[ SindzaBG @ 19.04.2007. 08:51 ] @
Polazne osnove za izradu plana aktivnosti Republičke agencije za telekomunikacije
(u daljem tekstu Agencije) predstavljaju: odredbe Zakona o telekomunikacijama i zaljučci
koji su sadržani u Strategija razvoja telekomunikacija, Strategija razvoja informacionog
društva u Republici Srbiji, i Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije
2006-2012. Prema ovim dokumentima telekomunikacioni sektor predstavlja osnovu za
razvoj ostalih privrednih sektora i neposredno treba da obezbedi razvoj Informacionog
društva prema standardima koji su usvojeni u Evropskoj uniji (EU).
Polazeći od prethodnog, a rukovodeći se već deklarisanim principima:
zakonitosti, stručnosti, objektivnosti i javnosti, Upravni odbor (UO) Agencije će se
truditi da pravovremeno ostvari svoju osnovnu ulogu da u okviru svoje nadležnosti
obezbedi nesmetan razvoj telekomunikacionog tržišta u Republici Srbiji, tako da budu
ostvareni sledeći regulatorni uslovi:
• Stvaranje slobodnog i otvorenog tržišta, uz garanciju ravnopravnog položaja svih
učesnika.
• Delovanje svih učesnika na telekomunikacionom tržištu treba da bude u funkciji
stvaranja uslova za razvoj informacionog društva.
• U prvi plan treba da dođu do izražaja interesi korisnika telekomunikacionih
usluga.
• Racionalno i efikasno korišćenje svih ograničenih resursa.
• Harmonizacija propisa, standarda, tehničkih normi i prakse sa odgovarajućom
regulativom EU.
Realizacija gore navedenog omogućiće postojećim i budućim operatorima, provajderima,
i distributerima uslove u kojima oni mogu maksimalno da razviju svoju delatnost, uz
opšti razvoj usluga i kvaliteta.
Imajući u vidu ove regulacione uslove telekomunikacionog tržišta, u ovom
dokumentu UO definiše okvir Plana rada Agencija kroz nabrajanje ciljeva svrstanih po
sledećim tematskim postavkama:
1. Unapređenje sektora telekomunikacija.
2. Analiza, razvoj i kontrola telekomunikacionog tržišta.
3. Aktivnosti u oblasti standardizacije i tehničke normative.
4. Organizacija i razvoj Agencije.
5. Saradnja sa drugim institucijama i organizacijama.
1. AKTIVNOSTI VEZANE ZA UNAPREĐENjE SEKTORA
TELEKOMUNIKACIJA
A. Ciljevi
A1. Racionalno korišćenje frekvencijskog spektra:
• Pripremiti normativne akte kojima će se definisati slobodni opsezi: 2.4 i 5.5 GHz
za pružanje Internet usluga negarantovanog kvaliteta.
• Pripremiti regulativu i objaviti javni poziv za evidenciju zainteresovanih za
pružanje Internet usluge sa garantovanim kvalitetom, za primenu FWA u opsegu:
3.4-3.8 GHz,
• Pripremiti regulativu za korišćenje CDMA sistema (410-470 MHz).
2
• Pripremiti regulativu i objaviti javni poziv za primenu satelitskih komunikacija
za pružanje usluga KDS-a i Interneta.
A2. Korišćenje savremenih tehnologija u fiksnim mrežama:
• Pospešiti što bržu digitalizaciju.
• Pospešiti korišćenje širokopojasnog pristupa.
• Pospešiti stvaranje regulatornog okvira koji će omogućiti primenu
najsavremenijih tehnoloških rešenja i učiniti dostupnim korisnicima usluga sve
pogodnosti koja ta rešenja omogućavaju.
A3. Primena novih servisa i usluga:
• Podržati primenu: VoIP, 3Play, IPTV, DTV,...
A4. Numeracija:
• Pripremiti normativne akte za primarnu i sekundarnu dodelu brojeva.
• Pripremiti kriterijume za formiranje cenovnika za brojeve.
• Kompletirati plan numeracije i adresiranja.
A5. Prenosivost brojeva:
• Razmotriti mogućnost prenosivosti brojeva za mobilne operatore.
• Doneti odgovarajuću normativu za primenu mogućnosti.
A6. Prethodni izbor operatora:
• Razmotriti mogućnost prethodni izbor operatora za mobilne operatore.
• Doneti odgovarajuću normativu za primenu mogućnosti.
A7. Otvaranje lokalne petlje:
• Istraživanje efekata otvaranja lokalne petlje na poslovanje i razvoj
telekomunikacija, kao i na oblast stranih ulaganja.
• Definisanje optimalne procedure za implementaciju otvaranja lokalne petlje
2. ANALIZA, RAZVOJ, I KONTROLA TELEKOMUNIKACIONOG TRŽIŠTA
A. Ciljevi
A1. Analiza telekomunikacionog tržišta:
• Analiza, razvoj i predstavljanje modela za praćenje tržišta telekomunikacija.
• Nastavak prikupljanja, obrada i uspostavljanje baze ne finansijskih podataka o
pojedinim operaterima i korisnicima njihovih usluga a sve prema usvojenoj
metodologiji od strane Agencije.
• Implementacija preporuka e-Europe 2005, posebno u domenu primene metodologije
merenja performansi razvoja u sektoru telekomunikacija kao i usvajanje indikatora
razvijenosti ove oblasti.
• Rad na razvoju modela za analizu telekomunikacionog tržišta.
A2. Razvoj tarifne politike uz uvođenje tarifa zasnovanih na troškovnom principu:
• Analiza pojedinih modela troškovnog principa koji se koriste u razvijenom svetu i
bliskom okruženju prilikom određivanja cena za različite telekomunikacione
usluge.
• Razrada dinamike primene pojedinih modela troškovnog principa u cilju
približavanja iskustvima razvijenih zemalja u pogledu vođenja konkurentne i ne
diskriminatorske tarifne politike.
3
• Usvajanje i oročavanje početka primene modela troškovnog principa koji se imajući
u vidu trenutne sposobnosti i kapacitete operatora mogu relativno lako primeniti.
• Definisanje postupka i načina kontrole primene usvojenog modela troškovnog
principa.
• Podsticanje rasta obima i kvaliteta usluga.
• Koordinirana aktivnost sa drugim nadležnim državnim organima i institucijama
na planu podsticanja domaćih i inostranih investicija na tržištu
telekomunikacija.
A3. Uvođenje Univerzalnog servisa (US):
• Definisanje mehanizma prikupljanja sredstava u fond US. Definisanje forme,
načina punjenja i ekonomskih principa upravljanja sredstvima iz fonda za
univerzalni servis.
• Razmatranje mehanizama nadoknade troškova uzimajući u obzir sve ekonomske
parametre a posebno: razvoj, troškove i tarife. Razmatranje potencijalnih načina
nadoknade troškova US i izbor najpovoljnijeg sa stanovišta ukupnih ekonomskih
parametara koji se tiču ovog problema.
• Formiranje fonda US.
• Evidentiranje realnog stanja u oblasti mogućnosti pružanja telekomunikacionih
usluga i analiza potreba za uvođenjem odgovarajućeg vida US.
• Definisanje i usvajanje liste osnovnih usluga US.
A4. Interkonekcija:
• Definisati principe, pravila i modele interkonekcije između operatora.
• Pripremiti normativna akta i proceduru za postupke posredovanja u sporovima
između operatora i na sudu.
• Zaštita učesnika na tržištu. Posredovanje Agencije u rešavanju sporova između
operatora u domenu interkonekcije, pristupa Internetu, iznajmljenih linija,
zajedničkog korišćenja infrastrukture, zajedničkog korišćenja lokacija,...
A5. Zaštita korisnika:
• Uspostavljanje koordinirane i permanentne aktivnosti svih sektora Agencije u ovom
domenu.
• Usvajanje principa i pravnog okvira zaštite prava korisnika.
• Priprema odgovarajuće regulative u Agenciji.
3. AKTIVNOSTI U OBLASTI STANDARDIZACIJE I TEHNIČKE
NORMATIVE
A. Ciljevi
A1. Izrada normativa i tehničkih propisa:
• Donošenje normativa i uvođenje prakse koja se primenjuje u EU u oblasti
sertifikacije proizvoda.
• Izrada tehničkih propisa u oblasti telekomunikacija u skladu sa tehničkim
propisima koji se primenjuju u EU.
4. ORGANIZACIJA I RAZVOJ AGENCIJE
A. Ciljevi
4
A1. Nastavak rada na osavremenjivanju poslovanja Agencije. Preduzimanje aktivnosti koje
treba da omoguće još veću stručnost, operativnost, i javnost rada Agencije:
• Nova, savremena, korisnički orijentisana Internet prezentacija Agencije, koja
treba da obezbedi lako snalaženje i dostupnost informacijama, i koja u narednom
periodu treba da pruži mogućnost elektronckog poslovanja sa klijentima.
• Organizovanje javnih nastupa, prisustvo na stručnim konferencijama i forumima,
organizovanje stručnih rasprava i okruglih stolova.
• Stvaranje uslova za aktivnu ulogu Stručnog saveta, naučnih i stručnih institucija
u rešavanju aktuelnih stručnih pitanja iz domena nadležnosti Agencije.
A2. Rad na uvođenju integralnog informacionog sistema u Agenciji:
• Razvoj mreže i zaštita informacionog sistema Agencije, uključujući i kontrolno
merne centre.
• Uvođenje dokumentacionog sistema.
• Formiranje integralne baze podataka.
5. SARADNjA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA
A. Ciljevi
A1. U ostvarivanju svoje osnovne uloge, da u okviru svoje nadležnosti stvori potrebne
uslove za nesmetan razvoj telekomunikacionog tržišta u Republici Srbiji, i time
obezbedi razvoj informacionog društva, neophodno je da RATEL ostvaruje saradnju sa
nadležnim državnim organima, operatorima, provajderima, distributerima, proizvodnim
organizacijama, naučnim i obrazovnim institucijama i korisničkim udruženjima.
• Stalni kontakti i konsultovanje sa svim učesnicima na telekomunikacionom
sektoru.
• Organizovanje javnih rasprava, panel diskusija i okruglih stolova, kako bi se
dobili stručni i objektivni zaključci po pojedinim aktuelnim pitanjima.
A2. Dinamičan razvoj informaciono komunikacionih tehnologija, odnosno usluga i
opreme, zahteva permanentno uvođenje nove regulative. To zahteva razvijenu i neposrednu
međunarodnu saradnju sa regulatornim agencijama i drugim stručnim međunarodnim
institucijama u okruženju i sa državama EU.
• Organizovanje bilateralnih i multilateralnih susreta sa agencijama u okruženju.
• Saradnja i učešće u međunarodnim organizacijama.