radi na otvorenoj bazi nezavisno od lozinke. Da li ima rešenja da se kompresuje kad je baza otvorena sa dugmeta koje se nalazi na nekoj formi kao što to radi kad se Compact and Repair Database... aktivira sa vodoravnog menija.

DBEngine.CompactDatabase Mid(fileCompact, 1, Len(fileCompact) - 3) & "bak", fileCompact, dbLangGeneral & ";pwd=xxxxxx", , dbLangGeneral & ";pwd=xxxxxx"