[ valeksic @ 24.09.2007. 16:07 ] @
Na osnovu člana 2. i člana 6. Statuta fonda Registar nacionalnog Internet domena Srbije, skupština Registra nacionalnog Internet domena Srbije donosi


OPŠTE USLOVE UGOVORA
o radu ovlašćenih registara .rs domena

Verzija: 1.1 (od 23. septembra 2007.)

- nacrt za javnu raspravu -


Član 1.
Predmet opštih uslova

Opštim uslovima o radu ovlašćenih registara .rs domena (u daljem tekstu: opšti uslovi) utvrđuju se uslovi za akreditaciju i način rada organizacija koje u ime svojih korisnika (u daljem tekstu: registranata), a za svoj račun, obavljaju poslove registracije domena u okviru registra .rs Internet domena (u daljem tekstu: rsTLD registar), kojim upravlja Registar nacionalnog Internet domena Srbije (u daljem tekstu: RNIDS).


Član 2.
Definicije osnovnih pojmova

Ovlašćeni registar je pravno lice sa sedištem u Srbiji koje poseduje ovlašćenje RNIDS za obavljanje poslova registracije domena u okviru rsTLD registra.

Poslovi registracije domena podrazumevaju: registraciju novih domena, ažuriranje podataka o postojećim domenima, obnavljanje registracije postojećih domena, prenos domena između ovlašćenih registara, promenu registranta (korisnika) domena i brisanje domena.


Član 3.
Podnošenje zahteva za sticanje statusa ovlašćenog registra

Pravno lice koje želi da postane ovlašćeni registar podnosi RNIDS-u zahtev za sticanje statusa ovlašćenog registra, uz koji prilaže svu potrebnu dokumentaciju kojom potvrđuje svoj pravni status i tehničku kompetentnost za obavljanje poslova registracije domena.

Podnošenjem zahteva za sticanje statusa ovlašćenog registra, podnosilac potvrđuje da prihvata ove opšte uslove i da je u potpunosti saglasan sa njima.

Na osnovu podnetog zahteva, RNIDS u roku od 14 dana odlučuje o zaključivanju ugovora o obavljanju poslova registracije domena sa podnosiocem zahteva.


Član 4.
Zaključivanje ugovora o obavljanju poslova registracije domena

Ukoliko RNIDS donese odluku o zaključivanju ugovora, sa podnosiocem zahteva zaključuje se ugovor.

Ugovorom RNIDS omogućava podnosiocu zahteva da vrši poslove registracije domena krajnjim korisnicima (registrantima), u skladu sa odredbama ovih opštih uslova, Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.

Prava dodeljena ovim ugovorom nisu ekskluzivna i RNIDS može zaključivati ugovore i sa drugim pravnim licima koja podnesu zahtev za sticanje statusa ovlašćenog registra.

Nakon zaključivanja ugovora, podnosilac zahteva dužan je da uplati RNIDS-u avans u visini naknade za registraciju najmanje 200 domen-godina u .rs adresnom prostoru rsTLD registra, prema važećem cenovniku RNIDS.


Član 5.
Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje na rok od jedne godine, počevši od dana potpisivanja.

Da bi ovlašćeni registar obnovio ugovor, mora da ispuni uslov da je tokom prethodnih godinu dana izvršio registraciju, obnovu ili prenos najmanje 200 domen-godina. Ako je ovaj uslov ispunjen, ugovor će nakon isteka automatski biti produžen na period od godinu dana, osim ako ovlašćeni registar, najkasnije dva meseca pre isteka ugovora, pismenim putem, ne obavesti RNIDS da ne želi da produži ugovor.


Član 6.
Faza testiranja

Nakon zaključivanja ugovora sa RNIDS i uplate avansa iz člana 4. stav (4), a pre početka operativne registracije domena, podnosilac zahteva je dužan da prođe kroz fazu testiranja.

Faza testiranja mora biti okončana u roku od 30 dana. Ukoliko faza testiranja ne bude završena u predviđenom roku, ugovor se raskida bez mogućnosti obeštećenja podnosioca zahteva.

Svrha testiranja jeste da se proveri tehnička i operativna funkcionalnost sistema na strani podnosioca zahteva za komunikaciju sa sistemima RNIDS.

Proces testiranja vrši se u skladu sa tehničkim specifikacijama objavljenim od strane RNIDS.


Član 7.
Sticanje statusa ovlašćenog registra

Nakon uspešno obavljenog testiranja, podnosilac zahteva stiče status ovlašćenog registra.

RNIDS na svom Web sajtu objavljuje podatke o ovlašćenim registrima i promenama statusa njihovih ovlašćenja za obavljanje poslova registracije domena.


Član 8.
Tehnička osposobljenost

Ovlašćeni registar potvrđuje da poseduje tehničku osposobljenost potrebnu za uspešno izvršavanje poslova registracije domena, koristeći automatizovani sistem RNIDS, u skladu sa tehničkim specifikacijama objavljenim od strane RNIDS.

RNIDS zadržava pravo da vrši izmene i dopune tehničkih specifikacija za registraciju domena, pri čemu je dužan da obavesti ovlašćene registre o izmenama najmanje 45 dana pre njihovog stupanja na snagu.

Ukoliko se ovlašćeni registar saglasi sa predloženim izmenama i dopunama tehničkih specifikacija za registraciju domena, dužan je da sopstveni sistem uskladi sa predloženim izmenama do dana njihovog stupanja na snagu.

Davanje lažnih informacija o tehničkim nedostacima na strani RNIDS od strane ovlašćenog registra smatraće se kršenjem ugovora.

Ovlašćeni registar dužan je da RNIDS-u redovno dostavlja ažuran broj telefona za kontakt, koji će biti dostupan non-stop (24/7), radi rešavanja tehničkih i operativnih problema u vezi sa poslovima registracije domena.


Član 9.
Sredstva za obavljanje poslova registracije

RNIDS će iz uplaćenih avansa naplaćivati ovlašćenom registru naknade za obavljanje poslova registracije domena.

Ovlašćeni registar dužan je da blagovremeno vrši uplate avansa, kako bi u svakom trenutku imao dovoljno sredstava za obavljanje poslova registracije domena.

RNIDS će izdati avansni račun ovlašćenom registru narednog radnog dana od dana uplate. RNIDS će prvog radnog dana u mesecu izdati ovlašćenom registru konačni račun za domene registrovane tokom prethodnog meseca.


Član 10.
Naknada za usluge RNIDS

Visina naknade za usluge koje RNIDS naplaćuje ovlašćenim registrima utvrđuju se cenovnikom RNIDS.

RNIDS samostalno utvrđuje visinu naknada za svoje usluge.

RNIDS će ovlašćene registre obavestiti e-poštom i putem svog Web sajta o izmenama cenovnika, najmanje 30 dana pre stupanja izmena na snagu.


Član 11.
Pružanje minimuma usluge

Ovlašćeni registar ima obavezu da registrantu ponudi sve usluge registracije domena koje nudi RNIDS.

Ovlašćeni registar ima pravo da poslove registracije domena vezuje sa svojim drugim proizvodima i uslugama (npr. uz Web hosting), ali registrantima mora da ponudi i pojedinačne usluge registracije domena, bez vezivanja za druge svoje proizvode ili usluge.


Član 12.
Informisanje registranata

Ovlašćeni registar ima obavezu da blagovremeno, tačno i potpuno upozna registrante sa procesom registracije .rs domena, sadržinom svih opštih akata RNIDS kojima se reguliše ovaj proces, te svim naknadnim izmenama i dopunama.


Član 13.
Prikupljanje podataka i obrada zahteva

Ovlašćeni registar će od registranata prikupljati kompletnu i ažurnu dokumentaciju u vezi sa poslovima registracije domena, te istu prosleđivati RNIDS-u, u skladu sa procedurom i rokovima propisanim Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.

Ovlašćeni registar je dužan da u razumnoj meri proveri validnost podataka i dokumenata dobijenih od registranata, kao i da upozori registrante na moguće posledice pružanja lažnih, neispravnih ili nepotpunih podataka i dokumenata.

Tokom obavljanja poslova registracije domena, ovlašćeni registar će postupati isključivo po nalozima registranata. Ako ovlašćeni registar nije registrant domena, on može biti naveden kao administrativni ili tehnički kontakt samo uz saglasnost registranta.


Član 14.
Ažuriranje podataka o domenu

Ažuriranje podataka o postojećem domenu registrant, ili lice koje on ovlasti, može da vrši jedino slanjem zahteva RNIDS-u posredstvom ovlašćenog registra koji je nadležan za taj domen.

RNIDS ima pravo da menja sve podatke o postojećem domenu na osnovu pravosnažne sudske odluke, konačne odluke arbitražnog veća u sporu oko domena ili ukoliko je izmena podataka neophodna radi očuvanja tehničke stabilnosti Interneta.


Član 15.
Zaštita ličnih podataka registranata

Ovlašćeni registar dužan je da sa ličnim podacima registranata domena postupa u skladu sa zakonima kojima se reguliše zaštita ličnih podataka građana, Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena, kao i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.

Ovlašćeni registar neće ustupati lične podatke registranata trećim licima, osim po nalogu nadležnih državnih organa izdatih u skladu sa zakonom, ili radi pružanja WHOIS usluge, u skladu sa Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.


Član 16.
Mogućnost izbora drugog ovlašćenog registra

Ovlašćeni registar mora registrantu da omogući pravo izbora drugog ovlašćenog registra (novi ovlašćeni registar) za domene koje je registrant registrovao ili produžio.

Ovlašćeni registar mora da sarađuje sa registrantom, novim ovlašćenim registrom i RNIDS u procesu prenosa domena.


Član 17.
Korišćenje logotipa, žigova i imena RNIDS

Ugovor ne daje pravo ovlašćenom registru da koristi logotip, žigove i ime RNIDS, osim u slučaju eksplicitnog ovlašćenja od strane RNIDS.

RNIDS može napraviti posebne logotipe za ovlašćene registre i može im dati pravo na korišćenje takvih logotipa.


Član 18.
Poštovanje pravila

RNIDS ima pravo da vrši kontrolu rada ovlašćenih registara, njihovog odnosa prema registrantima i pridržavanja ovih opštih uslova.

Ovlašćeni registar dužan je da trajno ispunjava odredbe ovih opštih uslova i drugih relevantnih opštih akata RNIDS.

Ovlašćeni registar je dužan da se uzdrži od direktne ili indirektne saradnje sa bilo kojim ovlašćenim registrom ili drugim licem, koje krši ili podstiče na kršenje pravila. Kada primeti takvo ponašanje, ovlašćeni registar je dužan da o tome bez odlaganja obavestiti RNIDS.


Član 19.
Kršenje odredbi ugovora

Ukoliko ovlašćeni registar svojim delovanjem neopravdano opterećuje ili ometa ispravan rad mreže i servisa RNIDS, svojim delovanjem ugrožava tehničku stabilnost Interneta, ili na drugi način krši odredbe ugovora, RNIDS ima pravo da, bez prethodne najave i bez mogućnosti obeštećenja, privremeno ograniči ili potpuno onemogući ovlašćenom registru obavljanje poslova registracije domena.

Mera privremenog ograničavanja ili potpunog onemogućavanja obavljanja poslova registracije domena ne može biti određena u trajanju dužem od sedam dana bez prekida.

RNIDS će putem telefona, elektronske i regularne pošte opomenuti ovlašćenog registra o kršenju odredbi ugovora.


Član 20.
Prestanak ugovora

RNIDS može jednostrano raskinuti ugovor, bez mogućnosti obeštećenja, ukoliko ovlašćeni registar ne ispuni uslov da je tokom prethodnih godinu dana izvršio registraciju, obnovu ili prenos najmanje 200 domen-godina.

RNIDS može jednostrano raskinuti ugovor, bez mogućnosti obeštećenja, ukoliko podnosilac zahteva ne okonča period testiranja u roku predviđenom članom 6. stav (2).

RNIDS može jednostrano raskinuti ugovor, bez prethodne najave i bez mogućnosti obeštećenja, ukoliko više od dva puta tokom istog meseca ovlašćenom registru privremeno ograniči ili potpuno onemogući obavljanje poslova registracije domena, zbog kršenja odredbi ugovora.

Ovlašćeni registar može jednostrano otkazati ugovor, uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana, ukoliko nije saglasan sa izmenama tehničkih specifikacija za registraciju .rs domena, izmenama cenovnika RNIDS ili izmenama ovih opštih uslova.

Ugovor može biti raskinut, bez prethodne najave i bez mogućnosti obeštećenja, u slučaju gubitka poslovne sposobnosti ovlašćenog registra po bilo kom osnovu (stečaj, likvidacija, gubitak dozvole za rad izdate od strane drugog organa itd).

Ugovor može biti raskinut ako RNDIS izgubi nadležnost za upravljanje rsTLD registrom. Ovlašćeni registar ne može tražiti obeštećenje od RNIDS za gubitke nastale zbog gubitka nadležnosti RNIDS za upravljanje rsTLD registrom.


Član 21.
Posledice raskida ugovora

U slučaju raskida ugovora sa ovlašćenim registrom, po bilo kom osnovu, RNIDS će preuzeti u privremenu nadležnost sve domene za koje je taj ovlašćeni registar bio nadležan.

Odmah po prenosu domena u svoju privremenu nadležnost, RNIDS će putem e pošte obavestiti sve registrante o prestanku ugovora sa ovlašćenim registrom i uputiti ih na način prenosa svojih domena kod drugih ovlašćenih registara.

Domeni u privremenoj nadležnosti RNIDS-a mogu ostati najviše do isteka perioda na koji su registrovani, a RNIDS neće obavljati poslove registracije tokom tog perioda.

Naknada za prenos domena iz privremene nadležnosti RNIDS kod drugog ovlašćenog registra neće biti naplaćivana, a RNIDS će ovlašćenom registru kod kojeg je domen prenet, naplatiti naknadu za obnovu domena nakon isteka perioda na koji je preneti domen bio registrovan.

Po raskidu ugovora, ovlašćeni registar mora da isplati sva dugovanja prema RNIDS-u dospela do momenta raskida ugovora po bilo kom osnovu. RNIDS će nakon izmirenja dugovanja vratiti registru preostali iznos uplaćenih avansa.


Član 22.
Izmene i dopune opštih uslova

RNIDS zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih opštih uslova, pri čemu je dužan da o tim izmenama na pogodan način obavesti ovlašćene registre, najmanje 15 dana pre stupanja izmena na snagu.


Član 23.
Jezik, rešavanje sporova i merodavno pravo

Ovi opšti uslovi sačinjeni su na srpskom jeziku. Ukoliko je tekst opštih uslova dostupan na nekom drugom jeziku, merodavna će biti verzija na srpskom jeziku.

RNIDS i ovlašćeni registar će sve eventualne sporove nastojati da reše pregovorima i mirnim putem. Ukoliko rešenje spora nije moguće postići pregovorima, nadležan će biti sud u Beogradu, a merodavno pravo će biti pravo koje važi u Republici Srbiji.


Član 24.
Stupanje na snagu i početak primene opštih uslova

Ovi opšti uslovi stupaju na snagu i počinju da se primenjuju danom usvajanja od strane skupštine RNIDS.

* * *

Dokument u pdf formatu možete preuzeti sa: http://www.rnids.yu/include/data/list0015.pdf
[ D.i M.e @ 24.09.2007. 21:58 ] @
Citat:
valeksic:
Ovlašćeni registar dužan je da RNIDS-u redovno dostavlja ažuran broj telefona za kontakt, koji će biti dostupan non-stop (24/7), radi rešavanja tehničkih i operativnih problema u vezi sa poslovima registracije domena.


Ha, ha, pa koliko njih može da obezbedi dvadeset četvoročasovno održavanje? Pa ja mislim da to ne postoji ni za registre komercijalnih domena.
Neko bi rekao da je taj uslov ovde da bi se namestio da odgovara samo određenim licima.
[ Slobodan Miskovic @ 24.09.2007. 22:08 ] @
Pa ni RNIDS nije dostupan 24/7 na neki zvanicni broj telefona :)
[ webex @ 24.09.2007. 22:08 ] @
Pa jasno... 200 domen-godina... 200*(neka bude) 800 dinara = 160000 = 2000 evrića... koliko firmi je spremno da uloži 2000 evra u .RS domene? Da ga ne preteraše malo? A što se tiče podrške 24/7 - to je manji problem... ne zaboravi da postoje trafike koje rade 24/7 iako od 01 do 06 nemaju neki pazar... što ne bi mogli i registri?
[ Slobodan Miskovic @ 24.09.2007. 22:20 ] @
Citat:
A što se tiče podrške 24/7 - to je manji problem... ne zaboravi da postoje trafike koje rade 24/7 iako od 01 do 06 nemaju neki pazar... što ne bi mogli i registri?


U trafici moze da radi bilo ko ko moze da racuna na digitronu. Ovde je potrebna visoko strucna osoba za podrsku ;)
[ D.i M.e @ 24.09.2007. 22:31 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: Pa ni RNIDS nije dostupan 24/7 na neki zvanicni broj telefona :)


Baš tako, a upravo bi kod njih neko morao da radi 24/7, jer je u stvari sve kod njih, čitajući ove pravilnike ne vidim uopšte svrhu registara.
[ webex @ 24.09.2007. 22:42 ] @
Citat:
Slobodan Miskovic: U trafici moze da radi bilo ko ko moze da racuna na digitronu. Ovde je potrebna visoko strucna osoba za podrsku


Visoko stručna za šta? Sudeći po (trenutnim) pravilnicima obična sekretarica može da prosledi zahtev (i prekontroliše da li je sve u redu) za registracijom jer koliko vidim ceo sistem se nalazi kod njih, a ne kod registrara... Osim ako mi nije promakla takva informacija u pravilniku ...
[ twiddle @ 25.09.2007. 02:21 ] @
@svi

Kontakt OR dostupan 24/7: UOPŠTE MI NIJE JASNO gde ste videli da se traži 24/7 PODRŠKA. To nigde ne piše. Piše da se traži da OR dostavi podatke o kontaktu koji je DOSTUPAN 24/7. To znači jedino i samo ovo: RNIDS mora da ima broj telefona koji može da okrene u bilo koje doba dana ili noći i da sa druge strane dobije osobu koja može u razumno vreme da pokrene rešavanje eventualnog problema. Da nacrtam: OR daje RNIDS-u telefon i kaže -- na ovaj telefon možete da pozovete u bilo koje doba dana ili noći, zlu ne trebalo, pa ćemo problem da primimo k znanju i učinimo sve da ga rešimo u razumnom roku (ujutru, tokom dana, sutra, do kraja nedelje). Dakle, ne vidim uopšte prostor za dalje razvijanje sumanute priče o tome kako formulacija "kontakt dostupan 24/7" navodno znači da OR treba da *zapošljava* inženjera elektrotehnike (ili bilo koga drugog) koji će vedar i čio da se javlja u 5.15 ujutro, spreman da za minut popravi pogrešno podešenu DNS zonu.

@Slobodan Mišković
24/7 dostupnost RNIDS: RNIDS *jeste* dostupan 24/7 za rešavanje svih eventualnih panika i to je inače već decenijama osnovni uslov za svaku organizaciju tog tipa na Internetu. Dakle, ako se ikada eventualno bude pojavio neki problem sa glavnim DNS-ovima za .rs ili .yu, ICANN/RIPE/itd imaju na raspolaganju broj telefona više osoba koje mogu da kontaktiraju. Isto tako, kada krene registracija domena, OR će imati osobu za kontakt koju će moći da pozovu u RNIDS u bilo koje doba u slučaju neke panike. Ne očekujem baš nikakve probleme ili zloupotrebe u vezi s tim, jer svako ko se profesionalno bavi administracijom sistema u stanju je da obavi "dijagnostiku i trijažu" problema i razlikuje šta su PANIKE koje zahtevaju trenutni kontakt, a šta su problemi nižeg prioriteta koji mogu da sačekaju jutro ili problemi koji mogu da se rešavaju po nižem prioritetu preko emaila.

@webex
Inicijalni paket od 200 domen-godina za OR: odlično si pitanje postavio -- "koliko firmi je spremno da uloži 2000 evra u .RS domene?" Ako neko ne veruje da će da rasproda 200 .rs domena, onda nema ni razloga da razmišlja o tome da postane ovlašćeni registar. Da se razumemo: svaki individualni korisnik ili firma će moći da registruje (preko OR) neograničeni broj domena. Dakle, individualni korisnici ili firme neće morati da postanu OR da bi mogli da registruju domen. Takođe, male hosting/web dizajn/content providing/itd. firme će moći za svoje klijente potpuno legalno i lako da registruju (preko OR) neograničen broj domena. Dakle, ni oni neće morati da postanu OR da imali mogućnost da registruju domene za svoje potrebe. OR su po definiciji organizacije koje su najdirektnije zainteresovane da drugima pružaju usluge registracije i održavanja velikog broja domena (misli se -- stotine, hiljade i desetine hiljada domena). Ako tako postaviš situaciju, videćeš da je cifra od 200 domen-godina vrlo vrlo VRLO razumna investicija. Namerno kažem investicija, jer to nisu pare koje RNIDS uzima za svoj ćef, već OR zapravo unapred kupuje paket domena, koje odmah može da pruži svojim korisnicima. Napokon, niko normalan neće da ide kod ICANN, daje 10k+ USD ICANN-u/Verisignu/itd. da bi postao OR com/net/org domena, samo da bi imao pravo da direktno registruje 10-20 com/net/org domena za sebe ili za 10-20 svojih klijenata, već će da ode kod GoDaddy, Tucows i drugih organizacija koje su specijalizovane za (malo)prodaju domena.

Pozdrav,
Sloba
[ Slobodan Miskovic @ 25.09.2007. 09:32 ] @
Ma razumeo sam te Slobo, samo je doslo do zabune jer sam mislio da RNIDS ima 24/7 podrsku ka krajnjim korisnicima domena.
Kad razmislim bolje je da ta podrska bude izmejdu distributera i registra pa da distributer bude veza izmedju RNIDS i korinika nego da registar brine o svim korisnicima
[ webex @ 25.09.2007. 09:34 ] @
Citat:
twiddle: @svi
@webex
Inicijalni paket od 200 domen-godina za OR: odlično si pitanje postavio -- "koliko firmi je spremno da uloži 2000 evra u .RS domene?" Ako neko ne veruje da će da rasproda 200 .rs domena, onda nema ni razloga da razmišlja o tome da postane ovlašćeni registar. Da se razumemo: svaki individualni korisnik ili firma će moći da registruje (preko OR) neograničeni broj domena. Dakle, individualni korisnici ili firme neće morati da postanu OR da bi mogli da registruju domen. Takođe, male hosting/web dizajn/content providing/itd. firme će moći za svoje klijente potpuno legalno i lako da registruju (preko OR) neograničen broj domena. Dakle, ni oni neće morati da postanu OR da imali mogućnost da registruju domene za svoje potrebe. OR su po definiciji organizacije koje su najdirektnije zainteresovane da drugima pružaju usluge registracije i održavanja velikog broja domena (misli se -- stotine, hiljade i desetine hiljada domena). Ako tako postaviš situaciju, videćeš da je cifra od 200 domen-godina vrlo vrlo VRLO razumna investicija. Namerno kažem investicija, jer to nisu pare koje RNIDS uzima za svoj ćef, već OR zapravo unapred kupuje paket domena, koje odmah može da pruži svojim korisnicima. Napokon, niko normalan neće da ide kod ICANN, daje 10k+ USD ICANN-u/Verisignu/itd. da bi postao OR com/net/org domena, samo da bi imao pravo da direktno registruje 10-20 com/net/org domena za sebe ili za 10-20 svojih klijenata, već će da ode kod GoDaddy, Tucows i drugih organizacija koje su specijalizovane za (malo)prodaju domena.


Slobo,

Hvala na odgovoru ali nisam 100% ubeđen da je to dobar metod... možda je neka mala firma (recimo kao moja) zainteresovana da postane OR ali trenutno nema mogućnosti da uloži 2000+ evra za domene... a recimo da ima želju i znanje da postane OR. I niko nezna da će baš ta firma da proda 10K+ domena... meni ovo liči na odbijanje malih da uđu u posao... no dobro... ako RNIDS tako odluči mi ne možemo da se bunimo ...
[ flylord @ 25.09.2007. 12:24 ] @
@webex: to se resava tako sto se nas nekolko malih udruzimo i kreiramo svoj OR. Jednostavno neke poslove i ne treba da rade male firme.
[ webex @ 25.09.2007. 12:36 ] @
Citat:
flylord: @webex: to se resava tako sto se nas nekolko malih udruzimo i kreiramo svoj OR.


Može i tako... Jel to ponuda

Citat:
flylord: Jednostavno neke poslove i ne treba da rade male firme.


Slažem se da neke poslove ne treba da rade male firme ali moraš priznati da ovo nije toliko veliki posao da ga ne bi mogli raditi i mali... mada, to je samo moje lično mišljenje... biće kako odluči skupština RNIDS.
[ flylord @ 25.09.2007. 12:48 ] @
Nije veliki posao, ali je nekako logicnije da ce velika firma duze da postoji (ne mora da znaci), da ce lakse da se izbori sa problemima, da ima bolju podrsku, nego neka mala. Sto ti rece, ovo je samo moje misljenje.
I naravno, ja bih prvi hteo da budem OR.

Citat:
webex: Može i tako... Jel to ponuda.


da, jeste ponuda.
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 10:18 ] @
Zaboravljate sta je core business registracije domena.

Nijednom design studiju, programerskom birou i slicnim firmama ne sme registracija domena da bude core business, vec samo sporedna (neizbezna) stvar.

Sa druge strane OR-ov biznis core jeste registracija domena. Njemu nije bitna izrada web sajtova, programiranje za krajnje musterije ili izrada logo-a.

Prema tome, potpuno se slazem sa odlukom RNIDS-a da male partije na ovaj nacin (fino) odbije od ideje da negde u podrumu drze 2 DNS servera i registruju 10 domena godisnje.

Poz,
Sale
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 10:19 ] @
A sad, malo opsirniji odgovor (poslacu ga i zvanicno preko RNID sajta) na dati predlog ugovora:

Opšti uslovi ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena

Clan 3: Pored tehnicke kompetentnosti, treba uvesti i administrativnu kompetentnost. Ovo, da bi se izbegli dugi i mukotrpni sporovi usled ne azurirane administracije.

Clan 5: Uvesti da se i u produzivanju ugovora ponovo proveri tehnicka i administrativna sposobnost registra da vrsi poslove obavljanja registracija domena.

Clan 6: Gde je referenca ka dokumentu koji opisuje proces faze testiranja. Iz navedenog clana, taj proces moze biti i jednostavno, usmeno pitanje: Jel' mozes? Mogu! Ajde onda...

Clan 8: RNIDS mora 45 dana unapred da obavesti o izmeni registracionog sistema - OK. Medjutim, treba uvesti da RNIDS mora imati slobodu, da usled vecih havarija na sistemu ima pravo, bez prethodnog upozorenja da vrsi izmene / zatvaranje sistema radi ocuvanja samog sistema.

Clan 8: Registrima omoguciti, da pored saglasnosti mogu i sami ucestvovati u debati o predlozenim izmenama RNIDS sistema. Takodje, kreirati proces kojim ce registri moci da dostavljaju svoje predloge i zelje u izmenama postojeceg sistema.

Clan 9: Ocito je izabran koncept pre-paid sistema. Sta se desava u sledecim slucajevima:
- registar prestaje sa postojanjem, medjutim jos uvek ima 250.000 dinara u pre-paidu kod RNIDS-a;
- Koliko dugo traje procedura od trenutka uplate avansa, do raspolaganja tim sredstavima kod RNIDS-a?
- U kolikoj meri RNIDS obavestava registra u slucaju da je raspolozivi avans pri kraju? Primer: 1-og u mesecu registar ima jos avansa za 500 domena. Medjutim, usled marketinske akcije, registar registruje 450 domena do 6-og u mesecu. Da li RNIDS obavestava u ovom slucaju registra da mu je preostalo jos samo 50 domena?
- sta se desava u slucaju da registar zatrazi registraciju domena abc.co.rs, medjutim nema dovoljno sredstava na racunu. U medjuvremenu, neko drugi takodje zatrazi isti domen. Da li je domen prvog registra u tom slucaju u nekoj 'wait' fazi, tj da se ceka odredjeni period na podmirivanje racuna ili se domen automatski pripisuje drugom registru?

Clan 10: Previse slobode u: RNIDS samostalno utvrđuje visinu naknada za svoje usluge. Mislim da bi bilo postenije da se cena odredjuje na osnovu neke ekonomske studije, ponude i potraznje i slicno. Takodje, ukoliko RNIDS dobije finansijska sredstva od vlade ili drugih organizacija, da bi to trebalo da utice na formiranje cena registracije domena.

Clan 11: "Ovlašćeni registar ima obavezu da registrantu ponudi sve usluge registracije domena koje nudi RNIDS." Ne korektno. Ukoliko ja, kao registar ne zelim da ponudim opciju transfera domena ka meni, onda je to politika moje firme i moje kuce. Ne moze i ne sme me RNIDS obavezati da to moram da radim. Naravno, transfer od mene ka drugom registru mora biti obavezan.

Clan 12: trebalo bi da bude opsirnije, u smislu: pre potpisivanja ugovora je RNIDS u obavezi da upozna registra sa svim pravilima. Kada je ugovor jednom potpisan, RNIDS je ubavezi da sve registre informise o izmenama u radu RNIDS-a.

Clan 13: Zasto se kompletna dokumentacija prosledjuje RNIDS-u? Ovim se samo povecavaju celokupni troskovi registracije, te samim tim i cena registracije domena. Zasto voditi kompletnu administraciju za sve registrante? Uzmimo primer Holandskog NIC-a: Sva dokumentacija koju registar od registranta pribavi, ostaje kod samog registra. NIC nakon toga, vrsi samo provere dokumenata slobodnom proverom, odnosno ne najavljeno se od x broja registara zatrazi x broj dokumenata za registrovane domene.

Clan 13: Sta se desava u slucaju kada registar zeli za sebe da registruje domen? U tom slucaju je registar istovremeno i registrant. Odnosno, ovlascuje samog sebe. Nisam upoznat sa zakonom, te ne znam ima li ovde sukoba interesa ili slicno?

Clan 14: Mozda, na neki nacin uvesti da registri budu u obavezi da jednom godisnje (kada se produzuje registracija domena), jos jednom sa registrantom provere ispravnost podataka registracije domena. Na ovaj nacin se izbegava da za 5 godina pola registrovanih domena nema ispravne e-mail adrese ili telefone.

Clan 15: Omoguciti takozvanu opt-out opciju prilikom registracije domena. Ovo znaci da se domen registruje na ime registra, dok je u ugovoru izmedju registra i registranta domen punosnazno registrovan za konacnog registranta. Na ovaj nacin se omogucavaju sledece stvari:
- registracija ekonomski bitnih domena, recimo: svetski poznata kompanija X zeli da plasira nov proizvod na trziste pod nazivom XYZ. Ukoliko kompanija registruje domen sa svojim podacima, izlaze se riziku da ce taj proizvod biti 'prepoznat' i da ce odredjene partije izvuci materijalnu korist ili pak biti u stanju da ucine bitnu materijalnu stetu toj kompaniji. U slucaju opt-out opcije, domen ce biti registrovan, dakle bez rizika da ta kompanija izgubi virtualno mesto za nov proizvod, a opet nece se izlagati riziku da domen bude povezan sa proizvodom / kompanijom koja ga planira tek plasirati (najlaski primer: gmail);
- registracija od strane kompanija za koju se smatra da je izlozena potencijalnog opasnosti, te iz tih razloga ne zeli da ima javno prikazane podatke: na primer, razne firme koje se bave zastitom, legalnim tajnim poslovima i slicno.

Clan 21: Privremeno preuzimanje domena - greska! Domene ostaviti pod tim registrom, kojem je onemoguceno da raspolaze domenima, a registrante obavestiti da u najkracem mogucem roku prebace domene kod drugog registra! Takodje, troskove prenosa domena ukinuti novim registrima u ovakvim slucajevima.

Clan 23: Izbaciti 'mirnim putem' - kakva nebuloza. Pa sigurno da RNIDS nece potsticati bilo fizicki bilo verbalni sukob, besmislica je ovo naglasavati.

Poz,
Sale
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 12:57 ] @
Citat:
Clan 23: Izbaciti 'mirnim putem' - kakva nebuloza. Pa sigurno da RNIDS nece potsticati bilo fizicki bilo verbalni sukob, besmislica je ovo naglasavati.


Odlicno primeceno. :-)))

Prikladan termin je "vansudskim putem" ili "vansudskim poravnanjem".

A moze i moderniji termin "medijacija". :-)
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 13:40 ] @
Moram ovako offtopic sad malo:
@Gost - ajde mi cimni mail (aleksandar at skodric dot com) ili PP, posto vidim nesto zanimljivo iz tvoje IP adrese :)
Sorry za offtopic...
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 15:31 ] @
Clan 2, stav 1:

dopuniti stav tako da glasi:

Ovlasceni registar je pravno lice sa sedistem u Srbiji UPISANO U REGISTAR ODOBRENJA ZA PRUZANJE INTERNET USLUGA IZDATIM OD RATEL koje poseduje ovlascenje od RNIDS za obavljanje poslova registracije domena u okviru rsTLD registra.
[ dankoj @ 27.09.2007. 20:27 ] @
Evo ja da probam (bar za neke tačke) ukratko, pa ako treba vratićemo se :)

>>Clan 6: Gde je referenca ka dokumentu koji opisuje proces faze testiranja. Iz navedenog clana, taj proces moze biti i jednostavno, usmeno pitanje: Jel' mozes? Mogu! Ajde onda...
------------------------
Dokument još nije sačinjen, svakako će to biti pre nego što krenu da se prijavljuju ovlašćeni registri. Predviđen je model Web servisa, naravno sa zaštitom. Testiranje bi trebalo da bude na test sistemu i da OR sa ekipom iz RNIDS prođe i utvrdi celu proceduru rada. Tako bi komisija RNIDS trebalo da psoeti OR i da se na kraju sačini zapisnik o testiranju.

>>Clan 8: RNIDS mora 45 dana unapred da obavesti o izmeni registracionog sistema - OK. Medjutim, treba uvesti da RNIDS mora imati slobodu, da usled vecih havarija na sistemu ima pravo, bez prethodnog upozorenja da vrsi izmene / zatvaranje sistema radi ocuvanja samog sistema.
------------------------
To pravo je naravno zadržano i nema veze sa ovim članom. Radi se npr. o izmenama protokola kojim se šalju transakcije i ovaj član štiti OR od naglih izmena.

>>Clan 8: Registrima omoguciti, da pored saglasnosti mogu i sami ucestvovati u debati o predlozenim izmenama RNIDS sistema. Takodje, kreirati proces kojim ce registri moci da dostavljaju svoje predloge i zelje u izmenama postojeceg sistema.
------------------------
RNIDS će sve pare dobijati od ovlašćenih registara, proces saradnje mora da postoji po svim pitanjima i RNIDS će svakako morati da vodi računa o OR pri svim izmenama. Nema potrebe za posebnim članom koji bi ovo predviđao kao ugovornu obavezu. Dodatno, OR mogu biti i članovi skupštine RNIDS.

>>Clan 9: Ocito je izabran koncept pre-paid sistema. Sta se desava u sledecim slucajevima:
>>- registar prestaje sa postojanjem, medjutim jos uvek ima 250.000 dinara u pre-paidu kod RNIDS-a;
------------------------
Regulisano članovima 20. i 21.

- Koliko dugo traje procedura od trenutka uplate avansa, do raspolaganja tim sredstavima kod RNIDS-a?
------------------------
Jedan radni dan. U skladu sa zakonom o PDV predviđeno da RNIDS izdaje i avansi račun.

>>- U kolikoj meri RNIDS obavestava registra u slucaju da je raspolozivi avans pri kraju? Primer: 1-og u mesecu registar ima jos avansa za 500 domena. Medjutim, usled marketinske akcije, registar registruje 450 domena do 6-og u mesecu. Da li RNIDS obavestava u ovom slucaju registra da mu je preostalo jos samo 50 domena?
------------------------
Ne. U okviru Web servisa će postojati upit za OR da može da proveri stanje. Postojaće i Windows aplkacija za OR koja će (koristeći isti taj web servis) moći da mu pokaže stanje. Možda može da se šalje i email kada padne ispod neke kvote. Jednom mesečno će RNIDS slati račun na kome će se videti koliko avansa je opravdano.

>>- sta se desava u slucaju da registar zatrazi registraciju domena abc.co.rs, medjutim nema dovoljno sredstava na racunu. U medjuvremenu, neko drugi takodje zatrazi isti domen. Da li je domen prvog registra u tom slucaju u nekoj 'wait' fazi, tj da se ceka odredjeni period na podmirivanje racuna ili se domen automatski pripisuje drugom registru?
-----------------------
Ako nema para na avansu Web servis transakcija se odbija i domen se ne upisuje u wait-listu. U datom primer drugi registar dobija domen.

>>Clan 10: Previse slobode u: RNIDS samostalno utvrđuje visinu naknada za svoje usluge. Mislim da bi bilo postenije da se cena odredjuje na osnovu neke ekonomske studije, ponude i potraznje i slicno. Takodje, ukoliko RNIDS dobije finansijska sredstva od vlade ili drugih organizacija, da bi to trebalo da utice na formiranje cena registracije domena.
-----------------------
A ko formira ekonomsku studiju - "Institut za udruženi rad" kome plaća RNIDS da napišu šta im se kaže? Nakadne utvrđuje upravni odbor koga bira skupština. Pozivam što više zainteresovanih da postanu članovi (uključe se u skupštinu) i time "stabiliziju odlučivanje".

>>Clan 11: "Ovlašćeni registar ima obavezu da registrantu ponudi sve usluge registracije domena koje nudi RNIDS." Ne korektno. Ukoliko ja, kao registar ne zelim da ponudim opciju transfera domena ka meni, onda je to politika moje firme i moje kuce. Ne moze i ne sme me RNIDS obavezati da to moram da radim. Naravno, transfer od mene ka drugom registru mora biti obavezan.
------------------------
Ova obaveza je uvedena da bi se sprečili OR da usluge registracije domena prodaju iskljičivo uz svoje hosting usluge i time "zatvore tržište"

>>Clan 12: trebalo bi da bude opsirnije, u smislu: pre potpisivanja ugovora je RNIDS u obavezi da upozna registra sa svim pravilima. Kada je ugovor jednom potpisan, RNIDS je ubavezi da sve registre informise o izmenama u radu RNIDS-a.
-------------------------
Smisao je da je OR dužan da objasni kupcu domena šta kupuje (zaštita tržišta i korisnika), a ne da RNIDS objašnavja OR-u.

>>Clan 13: Zasto se kompletna dokumentacija prosledjuje RNIDS-u? Ovim se samo povecavaju celokupni troskovi registracije, te samim tim i cena registracije domena. Zasto voditi kompletnu administraciju za sve registrante? Uzmimo primer Holandskog NIC-a: Sva dokumentacija koju registar od registranta pribavi, ostaje kod samog registra. NIC nakon toga, vrsi samo provere dokumenata slobodnom proverom, odnosno ne najavljeno se od x broja registara zatrazi x broj dokumenata za registrovane domene.
-------------------------
Vrlo jednostavno. Ne možemo računati na to da će OR trajno čuvati dokumentaciju. Sasvim mogu da zamislim nekoga ko neće više da se bavi tim poslom i pobaca svu dokumentaciju ili nekoga ko je od početka vrlo neažuran. Trpeli bi korisnici domena, a od njihovog nezadovoljstavi RNIDS koje je dao odobrenje takvom registru. Zato se u kraljnoj liniji RNIDS mora osloniti na sebe.
Procedura će da prevditi slanje skeniranih dokumenata elektronskom poštom. RNIDS će raditi proveru dokumentacje uzorkovanjem.

>>Clan 13: Sta se desava u slucaju kada registar zeli za sebe da registruje domen? U tom slucaju je registar istovremeno i registrant. Odnosno, ovlascuje samog sebe. Nisam upoznat sa zakonom, te ne znam ima li ovde sukoba interesa ili slicno?
-----------------------
Nema problema, nije delovalo da je rečenica zbunjiva. Smisao je da ako OR registruje za sebe onda je prirodno on kontakt, a ako registruje sa kupca onda može sebe da stavi kao kontakt isključivo uz saglasnost kupca. To stoji da spreči da OR nasilno stavlja sebe kao kontakt iako kupci to ne žele (takva ponašanje izaziva sumnje u namere ka preuzimanju domena).

>>Clan 14: Mozda, na neki nacin uvesti da registri budu u obavezi da jednom godisnje (kada se produzuje registracija domena), jos jednom sa registrantom provere ispravnost podataka registracije domena. Na ovaj nacin se izbegava da za 5 godina pola registrovanih domena nema ispravne e-mail adrese ili telefone.
------------------------
Registracija može da se produžuje i na 10 godina. Ja lično ne bih uvodio dodatne obaveza proveravanja, ali sugestija ima osnova. Sa druge strane ako vlasnik domena ne ažurira svoje podatke rizikuje da mu domen bude uzet (tako je i sa com domenima). Kao i o svakom vlasništu i o virtuelnoj imovini (domenima) se mora brinuti.

>>Clan 15: Omoguciti takozvanu opt-out opciju prilikom registracije domena. Ovo znaci da se domen registruje na ime registra, dok je u ugovoru izmedju registra i registranta domen punosnazno registrovan za konacnog registranta. Na ovaj nacin se omogucavaju sledece stvari:
- registracija ekonomski bitnih domena, recimo: svetski poznata kompanija X zeli da plasira nov proizvod na trziste pod nazivom XYZ. Ukoliko kompanija registruje domen sa svojim podacima, izlaze se riziku da ce taj proizvod biti 'prepoznat' i da ce odredjene partije izvuci materijalnu korist ili pak biti u stanju da ucine bitnu materijalnu stetu toj kompaniji. U slucaju opt-out opcije, domen ce biti registrovan, dakle bez rizika da ta kompanija izgubi virtualno mesto za nov proizvod, a opet nece se izlagati riziku da domen bude povezan sa proizvodom / kompanijom koja ga planira tek plasirati (najlaski primer: gmail);
- registracija od strane kompanija za koju se smatra da je izlozena potencijalnog opasnosti, te iz tih razloga ne zeli da ima javno prikazane podatke: na primer, razne firme koje se bave zastitom, legalnim tajnim poslovima i slicno.
---------------------------
Ovo mi ne deluje kao čest slučaj, pa ne bih komplikovao pravilnike. Uostalom stvar je rešiva: Stvarni vlasnik domena sačini ugovor sa kim hoće (advokatom, ovlašćenim registrom itd) da ovaj kupi domen na svoje ime, ali da je u obavezi da mu ga (u nekom roku ili kada stvarni vlasnik zatraži) prenese bez dodatne naknade. Tajnost zagarantovana, njihov ugovor štiti stvarnog vlasnika, RNIDS ne komplikuje baze i život. Ne vidim da RNIDS treba da pruža mehanizme za skrivanje naziva registranta.

>>Clan 21: Privremeno preuzimanje domena - greska! Domene ostaviti pod tim registrom, kojem je onemoguceno da raspolaze domenima, a registrante obavestiti da u najkracem mogucem roku prebace domene kod drugog registra! Takodje, troskove prenosa domena ukinuti novim registrima u ovakvim slucajevima.
----------------------------
Ne vidim suštinsku razliku. Taj registar više nije ovlašćen i ukida mu se pristup RNIDS-u. Takvi domeni moraju dobiti poseban tretman - najlakše da ih privremeno preuzme RNIDS (samo u tehničkom smislu kao što je i opisano). I predviđeno je da nema dodatnog plaćanja. Ako imaš konkretan predlog teksta izmene nekih članova svakako pošalji

>>Clan 23: Izbaciti 'mirnim putem' - kakva nebuloza. Pa sigurno da RNIDS nece potsticati bilo fizicki bilo verbalni sukob, besmislica je ovo naglasavati.
---------------------------
Pisali neki pravnici, ja nisam pa ne znam. Kada se završi javna rasprava gledaće još neki pravnici... :)

Danko
[ dankoj @ 27.09.2007. 20:29 ] @
Citat:
Ovlasceni registar je pravno lice sa sedistem u Srbiji UPISANO U REGISTAR ODOBRENJA ZA PRUZANJE INTERNET USLUGA IZDATIM OD RATEL

Ne bih se bas slozio s tim. Registracija kod RATEL-a je predvidjena za provajdere. OR moze da bude i neko ko se ne bavi pruzanjem usluga pristupa Internetu. To moze da bude, recimo, mala web dizajnerska firma, koji cak ne mora da ima ni svoje servere, vec moze da ih iznajmljuje. A za takvu nije potrebna nikakva licenca.
[ dankoj @ 27.09.2007. 20:31 ] @
Citat:
Gost: Clan 2, stav 1:

dopuniti stav tako da glasi:

Ovlasceni registar je pravno lice sa sedistem u Srbiji UPISANO U REGISTAR ODOBRENJA ZA PRUZANJE INTERNET USLUGA IZDATIM OD RATEL koje poseduje ovlascenje od RNIDS za obavljanje poslova registracije domena u okviru rsTLD registra.


Zašto? Ovlašćeni registar ne mora biti Internet Servis Provajder. Što se tiče RNIDS to može biti i državni organ i firma za web dizajn, a naravno i ISP.

Uslovima nigde nije predviđeno da ovlašćeni registra mora da obezbedi DNS servere ni druge Internet usluge registrantima (kupcima domena), mada je to vrlo logično.

Danko
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 21:50 ] @
Cao Danko,

Pre svega, hvala na odvojenom vremenu, znam da kosta dosta da se sve procita i odgovori ;)

Radi doslednosti i preglednosti, ostavljam moje prvo pitanje, tvoj odgovor i dodajem boldovan moj odgovor, na tvoj odgovor :)

>>Clan 6: Gde je referenca ka dokumentu koji opisuje proces faze testiranja. Iz navedenog clana, taj proces moze biti i jednostavno, usmeno pitanje: Jel' mozes? Mogu! Ajde onda...
------------------------
Dokument još nije sačinjen, svakako će to biti pre nego što krenu da se prijavljuju ovlašćeni registri. Predviđen je model Web servisa, naravno sa zaštitom. Testiranje bi trebalo da bude na test sistemu i da OR sa ekipom iz RNIDS prođe i utvrdi celu proceduru rada. Tako bi komisija RNIDS trebalo da psoeti OR i da se na kraju sačini zapisnik o testiranju.

== Odlicno, dopada mi se taj koncept. Iskustvo me je naucilo, da nesposobnost registra veoma cesto dovodi krajnje korisnike u veoma nezgodne polozaje. Samim tim i RNIDS. A postoji veoma jednostavan mehanizam sprecavanja toga, koji si vec lepo napisao :) ==

>>Clan 8: RNIDS mora 45 dana unapred da obavesti o izmeni registracionog sistema - OK. Medjutim, treba uvesti da RNIDS mora imati slobodu, da usled vecih havarija na sistemu ima pravo, bez prethodnog upozorenja da vrsi izmene / zatvaranje sistema radi ocuvanja samog sistema.
------------------------
To pravo je naravno zadržano i nema veze sa ovim članom. Radi se npr. o izmenama protokola kojim se šalju transakcije i ovaj član štiti OR od naglih izmena.

== Da, razumeo sam poentu ovog clana i to je oke. Medjutim nisam nigde dalje u dokumentu (ovom ili drugima) video da RNIDS ima pravo izmena na sopstvenim sistemima, u ekstremnim slucajevima, bez prethodnog upozorenja ka registrima. Ako bi me uputio ka tom dokumentu / clanu...? ==

>>Clan 8: Registrima omoguciti, da pored saglasnosti mogu i sami ucestvovati u debati o predlozenim izmenama RNIDS sistema. Takodje, kreirati proces kojim ce registri moci da dostavljaju svoje predloge i zelje u izmenama postojeceg sistema.
------------------------
RNIDS će sve pare dobijati od ovlašćenih registara, proces saradnje mora da postoji po svim pitanjima i RNIDS će svakako morati da vodi računa o OR pri svim izmenama. Nema potrebe za posebnim članom koji bi ovo predviđao kao ugovornu obavezu. Dodatno, OR mogu biti i članovi skupštine RNIDS.

== Mozda sam prosta dusa, ali zar ne bi to trebalo definisati vec nekim statutom? Mislim, mozda je meni i tebi to najlogicnija stvar na svetu, ali smatarm da to treba da postoji i u pisanoj formi. Ne mora to biti obavezujuce, ali da bude kao mogucnost na papiru. U smislu: "RNIDS ce x puta godisnje praviti 'otvorenu' sednicu na kojoj ce se odlucivati o x i y i koja ce biti dostupna svim registrovanim clanovima. RNIDS je u obavezi da registre najksnije 30 dana pre sednice obavesti o planu i programi iste. ==

>>Clan 9: Ocito je izabran koncept pre-paid sistema. Sta se desava u sledecim slucajevima:
>>- registar prestaje sa postojanjem, medjutim jos uvek ima 250.000 dinara u pre-paidu kod RNIDS-a;
------------------------
Regulisano članovima 20. i 21.

== Video kasnije u dokumentu, zaboravio da izbacim. ==

- Koliko dugo traje procedura od trenutka uplate avansa, do raspolaganja tim sredstavima kod RNIDS-a?
------------------------
Jedan radni dan. U skladu sa zakonom o PDV predviđeno da RNIDS izdaje i avansi račun.

== Thanx ==

>>- U kolikoj meri RNIDS obavestava registra u slucaju da je raspolozivi avans pri kraju? Primer: 1-og u mesecu registar ima jos avansa za 500 domena. Medjutim, usled marketinske akcije, registar registruje 450 domena do 6-og u mesecu. Da li RNIDS obavestava u ovom slucaju registra da mu je preostalo jos samo 50 domena?
------------------------
Ne. U okviru Web servisa će postojati upit za OR da može da proveri stanje. Postojaće i Windows aplkacija za OR koja će (koristeći isti taj web servis) moći da mu pokaže stanje. Možda može da se šalje i email kada padne ispod neke kvote. Jednom mesečno će RNIDS slati račun na kome će se videti koliko avansa je opravdano.

== Podrzao bi onda opciju slanja maila kada limit padne ispod odredjene granice koju bi u tom slucaju sam registrant negde na RNIDS sajtu mogao da podesi. Naime, desilo mi se par puta u 8 godina poslovanja sa Tucows (koji ima isti pre-paid sistem), da smo ostali bez kredita. U tom slucaju su domeni stajali na listi da budu registrovani, ali su cekali da novac bude uplacen. Vrlo, vrlo nezgodna situacija. ==

>>- sta se desava u slucaju da registar zatrazi registraciju domena abc.co.rs, medjutim nema dovoljno sredstava na racunu. U medjuvremenu, neko drugi takodje zatrazi isti domen. Da li je domen prvog registra u tom slucaju u nekoj 'wait' fazi, tj da se ceka odredjeni period na podmirivanje racuna ili se domen automatski pripisuje drugom registru?
-----------------------
Ako nema para na avansu Web servis transakcija se odbija i domen se ne upisuje u wait-listu. U datom primer drugi registar dobija domen.

== Mozda treba razmisliti o nekoj wait listi. Na primer: registrant zatrazi domen, medjutim nema dovoljno sredstava na racunu. Domen stoji negde u wait listi i onog trenutka kada se novac uplati da se domeni sa te liste, ukoliko su jos uvek slobodni registruju. Ne znam jesi li video ikada interface Tucows-a, ali ako imas priliku, pogledaj ga. Vrlo lep sistem. ==

>>Clan 10: Previse slobode u: RNIDS samostalno utvrđuje visinu naknada za svoje usluge. Mislim da bi bilo postenije da se cena odredjuje na osnovu neke ekonomske studije, ponude i potraznje i slicno. Takodje, ukoliko RNIDS dobije finansijska sredstva od vlade ili drugih organizacija, da bi to trebalo da utice na formiranje cena registracije domena.
-----------------------
A ko formira ekonomsku studiju - "Institut za udruženi rad" kome plaća RNIDS da napišu šta im se kaže? Nakadne utvrđuje upravni odbor koga bira skupština. Pozivam što više zainteresovanih da postanu članovi (uključe se u skupštinu) i time "stabiliziju odlučivanje".

== Podrzavam, ali bi naglasio da bi RNIDS trebao da ulozi realne napore da sto vise registara ukljuci u diskutovanje u skupstini. Kroz redovne mailing liste i generalno jedan zdrav poslovni odnos. Naravno, ovo je podrazumevano, ali sam imao nagon da ipak napisem. ==

>>Clan 11: "Ovlašćeni registar ima obavezu da registrantu ponudi sve usluge registracije domena koje nudi RNIDS." Ne korektno. Ukoliko ja, kao registar ne zelim da ponudim opciju transfera domena ka meni, onda je to politika moje firme i moje kuce. Ne moze i ne sme me RNIDS obavezati da to moram da radim. Naravno, transfer od mene ka drugom registru mora biti obavezan.
------------------------
Ova obaveza je uvedena da bi se sprečili OR da usluge registracije domena prodaju iskljičivo uz svoje hosting usluge i time "zatvore tržište"

== Mislim da ce trziste samo sebe da regulise. Uvek ce biti potrebe za 'samo' registracijom domena, bez pratecih usluga. Ako par 'glavnih' registara pak odluce da se nametnu da prodaju domene samo uz dodatne usluge, pojavice se vec treci, manji koji ce nuditi usluge i samo registracija, bez pratecih opcija.
VRLO BITNO!!! Nigde jos nije navedeno da je registrar u OBAVEZI da uz svaki registrovani domen, registruje i MINIMALNO jednu e-mail adresu pod tim domenom! Verujem da je ICANN pre jedno 2 godine ovo uveo kao VRLO strogu obavezu. Razmislite o ovome! ==


>>Clan 12: trebalo bi da bude opsirnije, u smislu: pre potpisivanja ugovora je RNIDS u obavezi da upozna registra sa svim pravilima. Kada je ugovor jednom potpisan, RNIDS je ubavezi da sve registre informise o izmenama u radu RNIDS-a.
-------------------------
Smisao je da je OR dužan da objasni kupcu domena šta kupuje (zaštita tržišta i korisnika), a ne da RNIDS objašnavja OR-u.

== Oke, ali OR kupuje odredjeni proizvod / uslugu od RNIDS-a. Ako RNDIS ne objasni OR sta kupuje - kako ce OR da objasni registrantu? :) ==

>>Clan 13: Zasto se kompletna dokumentacija prosledjuje RNIDS-u? Ovim se samo povecavaju celokupni troskovi registracije, te samim tim i cena registracije domena. Zasto voditi kompletnu administraciju za sve registrante? Uzmimo primer Holandskog NIC-a: Sva dokumentacija koju registar od registranta pribavi, ostaje kod samog registra. NIC nakon toga, vrsi samo provere dokumenata slobodnom proverom, odnosno ne najavljeno se od x broja registara zatrazi x broj dokumenata za registrovane domene.
-------------------------
Vrlo jednostavno. Ne možemo računati na to da će OR trajno čuvati dokumentaciju. Sasvim mogu da zamislim nekoga ko neće više da se bavi tim poslom i pobaca svu dokumentaciju ili nekoga ko je od početka vrlo neažuran. Trpeli bi korisnici domena, a od njihovog nezadovoljstavi RNIDS koje je dao odobrenje takvom registru. Zato se u kraljnoj liniji RNIDS mora osloniti na sebe.
Procedura će da prevditi slanje skeniranih dokumenata elektronskom poštom. RNIDS će raditi proveru dokumentacje uzorkovanjem.

== Ne slazem se sa ovim. Oke, RNIDS treba da vrsi povremene i ne najavljene provere. Ali, ajde da kazemo da je tvoj predlog na snazi: postoji li model troskova i procesa koje ce RNIDS da snosi za ove potrebe? Iskreno, verujem da ce to biti poprilicni troskovi, da jedna istanca cuva _sve_ podatke o registrovanim domenima. Daleko vece, nego ako se to podeli izmedju registara. I jos jednom, registar kao firma (ciji je cilj profit) ce ovaj proces vrlo verovatno daleko efikasnije raditi nego RNIDS. Barem je tako pokazalo iskustvo na drugim primerima u Holandiji, a verujem da ih i kod nas ima na pretek :) ==

>>Clan 13: Sta se desava u slucaju kada registar zeli za sebe da registruje domen? U tom slucaju je registar istovremeno i registrant. Odnosno, ovlascuje samog sebe. Nisam upoznat sa zakonom, te ne znam ima li ovde sukoba interesa ili slicno?
-----------------------
Nema problema, nije delovalo da je rečenica zbunjiva. Smisao je da ako OR registruje za sebe onda je prirodno on kontakt, a ako registruje sa kupca onda može sebe da stavi kao kontakt isključivo uz saglasnost kupca. To stoji da spreči da OR nasilno stavlja sebe kao kontakt iako kupci to ne žele (takva ponašanje izaziva sumnje u namere ka preuzimanju domena).
== Oke, slazem se. To i treba da bude cilj, sa obzirom da je ovo manje / vise svetski problem svi TLD i ccTLD. ==

>>Clan 14: Mozda, na neki nacin uvesti da registri budu u obavezi da jednom godisnje (kada se produzuje registracija domena), jos jednom sa registrantom provere ispravnost podataka registracije domena. Na ovaj nacin se izbegava da za 5 godina pola registrovanih domena nema ispravne e-mail adrese ili telefone.
------------------------
Registracija može da se produžuje i na 10 godina. Ja lično ne bih uvodio dodatne obaveza proveravanja, ali sugestija ima osnova. Sa druge strane ako vlasnik domena ne ažurira svoje podatke rizikuje da mu domen bude uzet (tako je i sa com domenima). Kao i o svakom vlasništu i o virtuelnoj imovini (domenima) se mora brinuti.

== Slazem se za paralelu o (virtualnoj) imovini. Medjutim, opet iz prakse Holandskog NIC-a: registranti vrlo cesto zaborave na 'detalj' kao sto je domen. Tj, u selidbi ili promeni osobe koja se vodi kao administrativni kontakt, veoma cesto se zaboravi da treba promeniti i podatke domena. Ukoliko prilikom produzivanja ili preselenja domena registar ponovo proveri podatke, to daje 100% garanciju da ce domeni ostati nakon i duzeg vremena azurirani. Takodje, stvar koja se suvise lako previdi: sam registar koji je 'lenj' da azurira podatke. Cak i kad registrant redovno i uredno dostavi podatke registru, oni opet to ne proslede RNIDS-u. 4 godine sam radio na odeljenju registracija domena kod #1 ISP-a po broju registrovanih .nl domena i ovo se jednostavno pokazalo u praksi :)

Konkretan predlog: Iz iskustva, krajnje je jednostavno da se napravi mala skripta koja ce da poredi podatke u bazi registra sa whois podacima. Ovo bi recimo RNIDS mogao da ponudi kao jednu od alatki na svom sajtu za besplatan download... User friendly ;) ==


>>Clan 15: Omoguciti takozvanu opt-out opciju prilikom registracije domena. Ovo znaci da se domen registruje na ime registra, dok je u ugovoru izmedju registra i registranta domen punosnazno registrovan za konacnog registranta. Na ovaj nacin se omogucavaju sledece stvari:
- registracija ekonomski bitnih domena, recimo: svetski poznata kompanija X zeli da plasira nov proizvod na trziste pod nazivom XYZ. Ukoliko kompanija registruje domen sa svojim podacima, izlaze se riziku da ce taj proizvod biti 'prepoznat' i da ce odredjene partije izvuci materijalnu korist ili pak biti u stanju da ucine bitnu materijalnu stetu toj kompaniji. U slucaju opt-out opcije, domen ce biti registrovan, dakle bez rizika da ta kompanija izgubi virtualno mesto za nov proizvod, a opet nece se izlagati riziku da domen bude povezan sa proizvodom / kompanijom koja ga planira tek plasirati (najlaski primer: gmail);
- registracija od strane kompanija za koju se smatra da je izlozena potencijalnog opasnosti, te iz tih razloga ne zeli da ima javno prikazane podatke: na primer, razne firme koje se bave zastitom, legalnim tajnim poslovima i slicno.
---------------------------
Ovo mi ne deluje kao čest slučaj, pa ne bih komplikovao pravilnike. Uostalom stvar je rešiva: Stvarni vlasnik domena sačini ugovor sa kim hoće (advokatom, ovlašćenim registrom itd) da ovaj kupi domen na svoje ime, ali da je u obavezi da mu ga (u nekom roku ili kada stvarni vlasnik zatraži) prenese bez dodatne naknade. Tajnost zagarantovana, njihov ugovor štiti stvarnog vlasnika, RNIDS ne komplikuje baze i život. Ne vidim da RNIDS treba da pruža mehanizme za skrivanje naziva registranta.

== Tvoj komentar je na mestu. Slazem se. ==

>>Clan 21: Privremeno preuzimanje domena - greska! Domene ostaviti pod tim registrom, kojem je onemoguceno da raspolaze domenima, a registrante obavestiti da u najkracem mogucem roku prebace domene kod drugog registra! Takodje, troskove prenosa domena ukinuti novim registrima u ovakvim slucajevima.
----------------------------
Ne vidim suštinsku razliku. Taj registar više nije ovlašćen i ukida mu se pristup RNIDS-u. Takvi domeni moraju dobiti poseban tretman - najlakše da ih privremeno preuzme RNIDS (samo u tehničkom smislu kao što je i opisano). I predviđeno je da nema dodatnog plaćanja. Ako imaš konkretan predlog teksta izmene nekih članova svakako pošalji

== Moram da zakopam malo po dokumentaciji, nemoj me drzati za rec, ali sam negde procitao zasto su u Holandiji odustali od tog koncepta (da se domeni prenose u privremeno vlasnistvo NIC-a). Ovaj odgovor cu ti za sada ostati duzan. ==

>>Clan 23: Izbaciti 'mirnim putem' - kakva nebuloza. Pa sigurno da RNIDS nece potsticati bilo fizicki bilo verbalni sukob, besmislica je ovo naglasavati.
---------------------------
Pisali neki pravnici, ja nisam pa ne znam. Kada se završi javna rasprava gledaće još neki pravnici... :)

== Oke, videcemo vremenom sta ce se napisati, a mozda i neko odavde da lep predlog. ==

===========

Jos nesto: takodje iz prakse se pokazalo (ne desava se cesto doduse), da registar posalje zahtev za pogresnim domenom. Naveli ste vec, da ce se greske u podacima o registrantu tolerisati u razumnoj meri (pogresno slovo ili jedan broj u telefonu). Ali, sa domenom su takve greske naravno nedopustive. Ukoliko je na primer domen istovremeno i ime firme koja ga registruje, ne dopustivo je da bude pravopisnih gresaka.

Trebalo bi osmisliti proceduru koja ce:

- ukoliko registar u roku od na primer 48 sati nakon sto je zahtev poslat, ustanovi gresku u domenu, da ima pravo da samo jednom, besplatnom izmeni domen. Naravno, to ne moze da bude da izmeni recimo:

mcdonalds.co.rs u burgerking.co.rs

ali, da bude dopusteno da izmeni:

mcsonalds.co.rs u mcdonalds.co.rs

Ovo naravno, pod odredjenim uslovima, od kojih bi naveo:

- pravo na jednu besplatnu izmenu po registrovanom domenu;
- smisao domena se ne sme bitno menjati;
- mora biti u roku od 48 sati od aktivacije pogresno spelovanog domena;
- stari (pogresni) domen se u tom slucaju direktno brise iz baze RNIDS (DNS i slicno);
- itd.

Poz,
Sale
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 22:49 ] @
Setio sam se jos jedne stvari izmedju RNIDS-a i OR-a.

U dokumentu: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena pod tackom 18 su navedeni moguci razlozi za brisanjem domena.
Izmedju ostalog, kada recimo registrant potpise da zeli da ugasi domen.

Medjutim, sta se desava u sledecem slucaju:

OR registruje za odredjenog registranta jedan ili vise domena;
OR i registrant imaju medjusobni ugovor za ovu uslugu;
Iz vec nekog razloga, OR nije u stanju da naplati svoju uslugu, odnosno registrant prekrsi ugovor izmedju OR-a i registranta.

U ovom slucaju, niste ostavili nikakvog prostora OR-u da ugasi domen. Jedino sto moze da uradi, jeste da saceka istek registracije domena (1 ili 10 god) pa da domen istekne, posto nije produzen od strane OR-a. Verovatno ce OR imati neku tacku u ugovoru sa registrantom da u slucaju da usluga nije placena, da ce ista biti iskljucena.

Medjutim, pravno se postavlja pitanje - ima li pravo OR da ugasi domen, koji nije njegov iako je ugovor prekrsen?

Jos jednom - nisam stigao da procitam arbitrazni dokument, gde je ovo nesporno spomenuto - ali ga namerno necu sada citati premoren sam, a plasio sam se da ne zaboravim ovo gore :)

Poz,
Sale

PS. editovacu ovaj post, ako je u arbitraznom dokumentu ovo vec sredjeno :)
[ dankoj @ 28.09.2007. 07:02 ] @
Citat:
Cao Danko,
Pre svega, hvala na odvojenom vremenu, znam da kosta dosta da se sve procita i odgovori ;)

Ja sam računao da je bolje da odgovorim relativno brzo i kratko nego da politiziramo.
Neke stvari su rasčišćene, neke tvoje sugestije i dalje stoje. Da sada ne bih pravio čaršav koji niko sam nas dva ne bi mogao da sagleda neću odgovarati po članovima.
Držim te za obećanje da će "zvanično" kroz formular na Rnids.rs sajtu podneti predloge za izmenu članova jer nam je to potrebno kao implus za diskusiju o izmeni konkretnog člana na upravnom odboru.
Iskustva iz .nl koja navodiš su vrlo korisna. Tu je Sloba dosta doprinosio i radio je za potrebe RNIDS neke uporedne analize ccTLD pravilnika i iskustava, ali bi bilo vrlo korisno da još neko doprinese sa konkretnim rešenjima.

Predlažem da vidimo još malo kako će da se rasplamsa diskusija ovde, pa da reaktiviramo razgovor o pitanjima koja su ostala nejasna iz naših poruka. Ništa neće ostati neodgovoreno, bar koliko smo Sloba i ja u mogućnosti.
[ dankoj @ 28.09.2007. 07:19 ] @
Citat:
SmilieBG: Setio sam se jos jedne stvari izmedju RNIDS-a i OR-a.
U dokumentu: Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena pod tackom 18 su navedeni moguci razlozi za brisanjem domena.
Izmedju ostalog, kada recimo registrant potpise da zeli da ugasi domen.
Medjutim, sta se desava u sledecem slucaju:
OR registruje za odredjenog registranta jedan ili vise domena;
OR i registrant imaju medjusobni ugovor za ovu uslugu;
Iz vec nekog razloga, OR nije u stanju da naplati svoju uslugu, odnosno registrant prekrsi ugovor izmedju OR-a i registranta.
U ovom slucaju, niste ostavili nikakvog prostora OR-u da ugasi domen. Jedino sto moze da uradi, jeste da saceka istek registracije domena (1 ili 10 god) pa da domen istekne, posto nije produzen od strane OR-a. Verovatno ce OR imati neku tacku u ugovoru sa registrantom da u slucaju da usluga nije placena, da ce ista biti iskljucena.
Medjutim, pravno se postavlja pitanje - ima li pravo OR da ugasi domen, koji nije njegov iako je ugovor prekrsen?
Jos jednom - nisam stigao da procitam arbitrazni dokument, gde je ovo nesporno spomenuto - ali ga namerno necu sada citati premoren sam, a plasio sam se da ne zaboravim ovo gore


Ne, OR nema pravo da de-aktivira, obriše domen ili slično ako ku registrant nije platio (pa čak ni ako u ES forumu kaže da mu je usluga loša ).
Svaku izmenu OR može da pravi samo po nalogu korisnika. Izuzetak je ako je korisnik saglasan da je OR tehnički kontakt (npr pruža i druge usluge pored usluge registracije domena), pa OR vrši tehničk eizmene (npr DNS server).

Ako bi OR poslao zahtev za izmenu bez saglasnosti korisnika (bez obzira ne njihove odnose plaćanja) to bi mogao biti osnov da mu RNIDS oduzme status (napravno ne automatski - to bi morao da reši UO).
[ SmilieBG @ 28.09.2007. 09:33 ] @
@Danko: sve ce biti za vikend prosledjeno i zvanicnim putem ka RNIDS-u. Naravno, izmenicu tekst u onoj meri koliko si mi ti ovde vec dao odgovore i objasnjenja za stvari koje mi nisu bile jasne, kako se ne bi ponavljao.

Sto se tice tvog poslednjeg komentara:
Ukoliko OR nema nikakvo pravo, da bez eksplicitne saglasnosti korisnika obrise domen, onda stavljate OR u veoma nezgodan polozaj po meni.

Naime, moze da se desi da neka 'zla dusa' registruje 150 domena kod OR-a koji nema jos sistem placanja karticom, vec se racun salje naknadno (a domeni vec registrovani). Isto tako - moze i da bude placanje karticom, registrant plati 150 domena po 10 evra = 1,500 evra. Medjutim, uzme domene na godinu dana.

Zatim, verujem da ce vecina OR-ova da napravi ugovor u kojem ce stajati: domen i usluge se svake godine automatski produzavaju, sem ukoliko korisnik 2 meseca pre isteka godine ne posalje pismeno obavestenje da prekida ugovor... Najlogicnije zvuci i verujem da je opste primenjena praksa i za ostale usluge (ADSL, kablovksi net i TV i slicno).

Sto znaci: korisnik je platio 150 domena za jednu godinu, ugovor se automatski produzava, ali korisnik nakon prve godine prestane sa placanjima OR-u.

Onda, OR moze da iskljuci svoje usluge ka tom korisniku, ali onih 150 domena ne moze da obrise kod RNIDS-a, odnosno OR je u obavezi da svake godine placa 150 x 10 evra RNIDS-u, a te pare ne dobija od registranta.

Sta u tom slucaju?

Kao tip, resenje koje holandezi imaju iako nije najsretnije jer dopusta zloupotrebu (u 2006 je bilo 8 sporova vezano za zloupotrebu ove vrste, ali na sistemu gde ima preko 2 miliona registrovanih domena sto je slozices se beznacajno).

Dakle, NL NIC ima pored regularnog brisanja domena (gde je korisnik dao saglasnost), takodje i proceduru takozvanog tehnickog brisanja domena. Odnosno, u ugovoru izmedju RNIDS-a i OR-a stoji, da je za svaki registrovani domen u svakom trenutku obavezno da se domen nalazi na najmanje 2 DNS servera.
E, sada - prilikom tehnickog brisanja domena, OR obrise zeljeni domen sa svog DNS-a (jer korisnik ne placa, ili se odselio ili sta god vec), a zatim posalje RNIDS-u nalog za tehnicko brisanje. RNIDS proveri da domen vise nije prisutan na DNS-ovima, a zatim stavi domen u grace period od 30 dana obavesti registranta na mail koji je vec prijavljen prilikom registracije (ili postom), a nakon 30 dana se domen pusta ponovo u slobodnu prodaju.

Naravno, ukoliko se registrant oglasi i kaze da nije dao dozvolu da se domen obrise, onda se registrant moze obratiti OR-u da sa njim rascisti dugovanja kako bi se domen ponovo aktivirao / registrovao.

===

Ukoliko vec imate sistem za brisanje bez eksplicitne saglasnosti registranta, odnosno sistem koji bi stitio OR da se ne zaglavi (nakon 5 godina) sa 5.000 domena za koje mu niko ne placa - uputi me na tu proceduru :)

Poz,
Sale
[ dankoj @ 28.09.2007. 19:03 ] @
Citat:
Ukoliko OR nema nikakvo pravo, da bez eksplicitne saglasnosti korisnika obrise domen, onda stavljate OR u veoma nezgodan polozaj po meni.

Naime, moze da se desi da neka 'zla dusa' registruje 150 domena kod OR-a koji nema jos sistem placanja karticom, vec se racun salje naknadno (a domeni vec registrovani). Isto tako - moze i da bude placanje karticom, registrant plati 150 domena po 10 evra = 1,500 evra. Medjutim, uzme domene na godinu dana.

Zatim, verujem da ce vecina OR-ova da napravi ugovor u kojem ce stajati: domen i usluge se svake godine automatski produzavaju, sem ukoliko korisnik 2 meseca pre isteka godine ne posalje pismeno obavestenje da prekida ugovor... Najlogicnije zvuci i verujem da je opste primenjena praksa i za ostale usluge (ADSL, kablovksi net i TV i slicno).

Sto znaci: korisnik je platio 150 domena za jednu godinu, ugovor se automatski produzava, ali korisnik nakon prve godine prestane sa placanjima OR-u.

Onda, OR moze da iskljuci svoje usluge ka tom korisniku, ali onih 150 domena ne moze da obrise kod RNIDS-a, odnosno OR je u obavezi da svake godine placa 150 x 10 evra RNIDS-u, a te pare ne dobija od registranta.


Kao prvo ovlašćeni registar domene treba da plati odmah tj unapred i to za sve godine za koje ih registruje - znači kada pošalje poruku za registraciju (ako je domen slobodan) pare su mu sljuštene sa avansa i nema načina da ih dobije nazad. Ovo možda zvuči ošto ali je neophodno da bi sprečilo manipulacije OR prema RNIDS koje su trenutno glavni problem u ICANN/gTLD sistemu.

Kao drugo i važnije. Naveo si primer OR koji prodaje uslugu i ima problema sa naplatom, pa bi sada da prevali taj problem na RNIDS. Šta to treba centralnom registru, pa zato i postoje OR da se ne bi RNIDS bavio takvim situacijama.

Ako neki OR ne može organizaciono i finansijski to da podrži možda ne treba da se "vata u kolo" već neka bude diler (resseler) nekom ovlašćenom registru koji može posao da obavlja na nivou.

Citat:
Ukoliko vec imate sistem za brisanje bez eksplicitne saglasnosti registranta, odnosno sistem koji bi stitio OR da se ne zaglavi (nakon 5 godina) sa 5.000 domena za koje mu niko ne placa - uputi me na tu proceduru :)


Kao što rekoh vrlo je jednostavna - uzmeš sve pare od OR unapred i odmah i on ne može da ima probleme za N godina - ili ih nema ili ih je već imao. :)
[ twiddle @ 28.09.2007. 20:08 ] @
@smilebg

Što se tiče plaćanja, stvar je zapravo vrlo jednostavna:

RNIDS će skinuti sa konta OR pare za registraciju domena čim primi od OR zahtev za registraciju domena. Ukoliko OR, recimo, ne želi da domen registruje korisniku pre nego što primi uplatu od njega, neka stavi njegov zahtev za registraciju u neki red i kada primi uplatu korisnika, onda neka pusti zahtev za registraciju.

Isto tako će, verovatno, funkcionisati oni OR koji ne budu mogli/hteli da primaju uplate karticama i procesiraju ih u realnom vremenu -- oni će primati od korisnika popunjen formular tj. zahtev za registraciju domena, i onda će čuvati taj zahtev dok ne prime uplatu; kada prime uplatu, poslaće zahtev za registraciju RNIDS-u i gotova stvar.
[ dankoj @ 29.09.2007. 08:58 ] @
O ceni nije doneta NIJEDNA odluka upravnog odbora. Softver za vođenje nacionalnog registra već postoji, ali se dorađuje za komunikaciju sa ovlašćenim registrima i nova pravila.
Odlučujem upravni odbor RNIDS koga bira Skupština RNIDS i koja usvaja ključne dokumente (pravilnike o kojima diskutujemo).
Učlanite se u skupštinu i učestvujte u odlučivanju.
[ dankoj @ 29.09.2007. 15:27 ] @
Iskreno, jedno je kako stvari funkcionisu u svetu, drugo je Srbija.

Mene plasi onaj period izmedju uplate domena i njegove aktuelne registracije. U zemlji u kojoj se bezgotovinsko placanje svodi na "peti primerak faksom" :-) moze da se dogodi da covek uplati domen OR-u, a da ovaj kaze "E, prijatelju, neko te je s oprostenjem ... i registrovao bas domen.rs koji si ti nama uplatio".

Zato mislim da bi OR ipak morao da ima opciju rezervacije domena (na 24-72 sata, recimo) i da kad dobije pare od korisnika aktivira domen. U tom trenutku bi RNIDS sa racuna OR-a skinuo sredstva. Ukoliko ne dobije pare od korisnika - rezervacija se u sistemu automatski ponistava, domen postaje slobodan, a RNIDS ne skida pare sa racuna OR-a.
[ dankoj @ 29.09.2007. 16:09 ] @
Citat:
Mozda sam prosta dusa, ali zar ne bi to trebalo definisati vec nekim statutom? Mislim, mozda je meni i tebi to najlogicnija stvar na svetu, ali smatarm da to treba da postoji i u pisanoj formi. Ne mora to biti obavezujuce, ali da bude kao mogucnost na papiru. U smislu: "RNIDS ce x puta godisnje praviti 'otvorenu' sednicu na kojoj ce se odlucivati o x i y i koja ce biti dostupna svim registrovanim clanovima. RNIDS je u obavezi da registre najksnije 30 dana pre sednice obavesti o planu i programi iste.

RNIDS je registrovan kao fond. Članovi fonda (originalni osnivači i oni koju su se naknadno pridružili) čine Skupštinu RNIDS i upravljaju centralnim registrom. Član fonda je lako postati - treba uplatiti članarinu i prihvatiti ciljeve fonda RNIDS. Skupština bira upravni odbor i donosi najvažnije odluke (npr pravilnike o kojima sada pričamo) i sastaje se redovno. Pravila fonda se nalaze na sajtu www.rnids.rs

Citat:
Mozda treba razmisliti o nekoj wait listi. Na primer: registrant zatrazi domen, medjutim nema dovoljno sredstava na racunu. Domen stoji negde u wait listi i onog trenutka kada se novac uplati da se domeni sa te liste, ukoliko su jos uvek slobodni registruju. Ne znam jesi li video ikada interface Tucows-a, ali ako imas priliku, pogledaj ga. Vrlo lep sistem.

Video. Ali ovde se ne radi o reselerima prema registru nego o ovlašćenim registrima prema centralnom TLD registru i normalno da su pravila za red veličine teža. Moje mišljenje je da treba skinuti sve komplikacije sa RNIDS i prepustiti tržištu da ih napravi.

Citat:
Mislim da ce trziste samo sebe da regulise. Uvek ce biti potrebe za 'samo' registracijom domena, bez pratecih usluga. Ako par 'glavnih' registara pak odluce da se nametnu da prodaju domene samo uz dodatne usluge, pojavice se vec treci, manji koji ce nuditi usluge i samo registracija, bez pratecih opcija.
VRLO BITNO!!! Nigde jos nije navedeno da je registrar u OBAVEZI da uz svaki registrovani domen, registruje i MINIMALNO jednu e-mail adresu pod tim domenom! Verujem da je ICANN pre jedno 2 godine ovo uveo kao VRLO strogu obavezu. Razmislite o ovome! ==

Tržište je dobro, ali tu prolazi samo ono za šta neko ima interes. Gradim neku zgradu, pa me proizvođači šalju da kupim kod "nekog od distributera", a ono taj proizvod skoro niko nema jer drže top 20%. Smatrali smo da korisnike domena treba da zaštitimo od takvih što donekle komplikuje
život registrima, ali moraju i oni da se pomuče.

Citat:
Ne slazem se sa ovim. Oke, RNIDS treba da vrsi povremene i ne najavljene provere. Ali, ajde da kazemo da je tvoj predlog na snazi: postoji li model troskova i procesa koje ce RNIDS da snosi za ove potrebe? Iskreno, verujem da ce to biti poprilicni troskovi, da jedna istanca cuva _sve_ podatke o registrovanim domenima. Daleko vece, nego ako se to podeli izmedju registara. I jos jednom, registar kao firma (ciji je cilj profit) ce ovaj proces vrlo verovatno daleko efikasnije raditi nego RNIDS. Barem je tako pokazalo iskustvo na drugim primerima u Holandiji, a verujem da ih i kod nas ima na pretek :)

Kao što reče i Sloba (izgleda lepše objasnio) model je da se registracija vrši odmah. RNIDS veruje OR-u da je proverio dokumentaciju, ali ipak mora da mu dostavi u roku 30 dana (moći će i u elektronskoj formi). Proveru validnosti pdoataka u bazi RNIDS će raditi metodama statističkog uzorkovanja.

Citat:
Slazem se za paralelu o (virtualnoj) imovini. Medjutim, opet iz prakse Holandskog NIC-a: registranti vrlo cesto zaborave na 'detalj' kao sto je domen. Tj, u selidbi ili promeni osobe koja se vodi kao administrativni kontakt, veoma cesto se zaboravi da treba promeniti i podatke domena. Ukoliko prilikom produzivanja ili preselenja domena registar ponovo proveri podatke, to daje 100% garanciju da ce domeni ostati nakon i duzeg vremena azurirani. Takodje, stvar koja se suvise lako previdi: sam registar koji je 'lenj' da azurira podatke. Cak i kad registrant redovno i uredno dostavi podatke registru, oni opet to ne proslede RNIDS-u. 4 godine sam radio na odeljenju registracija domena kod #1 ISP-a po broju registrovanih .nl domena i ovo se jednostavno pokazalo u praksi :)
Konkretan predlog: Iz iskustva, krajnje je jednostavno da se napravi mala skripta koja ce da poredi podatke u bazi registra sa whois podacima. Ovo bi recimo RNIDS mogao da ponudi kao jednu od alatki na svom sajtu za besplatan download... User friendly ;)

Videćemo kako će da ide, pa ćemo unapređivati. RNIDS može na svom sajtu da ponudi neke podatke i formulare za izmenu, ali smatram da ne bi trebalo da zaobilazi ovlašćene registre (i da im time konkuriše na neki način). U svakom slučaju optimizacije kada se pregrmi tranzicija.


Citat:
Jos nesto: takodje iz prakse se pokazalo (ne desava se cesto doduse), da registar posalje zahtev za pogresnim domenom. Naveli ste vec, da ce se greske u podacima o registrantu tolerisati u razumnoj meri (pogresno slovo ili jedan broj u telefonu). Ali, sa domenom su takve greske naravno nedopustive. Ukoliko je na primer domen istovremeno i ime firme koja ga registruje, ne dopustivo je da bude pravopisnih gresaka.
Trebalo bi osmisliti proceduru koja ce:
- ukoliko registar u roku od na primer 48 sati nakon sto je zahtev poslat, ustanovi gresku u domenu, da ima pravo da samo jednom, besplatnom izmeni domen. Naravno, to ne moze da bude da izmeni recimo:
mcdonalds.co.rs u burgerking.co.rs ali, da bude dopusteno da izmeni: mcsonalds.co.rs u mcdonalds.co.rs
...

Protiv sam da gradimo ovakve mehanizme. Sada je glavni problem sa .com domenima što su napraviliovakav mehanizam pa u roku od 5 dana možeš da vratiš pare i odustaneš od registracije. Tvoj predlog je puno dorađeniji, ali smatram da ne treba da krećemo takvom stazom.
Neka registruju na jednu godinu, pa posle neka produže registraciju za par dana. Ako pogreše greška nije baš skupa.

Danko
[ dankoj @ 29.09.2007. 16:26 ] @
Citat:
Iskreno, jedno je kako stvari funkcionisu u svetu, drugo je Srbija.
Mene plasi onaj period izmedju uplate domena i njegove aktuelne registracije. U zemlji u kojoj se bezgotovinsko placanje svodi na "peti primerak faksom" :-) moze da se dogodi da covek uplati domen OR-u, a da ovaj kaze "E, prijatelju, neko te je s oprostenjem ... i registrovao bas domen.rs koji si ti nama uplatio".
Zato mislim da bi OR ipak morao da ima opciju rezervacije domena (na 24-72 sata, recimo) i da kad dobije pare od korisnika aktivira domen. U tom trenutku bi RNIDS sa racuna OR-a skinuo sredstva. Ukoliko ne dobije pare od korisnika - rezervacija se u sistemu automatski ponistava, domen postaje slobodan, a RNIDS ne skida pare sa racuna OR-a.


Deluje mi po adresi koja se pojavljuje da nisi odavde. Plaćanje funkcioniše odlično, a koliko se sećam pre jedno 15 godina je SDK sistem stare Jugoslavije bio brži i ažurniji nego bankarski sistemi po Zapadnoj Evropi. Pomenuti peti primerak ima više veze sa našim mentalitetom i našom državom nego sa sistemom plaćanja. Ali nije to bitno.

Zec je u sledećem: Sistem ovlašćenih registara uvodi element tržišta u registraciju. Postoji opasnost da korisnik ode kod ovlašćenog registra u prodavnicu, tamo pile zapiše domen koji on hoće da registruje na papir i onda se registru svidi ime i on registruje takav domen na sebe (ili na neko treće lice) i na kraju kaže kupcu "zaje**aše te". Još gora varijanta kaže "nije radio server u RNIDS ili mi nisu evidentirali uplatu za tvoj domen".

Zbog toga RNIDS mora da strogo prati šta se dešava na tržištu i da nadzire ovlašćene registre. Ako dođe do ovakvih zlouptreba RNIDS će biti nemilosrdan.

Sa druge strane između OR i RNIDS je komunikacija automatizovana i postojaće kompletni logovi da se zna šta se desilo. Po mom mišljenju bitno je da se spreče zloupotrebe kod prirodnog monopola (kada bih mogli da ih sprečimo u državi) da tržište će da napegla one koji se takmiče u ravnopravnoj utakmici.

Na kraju kupac mora da vodi računa gde kupuje. Ni "Milka" nije kriva ako neki kiosk drži čokaladu na suncu, pa ona pobeli.
[ SmilieBG @ 29.09.2007. 22:15 ] @
@Gost: koliko sam ja razumeo, RNIDS ce pruziti tehnicku mogucnost OR-u da direktno i momentalno registruje domen.

Sto znaci, da ako kupac ode na sajt OR-a i isti nudi placanje karticom - domen je u roku od par sekundi registrovan.
Ili: ako odes licno kod OR-a, stavis pare na sto i sacekas minut potvrdu da ti je domen registrovan.

Opet, ako je OR 'djubre' i zajebete za domen, onda ce takav OR vremenom dobiti po losem glasu i samo trziste ce ga izbaciti iz igre...

Poz,
Sale
[ Tyler Durden @ 30.09.2007. 08:45 ] @
Kada će biti obznanjeni tehnički uslovi koje OR mora da zadovolji?
[ dankoj @ 30.09.2007. 09:08 ] @
Još se ne zna tačan rok.

Prvo skupština RNDIS mora da usvoji dokumente (o kojima raspravljamo).

Naravno, u međuvremenu se radi na informacionom sistemu RNIDS (ja ne znam tehničke detalje).

Danko
[ D.i M.e @ 01.10.2007. 18:20 ] @
Citat:
dankoj: Postoji opasnost da korisnik ode kod ovlašćenog registra u prodavnicu, tamo pile zapiše domen koji on hoće da registruje na papir i onda se registru svidi ime i on registruje takav domen na sebe (ili na neko treće lice) i na kraju kaže kupcu "zaje**aše te".


Baš zato sam ja pitao da li će da postoje registri koji će trenutno da registruju domene upotrebom kartica kao sredstva za plaćanje.
[ dankoj @ 01.10.2007. 18:58 ] @
Citat:
D.i M.e: Baš zato sam ja pitao da li će da postoje registri koji će trenutno da registruju domene upotrebom kartica kao sredstva za plaćanje.

Oće, ali moraš da budeš svestan da kod nas mali broj kartica radi na Internetu.
Koliko znam biće i registar gde ćeš moći da uđeš u prodavnicu pa završiš sve na licu mesta - izabereš, registruje ti se, platiš i ideš kući.
[ Predrag Supurovic @ 01.10.2007. 23:31 ] @
Kartice ce svakako kod nas jednog dana postati normalan nacin placanje preko interneta, ali trenutno smo od toga jos daleko, a cak i kada bude moguce lako registrovati domene akrticama, firme ce i dalje insistirati na racunima, i konvencinalnom nacinu placanja. Ono sto svakako ne moze da se desi, to je da bilo ko uslovljava nacin placanja. Prodavci su obavezni da prihvate svaki zakonom predvidjen nacin placanja.
[ McKracken @ 02.10.2007. 15:01 ] @
Citat:
Ono sto svakako ne moze da se desi, to je da bilo ko uslovljava nacin placanja.
Prodavci su obavezni da prihvate svaki zakonom predvidjen nacin placanja.


Zar ne bi bilo sjajno kad bi se informisao pre nego napises nesto?

(U prevodu: otidji i pokusaj da kupis nov automobil i platis u kesu. Ili na trafici da platis drzavnim obveznicama a u pekari da trasiras menicu)

[Ovu poruku je menjao McKracken dana 02.10.2007. u 16:19 GMT+1]
[ Predrag Supurovic @ 02.10.2007. 15:32 ] @
A ti bi mogao da citas napisano.
[ McKracken @ 02.10.2007. 15:40 ] @
Citat:
Prodavci su obavezni da prihvate svaki zakonom predvidjen nacin placanja.


Zakon ne predvidja nacine placanja vec definise listu legalnih nacina placanja koji su na raspolaganju.

U prevodu, mogu da ti uslovljavaju nacin placanja i to ima smisla.
[ dankoj @ 02.10.2007. 19:18 ] @
Citat:
Predrag Supurovic: Kartice ce svakako kod nas jednog dana postati normalan nacin placanje preko interneta, ali trenutno smo od toga jos daleko, a cak i kada bude moguce lako registrovati domene akrticama, firme ce i dalje insistirati na racunima, i konvencinalnom nacinu placanja. Ono sto svakako ne moze da se desi, to je da bilo ko uslovljava nacin placanja. Prodavci su obavezni da prihvate svaki zakonom predvidjen nacin placanja.


Citat:
McKracken: Zar ne bi bilo sjajno kad bi se informisao pre nego napises nesto?
(U prevodu: otidji i pokusaj da kupis nov automobil i platis u kesu. Ili na trafici da platis drzavnim obveznicama a u pekari da trasiras menicu)


Počeli smo da seckamo vodu za piliće, a vas dvojica se svađate bez razloga.

1) Kada kupiš nov auto svakako da možeš da platiš u gotovini. To je maloprodaja. Čak su mi dali i fiskalni račun.

2) Prodavci su obavezni da prihvate sve zakonom obavezne načine plaćanja, ali to se odnosi najviše na maloprodaju. Ako nemaš maloprodaju ne moraš da primaš gotovinu, čekove i kartice - možeš da radiš samo "preko računa".

Sve to nije bitno. Suština je da mi analiziramo slučaj gde firma smisli da kupi domen, pa traži predračun, pa onda im se izda predračun i dok oni plate domen može da da ode nekom trećem, pa onda firmi kupcu moraju da se vraćaju pare. To je programersko bavljenje graničnim slučajem.

U dosadašnjoj praksi se prodaju hiljade gTLD domena preko domaćih ISP i problemi su vrlo retki. Ako neko hoće domen, a stari je korisnik nema problema - registruje domen (većina sada još radi polu-ručno), ISP plati za dome, a kupac dobije fakturu pa nju plati ISP-u u roku. Ja sam primetio da se situacija izmenila od 1993. godine i da kupci sada regularno plaćaju svoje obaveze (a ovde pričamo o firmi i o vrlo malom iznosu - šta će firma da beži kod drugog web dizajnera ili pružaoca usluge što je zakinula 10-20€ za jedan domen).

Ako neko nije stari kupac ili samo kupuje domen ili nemamo povrenja u njega može da lepo plati avansno. Kada plati izabere domen, ako hoće da registruje neki koje je već zauzet lepo registruje sledeći i sve OK. Ako baš neće da registruje ništa raspoloživo onda može da odustane i vrate mu se pare, ali koliko je to često? Kupac treba da odustane od svog Internet prisustva zato što ime koje je on prvo smislio nije slobodno!? Inače avansni račun ne moraš da izdaš ako će i uplata i konačni račun da upadnu u isti PDV period (tumačenje poreske uprave iz prakse).

Sve će da bude lepše sa karticama, ali njih nema puno, a i samo jedna banka obezbeđuje Internet prodaju. Ja rekoh i očekujem da će da se pojave i prodavnice gde ćeš moći da na licu mesta izabereš domen i platiš ga. Ako je kupac firma to gotovinsko plaćanje može da knjiži kao trošak i još da odbije PDV (ako je PDV obveznik) jer jadni prodavac na zahtev mora da izda PDV račun u maloprodaji.

Za finale i dalje smatram da RNIDS ne treba da radi sa krajnjim korisnicma (ako bi radio cena bi trebalo da bude bar 5 puta veća nego cena ka ovlašćenih registrima), a i da neko u UO smatra da treba nema šanse da se to napravi u roku za pokretanje registra, pa će možda biti u nekoj daljoj budućnosti.

Takođe smatram da RNIDS kao centralni registar ne treba da pravi mehanizam rezervacije i to zato što komplikuje proceduru (i traži dodatni razvoj) i omogućava zloupotrebe stvarajući prostor za mahinacije kroz whois bazu i kod ovlašćenih registara.

Danko Jevtović
[ Noe @ 02.10.2007. 22:52 ] @
Citat:
dankoj: Počeli smo da seckamo vodu za piliće, a vas dvojica se svađate bez razloga.


U dosadašnjoj praksi se prodaju hiljade gTLD domena preko domaćih ISP i problemi su vrlo retki. Ako neko hoće domen, a stari je korisnik nema problema - registruje domen (većina sada još radi polu-ručno), ISP plati za dome, a kupac dobije fakturu pa nju plati ISP-u u roku. Ja sam primetio da se situacija izmenila od 1993. godine i da kupci sada regularno plaćaju svoje obaveze (a ovde pričamo o firmi i o vrlo malom iznosu - šta će firma da beži kod drugog web dizajnera ili pružaoca usluge što je zakinula 10-20€ za jedan domen).

Ako neko nije stari kupac ili samo kupuje domen ili nemamo povrenja u njega može da lepo plati avansno. Kada plati izabere domen, ako hoće da registruje neki koje je već zauzet lepo registruje sledeći i sve OK. Ako baš neće da registruje ništa raspoloživo onda može da odustane i vrate mu se pare, ali koliko je to često? Kupac treba da odustane od svog Internet prisustva zato što ime koje je on prvo smislio nije slobodno!? Inače avansni račun ne moraš da izdaš ako će i uplata i konačni račun da upadnu u isti PDV period (tumačenje poreske uprave iz prakse).

Danko Jevtović


Od reci do reci ono sto sam se bas spremao da napisem :)Citat:
dankoj:
Takođe smatram da RNIDS kao centralni registar ne treba da pravi mehanizam rezervacije i to zato što komplikuje proceduru (i traži dodatni razvoj) i omogućava zloupotrebe stvarajući prostor za mahinacije kroz whois bazu i kod ovlašćenih registara.


Nisam siguran da je to toliko komplikovano izvesti, a zloupotrebe su svakako moguce i to ne samo ove sa whois bazom vec i mogucnost da neko ( narocito u pocetno periodu ) naruci na hiljade domena a posle bira koje ce da plati a koje ne.
Sad zamislite situcaiju neko naruci 300 domena oni se rezervisu, ne izvrsi se placanje za njih isti se oslobode nakon 15 dana. POsle toga kao sto neko vec rece neka skripta pokupi sve te nazive pa ih ponovo rezervise i tako moze da ide stalno u krug - domen blokiran niko ne placa a nedostupan.
Nemogucnost rezervacije, vec direktnog registrovanja smanjuje taj pocetni pritisak kako na RNIDS tako i na OR-ove jer ce domene porucivati samo oni koji ce ih i platiti.
[ YUTRO.com @ 03.10.2007. 00:34 ] @
Mislim da sam dobro shvatio princip poslovanja u vezi registracije .rs domena, a to je da OR avansno uplaćuje RNIDS-u.
To znači da problem rezervacije domena ne postoji i ne dovodi se u pitanje tehničko funkcionisanje RNIDS-a već se dovodi u pitanje tržišno funkcionisanje samog OR-a.
Onog trenutka kada OR prosledi RNIDS-u zahtev, tog trenutka RNIDS "skida" sa računa OR-a i stvar je rešena.
E sada, kako će određeni OR da posluje i kakav će mu biti princip rada je stvar samog OR-a i od toga će zavisiti i njegov tržišni uspeh ili neuspeh.
Prosto mislim da taj deo priče treba prepustiti onima koji misle da se upuste u posao OR-a i ovu priču oko rezervacije domena "skinuti sa kičme" RNIDS-a.

Takođe, negde sam pročitao predlog da se domen registruje bez DNS-ova.
Apsolutno sam protiv toga. Mislim da to nigde na svetu ne postoji a i nebulozna je ideja predlagača. (Hajde da registrujem auto koji nemam.)
[ YUTRO.com @ 03.10.2007. 10:51 ] @
Citat:
Sad zamislite situcaiju neko naruci 300 domena oni se rezervisu, ne izvrsi se placanje za njih isti se oslobode nakon 15 dana. POsle toga kao sto neko vec rece neka skripta pokupi sve te nazive pa ih ponovo rezervise i tako moze da ide stalno u krug - domen blokiran niko ne placa a nedostupan.

Da ... o tome nisam ni razmisljao kada sam inicijalno predlozio rezervaciju.

Cak i da se uvede, recimo, ogranicenje da se jedan domen ne moze rezervisati vise od jednom mesecno moguce je i da zlonamerni registrant tih 300 domena "seta" od jednog do drugog OR-a u krug i drzi te domene beskonacno blokiranim.

Posto je batina iz raja izasla, najjednostavnije je da RNIDS svaku registraciju naplacuje OR-ima, a sto rece Danko - OR ce se snaci. Za poznate registrante uvek ce raditi na veresiju, nepoznatima ce traziti pare unapred ... moze da otvori saltere u svojim prostorijama ... a moze i da stampa kartice-grebalice i prodaje ih na kioscima kao 063/064 dopune ... u apoenima od 1, 5 i 10 domena. :-))))) Pa onda lepo kupis karticu, izgrebes, ukucas kod na sajtu OR i platio si domen. :-) Sve se moze kad se hoce, a verujem da ce i platne kartice biti rasirenije i da necemo morati da grebemo i saljemo peti primerak faksom ...