[ valeksic @ 24.09.2007. 16:22 ] @
Na osnovu člana 2. i člana 6. Statuta fonda Registar nacionalnog Internet domena Srbije, skupština Registra nacionalnog Internet domena Srbije donosi


OPŠTE USLOVE UGOVORA
o registraciji .rs domena

Verzija: 3.2 (od 23. septembra 2007.)

- nacrt za javnu raspravu -


Član 1.
Predmet opštih uslova

Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena (u daljem tekstu: opšti uslovi) uređuju postupak registracije i način korišćenja .rs domena, te međusobne odnose Registra nacionalnog Internet domena Srbije (u daljem tekstu: RNIDS), kao administratora centralnog registra .rs domena (u daljem tekstu: rsTLD registar) i krajnjih korisnika .rs domena (u daljem tekstu: registranata), koji domene registruju kod RNIDS, posredstvom ovlašćenih registara .rs domena (u daljem tekstu: ovlašćeni registri).


Član 2.
Definicije osnovnih pojmova

Internet je globalni komunikacioni sistem sačinjen od velikog broja međusobno povezanih autonomnih sistema (mreža), koji razmenjuju podatke koristeći zajednički skup komunikacionih protokola (TCP/IP).

IP broj je numerički identifikator, definisan u sklopu IP protokola, koji na jednoznačan način omogućava adresiranje uređaja povezanih na Internet.

Internet domen je tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili servisa na Internetu, povezujući ih u jedinstvenu administrativno-tehničku celinu. Domen se sastoji iz niza alfanumeričkih segmenata, razdvojenih tačkama, saglasnih Internet standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123 i standardima koji ih dopune ili zamene. Segment može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina segmenta ne sme biti kraća od dva (2), niti duža od šezdesettri (63) znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju. Segment ne sme da sadrži crticu na trećoj i četvrtoj poziciji.

Sistem Internet domena (Domain Name System, DNS) je bazni Internet servis, koji omogućava prevođenje Internet domena u IP brojeve i obrnuto.

rsTLD (rs Top-Level Domain) je domen najvišeg nivoa u okviru DNS sistema, namenjen za registraciju Internet domena za teritoriju Republike Srbije.

rsTLD registar je centralna baza podataka o domenima registrovanim u okviru rsTLD, kojom upravlja RNIDS.

WHOIS baza rsTLD registra je javno dostupna baza podataka o korisnicima domena registrovanih u okviru rsTLD registra.


Član 3.
Organizacija adresnih prostora rsTLD registra

Registracija domena u okviru rsTLD registra obavlja se u okviru sledećih adresnih prostora:

.rs – namenjen svim zainteresovanim licima;
.co.rs – namenjen privrednim subjektima;
.org.rs – namenjen ostalim registrovanim organizacijama;
.edu.rs – namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama;
.in.rs – namenjen fizičkim licima;
.ac.rs (delegiran) – namenjen visokoškolskim ustanovama;
.gov.rs (delegiran) – namenjen državnim institucijama.

RNIDS može naknadno omogućiti registraciju domena u okviru drugih slobodnih adresnih prostora (poddomena) rsTLD registra.

RNIDS može odlučiti da neki od adresnih prostora drugog nivoa delegira na upravljanje drugoj organizaciji ili instituciji. Uslovi i način registracije domena u okviru tako delegiranih adresnih prostora nisu regulisani ovim Opštim uslovima, već odgovarajućim pravilima organizacija ili institucija koje upravljaju delegiranim adresnim prostorima.

U svim adresnim prostorima rsTLD registra RNIDS ima pravo registracije i rezervacije domena za svoje interne potrebe, domene od posebnog značaja za državu i domene potrebne za obezbeđivanje stabilnog funkcionisanja Internet servisa.


Član 4.
Pojam registranta

Registrant je pravno ili fizičko lice, koje u skladu sa odredbama ovih opštih uslova, stiče pravo da registruje i koristi određeni domen u okviru rsTLD registra.

Registrant domena u okviru rsTLD registra može biti:

fizičko lice, srpski državljani, sa prebivalištem u Srbiji;
fizičko lice, srpski državljanin, koji nema prebivalište u Srbiji, samo preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin;
strano fizičko lice, ukoliko ima dozvolu za stalno nastanjenje u Srbiji ili preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin;
pravno lice, srpski državljanin, sa sedištem u Srbiji;
pravno lice, strani državljanin, koje nema sedište u Srbiji, preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin.


Član 5.
Pojam ovlašćenog registra

Ovlašćeni registar je pravno lice sa sedištem u Srbiji, koje poseduje ovlašćenje RNIDS za obavljanje poslova registracije domena u okviru rsTLD registra, u ime registranata, a za svoj račun.

Poslovi registracije domena podrazumevaju: registraciju novih domena, ažuriranje podataka o postojećim domenima, obnavljanje registracije postojećih domena, prenos domena između ovlašćenih registara, promenu registranta (korisnika) domena i brisanje domena.

Rad ovlašćenih registara bliže je regulisan Opštim uslovima ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena i ostalim relevantnim opštim aktima RNIDS.


Član 6.
Podnošenje zahteva za registraciju domena

RNIDS registruje domen po ispravno podnetom zahtevu za registraciju, koji registrant podnosi RNDIS-u posredstvom ovlašćenog registra.

Registrant može da registruje jedan ili više domena u okviru rsTLD registra i za svaki podnosi poseban zahtev.

Podnošenjem zahteva za registraciju, registrant potvrđuje da prihvata ove Opšte uslove ugovora o registraciji .rs domena i da je u potpunosti saglasan sa njima.


Član 7.
Podaci o registraciji

Registrant je, prilikom podnošenja zahteva za registraciju, dužan da pruži istinite, ispravne i potpune podatke o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu, kao i podatke o primarnom i sekundarnom DNS serveru za domen.

DNS serveri moraju da budu aktivni najkasnije do trenutka prosleđivanja zahteva za registraciju domena RNIDS-u od strane ovlašćenog registra.

Registrant je dužan da, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, dostavi RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra, dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove iz člana 4. ovih opštih uslova.

Ukoliko dođe do promene nekog od podataka koji se podnose uz zahtev za registraciju domena, registrant je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promene, podnese RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra, zahtev za ažuriranje odgovarajućeg zapisa u WHOIS bazi rsTLD registra.


Član 8.
Izjava o dobrim namerama i odgovornost registranta

Podnošenjem zahteva za registraciju domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem ovih opštih uslova, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da, prema svom najboljem znanju i svom iskrenom uverenju, registracija traženog domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo, te da su svi podaci navedeni u zahtevu za registraciju domena istiniti i potpuni. Registrant, takođe, izjavljuje da domen ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da domen neće svesno koristiti protivno ovim načelima.

Registrant snosi isključivu odgovornost za svu štetu koja nastane RNIDS-u ili trećim licima usled davanja netačnih podataka prilikom registracije, kao i usled neovlašćenog ili protivpravnog korišćenja registrovanog domena.


Član 9.
Registracija i aktiviranje domena

RNIDS vrši registraciju domena prema pravu prvenstva.

Registrant ima pravo prvenstva na domen čiju registraciju traži, od trenutka kada RNIDS evidentira prijem njegovog zahteva, o čemu izdaje potvrdu.

Domen je registrovan kada RNIDS izvrši upis domena u WHOIS bazu rsTLD registra.

WHOIS baza rsTLD registra sadrži najmanje sledeće podatke o svakom registrovanom domenu:

naziv domena;
osnovne podatke o registrantu;
ostale kontakt podatke (kao što su administrativni, tehnički i ostali kontakti);
podatke o DNS serverima za domen;
datum i vreme registracije domena;
datum i vreme isticanja domena;
podatak o ovlašćenom registru koji je nadležan za domen.

RNIDS je dužan da domen aktivira najkasnije u roku od dvadeset četiri časa od trenutka njegove registracije.

Domen je aktivan kada RNIDS izvrši upis podataka iz WHOIS baze u DNS tabelu rsTLD registra i učini tabelu aktivnom na primarnom DNS serveru.


Član 10.
Dostupnost podataka o registrovanim domenima

RNIDS će putem WHOIS servisa činiti javno dostupnim najmanje sledeće podatke o svakom domenu registrovanom u okviru rsTLD registra:

Ukoliko je registrant pravno lice: naziv, sedište, matični broj i telefon;
Ukoliko je registrant fizičko lice: ime i prezime.

RNIDS je dužan da na obrazloženi zahtev u pisanoj formi, svakom zainteresovanom licu, u roku od tri dana od dana prijema zahteva, dostavi sledeće podatke o domenu:

Ukoliko je registrant pravno lice: naziv, matični broj, PIB, adresu sedišta, administrativni kontakt i podatak o ovlašćenom registru nadležnom za domen;
Ukoliko je registrant fizičko lice: ime i prezime, adresu prebivališta, administrativni kontakt i podatak o ovlašćenom registru nadležnom za domen.


Član 11.
Trajanje registracije domena

Domen se registruje na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost obnavljanja registracije.

Inicijalna registracija i obnavljanje registracije domena vrše se isključivo na cele godine.


Član 12.
Obnova registracije domena

Obnovu registracije domena inicira registrant, slanjem odgovarajućeg zahteva RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra, pre isteka roka registracije ili, najkasnije, u roku od 30 dana od dana isteka registracije (naknadni rok za obnovu domena).

Istekom roka registracije, RNIDS vrši deaktiviranje domena.

Istekom naknadnog roka, prestaje registracija domena.

Ako registrant izvrši obnovu registracije u naknadnom roku, početak obnove registracije biće prvi naredni dan po isteku roka prethodne registracije.

RNIDS ne može da odbije blagovremeno podnet zahtev za obnovu registracije domena.


Član 13.
Prenos domena između ovlašćenih registara

Ovlašćeni registar mora registrantu da omogući pravo izbora drugog ovlašćenog registra (novi ovlašćeni registar) za domene koje je registrant registrovao ili obnovio.

Ovlašćeni registar mora da sarađuje sa registrantom, novim ovlašćenim registrom i RNIDS u procesu prenosa domena.


Član 14.
Plaćanje usluga registracije domena

Za registraciju novih domena, obnovu registracije postojećih, te ostale poslove registracije domena definisane članom 5. ovih opštih uslova, plaća se odgovarajuća naknada.

Ovlašćeni registar plaća RNIDS-u naknadu za poslove registracije domena u trenutku podnošenja odgovarajućih zahteva RNIDS-u, a u skladu sa Opštim uslovima ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena.

Registrant plaća ovlašćenom registru naknadu za poslove registracije domena u trenutku podnošenja odgovarajućih zahteva ovlašćenom registru, a u skladu sa ugovorom koji sklopi sa njim.


Član 15.
Promena registranta domena

RNIDS vrši prenos prava na korišćenje domena sa trenutnog na novog registranta (u daljem tekstu: prenos prava) na osnovu posebnog zahteva, koji trenutni registrant podnosi RNIDS-u posredstvom ovlašćenog registra.

Trenutni registrant, uz zahtev za prenos prava, podnosi ovlašćenom registru overenu izjavu, kojom potvrđuje svoju saglasnost za prenos prava na novog registranta i ovlašćuje RNIDS da obavi prenos.

RNIDS će obaviti prenos prava tek pošto od ovlašćenog registra primi original izjave.

Prenosom prava prestaje registracija domena prethodnog registranta i zasniva se registracija novog registranta, trenutkom upisa promene u WHOIS bazi rsTLD registra.


Član 16.
Rešavanje sporova oko .rs domena

RNIDS nije nadležan da rešava sporove povodom registrovanih .rs domena, već upućuje strane da sporove rešavaju pred stalnom arbitražom pri RNIDS, u skladu sa Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .rs domena.

Podnošenjem zahteva za registraciju domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem ovih opštih uslova, registrant daje svoju izričitu saglasnost za učešće u arbitražnom postupku, ukoliko treća strana podnese tužbu protiv njega u skladu sa Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .rs domena. Registrant takođe, izjavljuje da će prihvatiti konačnu odluku arbitraže pri RNIDS, te da će se uzdržati od vođenja sudskog spora po bilo kom osnovu protiv RNIDS, članova arbitražnog veća i lica povezanih sa njima, povodom odluke veća donetoj po tužbi, osim ukoliko tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom.


Član 17.
Suspenzija domena

RNIDS će suspendovati domen ako se njegovom registracijom izaziva, podstiče ili raspiruje nacionalna, rasna, verska ili druga neravnopravnost, mržnja ili netrpeljivost.

RNIDS je dužan da u slučaju iz stava (1) ovog člana, odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od trenutka suspenzije, obavesti registranta o tome, uz pouku da se za zaštitu svojih prava obrati sudu.


Član 18.
Prestanak registracije domena

Registracija domena može prestati ukoliko:

RNIDS utvrdi da je registrant u zahtevu za registraciju domena naveo lažne, neispravne ili nepotpune bitne podatke o sebi, ili nije blagovremeno prijavio promenu bitnih podatka, osim ako su neispravni ili nepotpuni podaci posledica očigledne greške;
nije moguće utvrditi identitet registranta na osnovu registracionih podataka, odnosno ako registrant u roku predviđenom članom 7, stav (3) ne dostavi potrebnu dokumentaciju o svom identitetu;
nije moguće uspostaviti kontakt sa registrantom, odnosno administrativnim kontaktom za domen, iz najmanje tri pokušaja, ili ako registrant, napuštajući svoje prebivalište tj. sedište u Srbiji, ne navede za administrativni kontakt lice koje ima prebivalište tj. sedište u Srbiji;
registrant, posredstvom ovlašćenog registra, podnese zahtev za brisanje domena i overenu izjavu o saglasnosti za brisanje, trenutkom prijema izjave od strane RNIDS;
registrant, posredstvom ovlašćenog registra, ne obnovi registraciju domena do isteka naknadnog roka iz člana 12;
RNIDS izvrši prenos prava na korišćenje domena saglasno članu 15, u trenutku prenosa prava;
arbitraža pri RNIDS svojom odlukom naloži brisanje domena ili promenu registranta, danom utvrđenim tom odlukom;
nadležni sud svojom odlukom naloži brisanje domena ili promenu registranta, danom utvrđenim tom odlukom;
registrant prestane da postoji bez pravnog naslednika.

Registrant, odnosno ovlašćeni registar, nema pravo na puni ili delimični povraćaj naknade troškova inicijalne registracije ili obnove registracije domena u slučaju prestanka registracije po bilo kom osnovu iz stava (1) ovog člana.

Nakon prestanka registracije domena, po bilo kom osnovu iz stava (1) ovog člana, domen će postati raspoloživ za slobodnu registraciju u roku od 30 dana od dana prestanka registracije.


Član 19.
Izmene i dopune opštih uslova

RNIDS zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih opštih uslova, pri čemu je dužan da o tim izmenama na pogodan način obavesti registrante i ovlašćene registre, najmanje 15 dana pre stupanja izmena na snagu.


Član 20.
Jezik, rešavanje sporova i merodavno pravo

Ovi opšti uslovi sačinjeni su na srpskom jeziku. Ukoliko je tekst opštih uslova dostupan na nekom drugom jeziku, merodavna će biti verzija na srpskom jeziku.

RNIDS i registrant će sve eventualne sporove nastojati da reše pregovorima i mirnim putem. Ukoliko rešenje spora nije moguće postići pregovorima, nadležan će biti sud u Beogradu, a merodavno pravo će biti pravo koje važi u Republici Srbiji.


Član 21.
Stupanje na snagu i početak primene opštih uslova

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane skupštine RNIDS, a primenjivaće se od početka registracije domena u okviru rsTLD registra.


* * *


Dokument u pdf formatu možete preuzeti sa: http://www.rnids.yu/include/data/list0016.pdf

[ D.i M.e @ 24.09.2007. 22:27 ] @
Citat:
valeksic: Segment ne sme da sadrži crticu na trećoj i četvrtoj poziciji.
Registracija domena u okviru rsTLD registra obavlja se u okviru sledećih adresnih prostora:

.rs – namenjen svim zainteresovanim licima;
.co.rs – namenjen privrednim subjektima;
.org.rs – namenjen ostalim registrovanim organizacijama;
.edu.rs – namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama;
.in.rs – namenjen fizičkim licima;
.ac.rs (delegiran) – namenjen visokoškolskim ustanovama;
.gov.rs (delegiran) – namenjen državnim institucijama.


Da li je ovo standard za međunarodne komercijalne domene, nisam nešto siguran da jeste? Ako jeste, molio bih referencu u obliku veze ka stranici sa takvim podatkom.

Citat:
valeksic: Segment ne sme da sadrži crticu na trećoj i četvrtoj poziciji.
Registracija domena u okviru rsTLD registra obavlja se u okviru sledećih adresnih prostora:

.rs – namenjen svim zainteresovanim licima;
.co.rs – namenjen privrednim subjektima;
.org.rs – namenjen ostalim registrovanim organizacijama;
.edu.rs – namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama;
.in.rs – namenjen fizičkim licima;
.ac.rs (delegiran) – namenjen visokoškolskim ustanovama;
.gov.rs (delegiran) – namenjen državnim institucijama.


I sad .co.rs i .org.rs ne mogu registrovati fizička lica? Ne vidim definiciju „privrednih subjekata“ i „ostalih registrovanih organizacija“? Za .edu.rs koje su to „organizacije“?

Citat:
valeksic: strano fizičko lice, ukoliko ima dozvolu za stalno nastanjenje u Srbiji ili preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin;


Da li ovo znači da svako strano fizičko lice može registrovati domen?

Citat:
valeksic: pravno lice, srpski državljanin, sa sedištem u Srbiji;
pravno lice, strani državljanin, koje nema sedište u Srbiji, preko zastupnika (administrativnog kontakta) koji ima prebivalište, odnosno sedište, u Srbiji i koji je srpski državljanin.


Kako pravno lice može da ima državljanstvo? To se drugačije kaže.

Citat:
valeksic:
Član 6.
Podnošenje zahteva za registraciju domena

RNIDS registruje domen po ispravno podnetom zahtevu za registraciju, koji registrant podnosi RNDIS-u posredstvom ovlašćenog registra.

Registrant može da registruje jedan ili više domena u okviru rsTLD registra i za svaki podnosi poseban zahtev.

Podnošenjem zahteva za registraciju, registrant potvrđuje da prihvata ove Opšte uslove ugovora o registraciji .rs domena i da je u potpunosti saglasan sa njima.

...


Član 9.
Registracija i aktiviranje domena

RNIDS vrši registraciju domena prema pravu prvenstva.

Registrant ima pravo prvenstva na domen čiju registraciju traži, od trenutka kada RNIDS evidentira prijem njegovog zahteva, o čemu izdaje potvrdu.

Domen je registrovan kada RNIDS izvrši upis domena u WHOIS bazu rsTLD registra.

WHOIS baza rsTLD registra sadrži najmanje sledeće podatke o svakom registrovanom domenu:

naziv domena;
osnovne podatke o registrantu;
ostale kontakt podatke (kao što su administrativni, tehnički i ostali kontakti);
podatke o DNS serverima za domen;
datum i vreme registracije domena;
datum i vreme isticanja domena;
podatak o ovlašćenom registru koji je nadležan za domen.

RNIDS je dužan da domen aktivira najkasnije u roku od dvadeset četiri časa od trenutka njegove registracije.

Domen je aktivan kada RNIDS izvrši upis podataka iz WHOIS baze u DNS tabelu rsTLD registra i učini tabelu aktivnom na primarnom DNS serveru.


Nije navedeno u kom obliku se podnosi zahtev, da li samo u elektronskom ili i u pismenom. Ako podnese registru u elektronskom obliku, kakvu potvrdu dobija da je zahtev primljen? Kako će se utvrditi ko je prvi ako više registra podnese istovremeno zahtev ili je jednom registru podneto više zahteva istovremeno (pod istovremeno podrazumevam da je to u toku perioda između dva podnošenja zahteva od strane registra RNIDSu, pošto ne znamo da li se to vrši automatski, elektronski, ručno, pismeno...)?
Čemu registri ako RNIDS opet obavlja ceo posao?

Citat:
valeksic: Član 16.
Rešavanje sporova oko .rs domena

RNIDS nije nadležan da rešava sporove povodom registrovanih .rs domena, već upućuje strane da sporove rešavaju pred stalnom arbitražom pri RNIDS, u skladu sa Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .rs domena.

Podnošenjem zahteva za registraciju domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem ovih opštih uslova, registrant daje svoju izričitu saglasnost za učešće u arbitražnom postupku, ukoliko treća strana podnese tužbu protiv njega u skladu sa Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .rs domena. Registrant takođe, izjavljuje da će prihvatiti konačnu odluku arbitraže pri RNIDS, te da će se uzdržati od vođenja sudskog spora po bilo kom osnovu protiv RNIDS, članova arbitražnog veća i lica povezanih sa njima, povodom odluke veća donetoj po tužbi, osim ukoliko tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom.


E, ovo je neverovatno! Znači RNIDS je bog i iznad njega niko ne postoji za rešavanje sporova? Pa .rs domen nije njegovo privatno vlasništvo pa da se ne može obratiti sudu!

Citat:
valeksic: Član 18.
Prestanak registracije domena

Registracija domena može prestati ukoliko:

...

nije moguće uspostaviti kontakt sa registrantom, odnosno administrativnim kontaktom za domen, iz najmanje tri pokušaja, ili ako registrant, napuštajući svoje prebivalište tj. sedište u Srbiji, ne navede za administrativni kontakt lice koje ima prebivalište tj. sedište u Srbiji;


Iz kojih razloga bi se uspostavljao kontakt sa registrantom? Ovako može iz bilo kog razloga.
[ twiddle @ 25.09.2007. 01:15 ] @
@dime

Podela adresnog prostora: RNIDS, kao i svaki drugi ccTLD registar, ima slobodu da ga prilagodi lokalnim uslovima i potrebama. U našem slučaju, ovakva podela adresnog prostora nastala je kao posledica istorijskih razloga i ne vidim ništa sporno u tome.

Pravo na registraciju domena: Za sada je ideja da domene u okviru svih pobrojanih adresnih prostora mogu da registruju sve grupe korisnika pobrojane u članu 4. Pa šta ko proceni da mu više odgovara. Dakle, barem za sada, u tom članu ne piše da je registracija u bilo kom adresnom prostoru OGRANIČENA, već lepo piše čemu je adresni prostor generalno NAMENJEN. Ukoliko se eventualno u budućnosti odluči da se registracija ipak ograniči samo na privredne subjekte, barem nije nikakav problem definisati "privredne subjekte" ili "obrazovne institucije".

Strana fizička lica: Naravno da ne. Pročitaj molim te još jednom tekst tog člana -- lepo piše da strano fizičko lice može registrovati .rs domen ukoliko ima dozvolu za stalni boravak u Srbiji ili ukoliko navede administrativni kontakt koji je građanin Srbije. Dakle, može da ga registruje recimo direktor US Steel Serbia ili recimo, potomci Srba iz Čikaga, rođeni Ameri, koji u zahtevu kao administrativni kontakt navedu nekog od rodbine iz Srbije. :-)

Terminologija u vezi sa državljanstvom: Ti si sigurno pravnik?

Podnošenje zahteva: Da pojasnim malo taj proces -- kako ćeš ti podnositi zahtev svom ovlašćenom registru RNIDS ne zanima (da li ćeš usmeno da im diktiraš preko telefona, da li ćeš da im šalješ fax, da li ćeš ručno da popuniš formular u njihovim kancelarijama, da li ćeš koristiti njihov Web sajt itd). Ono što je definitivno izvesno jeste da će ovlašćeni registri koristiti automatizovan sistem za registraciju domena RNIDS, koji će primati isključivo elektronske poruke (u XML formatu ako te već zanima). Dakle, OR će tvoj zahtev obraditi u formu koju može da primi sistem za registraciju u RNIDS i poslaće ga njemu u tvoje ime. RNIDS će, čim primi zahtev, poslati nazad ovlašćenom registru (takođe u XML formatu) potvrdu prijema i email na tvoju email adresu. Ako podneseš zahtev na tri različita mesta tj. preko tri OR, RNIDS će prihvatiti samo onaj koji prvi pristigne, a ostale će da odbije.

Mogućnost tužbe protiv RNIDS: opet nisi pažljivo čitao tekst -- tamo piše da ćeš se uzdržati od tuženja RNIDS ili arbitražnog veća *zbog arbitražne odluke*, OSIM UKOLIKO "tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom". Ako postoji neki spor i ako se složimo da ga reši arbitraža, nema smisla posle toga tužiti arbitre SAMO ZATO što ti se eventualno ne svidi njihova odluka, jer si na početku pristao da oni reše taj spor. Naravno, OSIM UKOLIKO "tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom". Što se tiče mogućnosti pokretanja sudskog spora umesto arbitraže, pogledaj takođe i Pravilnik o arbitraži.

Uspostavljanje kontakta sa registrantom: naravno da može da bude bilo koji razlog. Recimo, RNIDS je izabrao baš tvoj domen na slučajnom uzorku za proveru da li je registrovan u skladu sa odredbom člana 4, ili recimo sud zatraži da uspostavi kontakt sa tobom kao vlasnikom domena zbog bilo kod razloga, ili neko sa tvog domena počne da pravi džumbus po Internetu i neki ISP zatraži da RNIDS uspostavi kontakt sa tobom, itd, itd, itd. Dakle, postoji veliki broj razloga zašto bi RNIDS imao potrebu da uspostavi kontakt sa tobom.

Pozdrav,
Sloba
[ Tyler Durden @ 25.09.2007. 07:25 ] @
Citat:
Član 15.
Promena registranta domena

RNIDS vrši prenos prava na korišćenje domena sa trenutnog na novog registranta (u daljem tekstu: prenos prava) na osnovu posebnog zahteva, koji trenutni registrant podnosi RNIDS-u posredstvom ovlašćenog registra.

Trenutni registrant, uz zahtev za prenos prava, podnosi ovlašćenom registru overenu izjavu, kojom potvrđuje svoju saglasnost za prenos prava na novog registranta i ovlašćuje RNIDS da obavi prenos.

RNIDS će obaviti prenos prava tek pošto od ovlašćenog registra primi original izjave.

Prenosom prava prestaje registracija domena prethodnog registranta i zasniva se registracija novog registranta, trenutkom upisa promene u WHOIS bazi rsTLD registra.


Nisam siguran šta pod ovim podrazumijevate, ali ako mislite baš na orginal :) zar to nije malo nepraktično? To znači da će neko iz ovlaštenog registranta morati da dolazi kod vas i donosi vam orginale?
[ Tyler Durden @ 25.09.2007. 10:33 ] @
Što se tiče registracije domena za lica koja nisu državljani Srbije, u Opštim uslovima ugovora o radu ovlašćenih registara .rs domena, Član 13. stav (3) se kaže da "Ako ovlašćeni registar nije registrant domena, on može biti naveden kao administrativni ili tehnički kontakt samo uz saglasnost registranta." Tako da strancu nije potrebno da traži rođaka iz Srbije, već samo da odobri registru da bude administrativni kontakt.
[ twiddle @ 25.09.2007. 11:10 ] @
@tyler
Promena vlasništva domena: radi se o stvari koja nije nešto što se događa baš tako često i predstavlja dosta pipavu stvar. Zato je predviđena procedura koja treba da omogući da onaj koji prenosi domen zaista to želi da uradi. Dostavljanje originala može da bude i poštom, a RNIDS će verovatno i na druge načine (telefonom) proveravati promene vlasništva, sve dok obim posla to bude dozvoljavao. Kada/ako broj prenosa prevaziđe mogućnost provera, cela procedura biće razmotrena ponovo i eventualno modifikovana. Takođe, voleo bih da čujem ako eventualno imaš neki predlog za unapređenje tog teksta.

@gost
OR kao administrativni kontakt: To u suštini jeste tačno, ali na taj način OR preuzima na sebe veliku odgovornost za upotrebu takvih domena i rizikuje da ekspresno izgubi ovlašćenje za rad ukoliko preko tog mehanizma vrši zloupotrebe. Isto važi i za svakog drugog ko odluči da se upusti u izigravanje "proxy-ja" za strance koji su zainteresovani za "abusive registrations" u okviru .rs domena. RNIDS će pažljivo kontrolisati rad ovlašćenih registara i analizirati primedbe korisnika. Ukoliko se utvrdi da neki od OR zloupotrebljava sistem, koji je postavljen liberalno kako bi pre svega građanima Srbije omogućio lakšu i bržu registraciju domena, onda će takvom OR biti trajno zabranjen rad. Slično se tokom poslednjih godinu dana desilo jednom američkom i jednom kineskom registru .eu domena, koji su se bavili sličnim malverzacijama. Ako imaš neki predlog o tome kako da se našoj dijaspori i strancima upućenim na Srbiju omogući otvaranje domena, uz sprečavanje zloupotreba, voleo bih da ga čujem.

Pozdrav,
Sloba
[ twiddle @ 25.09.2007. 11:55 ] @
Zaista ne vidim razlog zašto bilo koji stranac ne bi imao mogućnost da preko OR registruje domen .rs ako pruži istinite, ispravne i potpune podatke o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu. Pre će naš domaći Srbin da nešto "krivinari" nego stranac. Osim toga, ne verujem da će za .rs da bude tolika pomama kao za .eu domen. I kako ćete da proverite verodostojnost podataka o fizičkom licu, preko matičnog broja možda?
[ Slobodan Miskovic @ 25.09.2007. 11:58 ] @
Nema potrebe da se nesto detaljno pregleda, za tacnos podataka je odgovoran podnosilac zahteva, u slucaju spora sa nekim drugim licem lako ce se utvrditi da li je neko na legalan nacin vlasnik domena ili nije...
[ twiddle @ 25.09.2007. 12:06 ] @
@gost

.rs je domen Srbije na Internetu i pre svega je namenjen građanima i firmama iz Srbije i drugima koji su na neki način u vezi sa njima. Dakle, .rs nije generički domen kao com/net/org i zbog toga se prilikom registracije favorizuju "naši". Što se tiče provere, skenirana slika pasoša ili lične karte će biti dovoljan dokaz i verovaćemo ti na reč. Ukoliko se eventualno kasnije ispostavi da si lagao, davao lažne podatke, itd. prekršio si ugovor o registraciji i ode domen. :-)
[ twiddle @ 25.09.2007. 12:19 ] @
Kako mislite da privučemo strane kompanije na primer, koje su zainteresovane za naše tržište? Prvo što će hteti je domen za ovo tržište, i tu ćemo im odmah podmetnuti nogu, jer moraju da imaju tetku u nekom srpskom selu!
[ Slobodan Miskovic @ 25.09.2007. 12:30 ] @
Pedja mislim da nema razloga da se brines za strane firme. Nisu imale problema do sada nece ni od sada.
[ twiddle @ 25.09.2007. 12:30 ] @
@gost

Ništa lakše -- ako strane kompanije hoće da dođu, sigurno glavna motivacija nije to što će moći da dobiju .rs domen. Dakle, otvoriće poslovno predstavništvo ovde ili uspostaviti drugi oblik lokalnog prisustva i onda na ime tog predstavnika registrovati .rs domen. Dakle, srpska tetka nije requirement.

[ D.i M.e @ 25.09.2007. 19:47 ] @
Citat:
twiddle: @dime

Strana fizička lica: Naravno da ne. Pročitaj molim te još jednom tekst tog člana -- lepo piše da strano fizičko lice može registrovati .rs domen ukoliko ima dozvolu za stalni boravak u Srbiji ili ukoliko navede administrativni kontakt koji je građanin Srbije. Dakle, može da ga registruje recimo direktor US Steel Serbia ili recimo, potomci Srba iz Čikaga, rođeni Ameri, koji u zahtevu kao administrativni kontakt navedu nekog od rodbine iz Srbije. :-)


Niasm se lepo izrazio: svako strano fizičko lice koje ima administrativni kontakt u Srbiji može da dobije domen?

Citat:
twiddle:
Podnošenje zahteva: Da pojasnim malo taj proces -- kako ćeš ti podnositi zahtev svom ovlašćenom registru RNIDS ne zanima (da li ćeš usmeno da im diktiraš preko telefona, da li ćeš da im šalješ fax, da li ćeš ručno da popuniš formular u njihovim kancelarijama, da li ćeš koristiti njihov Web sajt itd). Ono što je definitivno izvesno jeste da će ovlašćeni registri koristiti automatizovan sistem za registraciju domena RNIDS, koji će primati isključivo elektronske poruke (u XML formatu ako te već zanima). Dakle, OR će tvoj zahtev obraditi u formu koju može da primi sistem za registraciju u RNIDS i poslaće ga njemu u tvoje ime. RNIDS će, čim primi zahtev, poslati nazad ovlašćenom registru (takođe u XML formatu) potvrdu prijema i email na tvoju email adresu. Ako podneseš zahtev na tri različita mesta tj. preko tri OR, RNIDS će prihvatiti samo onaj koji prvi pristigne, a ostale će da odbije.


Da zamislimo sledeću situaciju: ja odem na sajt registra, izvršim prijavu za domen, registar pošalje poruku RNIDSu, on mu odgovori i domen je registrovan. Da li bi ovo moglo da se izvrši trenutno (kao pri registraciji međunarodnih domena)?

Citat:
twiddle: Mogućnost tužbe protiv RNIDS: opet nisi pažljivo čitao tekst -- tamo piše da ćeš se uzdržati od tuženja RNIDS ili arbitražnog veća *zbog arbitražne odluke*, OSIM UKOLIKO "tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom". Ako postoji neki spor i ako se složimo da ga reši arbitraža, nema smisla posle toga tužiti arbitre SAMO ZATO što ti se eventualno ne svidi njihova odluka, jer si na početku pristao da oni reše taj spor. Naravno, OSIM UKOLIKO "tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava registranta, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom". Što se tiče mogućnosti pokretanja sudskog spora umesto arbitraže, pogledaj takođe i Pravilnik o arbitraži.


Moguće je direktno podneti tužbu sudu? Pročitao sam ovaj deo za povredu prava itd, ali koji bi onda drugi razlog bio da neko ide na sud osim ako zna da je oštećen, niko se sa tim ne zezao da izgubi pa da plaća troškove sudu?

Citat:
twiddle: Uspostavljanje kontakta sa registrantom: naravno da može da bude bilo koji razlog. Recimo, RNIDS je izabrao baš tvoj domen na slučajnom uzorku za proveru da li je registrovan u skladu sa odredbom člana 4, ili recimo sud zatraži da uspostavi kontakt sa tobom kao vlasnikom domena zbog bilo kod razloga, ili neko sa tvog domena počne da pravi džumbus po Internetu i neki ISP zatraži da RNIDS uspostavi kontakt sa tobom, itd, itd, itd. Dakle, postoji veliki broj razloga zašto bi RNIDS imao potrebu da uspostavi kontakt sa tobom.


Hteo sam da kažem da bi ovako moglo da dođe do zloupotreba: RNIDS pokuša da kontaktira registranta, ne nađe ga, oduzme mu domen i posle kaže: „nismo uspeli da ga kontaktiramo“. A što bi registrant morao stalno da bude dostupan RNIDSu, on može da otputuje negde, ode da živi u inostranstvo ili bilo šta drugo. Naravno, sve ovo pod pretpostavkom da on nije pravio neki prekršaj korišćenjem domena. Zato mislim da bi trebalo definisati koji su to razlozi.

Citat:
Zaista ne vidim razlog zašto bilo koji stranac ne bi imao mogućnost da preko OR registruje domen .rs ako pruži istinite, ispravne i potpune podatke o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu. Pre će naš domaći Srbin da nešto "krivinari" nego stranac. Osim toga, ne verujem da će za .rs da bude tolika pomama kao za .eu domen. I kako ćete da proverite verodostojnost podataka o fizičkom licu, preko matičnog broja možda?


Zašto bismo davali da svako može da registruje domen pa da kupuje bulk domene za blackhat SEO, spam i slične malverzacije? Oni bi to jedva dočekali jer bi postojali milioni slobodnih domena sa dobrim imenima.
[ D.i M.e @ 26.09.2007. 12:22 ] @
Citat:
Podnošenjem zahteva za registraciju domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem ovih opštih uslova, registrant posebno izjavljuje i tvrdi da, prema svom najboljem znanju i svom iskrenom uverenju, registracija traženog domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine

Znaci li to prakticno da ce RNIDS prihvatati sva moguca imena, a brisati ih samo ako se arbitrazom ili sudskom presudom tako odluci? U jednoj od tema nize bilo je i ovakvo pitanje:
Citat:
A koji bi to tačno bio razlog zašto google.rs ne može da se registruje? (ako zanemarimo činjenicu da već postoji google.co.yu)

pa se pitam: da li bi RNIDS ipak trebalo da bude malcice proaktivniji i pretrazi WIPO bazu zasticenih robnih marki i zigova, dostupnu na:

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp

ili bi trebalo da prihvati i google.rs :-), a onda da ceka da Google reaguje i pokrene arbitrazu.

Cisto tema za razmisljanje ...
[ dankoj @ 26.09.2007. 13:24 ] @
Pozdrav svima,

Ja sam Danko Jevtović, član UO RNIDS.rs (kao i Sloba), inače jedan od partnera u SezamuPro. Pokušaću malo da pomognem u ovoj diskusiji. Samo da podsetim "zvanični" predlozi za izmene moraju ići kroz formu na www.rnids.rs sajtu (naravno ima puno smisla da prvo pretresemo ovde).

Elem, u vezi trade marks - kod nas žigova. RNIDS ne može da vrši prethodno filtriranje naziva domena jer bi to usporili proces registracije i doveli do značajnih komplikacija u radu. Kod analize problema žigova treba voditi računa da je jedna reč može biti žig više različitih firmi za različitih oblasti (probajte pretraživanje pomenute madridske baze za npr "vento"). Kao dodatna komplikacija baza zaštićenih žigova u Srbiji nije dostupna na način da bi se mogla automatizovano povezati u proceduru registracije, a ne znam po kom osnovu bi se oslanjali na bazu neke druge države.

Po mom mišljenju suština je da se stvar učini lakim za regularne korisnike domena, a neprofitabilnim za zlonamerne špekulane. Za to postoji obaveza da se zna ko je vlasnik domena (za strance zastupnik - ne samo administrativni kontakt) i proces arbitraže (što je uobičajen način kod ccTLD).

Ja očekujem da značajan broj vlasnika žigova aktivnih na tržištu već ima registrovan domen u .yu, pa će biti pokriveni tranzicijom, a da će oni koji vode računa o zaštiti svojih prava pužuriti da zauzmu svoje mesto u rs domenu.

Svima hvala na aktivnom učešću u diskusiji - Sloba i ja smo tu, pa pucajte. :)

[ Slobodan Miskovic @ 26.09.2007. 13:34 ] @
Pitanje:

Da li ce co.yu domeni koji sada postoje imati prednost samo nad co.rs domenima ili i na .rs posto je opste poznato da ima jako malo broj domena sa .yu sufiksom.
[ Slobodan Miskovic @ 26.09.2007. 14:01 ] @
Da li će biti moguća registracija IDN domena (sa srpskim slovima)?
[ dankoj @ 26.09.2007. 14:10 ] @
Mislim da je u pravilniku o tranziciji (inicijalnom periodu .rs domena i gašenju .yu domena) sve prilično jasno, ali se nakupilo detalja, pa ću probati da rezimiram:

- Pre početka registracije RNIDS će da registruje domene za sopstvene potrebe i da rezerviše domene za potrebe države (u saradnji sa ministarstvom) i za potrebe funkcionisanja interneta (imena servisa itd), kao i da delegira domene koji se delegiraju (ac.rs, gov.rs)
- Početkom tranzicije će biti rezervisani svi domeni čija imena postoje u .co.yu (.yu, org.yu, edu.yu) i u odgovarajućem rs domenu i direktno u .rs
- Imena koja nisu rezervisana mogu da se registruju odmah u svim adresnim prostorima (.rs, .co.rs, org.rs, edu.rs, in.rs)
- Tokom inicijalnog perioda sadašnji vlasnici imaju pravo da registruju odgovarajući domen (.yu->.rs; .co.yu->.co.rs; .org.yu->.org.rs; edu.yu->edu.rs) PLUS imaju pravo da registruju direktno u rs ako on nije rezervisan (npr zbog nekoga ko već ima domen i .yu) ili ako ga neko ne uzme pre (to je za one koji se preklapaju).

Znači da, imaće prednost ali samo ako se ne poklapaju sa nekim postojećim .yu ili sa nekim koji će biti registrovan ili rezervisan (specijalni intres RNIDS ili države).
[ twiddle @ 26.09.2007. 14:32 ] @
@dime

1. Da
2. Da, registracija ce biti trenutna, a domen ce postati aktivan u roku od 24h (u praksi ce se to verovatno biti do par sati)
3. Moguce je potpuno zaobici arbitrazu i odmah pokrenuti sudski spor. Ipak, ako se odlucis za arbitrazu, prihvatas njenu odluku u potpunosti
4. Mislim da niko iz RNIDS nece goreti od zelje da bez nekog dobrog razloga zove ljude iz WHOIS baze. To bi bilo isto kao kada bi Telekom zvao ljude iz telefonskog imenika bez ikakvog razloga :-) Isto tako, ne vidim zašto bi RNIDS, koji krvavo gradi svoj kredibilitet u zajednici, na tako jeftin i glup način dovodio svoju reputaciju u pitanje. Dakle, otimanje domena u režiji RNIDS ne vidim kao realnu opasnost.
5. Od spamera ne možeš da pobegneš, tako da to nećeš rešiti restrikcijama pri registraciji domena. Takođe, ne treba zaboraviti da, za razliku od com/net/org itd domena, registracija .rs domena NIJE refundable. Dakle, ako neko nađe matematiku za isplatu investicije od ~100.000 evra za ~10.000 .rs domena, samo napred, ali ja nešto ne vidim da se formira red takvih :-)
[ Slobodan Miskovic @ 26.09.2007. 14:40 ] @
Citat:
- Početkom tranzicije će biti rezervisani svi domeni čija imena postoje u .co.yu (.yu, org.yu, edu.yu) i u odgovarajućem rs domenu i direktno u .rs


Cemu ovo? Ako postoji u co.yu domenu onda treba da se rezervise samo co.rs a ne i .rs, nema nikakve veze sa zdravom pamecu ovo...

Citat:
PLUS imaju pravo da registruju direktno u rs ako on nije rezervisan (npr zbog nekoga ko već ima domen i .yu) ili ako ga neko ne uzme pre (to je za one koji se preklapaju).


Ovo je totalno nepotrebno i nema veze sa zdravom logikom...
Po kom osnovu moze neko da ima pravo na domen koji nema nikakve veze sa njim? Znaci ako neko ima co.yu domen automatski mu se rezervise i .rs i co.rs, za co.rs se slazem ali cemu .rs?
[ twiddle @ 26.09.2007. 14:48 ] @
@gost

Odgovor na prvo pitanje -- da. Nije na RNIDS-u da se bavi zaštitom intelektualne svojine, već je to obaveza vlasnika intelektualne svojine. To nije ćef RNIDS, već pravni princip. Osnovni posao RNIDS jeste da omogućava registraciju domena svim zainteresovanim bez diskriminacije i stabilno održava centralni registar .rs domena na Internetu (što je sve regulisano Internet standardom RFC 1591). Dakle, mi verujemo u dobre namere registranata, ali predviđamo mehanizme za zaštitu od onih koji zloupotrebljavaju sistem i mehanizme koji se mogu pokrenuti kako bi se zaštitila intelektualna svojina. Napominjem još jednom da je procentualno gledano broj zloupotreba mnogo manji od 1% ukupno registrovanih domena (red veličine 1000-2000 sporova na 100 miliona registrovanih domena -- http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp, a za naš registar se predviđa veličina od nekoliko stotina hiljada registrovanih domena u prvih nekoliko godina).

Što se tiče IDN, oni su u planu za neku od narednih faza razvoja -- kada se registar malo ustabili i kada prođe prelazak sa .yu na .rs. Standard za uvođenje univerzalno funkcionalnog IDN još uvek je u izradi (tehnička pitanja su rešena, ali ostaju ona koja imaju političke/lingvističke/kulturne posledice) i zaživeće za koju godinu, tako da se kroz koju godinu može očekivati test period za IDN.
[ twiddle @ 26.09.2007. 14:52 ] @
@Slobodan Miskovic

to je predlozeno due to popular request na raznim forumima (ukljucujuci i ovaj) tokom proteklih par godina.
[ Slobodan Miskovic @ 26.09.2007. 14:54 ] @
Ma znam ja sve to ali mi i dalje nija jasno koje je logicno opravdanje za to? Ili se prihvata sve sto se predlozi po defaultu :P
[ Slobodan Miskovic @ 26.09.2007. 15:12 ] @
Citat:
Nije na RNIDS-u da se bavi zaštitom intelektualne svojine, već je to obaveza vlasnika intelektualne svojine

Odlicno. Preporucujem vam da tu recenicu objavite i na sajtu RNIDS, ugradite u radne dokumente itd. Ovo je dobronameran savet, da vam se ne bi desilo ono sto se desilo Zavodu za intelektualnu svojinu u aferi
Monte Karlo:

http://www.danas.co.yu/20021107/terazije.htm
http://www.danas.co.yu/20021108/ekonomija.htm

Podsecanja radi, Zavod za intelektualnu svojinu je greskom registrovao zig Monte Karlo na ime domace firme JTI d.o.o., koja nema veze sa istoimenom inostranom firmom, inace vlasnikom robne marke cigareta Monte Karlo. Greska je ispravljena, krivicne prijave su bile podnete protiv ljudi iz JTI d.o.o., ali i protiv Zavoda i njihovih radnika.
[ dankoj @ 26.09.2007. 15:26 ] @
Upravo za to i služi javna rasprava - da se istaknu različita mišljenja i nađe pravo rešenje.

RNIDS je stao na izneto stanovište jer su članovi UO uočili veliki broj zahteva za registraciju domena "dirktno o osnovnom TLD", a ne u nekom pod-domenu. Obzirom da to do sada nije bilo moguće (osim retkih izuzetaka) registranti su se opredeljivali za prvo sledeće rešenje - da registruju u co.yu, org.yu ili edu.yu. Smatramo da značajna većina registranata očekuje da im RNIDS obezbedi prioritet u trenutku kada takva registracija bude moguća. Dodatni argument je smanjivanje broja sporova oko zaštićenih imena dajući prednost onima koji su već zaštitili svoje ime registracijom u pod-domenu.

Znači pitanje je kakvo je pretežno mišljenje u ovom forumu:
1) Postojeći registranti u pod-domenima treba da imaju prednost pri registraciji adresnom prostoru osnovnog domena
2) Postojeći registranti ne treba da imaju prednost u osnovnom pod-domenu (već samo u "svom" pod-domenu)

Danko
[ dankoj @ 26.09.2007. 15:30 ] @
Ovo je vrlo zanimljiv primer. Krivične prijave može svako da podnese - šta je presudio sud u slučaju prijave protiv Zavoda i radnika koji su registrovali taj žig? Da li su oni učinili neki povredu zakona i procedura pri toj registraciji?

Koliko se ja sećam poenta je bila da se vlasnik globalnog žiga nije na vreme potrudio da ga zaštiti i kod nas, a neko lokalno ga je zaštitio, pa je posle vršio zloupotrebe. Ja se ne sećam da je pominjanja (presuđena) krivica Zavoda tj onih koji su izvršili registraciju.
[ m257 @ 26.09.2007. 15:35 ] @
Znam da je ovaj predlog samo "kozmeticke" prirode no bilo bi dobro da pored poddomena .in.rs namenjenog fizickim licima postoji i npr. .iz.rs dakle verzija na Srpskom jeziku.
[ Slobodan Miskovic @ 26.09.2007. 15:58 ] @
Citat:
2) Postojeći registranti ne treba da imaju prednost u osnovnom pod-domenu (već samo u "svom" pod-domenu)


Ja sam za ovo. Ovim bi bila prekinuta totalna nelogicnost koja je bila prisutna u proslom periodu... Ovako bi se nastavilo po starom jer obicni gradjani fizicka lice ne bi imala nikakava prava na .rs domen jer je 99% sadasnjih domena na co.yu i zauzeta su od strane pravnih lica a koliko znam co.rs domen ce biti za pravna lica (ovo je skroz logicno).
[ Slobodan Miskovic @ 26.09.2007. 15:58 ] @
Citat:
šta je presudio sud u slučaju prijave protiv Zavoda i radnika koji su registrovali taj žig?

Srecom do suda nije ni doslo.

Radnik koji je napravio propust je otisao kod istraznog sudije (ili javnog tuzioca, ne secam se tacno), objasnio je ljudima u cemu je stvar i tuzba protiv njih je povucena. Niko nije ni hapsen, ni privodjen, niti bilo sta slicno. Jedino je za tuzene sve to bilo prilicno cimanje, jer su morali da idu i objasnjavaju licno ...
[ dankoj @ 26.09.2007. 18:09 ] @
Bilo je dosta diskusije oko naziva pod-domena (adresnog prostora) za fizička lica, još u okviru radnih grupa pre više godina. Jedna od ideja je bila da bude više pod-domena (pa da korisnici biraju ili čak i da istovremeno dobijaju registraciju u više) ili da se glasa za najpopularniji naziv domena, pa da se on usvoji.

Na kraju je kao najjednostavnije i najuniverzalnije rešenje izabran jedan pod-domen .IN.rs jer je to skraćeno od individua, a ima i zgodnu konotaciju na engleskom jeziku.

Danko
[ Noe @ 26.09.2007. 18:27 ] @
Citat:
dankoj: Upravo za to i služi javna rasprava - da se istaknu različita mišljenja i nađe pravo rešenje.

Znači pitanje je kakvo je pretežno mišljenje u ovom forumu:
1) Postojeći registranti u pod-domenima treba da imaju prednost pri registraciji adresnom prostoru osnovnog domena
2) Postojeći registranti ne treba da imaju prednost u osnovnom pod-domenu (već samo u "svom" pod-domenu)

Dankoglasam za jedan (1)Citat:
Slobodan Miskovic: Ja sam za ovo. Ovim bi bila prekinuta totalna nelogicnost koja je bila prisutna u proslom periodu... Ovako bi se nastavilo po starom jer obicni gradjani fizicka lice ne bi imala nikakava prava na .rs domen jer je 99% sadasnjih domena na co.yu i zauzeta su od strane pravnih lica a koliko znam co.rs domen ce biti za pravna lica (ovo je skroz logicno).


Mislis da je logicnije da recimo bambi.co.rs drzi bambi a bambi.rs fizicko lice (sadasnji bambi.co.yu). Zasto ne bi imali prednost ?
[ Slobodan Miskovic @ 26.09.2007. 18:32 ] @
Citat:
Mislis da je logicnije da recimo bambi.co.rs drzi bambi a bambi.rs fizicko lice (sadasnji bambi.co.yu). Zasto ne bi imali prednost ?


co.rs domen je za pravna lica, Bambi je pravno lice i tu se prica zavrsava. Ovako se stvara black market i prostor za razne malverzacije.

U cemu je prednost ako Bambi dobije i .rs i co.rs? U cemu trebaju da imaju prednost, zbog cega?
[ D.i M.e @ 26.09.2007. 18:43 ] @
Danko, pošto kažeš da radiš u SeѕamProu, da li će on ponuditi direktnu registraciju domena preko sajta i plaćanje karticom, pošto Sloba reče ovde da je moguće ovako registrovati domen?
[ dankoj @ 26.09.2007. 19:46 ] @
Da, svakako se to planira. SezamPro je kao prvi ISP (odmah posle Telenora) ponudi plaćanje svojih usluga platnim karticama. Sezam planira da bude ovlašćeni registar, čak mogu da najavim da će ukupna hosting ponuda Sezama biti vrlo unapređenja uskoro te da će to postati jedan od poslovnih fokusa.
Sa druge strane verujem da će do početka registracije RS domena i drugi ISP pokrenuti plaćanja karticom (vidim da EUNet već jeste) tako da verujem da će i tu biti žustra konkurencija.
Danko
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 11:09 ] @
Evo i mene opet malo :)

Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena

Clan 2: zasto ne crtica (-) na trecoj i cetvrtoj poziciji: nek-idomen.co.rs ili ne-kidomen.co.rs?

Clan 2: domen takodje ne sme da sadrzi vise od dve ili vise uzastopne crtice ili tacke do..--men.co.rs

Clan 2: Vidim da se ne spominje takozvana IS funkcija. Ukratko:
Whois pruza sve podatke o registrovanom domena (od toga, da li je domen slobodan i ukoliko nije sve javno raspolozive podatke o registrovanom domenu);
IS pruza samo informaciju o tome da li je domen slobodan ili nije.
Opste primenjena praktika u svetu je da WhoIS mogu svi da pozovu 15 x dnevno, sem OR-a koji se nalaze na posebno white-listi.
IS sa druge strane mogu svi neograniceno da koriste.

Clan 3: Da li to znaci da i privatna lica mogu imati domen tipa: mojeime.rs?

Clan 6: Da li se prihvatanje ovih pravila dostavlja u pisanoj formi ili je 'podrazumevano'?

Clan 7: Ukoliko registrant koristi i druge usluge OR-a, onda u tom slucaju ce sam OR dostaviti primarne i sekundarne DNS adrese. Samim tim, uslovljavanje registranta da iste dostavi je ne realno.

Clan 7: "Registrant je dužan da, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, dostavi RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra, dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove iz člana 4. ovih opštih uslova." Ovim se samo RNID zatrpava nepotrebnom administracijom. Prepraviti u:
Registrant je duzan da, prilikom dana podnosenja zahteva, dostavi OR-u dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove iz clana 4 ovih opstih uslova. RNID je u mogucnosti da ove podatke, bez prethodne najave zatrazi od OR-a radi provere.

Clan 7: Pored samo registranta, takodje na neki nacin obavezati i OR da se brine o azuriranju ovih podataka. Kao naprimer, prilikom godisnjeg produzetka registracije da proveri podatke samog registranta i eventuelne izmene dostavi RNID-u.

Clan 8: sve ovo dakle vuce, da ce registrant negde morati da stavi svoj potpis. Hoce li se i ovaj dokument staviti na javnu raspravu?

Clan 9: Sta se desava u slucaju spora? Na primer osoba A podnese zahtev, medjutim odredjena dokumenta jos nisu pristigla. U medjuvremenu, osoba B sa svom potrebnom dokumentacijom, takodje zatrazi isti domen. Ko ima ovde prednost? Kod drugih registrara je ovo reseno na sledeci nacin:
Osoba A zatrazi domen, ali dokumentacija jos nije u celosti prilozena. Zatrazeni domen dobija status privremene registracije, tj domen nije aktivan, ali nije ni raspoloziv drugim partijama. Ukoliko u roku od 14 dana osoba A ne prilozi trazenu dokumentaciju, osoba B (sledeca u nizu) stice pravo na domen ukoliko je naravno ispunila sve zahteve. Ukoliko, pak u roku od 14 dana osoba A prilozi svu dokumentaciju, onda se domen registruje na ime osobe A.

Clan 10: Ovde se navodi "najmanje". A sta ce u stvari biti vidljivo iz Whois baze? mislim da bi e-mail takodje minimalno trebalo da se nadje na toj listi? Koliko vidim, administrativni kontakt se nece naci medju 'minimalnim' podacima?

Clan 11: godine, kao kalendarske ili godine kao 365 dana od registracije domena?
Ukoliko je domen prvi put registrovan na recimo 3 godine, da li se prilikom prvog sledeceg produzenja automatski takodje produzuje na jos 3 godine ili se prilikom produzenja moze birati rok?

Clan 12: RNIDS mora da odbije blagovremeno podnet zahtev za produzenje ukoliko registrant vise ne ispunjava uslove koje je imao za sticanje istog domena, zar ne?
Da li se placa 'penal' prilikom produzenja u slucaju da je domen istekao, ali jos nije deaktiviran?

Clan 13: Pravo izbora OR ne moze da uskrati, mislim da je ova recenica suvisna. Sasvim je dovoljna sledeca, tj da OR mora da saradjuje u slucaju prenosa domena na drugog registra i da ne sme da 'blokira' tehnicki ili administrativno prenos domena.

Clan 15: Izostavljeno da je novi registrant takodje mora da ispunjava uslove za registraciju domena, te da je saglasan sa svim ugovorima / clanovima koje RNIDS odredjuje. Trenutno predlozenim clanom je omoguceno kako pravnim, tako i fizickim licima da ipak dobiju registraciju na ovaj neposredan nacin, iako u slucaju da su direktno sami registrovali domen, ne bi dobili pravo na isti!

Clan 15: Da li se ova usluga naplacuje?

Clan 15: Da li se registracioni period automatski produzava za 1 godinu nakon prenosa vlasnistva? Odnosno: Ako je domen registrovan 1 januara 2008, a prenos vlasnistva uradjen 1 juna 2008: da li registracija domena u tom slucaju traje do 1 januara 2009 ili 1 juna 2009?

Clan 17: Mislim da ovde treba uvesti i druge moguce razloge suspenzije domena, kao na primer: krsenje autorskih prava, izlaganje ilegalnom (pornografskog) materijala i slicno. Naravno, u prvom koraku je duznost OR i / ili hosting provajdera da odreaguje, ali u slucaju ne reagovanja istih, RNIDS bi trebalo takodje da ima pravo da supenduje domen. Ovo sve naravno, nakon korektno i detaljno obrazlozene i ulozene zalbe od treceg lica ili instance.

Clan 18: Verujem da bi trebalo izbaciti rec 'bitne' iz prve recenice. Svi podaci o registrantu su bitni, nema ih puno.

Clan 18: "nije moguće utvrditi identitet registranta na osnovu registracionih podataka, odnosno ako registrant u roku predviđenom članom 7, stav (3) ne dostavi potrebnu dokumentaciju o svom identitetu;" Koliko sam ja razumeo proces, a ispravite me ako gresim: domen pre svega nije moguce ni registrovati ukoliko ovaj clan nije ispunjen, te pricati o prestanku registracije je po meni u ovom slucaju nelogicno.

Poz,
Sale

PS. naravno, sve isto cu izneti i zvanicnim putem RNIDS-u, ali zasto ne i ovde diskutovati... A sad hop, na sledeci dokument :)
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 12:38 ] @
Citat:
Clan 2: zasto ne crtica (-) na trecoj i cetvrtoj poziciji: nek-idomen.co.rs ili ne-kidomen.co.rs?

Tacno, ne vidim u cemu je stvar s tom odredbom i sta se time zeli postici? U navedenim RFC dokumentima takvog ogranicenja nigde nema.
Citat:
Clan 2: domen takodje ne sme da sadrzi vise od dve ili vise uzastopne crtice ili tacke do..--men.co.rs

Domen ne sme da sadrzi NIJEDNU tacku ... :-) jer je tacka separator nivoa domenskog imena (u imenu do.main.rs - main.rs je domen, do.main.rs je poddomen). Korisnik registruje domen.rs ili domen.co.rs itd., a poddomene (a.b.c.d.e.f.g.domen.co.rs ...) moze da kreira po zelji, sve dok ne probije ukupan limit od 255 znakova. To, medjutim, ni RNIDS, niti OR ne vide.

Domen ne sme da pocne i da se zavrsi crticom (RFC1034, poglavlje 3.5), ali nigde ne pise da ne sme da ima vise uzastopnih crtica (b-----b.rs). Jedina skoro uvedena preporuka u tom smislu je da se na trecoj i cetvrtoj poziciji imena ne smeju da jave dve uzastopne crtice (xx--blabla.rs), zbog IDN-a (vidi: http://www.icann.org/general/idn-guidelines-22feb06.htm, kao i RFC3490) i to su mnogi NIC-ovi usvojili.
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 12:50 ] @
Citat:
Clan 17: Mislim da ovde treba uvesti i druge moguce razloge suspenzije domena, kao na primer: krsenje autorskih prava, izlaganje ilegalnom (pornografskog) materijala i slicno. Naravno, u prvom koraku je duznost OR i / ili hosting provajdera da odreaguje, ali u slucaju ne reagovanja istih, RNIDS bi trebalo takodje da ima pravo da supenduje domen. Ovo sve naravno, nakon korektno i detaljno obrazlozene i ulozene zalbe od treceg lica ili instance.

Uh, to je osetljiva tema i stavlja RNIDS u polozaj cenzora, koji treba da presudi sta je dozvoljeno, a sta ne. Ili nekakvog partijskog politbiroa kao u Kini ... :-) Pa i nasa RRA se tesko snalazi u tome, a to im je core business (vidi blog Jelene Krajsic na http://blog.b92.net/ - pod naslovom "Javni servise, odrekni se erotike", gde su citirana pravila RRA), a sad treba RNIDS da se bavi glupostima.

U zemljama u kojima pravo i pravda funkcionisu kako valja ljudi podnose krivicne prijave, a javni tuzilac nalaze provajderu da skine hosting ... u nekim slucajevima i NIC-u da suspenduje domen.

[ SmilieBG @ 27.09.2007. 13:05 ] @
@Gost - moj predlog se odnosi na cisto kozmeticku izmenu, to jest - da stoji u predlogu, da RNIDS moze i po toj osnovi da suspenduje domen. Naravno, nece RNIDS sam da odlucuje o tome, vec ce dobiti nalog od neke druge ustanove (suda ili koga vec).

Ali cisto da i to stoji u ugovoru, da ne bude zabune posle. Jer posle mogu da kazu: RNIDS nije naveo da ce po toj osnovi da suspenduje domen...

Poz,
Sale
[ dankoj @ 27.09.2007. 21:02 ] @
Citat:
Clan 3: Da li to znaci da i privatna lica mogu imati domen tipa: mojeime.rs?

Da, naravno. Ipak očekujem da će domen danko.in.rs biti jeftiniji od danko.co.rs i od danko.rs

Citat:
Clan 6: Da li se prihvatanje ovih pravila dostavlja u pisanoj formi ili je 'podrazumevano'?

Ovo znači da samim podnošenjem zahteva registrant potvrđuje da je prihvatio ove javno objavljene Opšte uslove

Citat:
Clan 7: Ukoliko registrant koristi i druge usluge OR-a, onda u tom slucaju ce sam OR dostaviti primarne i sekundarne DNS adrese. Samim tim, uslovljavanje registranta da iste dostavi je ne realno.

Ovo je ugovor/pravilnik/uslovi za krajnjeg korisnika, OR je samo posrednik. Ovaj član traži da se definišu DNS adrese, a ko će da ih definiše (da li sam korisnik ili OR za njega) nije pitanje za RNIDS. Neki korisnici imaju svoje adrese (npr manji hosting provajder), neki će da ih dobiju od OR u paketu.

Citat:
Clan 7: "Registrant je dužan da, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, dostavi RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra, dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove iz člana 4. ovih opštih uslova." Ovim se samo RNIDS zatrpava nepotrebnom administracijom. Prepraviti u:
Registrant je duzan da, prilikom dana podnosenja zahteva, dostavi OR-u dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove iz clana 4 ovih opstih uslova. RNID je u mogucnosti da ove podatke, bez prethodne najave zatrazi od OR-a radi provere.

Pisali smo o oveome već jedan krug kod ugovora za OR. Ne možemo predvideti da samo OR čuva podatke jer sa tačke gledišta RNIDS to nije dovoljno sigurno i time bi se odnosili neozbiljno prema bezbednosti kupljenih domena. Procedura će predvideti da se podaci šalju elektronski, a RNIDS će raditi proveru metodom uzorkovanja.

Citat:
Clan 7: Pored samo registranta, takodje na neki nacin obavezati i OR da se brine o azuriranju ovih podataka. Kao naprimer, prilikom godisnjeg produzetka registracije da proveri podatke samog registranta i eventuelne izmene dostavi RNID-u.

Produženje može biti i tek na 10 godina. Imovina je obaveza, vlasnik je taj koji brine.

Citat:
Clan 8: sve ovo dakle vuce, da ce registrant negde morati da stavi svoj potpis. Hoce li se i ovaj dokument staviti na javnu raspravu?

To je upravo ovaj dokument - Opšti uslovi ugovora... Slanjem zahteva korisnik prihvata. To je uobičajeno model - kao kada kupuješ srećku - nema posebnog potpisa. Koliko se sećam predviđena je obaveza OR da upozna kupca domena sa uslovima (npr kroz Web formu, informator na prodajnom mestu itd).

Citat:
Clan 9: Sta se desava u slucaju spora? Na primer osoba A podnese zahtev, medjutim odredjena dokumenta jos nisu pristigla. U medjuvremenu, osoba B sa svom potrebnom dokumentacijom, takodje zatrazi isti domen. Ko ima ovde prednost? Kod drugih registrara je ovo reseno na sledeci nacin:
Osoba A zatrazi domen, ali dokumentacija jos nije u celosti prilozena. Zatrazeni domen dobija status privremene registracije, tj domen nije aktivan, ali nije ni raspoloziv drugim partijama. Ukoliko u roku od 14 dana osoba A ne prilozi trazenu dokumentaciju, osoba B (sledeca u nizu) stice pravo na domen ukoliko je naravno ispunila sve zahteve. Ukoliko, pak u roku od 14 dana osoba A prilozi svu dokumentaciju, onda se domen registruje na ime osobe A.

Trenutak predavanja je trenutak kada RNIDS primi transakciju (XML poruka web servisa). Domen se registruje, sledeće transakcije se odbijaju. Ako dokumentacija nije ispravna u roku registracija se briše (i pare ne vraćaju).

Citat:
Clan 10: Ovde se navodi "najmanje". A sta ce u stvari biti vidljivo iz Whois baze? mislim da bi e-mail takodje minimalno trebalo da se nadje na toj listi? Koliko vidim, administrativni kontakt se nece naci medju 'minimalnim' podacima?

To je skup koji će biti javno objavljivan. Vremenom možda se doda još neki podataka (reč najmanje ostavljena za buduća proširenja - npr PIB za firme). Mail i admin kontakt, kao ni privatna adresa nisu predviđeni za javno objavjivanje.

Citat:
Clan 11: godine, kao kalendarske ili godine kao 365 dana od registracije domena?
Ukoliko je domen prvi put registrovan na recimo 3 godine, da li se prilikom prvog sledeceg produzenja automatski takodje produzuje na jos 3 godine ili se prilikom produzenja moze birati rok?

Može se birati rok 1-10 godina. Zavisno od toga se plaća (N domen/godina).

Citat:
Clan 12: RNIDS mora da odbije blagovremeno podnet zahtev za produzenje ukoliko registrant vise ne ispunjava uslove koje je imao za sticanje istog domena, zar ne?
Da li se placa 'penal' prilikom produzenja u slucaju da je domen istekao, ali jos nije deaktiviran?

Ne, ne vrši se ponovna provera prilikom registracije. Ne plaća se penal, ali je datum početka novog roka datum kada je istekao domena, a ne datum kada je produžen.

Citat:
Clan 15: Izostavljeno da je novi registrant takodje mora da ispunjava uslove za registraciju domena, te da je saglasan sa svim ugovorima / clanovima koje RNIDS odredjuje. Trenutno predlozenim clanom je omoguceno kako pravnim, tako i fizickim licima da ipak dobiju registraciju na ovaj neposredan nacin, iako u slucaju da su direktno sami registrovali domen, ne bi dobili pravo na isti!

Da, ovo mi zbilja deluje kao dobra primedba. Verovatno bi pravnici rekli da nije potrebno jer je pojam registrant definisan, ali se meni čini da treba pojasniti (da se izbegnu zabune).

Citat:
Clan 15: Da li se ova usluga naplacuje?

Ne direktno, ali time ističe period prethodne registracije (bez obzira koliko ima do kraja), pa mora da se plati da bi započeo novi period registracije.

Citat:
Clan 15: Da li se registracioni period automatski produzava za 1 godinu nakon prenosa vlasnistva? Odnosno: Ako je domen registrovan 1 januara 2008, a prenos vlasnistva uradjen 1 juna 2008: da li registracija domena u tom slucaju traje do 1 januara 2009 ili 1 juna 2009?

Ako se plati samo jedna godina traje do 1. juna 2009. godine.

Citat:
Clan 17: Mislim da ovde treba uvesti i druge moguce razloge suspenzije domena, kao na primer: krsenje autorskih prava, izlaganje ilegalnom (pornografskog) materijala i slicno. Naravno, u prvom koraku je duznost OR i / ili hosting provajdera da odreaguje, ali u slucaju ne reagovanja istih, RNIDS bi trebalo takodje da ima pravo da supenduje domen. Ovo sve naravno, nakon korektno i detaljno obrazlozene i ulozene zalbe od treceg lica ili instance.

RNIDS ne treba da se bavi analizom sadržaja sajtova, pa ni analizom smisla naziva domena. Ipak ovo što je prezeto je ustavna obaveza, pa je RNIDS morao da je preuzme na sebe. Više od toga, posebno ne pitanje sadržaja, cenzura itd nije posao RNIDS.
Domen je definisan kao tekstualna oznaka bez kontekstnog značenja.

Citat:
Clan 18: Verujem da bi trebalo izbaciti rec 'bitne' iz prve recenice. Svi podaci o registrantu su bitni, nema ih puno.

Reč bitne služi da oteža zloupotrebe od strane RNIDS. Bio bi skandal kada bi nekom bio obrisan domen ako mu je pogrešan broj faxa, a sve ostalo ispravno.

Citat:
Clan 18: "nije moguće utvrditi identitet registranta na osnovu registracionih podataka, odnosno ako registrant u roku predviđenom članom 7, stav (3) ne dostavi potrebnu dokumentaciju o svom identitetu;" Koliko sam ja razumeo proces, a ispravite me ako gresim: domen pre svega nije moguce ni registrovati ukoliko ovaj clan nije ispunjen, te pricati o prestanku registracije je po meni u ovom slucaju nelogicno.

Pa npr protokom vremena je moguće da se promeni naziv i adresa pravnog lica.

Hvala na pitanjima!
Danko Jevtović
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 22:39 ] @
Citat:
Clan 3: Da li to znaci da i privatna lica mogu imati domen tipa: mojeime.rs?

Da, naravno. Ipak očekujem da će domen danko.in.rs biti jeftiniji od danko.co.rs i od danko.rs

== jasno, hvala :) ==

Citat:
Clan 6: Da li se prihvatanje ovih pravila dostavlja u pisanoj formi ili je 'podrazumevano'?

Ovo znači da samim podnošenjem zahteva registrant potvrđuje da je prihvatio ove javno objavljene Opšte uslove

== jasno ==

Citat:
Clan 7: Ukoliko registrant koristi i druge usluge OR-a, onda u tom slucaju ce sam OR dostaviti primarne i sekundarne DNS adrese. Samim tim, uslovljavanje registranta da iste dostavi je ne realno.

Ovo je ugovor/pravilnik/uslovi za krajnjeg korisnika, OR je samo posrednik. Ovaj član traži da se definišu DNS adrese, a ko će da ih definiše (da li sam korisnik ili OR za njega) nije pitanje za RNIDS. Neki korisnici imaju svoje adrese (npr manji hosting provajder), neki će da ih dobiju od OR u paketu.

== oke, tekst me je malo zbunio, ali je poenta clana sada jasna. Mozda razmisliti da se malkice prepravi, garant ce dobar deo registranata sam citati ovaj dokument, pa moze da dodje do istog zakljucka kao i ja, pa da se zapita (ako nije tehnicki potkovan): a odakle meni ti DNS-ovi :) ==

Citat:
Clan 7: "Registrant je dužan da, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, dostavi RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra, dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove iz člana 4. ovih opštih uslova." Ovim se samo RNIDS zatrpava nepotrebnom administracijom. Prepraviti u:
Registrant je duzan da, prilikom dana podnosenja zahteva, dostavi OR-u dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uslove iz clana 4 ovih opstih uslova. RNID je u mogucnosti da ove podatke, bez prethodne najave zatrazi od OR-a radi provere.

Pisali smo o oveome već jedan krug kod ugovora za OR. Ne možemo predvideti da samo OR čuva podatke jer sa tačke gledišta RNIDS to nije dovoljno sigurno i time bi se odnosili neozbiljno prema bezbednosti kupljenih domena. Procedura će predvideti da se podaci šalju elektronski, a RNIDS će raditi proveru metodom uzorkovanja.

== O ovome sam napisao vec u drugoj temi. I dalje se ne slazem sa ovim principom, ali moje je da iznesem moje misljenje, a vecina da prevlada ;) ==

Citat:
Clan 7: Pored samo registranta, takodje na neki nacin obavezati i OR da se brine o azuriranju ovih podataka. Kao naprimer, prilikom godisnjeg produzetka registracije da proveri podatke samog registranta i eventuelne izmene dostavi RNID-u.

Produženje može biti i tek na 10 godina. Imovina je obaveza, vlasnik je taj koji brine.

== Takodje malo vise napisano u drugoj temi, o ugovoru izmedju RNIDS-a i OR-a ==

Citat:
Clan 8: sve ovo dakle vuce, da ce registrant negde morati da stavi svoj potpis. Hoce li se i ovaj dokument staviti na javnu raspravu?

To je upravo ovaj dokument - Opšti uslovi ugovora... Slanjem zahteva korisnik prihvata. To je uobičajeno model - kao kada kupuješ srećku - nema posebnog potpisa. Koliko se sećam predviđena je obaveza OR da upozna kupca domena sa uslovima (npr kroz Web formu, informator na prodajnom mestu itd).

== Oke, posto nisam pravnik, ovo mi nije bilo bash najjasnije, ali sada jeste ==

Citat:
Clan 9: Sta se desava u slucaju spora? Na primer osoba A podnese zahtev, medjutim odredjena dokumenta jos nisu pristigla. U medjuvremenu, osoba B sa svom potrebnom dokumentacijom, takodje zatrazi isti domen. Ko ima ovde prednost? Kod drugih registrara je ovo reseno na sledeci nacin:
Osoba A zatrazi domen, ali dokumentacija jos nije u celosti prilozena. Zatrazeni domen dobija status privremene registracije, tj domen nije aktivan, ali nije ni raspoloziv drugim partijama. Ukoliko u roku od 14 dana osoba A ne prilozi trazenu dokumentaciju, osoba B (sledeca u nizu) stice pravo na domen ukoliko je naravno ispunila sve zahteve. Ukoliko, pak u roku od 14 dana osoba A prilozi svu dokumentaciju, onda se domen registruje na ime osobe A.

Trenutak predavanja je trenutak kada RNIDS primi transakciju (XML poruka web servisa). Domen se registruje, sledeće transakcije se odbijaju. Ako dokumentacija nije ispravna u roku registracija se briše (i pare ne vraćaju).

== jasno. Ne dopada mi se koncept, ali je proces jasan. Mislim da bi bilo jednostavno jos uvesti penale za registra koji je dozvolio gresku, tj da se registrant lazno predstavi i registruje domen. U tvom slucaju, bez ikakvih sankcija, svako moze da pokusa da 'prodje' sa laznim identitetom. A onaj kome je to u cilju, nece se trzati oko par evra ako mu ne prodje. ==

Citat:
Clan 10: Ovde se navodi "najmanje". A sta ce u stvari biti vidljivo iz Whois baze? mislim da bi e-mail takodje minimalno trebalo da se nadje na toj listi? Koliko vidim, administrativni kontakt se nece naci medju 'minimalnim' podacima?

To je skup koji će biti javno objavljivan. Vremenom možda se doda još neki podataka (reč najmanje ostavljena za buduća proširenja - npr PIB za firme). Mail i admin kontakt, kao ni privatna adresa nisu predviđeni za javno objavjivanje.

== Verovatno gresim, ali zar nije obavezno da WhoIS upravo prikazuje makar jedan od tri kontakt (admin, tech i / ili financial)? Koji proces je osmisljen u tvom konceptu da neko ko zeli da sazna ove informacije to i uradi? ==

Citat:
Clan 11: godine, kao kalendarske ili godine kao 365 dana od registracije domena?
Ukoliko je domen prvi put registrovan na recimo 3 godine, da li se prilikom prvog sledeceg produzenja automatski takodje produzuje na jos 3 godine ili se prilikom produzenja moze birati rok?

Može se birati rok 1-10 godina. Zavisno od toga se plaća (N domen/godina).

== jasno, tako sam i mislio, ali reko da proverim ==

Citat:
Clan 12: RNIDS mora da odbije blagovremeno podnet zahtev za produzenje ukoliko registrant vise ne ispunjava uslove koje je imao za sticanje istog domena, zar ne?
Da li se placa 'penal' prilikom produzenja u slucaju da je domen istekao, ali jos nije deaktiviran?

Ne, ne vrši se ponovna provera prilikom registracije. Ne plaća se penal, ali je datum početka novog roka datum kada je istekao domena, a ne datum kada je produžen.

== Hm, sto znaci da neko ko je jednom stekao uslove za registraciju, a nakon toga ih izgubio (recimo, domen registrovan kao pravno lice, a zatim firma zatvorena), nece biti promenjen u bazi? Kao sto sam vec naveo, dodatnom proverom prilikom produzenja domena i / ili transfera, da se radi jos jedna provera. Just my two cents ==

Citat:
Clan 15: Izostavljeno da je novi registrant takodje mora da ispunjava uslove za registraciju domena, te da je saglasan sa svim ugovorima / clanovima koje RNIDS odredjuje. Trenutno predlozenim clanom je omoguceno kako pravnim, tako i fizickim licima da ipak dobiju registraciju na ovaj neposredan nacin, iako u slucaju da su direktno sami registrovali domen, ne bi dobili pravo na isti!

Da, ovo mi zbilja deluje kao dobra primedba. Verovatno bi pravnici rekli da nije potrebno jer je pojam registrant definisan, ali se meni čini da treba pojasniti (da se izbegnu zabune).

== Oke ==

Citat:
Clan 15: Da li se ova usluga naplacuje?

Ne direktno, ali time ističe period prethodne registracije (bez obzira koliko ima do kraja), pa mora da se plati da bi započeo novi period registracije.

== Kako mislite ovo tehnicki da odradite? Ukoliko sam dobro razumeo, domen se potpuno gasi, a zatim opet potpuno registruje? Ako je ovo slucaj, iako je sansa da neko izmedju ova dva procesa 'ugrabi' domen prakticno nikakva, mislim da bi trebalo da se proces promene registranta napravi tako da se domen ne gasi u potpunosti. Posto ne poznajem sistem... :) ==

Citat:
Clan 15: Da li se registracioni period automatski produzava za 1 godinu nakon prenosa vlasnistva? Odnosno: Ako je domen registrovan 1 januara 2008, a prenos vlasnistva uradjen 1 juna 2008: da li registracija domena u tom slucaju traje do 1 januara 2009 ili 1 juna 2009?

Ako se plati samo jedna godina traje do 1. juna 2009. godine.

== jasno ==

Citat:
Clan 17: Mislim da ovde treba uvesti i druge moguce razloge suspenzije domena, kao na primer: krsenje autorskih prava, izlaganje ilegalnom (pornografskog) materijala i slicno. Naravno, u prvom koraku je duznost OR i / ili hosting provajdera da odreaguje, ali u slucaju ne reagovanja istih, RNIDS bi trebalo takodje da ima pravo da supenduje domen. Ovo sve naravno, nakon korektno i detaljno obrazlozene i ulozene zalbe od treceg lica ili instance.

RNIDS ne treba da se bavi analizom sadržaja sajtova, pa ni analizom smisla naziva domena. Ipak ovo što je prezeto je ustavna obaveza, pa je RNIDS morao da je preuzme na sebe. Više od toga, posebno ne pitanje sadržaja, cenzura itd nije posao RNIDS.
Domen je definisan kao tekstualna oznaka bez kontekstnog značenja.

== Prvo cu da procitam ugovor o sporovima koji jos nisam precistio, neka ovo pitanja za sada ostane kao 'odgovoreno' ==

Citat:
Clan 18: Verujem da bi trebalo izbaciti rec 'bitne' iz prve recenice. Svi podaci o registrantu su bitni, nema ih puno.

Reč bitne služi da oteža zloupotrebe od strane RNIDS. Bio bi skandal kada bi nekom bio obrisan domen ako mu je pogrešan broj faxa, a sve ostalo ispravno.

== Hm, razumem, ali iskreno citajuci taj clan, ucinilo mi se isuvise tja.. neozbiljno je mozda prejaka rec, ali nekako odstupa od celog dokumenta. Slazem se, poenta je na mestu, mozda samo drugacije napisati? ==

Citat:
Clan 18: "nije moguće utvrditi identitet registranta na osnovu registracionih podataka, odnosno ako registrant u roku predviđenom članom 7, stav (3) ne dostavi potrebnu dokumentaciju o svom identitetu;" Koliko sam ja razumeo proces, a ispravite me ako gresim: domen pre svega nije moguce ni registrovati ukoliko ovaj clan nije ispunjen, te pricati o prestanku registracije je po meni u ovom slucaju nelogicno.

Pa npr protokom vremena je moguće da se promeni naziv i adresa pravnog lica.

== Hm, cekaj sad malo. Imam mali sukob:

1. papiri od registranta se proveravaju samo jednom: prilikom prve registracije domena;
2. papiri se nikada vise, dokle god je domen registrovan ne proveravaju?

Ovo mi je nakako malo kontra diktorno... Doduse i ja sam umoran, procitacu ovo ujutru jos jednom ==


Poz,
Sale
[ D.i M.e @ 27.09.2007. 22:44 ] @
Citat:
dankoj: Ipak očekujem da će domen danko.in.rs biti jeftiniji od danko.co.rs i od danko.rs


Da li to znači da će biti različitih cena za .rs, .co.rs itd?

Citat:
dankoj: Da, svakako se to planira. SezamPro je kao prvi ISP (odmah posle Telenora) ponudi plaćanje svojih usluga platnim karticama. Sezam planira da bude ovlašćeni registar, čak mogu da najavim da će ukupna hosting ponuda Sezama biti vrlo unapređenja uskoro te da će to postati jedan od poslovnih fokusa.
Sa druge strane verujem da će do početka registracije RS domena i drugi ISP pokrenuti plaćanja karticom (vidim da EUNet već jeste) tako da verujem da će i tu biti žustra konkurencija.
Danko


Ovo je dobra najava. Razlog zašto sam ovo pitao, kao i ono što sam prethodno pitao oko načina registracije domena je to što su se ovde već dešavale neke prevare.
Kada je Telekom organizovao takmičenje za ime njihovog novog portala (nadlanu.com), postavili su sajt dajmiime.com gde su se slale prijave. Ispostavilo se da je neko iz Telekoma gledao te prijave i kvalitetne domene registrovao na preduzeće iz Budve, a takmičari koji su poslali prijavu sa tim imenom su dobijali obaveštenje da to ime nije ni ušlo u izbor jer je već bilo registrovano. To se otkrilo baš na ovom forumu pošto se javilo nekoliko ljudi. Moram da naglasim da ne verujem da je ovo Telekom planski radio već da je verovatno neki zaposleni koristio ovakvu priliku.
Ovo sam naveo kao primer koji bi mogao da se dogodi i prilikom registracije .rs domena. I ovde ne milsim na organizovano od strane većih provajdera, već nekih manjih registara. Ako postoji mogućnost da se sve završi preko interneta, uključujući i plaćanje karticom, time bi oni koji poznaju materiju bili sigurni da im neko ne bi uzeo domen koji pre njih niko nije provalio da je slobodan.
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 23:12 ] @
Mozda je malo offtopic, ali je fina anegdota:

Tamo negde, 199... i neke, u Holandiji neki lik registrovao jedan domen za svoje potrebe. Ne secam se tacnog imena domena, ali nije ni bio nesto preterano eksluzivan. Ovo je bilo u periodu kada su tek krenule registracije domena naravno.

Uglavnom, posle par meseci, javi mu se neka (jaca) firma, sa pitanjem: za koliko bi hteo da ustupi (citaj: prodaj) taj domen njima.

Iako domen jos nije koristio (nije bio nikakav sadrzaj iza domena), nije imao nameru da ga proda, vec u nekom periodu da krene da radi nesto sa tim domenom, lik im kulturno pismeno odgovori, da ce im dati domen za milion guldena (1 gulden je bio blizu 1 nemacke marke tada). Naravno, ovo je napisao cisto u fazonu da ih otkaci.

Nakon par dana mu stize pismo, da su prihvatili ponudu i da mu je novac poslat :)

Anyway, on topic: ko hoce da zloupotrebi taj sistem, zloupotrebice ga u svakom slucaju. 1.000 domena po 10 evra == 10.000 evra. 5 jakih domena po 2.000 i otplatio je troskove ulaganja. Sve preko toga je cista zarada. A nije radio, ni 2 dana :)

Poz,
Sale
[ dankoj @ 28.09.2007. 07:14 ] @
Citat:
== jasno. Ne dopada mi se koncept, ali je proces jasan. Mislim da bi bilo jednostavno jos uvesti penale za registra koji je dozvolio gresku, tj da se registrant lazno predstavi i registruje domen. U tvom slucaju, bez ikakvih sankcija, svako moze da pokusa da 'prodje' sa laznim identitetom. A onaj kome je to u cilju, nece se trzati oko par evra ako mu ne prodje. ==

RNIDS će vršiti provere baze i podataka koje dobija od ovlašćenih registara metodom uzorkovanja. Ako se pokaže da neki registar ne ispunjava svoje obaveze
(a provera podataka od registranta je obaveza uvedena opštim uslovima za ovlašćene registre) onda OR vrlo rizikuje da izgubi svoj status. To se već desilo jednom od ovlašćenih regisatra za .EU domen.

Citat:
== Verovatno gresim, ali zar nije obavezno da WhoIS upravo prikazuje makar jedan od tri kontakt (admin, tech i / ili financial)? Koji proces je osmisljen u tvom konceptu da neko ko zeli da sazna ove informacije to i uradi? ==

Predviđen je mehanizam u Članu 10. tačka 2.

Citat:
== Hm, sto znaci da neko ko je jednom stekao uslove za registraciju, a nakon toga ih izgubio (recimo, domen registrovan kao pravno lice, a zatim firma zatvorena), nece biti promenjen u bazi? Kao sto sam vec naveo, dodatnom proverom prilikom produzenja domena i / ili transfera, da se radi jos jedna provera. Just my two cents ==

Vrlo jasna i ozbiljna primedba. Molim da je obavezno uneseš u formularn na rnids.rs sajtu. Ako se dvoumiš na koji član da se pozoveš slobodno tresni neki koji ima veze, ali probaj da predlog teksta bude konkretno sročen, a ne samo ideja. Naravno, ima smisla napisati i objašnjenje.

Citat:
== Kako mislite ovo tehnicki da odradite? Ukoliko sam dobro razumeo, domen se potpuno gasi, a zatim opet potpuno registruje? Ako je ovo slucaj, iako je sansa da neko izmedju ova dva procesa 'ugrabi' domen prakticno nikakva, mislim da bi trebalo da se proces promene registranta napravi tako da se domen ne gasi u potpunosti. Posto ne poznajem sistem... :) ==

Jedna XML poruka (za web servis) proizveden transakciju koja nedeljivo uradi obe stvari. Tehnički nije problem, suština je u pravnom statusu - sva stara prava prestaju i formiraju se nova prava, a to niej prenos starih prava. Neophodno da neko ne bi tužio RNIDS za "neosnovano bogaćenje" jer mu je otdeo deo eprioda stare registracije i time deo para.

Citat:
== Hm, cekaj sad malo. Imam mali sukob:
1. papiri od registranta se proveravaju samo jednom: prilikom prve registracije domena;
2. papiri se nikada vise, dokle god je domen registrovan ne proveravaju?
Ovo mi je nakako malo kontra diktorno... Doduse i ja sam umoran, procitacu ovo ujutru jos jednom ==

Očigledno tu ima mesta da se razmisli. :)

Danko
[ dankoj @ 28.09.2007. 07:25 ] @
Citat:
D.i M.e: Ovo je dobra najava. Razlog zašto sam ovo pitao, kao i ono što sam prethodno pitao oko načina registracije domena je to što su se ovde već dešavale neke prevare.
Kada je Telekom organizovao takmičenje za ime njihovog novog portala (nadlanu.com), postavili su sajt dajmiime.com gde su se slale prijave. Ispostavilo se da je neko iz Telekoma gledao te prijave i kvalitetne domene registrovao na preduzeće iz Budve, a takmičari koji su poslali prijavu sa tim imenom su dobijali obaveštenje da to ime nije ni ušlo u izbor jer je već bilo registrovano. To se otkrilo baš na ovom forumu pošto se javilo nekoliko ljudi. Moram da naglasim da ne verujem da je ovo Telekom planski radio već da je verovatno neki zaposleni koristio ovakvu priliku.
Ovo sam naveo kao primer koji bi mogao da se dogodi i prilikom registracije .rs domena. I ovde ne milsim na organizovano od strane većih provajdera, već nekih manjih registara. Ako postoji mogućnost da se sve završi preko interneta, uključujući i plaćanje karticom, time bi oni koji poznaju materiju bili sigurni da im neko ne bi uzeo domen koji pre njih niko nije provalio da je slobodan.

Nisam znao za ovaj slučaj, vrlo zanimljivo. Ako bi me uputio na te poruke (ili primere) bio bih vrlo rad da obavestim nadležne u Telekomu šta se dešavalo (Jecl, Perović). Uveren sam da Telekom kao firma nije vršila zloupotrebe već da je neko tamo smislio da se malo ovajdi (nije tačko retko za državne firme).

Taj konkurs je bio zanimljiv - ja sam hteo da se prijavim sa imenom nadji.com ali nisam ispunjavao uslove jer je domen već registrovan - na mene. :)
Kao dodatna zanimljivost sam domen nadlanu.com je Telekom registrovao preko SezamaPro.
[ SmilieBG @ 28.09.2007. 09:40 ] @
@dime - razumem tvoju konstataciju, medjutim sistem registracije domena i treba da ostane svima javno i podjednako dostupan servis, sto ce reci: ko pre devojci, njegova devojka.

Na zalost, mentalitet i razmisljanje ljudi u Srbiji jeste generalno takav kao sto se vidi iz tog primera sa Telekomom / nadlanu.com. Ne generalizujem nikoga i nista, sve to isto se dogadja i na 'trulom' zapadu, mozda samo u malkice manjoj / finijoj meri.

Prema tome, ako se neko seti i registruje 500 'lepih' domena regularnom procedurom, onda je to njegovo puno pravo. Isto tako su mogli drugi, kojima je od znacaja da registruju odredjeni domen, mogli da to urade pre njih.

Ono sto bi u nekoj meri sprecilo ovakve prevare jeste da se whois ogranici na 15 provera dnevno za ne OR korisnike. Odnosno, da ja i ti od kuce mozemo max 15 upita dnevno da posaljemo.

OR ce moci neograniceno.

Postoji gomila skritpi na netu koja automatski vrsi proveru domena (slobodan ili registrovan) i na osnovu toga sastavlja listu domena koja se nakon toga registruje.

Takodje postoje slicne skripte koje prate kada odredjeni domen postane opet slobodan i automatski ga registruju, a zatim preprodaju za mnogo vecu lovu.

Pak, opet - korisnici koji imaju trademark na odredjeno ime, lako ce dobiti svoj domen od ovakvih prevaranata na sudu.

Poz,
Sale
[ vrodic @ 28.09.2007. 11:45 ] @
Molim sve ucesnike da pogledaju uslove registracije i kod drugih ccTLD i nemojte to mesati sa registracijama gTLD domena.
Pogledajte npr. sta vam je potrebno da registrujete .us domen.
Navodjenje .eu kao primera mozda i nije najsrecnije, relevantnije je pogledati uslove po pojedinim zemljama.
Zasto bi UOPSTE strana firma koja nema predstavnistvo u Srbiji zelela da registruje .rs domen, osim ako nema nameru da vrsi neku ekonomsku aktivnost u Srbiji, a za to mora da bude REGISTROVANA (npr. za pocetak kod APR, ako je komercijalna organizacija).
Ili ste mozda mislili na strane firme koje su rade da kupe nekoliko hiljada domena radi stvaranja sekundarnog trzista domena, ali im se bas ne ulazi u nas ekonomski sistem (i ne placa im se porez u Srbiji) - za takve postoji gTLD.
Iz mog iskustva (od 1997. naovamo) najveci problem koji su imale strane firme koje ZAISTA vrse ekonomske aktivnosti u Srbiji je sto su mogli da registruju samo jedan domen (a nebrojene sate sam proveo objasnjavajuci im zasto su mogli da registruju samo jedan domen na jedno pravno lice, zasto ne mogu da plate i dobiju ODMAH KOLIKO HOCE domena).
Ovako ce moci da registruju koliko im drago domena (najcesce to traze za razne svoje brandove, ili organizacione celine).
Znaci ovaj uslov je izveden iz opstih uslova poslovanja stranih firmi u Srbiji - ili svakoj drugoj zemlji - registruj lokalno svoje predstavnistvo ili neku drugu organizacionu celinu i posluj pod ravnopravnim uslovima sa svim drugim pravnim licima unutar jedinstvenog pravnog i finansijskog sistema doticne zemlje.
[ vrodic @ 28.09.2007. 19:43 ] @
Vidim veliki proble ako posotje domeni co.rs i .rs?
Kao prvo ako firma koja ima bilosta.co.yu i prode na bilosta.co.rs dali ima pravo in bilosta.rs?

Ako ne vidim puno problema sa cybersquoterima. To znci da ce biti puno duplicitnih domena i konkurenacija moze da radi lose. Bice puno problema pravnih vlasnickih i drugih.
Ljudi pamte ime domene bilosta a ne dal je to co.rs ili rs. U marketingu je to jako bitno. Fizicko lice ce uhvatiti .rs i uzimace fishingovace vizitore zbog neznalice firme .co.rs.
Ili ljudi ce uzimati domene .co.rs da bi uzimali mesto firmama i ucenjivali ih ak ce hteti domen. Sto znaci da fizicko lice napravi trademarke i reigstria unapred .co.rs

Misli da treba da postoji samo .rs
Tako je u Madarskoj samo .hu ili Slovakca .sk Austria .at Nemecka .de

Valjda necemo ici putem Hrvatske kde ima .hr za firme a .com.hr za sve ljude? Sto je inverzna logika nasem .co.rs i rs

Hvala i mislim da ce pamet da pobedi

[ dankoj @ 28.09.2007. 20:00 ] @
Citat:
Gost: Vidim veliki proble ako posotje domeni co.rs i .rs?
Kao prvo ako firma koja ima bilosta.co.yu i prode na bilosta.co.rs dali ima pravo in bilosta.rs?

Da, svakako. Ako firma ima bilosta.co.yu svakako ima pravo na bilosta.co.rs. Takođe ima pravo i na bilosta.rs. Može da registruje jedan od ta dva domena ili oba (ili ne mora nijedan) i može da registruje i N dodatnih slobodnih (na koje neko drugi po ovom osnovu nema pravo).

Izuzetno ako sada postoji bilosta.yu neke druge firme onda ta druga firma ima pravo na bilosta.rs a ne ona prva. To je zato što je logično da svako ima veću prednost u svom ekvivalentnom adresnom prostoru.

Ako se desi da postoje dve različite firme koja jedna ima bilosta.co.yu, a druga bilosta.org.yu onda prva ima pravo na bilosta.co.rs, druga ima pravo na bilosta.org.rs i obe imaju pravo na bilosta.rs, ali to pravo može da iskoristi samo jedan - ona firma koja bude brža. Takvih slučajeva ima par stotina.

Pravo prednosti važi 6 meseci - posle toga sve slobodno.

Citat:
Misli da treba da postoji samo .rs
Tako je u Madarskoj samo .hu ili Slovakca .sk Austria .at Nemecka .de

Ja bih se verovatno složio kada bi smo počinjali od početka, ali mi ovde imamo slučaj tranzicije sa postojeće organizacije i RNIDS smatra da treba otvoriti nove mogućnosti, ali ne i poremetiti sadašnji poredak.
[ Ivan Dimkovic @ 28.09.2007. 20:04 ] @
Citat:

Zasto bi UOPSTE strana firma koja nema predstavnistvo u Srbiji zelela da registruje .rs domen, osim ako nema nameru da vrsi neku ekonomsku aktivnost u Srbiji, a za to mora da bude REGISTROVANA (npr. za pocetak kod APR, ako je komercijalna organizacija).


Nije bas tako jednostavno... sta ako je firma sa centralom u USA i ima globalni reach tj. korisnike sirom sveta i njena robna marka je svetski poznata, ali je njen biznis model iskljucivo online i takav da se novac prikuplja na jednom mestu - na primer Google. Sta je tacno "ekonomska aktivnost" firme Google Inc koja bi dovela do, recimo, placanja poreza u Srbiji? Meni je tesko da je uocim.

Da li to znaci da Google, da bi imao google.rs domen mora da otvori predstavnistvo i zaposli bar jednu osobu na teritoriji Srbije i da placa doprinose za tu jednu osobu?

U principu mislim da ne postoji neki globalni koncenzus po tom pitanju - ima zemalja koje drugacije tretiraju takve stvari (Nemacka, na primer) i koje svima, bez izuzetaka dozvoljavaju kupovinu domena u njihovom nacionalnom opsegu, a opet - ima zemalja koje domen definisu bas na nacin koji ste vi naveli.

Ne bih da stajem ni na ciju stranu u pogledu svrzishodnosti takvog zahteva, ali bih samo primetio da je u tom slucaju tesko posezati za nekim "tako se to radi" argumentima, jer je istina da ne postoji globalno unificirano pravilo po tom pitanju.
[ Ivan Dimkovic @ 28.09.2007. 20:59 ] @
to dankoj

Niste mi odgovorili moje replike o nesigurnosti i fishingu i problemima ako postoji dva tipa co.rs i .rs? Vidim samo da treba dva puta platiti ako neplatite fizicko lice Vam registruje to isto so je na .co.rs i pravi probleme.

Ostale drzave bolje znaju kako to raditi i vi se slazete sa argumentom. Kde je onda problem?
[ Ivan Dimkovic @ 28.09.2007. 22:34 ] @
Stalno mi nestaje pointa?
Koji gradjanin ce hteti domenu in.rs kad zna da domena .rs je najlukrativnija i ima najvecu vrednost?
Ili neku drugu poddomenu kad znamo da komercijanlno najlakse pamtivo i isplativo je .rs?

To znaci dodatni problemi kad neko registruje banane.rs a neko banane.in.rs napravi bojlu optimalizaciu za SEO i oped kalja ime kompanije banene.in.rs. To ce biti rata i rata i cyber rata.
Opet idemo putem hrvatske ali obrnuto com.hr firme .hr Domene su kljucne sa marketinskog gledista za pamcene a ne da koristnik i konzumer jos pamti dali je na bilbordu ili teliviziji video dal je to co.rs i ili .rs ili in.rs.
Pametni zlonamerni ljudi ce hvatati sve i raditi ili prodavati ili parkirati ove fishing tehnike i bogatiti se na brendu drugih kompanija. Ovde jos igra igru misspeling a to kad ima puno domena otvara fishingu jos veca vrata.

Kako je to gledao na bilboar video je tamo banane.rs banane.co.yu i banane.in.rs ili jos druge alternative.
Strasno nesigurno zamenljivo itd

Ova rasprava mi lici da RNDIS nece nistra promeniti sto je vec napisao.

Ja znam da treba izvuci para sto vise. I ove podmeni predstavljaju dodatnu dobit za RNSID i firme registratore jer ako igrac na trzistu zeli zastitu mora da plati za sve poddomene ili u nasem primeru banane banane.co.rs i banane.rs i banane.in.rs i bog zna koji poddomen samo da se stititie i da Vam neki cybersquotuter ili kako se to pise nebi ucenjivao nehvatoa vizitorse preko Search engina.
Tako je i kod .com .net. info. .org Konkurencija zivi zbog togo sto niste platili sve ili niste znali nita o internetu a kamoli o internet optimalizaciji. Ovo ce biti najveci problemi a RNDISN ce govoriti prvi su to uzeli nemozemo nista.

Sve ove pripmere koje pisem su iz prakse i niko ih negleda sta predstavljaju.

Pozdav

Srbijo

[ Shoshone @ 29.09.2007. 01:08 ] @
Zasto bih ja kao fizicko lice prilikom registracije domena morao da podnosim DNS podatke?
Mozda ja hocu da kupim par domena i ne zelim nigde da ih hostujem ili parkiram ili cu ih mozda u buducnosti koristiti.
Malo mi ovo nema smisla.
Postoji li mogucnost "muljanja" od strane samog registranta? Ok, u svim sferama imam muljanja, ali ko meni garantuje da ako dodjem prvog dana kada pocne zvanicna prodaja domena i podnesem zahteve za 300-400 domena, da cu te i domene dobiti a ne naci se u situaciji "Izvinjavamo se, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj ........ ovaj domen je rezervisan/prodat" a pri tome tih domena u .co.yu varijanti nije bilo.
[ twiddle @ 29.09.2007. 03:17 ] @
Ako ti treba parkiranje domena, parkiraj ga kod svog OR ili nekog drugog ko će ti napraviti i održavati DNS zonu. Ne vidim šta je tu problematično.
[ dankoj @ 29.09.2007. 08:54 ] @
Citat:
Gost: to dankoj
Niste mi odgovorili moje replike o nesigurnosti i fishingu i problemima ako postoji dva tipa co.rs i .rs? Vidim samo da treba dva puta platiti ako neplatite fizicko lice Vam registruje to isto so je na .co.rs i pravi probleme.
Ostale drzave bolje znaju kako to raditi i vi se slazete sa argumentom. Kde je onda problem?

Varijanti domena u svetu postoji toliko da će se uvek razne firme ići na razne ekstenzije i varijante da bi registrovale ime koje žele ili da bi se primakli poznatom imenu konkurencije. Uostalom to je kod vrlo očigledno sa velikom brojem sajtova na gTLD domenima. Ako mi napravimo rez kojim ćemo poremetiti postojeći sistem taj problem nećemo rešiti.
Citat:
Ova rasprava mi lici da RNDIS nece nistra promeniti sto je vec napisao.

To nije tačno, ali ovi dokument nisu neutemeljeni već su rezultat prilično dugog procesa (ima na sajt istorijat) uključujući dve ekspertske radne grupe još od 2001. godine, uporednu analizu ccTLD prakse i veliko iskustvo yuNIC registra.
[ dankoj @ 29.09.2007. 10:09 ] @
Moje postovanje,
ja mislim da bi trebalo ukinuti poddomene CO.rs i IN.rs i ostaviti samo AC.rs,EDU.rs,ORG.rs

Citat:
Uspostavljanje prvih primarnih DNS servera za .yu TLD nije bilo jednostavno, jer je Jugoslavija bila pod sankcijama i inostranim firmama bilo je zabranjeno da uspostavljaju bilo kakve veze sa jugoslovenskim firmama i akademskim institucijama. Na molbu YU NIC-a i ljubaznošću osoblja iz Internet provajdera MCS.com, domen .yu 'ugošćen' je van zemlje, uz uslov da MCS ne bude zadužen za održavanje baze jugoslovenskih domena.

Kako bi ovo ograničenje bilo prevaziđeno odlučeno je da se naprave second-level domeni .co.yu i .ac.yu, te da se oni usmere ka drugim Internet serverima, čiji bi administratori bili raspoloženi za održavanje baze .co.yu i .ac.yu domena


Sada valjda imamo DNS servere koji mogu da opsluzuju upite bez ogranicenja, i da imamo jedan .RS domen koji ce biti dostupan i za pojedince i firme, kao u nekim razvijenijim zemljama.
[ dankoj @ 29.09.2007. 11:56 ] @
Stalno mi nestaje pointa?
Koji gradjanin ce hteti domenu in.rs kad zna da domena .rs je najlukrativnija i ima najvecu vrednost?
Ili neku drugu poddomenu kad znamo da komercijanlno najlakse pamtivo i isplativo je .rs?

To znaci dodatni problemi kad neko registruje banane.rs a neko banane.in.rs napravi bojlu optimalizaciu za SEO i oped kalja ime kompanije banene.in.rs. To ce biti rata i rata i cyber rata.
Opet idemo putem hrvatske ali obrnuto com.hr firme .hr Domene su kljucne sa marketinskog gledista za pamcene a ne da koristnik i konzumer jos pamti dali je na bilbordu ili teliviziji video dal je to co.rs i ili .rs ili in.rs.
Pametni zlonamerni ljudi ce hvatati sve i raditi ili prodavati ili parkirati ove fishing tehnike i bogatiti se na brendu drugih kompanija. Ovde jos igra igru misspeling a to kad ima puno domena otvara fishingu jos veca vrata.

Kako je to gledao na bilboar video je tamo banane.rs banane.co.yu i banane.in.rs ili jos druge alternative.
Strasno nesigurno zamenljivo itd

Ova rasprava mi lici da RNDIS nece nistra promeniti sto je vec napisao.

Ja znam da treba izvuci para sto vise. I ove podmeni predstavljaju dodatnu dobit za RNSID i firme registratore jer ako igrac na trzistu zeli zastitu mora da plati za sve poddomene ili u nasem primeru banane banane.co.rs i banane.rs i banane.in.rs i bog zna koji poddomen samo da se stititie i da Vam neki cybersquotuter ili kako se to pise nebi ucenjivao nehvatoa vizitorse preko Search engina.
Tako je i kod .com .net. info. .org Konkurencija zivi zbog togo sto niste platili sve ili niste znali nita o internetu a kamoli o internet optimalizaciji. Ovo ce biti najveci problemi a RNDISN ce govoriti prvi su to uzeli ne mozemo nista.

Sve ove pripmere koje pisem su iz prakse i niko ih negleda sta predstavljaju.

Pozdav

Srbijo probudi se
[ dankoj @ 29.09.2007. 12:09 ] @
Sta ce nam poddomeni in.rs iz.rs i razni ostali kako RNDIS deklarise da daje puno mogucnosti?

Sada sam sve shvatio. CISTO ekonomksa logika!!!! 22 kompanija stupaju u nevladinu formu tako ocevidno da ne moze da bije u oci.

U drugim drzavama ako ima jedan TDL level domena na primer .de .hu .sk .at i mnogo drugich

Ja kao fizicko lice uzmem host.rs i onda ja prodajem dalje sve poddomene bilosta.host.rs jer sam ja hosting firma prodajem za 2 eura za manje pare i firme to placaju meni a ja platim 10 EUR samo za host.rs.

RDNIS hoce da on pravi sto vise pododmena da pare idu njima zato se prave poddomeni.

Pozdrav

SRBIJO probudi se vec
[ dankoj @ 29.09.2007. 12:16 ] @
Mnogi su to vec govorili i brinu o mahinacijama sa strane registratora i RNDISa

Da nebi bilo mahinacija u registraciji domena treba napraviti pravi online sistem registriranja kao u svetu kad kreditka prodje domen je odmah Vas. ako vivite da je slobodan kliknes registriras odmah dobijes email ali odmah je izbrisan. Ne kako je sada radio nic 1 mesec pa onda kazu fali jos nesto nemas to i na kraju izgubis domen. Nek uzimaju databazu podatka o drzavljanstvu iz ministarstva unutrasnjih poslova i odmah kontroal da existira i odmah uzima domen.

Ne naknadno brisanje oduglovacaneje menjane registratora. Registratori takodje mute naprave system koji nije online pa oni uzmu domene.

Sve ovocemo osetiti na svojoj kozi i da nepravednost stalno vlada

Ovo su svi problemi sa kojima sa sem suocavao u drugim drzavama i RNDIS bi trebalo da ih uzme sve u obzir.

Pozdrav

SRBIJO probudi se vec
[ stsung @ 29.09.2007. 13:58 ] @
Pozd.

Pratim nekoliko dana raspravu, i moram iz svoga ugla da dam jedan savet.

Imajuci u vidu silne komplikacije odnosno zavrzlame (da li .rs ili .in.rs ili .co.rs, pravila ovakva ili onakva), i ne zaboravljajuci da je ova drzhava dovoljno nenormalna pa da za 10 godina opet promeni ime i TLD - preporuchujem svima, kao shto cu preporučiti i svim mojim klijentima, da jednostavno batale .rs.

Uzmite COM/NET/EU/NEKIDRUGI TLD, bez kilometarskih pravilnika i gorenavedenih problema, i pochnite da gradite svoj SEO na njemu, bez bojazni da ce zbog neke vishe sile sutra taj TLD jednostavno da nestane a vi se nadjete na pochetku, em izgubljen SEO, XXXXX linkova na raznim sajtovima koji vishe nigde ne vode, em u nepozvanoj utakmici ko ce koji domen da zgrabi pa ako ti neko uzme tvoj firma.XX ajde na sud ili arbitrazhu.

U svakom sluchaju, za bilo koji TLD da se odluchite, pochinjete iz pochetka. Zato ne dozvolite sebi da za 10 godina ponovo ovo isto prolazite. Chast .rs domenu i onima zaduzhenim za odrzhavanje istog, ali lichno mislim da je ovo sve bespotrebno zakomplikovano (bolje da niko nije dirao .yu). Jasno je da je bilo koja kompanija koja je do sada imala neki .yu domen, izgubila sav rejting, praktichno preko noci. I sam osecam ovu na svojoj kozhi - moj .co.yu e-mail ce prestati da vazhi. Moracu na sve servise koji mi shalju email, svim messenger programima koji su mi bitni zbog posla, svim prijateljima, svim firmama sa kojim saradjujem u zemlji i van nje, da na ovaj ili onaj nachin izdejstvujem promenu adrese - chist gubitak vremena. No, chvrsto sam odluchio da to ovaj put bude COM domen, a nikako .RS.

Svako dobro.
[ stsung @ 29.09.2007. 15:16 ] @
Citat:
RDNIS hoce da on pravi sto vise pododmena da pare idu njima zato se prave poddomeni.
SRBIJO probudi se vec

Naravno, RNIDS pravi zaveru u cilju sticanja sopstvene materijalne koristi i pljackanja gradjana, zato kuke i motike ... a moze i bager, cekaj da pozovemo Dzoa ... :-)))

Ma dajte, ljudi, batalite te gluposti.

Ne verujem da iza nove nomenklature imena stoji bilo kakva namera da se uzimaju vece pare, vec je poenta samo u tome da se postojecim vlasnicima .yu domena omoguci jednostavna tranzicija na nova imena, a da se neke stare nepravde iz proslosti (ko ima pravo na .yu, a ko "samo" na .co.yu itd.) konacno isprave. Oko toga su u proslosti vodjeni zestoki ratovi i stalno je bilo "a kako moze Zika, a ne ja". Sem toga, cilj je i da sistem bude sto liberalniji.

Nazalost, kao i u onoj narodnoj prici:

http://sr.wikisource.org/sr-el/Svetu_se_ne_može_ugoditi

uvek ce se naci neko ko ce biti nezadovoljan. Verujem da bi, sad kada bi ceo UO RNIDS rekao: "OK, ukidamo .co/.org ..." dobar deo ljudi na forumu zustro negodovao.

Jedino pravedno resenje, koje bi pomirilo oba tabora, bi bilo da se .co.rs, .org.rs itd. rezervisu ISKLJUCIVO za vlasnike sadasnjih .co.yu, .org.yu itd. domena, a da .rs bude otvoren za sve (ukljucujuci i njih). Naravno, uz vec pomenuti "sunrise" period u kome bi se u .rs rezervisala vec postojeca imena u *.*.yu.
[ dankoj @ 29.09.2007. 15:47 ] @
Citat:
Gost: Moje postovanje,
ja mislim da bi trebalo ukinuti poddomene CO.rs i IN.rs i ostaviti samo AC.rs,EDU.rs,ORG.rs
Sada valjda imamo DNS servere koji mogu da opsluzuju upite bez ogranicenja, i da imamo jedan .RS domen koji ce biti dostupan i za pojedince i firme, kao u nekim razvijenijim zemljama.

Domen AC.rs će biti delegiran zajednici univerizietat Srbije (ili kako se već zove, da ne kažem akademskoj mreži) i nije predmet ovih pravilnika.
Ako ukidaš CO.rs zašto ne ukidaš i EDU.rs i naročito ORG.rs?

Imamo server koji mogu sve da izdrže, ali imamo i postojeću strukturu. Ja sam protiv "lomljenja preko kolena" jer time činimo krajnjim korisnicima tranziciju još težom. To je razlog, a razumem i kontra razloge.

Moje nije da kažem šta može ili ne, već samo da probam što iskrenije da učestvujem u ovim diskusijama i da probam da objasnim značenje i namere koje su stajale iza predloženih dokumenata.

Finalna odluja je na skupštini RINDS, a spisak članova je otvoren.
[ twiddle @ 29.09.2007. 16:03 ] @
RNIDS je osnovan na neprofitnim osnovama i deluje na potpuno isti način kao što to rade nacionalni registri u svim razvijenim državama sveta. Pogledajte primere registra .uk domena, .cz domena, .nl domena, .de domena itd. Radi se o organizacijama koje posluju na neprofitnoj osnovi, a njihovi osnivači su takođe organizacije Internet industrije i druge direktno zainteresovane strane. Dakle, nema tu nikakve misterije, isto kao što nema misterije u tome da domeni moraju da se naplaćuju kako bi ceo sistem funkcionisao onako kako to očekuju zainteresovani za .rs domene (kao što možemo da vidimo, onima koji NISU zainteresovani za .rs domene, ova diskusija je potpuno irelevantna). RNIDS, dakle, nema niti statutarni osnov, niti bilo kakvu drugu mogućnost da radi na maksimizaciji svog profita. To nije posao RNIDS, već je posao RNIDS da omogući pouzdan rad .rs registra, glavnih DNS servera za .rs domen, što bezbolniju tranziciju sa .yu na .rs (kad smo već kod toga, RNIDS nije kriv što Jugoslavija više ne postoji; mi, da tako kažem, samo čistimo nered iza onih koji su krivi za raspad Jugoslavije i trudimo se da, koliko god je moguće, olakšamo život svima koji su tim neredom pogođeni, uključujući i nas same).

Poenta ovoga što pričam jeste da izloži realne činjenice onima koji su zainteresovani da slušaju i bolje sagledaju trenutnu situaciju.

Onima koji nisu spremni da slušaju ili da preispitaju sopstvene predrasude, niko i ništa ne može da pomogne.

Što se tiče onih nepoverljivih, potpuno sam svestan da im moje reči neće doneti neku posebnu utehu i da će RNIDS morati u praksi da ispuni sve što sada obećava.

Stabilan rad nacionalnog registra Internet domena u svakoj zemlji počiva na podršci i poverenju koje zajednica ima u taj registar. Sadašnji nivo podrške i poverenja, koji je rezultirao stvaranjem RNIDS i delegiranjem nadležnosti nad .rs domenom od strane ICANN, je stvar koja nije pala s neba, već je građena godinama, uključivanjem u ovaj proces stotina pojedinaca, firmi, državnih organa, medija, pa i običnih građana na forumima poput ovog. RNIDS će morati mnogo da radi na daljoj izgradnji poverenja i podrške zajednice, koje nije dato zdravo za gotovo.

Onog momenta kada registar izgubi poverenje i podršku zajednice kojoj služi, situacija je sazrela da njegov posao preuzme neko drugi. Ipak, čvrsto verujem da osnivači i članovi RNIDS neće zaboraviti odakle su došli i kuda idu, i da će uspeti da izgrade registar Internet domena koji će odgovarati potrebama zajednice i biti vredan svakog poštovanja.

Pozdrav,
Sloba
[ twiddle @ 29.09.2007. 19:26 ] @
to twiddle
Slobodan Marković
Centar za razvoj Interneta (www.netcentar.org)
Beograd

RNIDS je osnovan na neprofitnim osnovama i deluje na potpuno.

Replika

Ako je tako postovani gospodinu Markovicu nek ove firme dole na spisku koje su stupile u neprofitnim osnovama nemaju pravo da rezervisu i da budu registratori domena. To znaci da nemaju pravo da registriraju domene za sebe sticanja ekonomskih pogodbi. Ja nemam nista protiv Vas ali treba misliti na sve sto moze da se dogodi i nase provokativni odgorovri i nasa iskustva iz praxe informatike treba da budu implus za bolji pravilnik i bolja prava gradanja.
"AgitPROP", Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Lazar Bošković
"Beocity" d.o.o., Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Siniša Canić
"Beogradska otvorena škola", Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Tanja Milovanović
"Beotel" d.o.o., Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Radivoje Milićević
"BizNet" agencija, Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Vladimir Simić
"Centar za razvoj Interneta", Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Slobodan Marković
"Esteh" d.o.o., Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Goran Opačić
"Elektrotehnički fakultet u Beogradu", Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Nenad Krajnović
"EUnet" d.o.o., Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Boško Radivojević
"Gama Electronics" d.o.o., Beograd
Datum pristupanja: 16.05.2007.
Delegirani predstavnik: Zoran Buhavac
"GESS" d.o.o., Beograd
Datum pristupanja: 28.05.2007.
Delegirani predstavnik: Vladimir Cvejanović
"I Net" a.d., Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Vojislav Rodić
"Loopia" d.o.o., Niš
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Dijana Stanojević
"Magic" d.o.o., Novi Sad
Datum pristupanja: 18.05.2007.
Delegirani predstavnik: Boris Kecman
"Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu", Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Mirjana Tasić
"Neobee.net" d.o.o., Novi Sad
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Gordana Stevanović
"PCS-SezamPro On-Line", Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Danko Jevtović
"Sinfonika" d.o.o., Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Violeta Jovanović
"Specihost Networks" agencija, Beograd
Datum pristupanja: 27.06.2007.
Delegirani predstavnik: Goran Aleksić
"StanCo" d.o.o., Petrovac
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Staniša Josić
"Telekom Srbija" a.d., Beograd
Datum pristupanja: 27.09.2007.
Delegirani predstavnik: Igor Jecl
"YUBC System" a.d., Beograd
Datum pristupanja: 18.12.2006.
Delegirani predstavnik: Simo Ivaneža
[ dankoj @ 29.09.2007. 19:40 ] @
Citat:
Ako je tako postovani gospodinu Markovicu nek ove firme dole na spisku koje su stupile u neprofitnim osnovama nemaju pravo da rezervisu i da budu registratori domena. To znaci da nemaju pravo da registriraju domene za sebe sticanja ekonomskih pogodbi. Ja nemam nista protiv Vas ali treba misliti na sve sto moze da se dogodi i nase provokativni odgorovri i nasa iskustva iz praxe informatike treba da budu implus za bolji pravilnik i bolja prava gradanja.


Dajte bre, ko se ovo zavitlava (ako moram tako). Znači firme koje žele da nešto dorinesu po pitanju nacionalnog domena treba da dobiju zabranu da registruju domen u Srbiji. Jednako besmisleno i da im se zabrani da budu ovlašćeni registri. Možda ako je neko ISP da mu se zabrani da gura IP pakete, a Telekomu da zabranimo da telefonira?

Verujem da je ovo ustvari odgovor na poziv da se zainteresovani uključe u radi Skupštine RNIDS-a. Ubuduće ću se uzdržavati od komentarisanja sličnih postova.
[ twiddle @ 29.09.2007. 19:53 ] @
Ne vidim šta je sporno sa spiskom osnivača. Slične osnivače imaju i drugi nacionalni registri širom sveta. Čak i međunarodna organizacija ICANN ima, kao integralni deo svoje organizacione strukture, posebne odbore za biznis interese, vlasnike intelektualne svojine, registrare domena, neprofitne organizacije, krajnje korisnike itd. Svi oni se pitaju prilikom donošenja svake odluke ili promene pravila... Organizacije koje su pobrojane gore su skoro čitavu deceniju bile uključene u proces pokretanja reforme .yu registra, formiranja RNIDS i dolaska do faze u kojoj se sada nalazimo. Zbog toga ne vidim kako bilo koja od njih ili sve zajedno mogu da naprave bilo kakvu štetu, bilo kome, u procesu buduće registracije .rs domena. Ne smemo zaboraviti da su svi ključni elementi procesa koji sam pomenuo -- javnost rada, inkluzivni pristup, podrška dobijena u profesionalnoj zajednici, državi, na međunarodnom nivou, otvorenost prema medijima, pa i ova diskusija o dokumentima u kojoj sada učestvujemo... itd, itd, itd, upravo došli kao posledica slobodno iskazane volje tih istih izlistanih organizacija. Moglo je da bude i drugačije -- da se skupi par ljudi, da se dogovore šta hoće i završe posao za dve nedelje. Pošto se to nije dogodilo, i pošto je ovaj dugogodišnji proces (tokom koga se desilo sve lepo i ružno što je moglo da se desi), pokazao kakve su istinske namere izlistanih organizacija, nemam razloga da sumnjam da će sistem registracije .rs domena biti uspostavljen na fer principima, kako za registrante, tako i za OR, i da će, između ostalog, biti zasnovan i na sugestijama koje proisteknu iz ove diskusije.
[ vrodic @ 29.09.2007. 19:54 ] @
A da vidimo sta bi nasoj firmi trebalo da registruje domen u Americi, odn. US, odn. .us (tetka nije dovoljna, citaj pazljivo)

The usTLD Nexus Requirements
Nexus Policy
Registrants in the usTLD must be either:
1.A natural person (i) who is a United States citizen, (ii) who is a permanent resident of the
United States of America or any of its possessions or territories, or (iii) whose primary place
of domicile is in the United States of America or any of its possessions [Nexus Category 1],
2.A United States entity or organization that is (i) incorporated within one of the fifty (50) U.S.
states, the District of Columbia, or any of the United States possessions or territories, or (ii)
organized or otherwise constituted under the laws of a state of the United States of America,
the District of Columbia or any of its possessions or territories (including a federal, state, or
local government of the United States or a political subdivision thereof, and non-commercial
organizations based in the United States) [Nexus Category 2], or
3.A foreign entity or organization that has a bona fide presence in the United States of America
or any of its possessions or territories [Nexus Category 3].
Prospective Registrants will certify that they have a “bona fide presence in the United States” on
the basis of real and substantial lawful connections with, or lawful activities in, the United States
of America. This requirement is intended to ensure that only those individuals or organizations
that have a substantive lawful connection to the United States are permitted to register for usTLD
domain names.
It shall be a continuing requirement that all usTLD domain name Registrants remain in
compliance with Nexus. To implement the Nexus requirement, NeuStar will:
•Require that Registrars certify that they enforce the Nexus requirement upon their
Registrants, and that Registrars require Registrants to certify that they meet the Nexus
requirement.

A sad se zapitajte ako je nama sve ovo potrebno da registrujemo .us domen, zasto bi nekoj americkoj firmi bilo potrebno manje uslova da registruje domen u .rs
Ocigledno da se cesto brkaju uslovi registracije gTLD i ccTLD, a to su POTPUNO razlicite stvari, ma koliko izgledale slicno
[ m257 @ 29.09.2007. 20:58 ] @
Mala digresija u ekonomske vode, nadam se da moderatori nemaju nista protiv. Generalno gledano, kod vecine nasih ljudi (cast izuzetcima) je veliki problem sto ne razumeju na najbolji nacin sta je to "Neprofitna organizacija", kao uopste ekonomsko-pravne termine i zbog toga se najcesce dovodi do brojnih nedoumica, neretko i paranoje. Pokusacu pojednostavljeno da objasnim, "Neprofitna organizacija" je ona organizacija koja ne postoji zbog profita (iako moze ostvarivati profit) vec iskljucivo zbog misije koju planira da obavlja. Dakle njena svrha postojanja je da obavlja neki posao zbog koga je osnovana, a pri tome posluje kao i bilo koje drugo preduzece, odnosno pravno lice; ima svoje vlasnike, clanove, zaposlene i sl. Dakle jedina razlika u odnosu na "obicne" prifitne organizacije (profitna preduzeca) je ta gde profit (odnosno nasom ekonomskom terminologijom receno "dobit") koji se eventualno ostvaruje na kraju zavrsava. Taj profit se NE DELI vlasnicima ili clanovima organizacije kao dividende vec se PONOVO ULAZE u ostvarenje te misije, tj. svrhe postojanja (u nasem slucaju odrzavanja nacionalnog domena)! Pri tome je kod neprofitnih organizacija izuzetno vazna drzavna kontrola (preko jasnih propisa, posebno poreskih) kao i javnost rada. Evo, dacu vam jedan primer mozda i najvece neprofitne organizacije na svetu koja obrce milijarde - Real Madrid.
[ Gojko Vujovic @ 29.09.2007. 21:08 ] @
Stvarno je tužno što obmanjujete narod navodima koji se lako mogu pokazati netačnim.

Dakle .us .de kao i 99% svih ostalih TLDova može dobiti svako sa kreditnom karticom u roku od par minuta, a vi od jadnog .rs pravite neku ekskluzivu ili šta već?

Nije me mrzelo da pokažem kako to radi sa .us i evo za manje od 2 minuta (merio sam vreme) i za $8.88 imam registrovan i u dnsu vidljiv domen:

http://www.gojko.us/

Omogućite direktan upis u registar u roku od nekoliko sekundi svakome ko plati preprodavcu online karticom i manite se prazne priče da kao nekoga štitite i šta ja znam. Niko nije tražio da nas štitite.


[Ovu poruku je menjao Gojko Vujovic dana 30.09.2007. u 00:04 GMT+1]
[ Slobodan Miskovic @ 29.09.2007. 21:21 ] @
Znaci brate mili ko ustav da pisete a ne jednostavni pravilnik o registraciji nacionalnog domena koji postoji u jos preko 100 drzava....
[ SmilieBG @ 29.09.2007. 22:08 ] @
@Gojko: pa zar i ne rade sad na tome? Odnosno, koliko sam ja iz pravilnika shvatio:

OR (provajder) stupi u poslovni odnos sa RNIDS-om;
OR ima pravo preko XML poruka da registruje domen live i online;

E, sada ako ce OR da oteza proceduru, onda tu nije RNIDS kriv. Ali verujem da ce ekonomski zakoni to da dovedu u red.

@Shoshone: DNS moras da prijavis, u suprotnom domen ne moze biti tehnicki registrovan :) Najosnovnija pravila interneta :)

Poz,
Sale
[ vrodic @ 29.09.2007. 22:28 ] @
Poštovani Gojko,
upotreba izraza kao sto su "obmana" i "laz" ne doprinose diskusiji, a osecam se i licno pogodjenim takvim pausalnim izjavama, s obzirom da (sa prekidima) vec 5 godina (a neki od nas i duze) aktivno ucestvujem u pripremama tranzicije nacina vodjenja registra nacionalnog Internet domena sa volonterske na profesionalnu (jos jednom naglasavam i NEPROFITNU) organizaciju.
Zanimljivo da NIKO, ali bas NIKO, da se seti da kaze jedno obicno "hvala" ljudima koju od 1992 vode brigu o .yu domenu BESPLATNO.

Da se vratimo na primer kako se registruje unutar .usTLD:
http://www.neustar.us/ads/golive/landing/index.html
obratite paznju na sledece "Every individual, business or organization with a substantive connection to America is eligible to purchase a .US name"
Ocigledno g. Gojko ima "substantive connection to America", sta god to bilo.
Ocigledno da "substantive connection to America" nije BILO KO BILO ODAKLE.

Uostalom, da pogledamo Srbiji blizi primer .eu - http://www.eurid.eu/content/view/13/28/lang,en/
".eu is available for anyone within the EU" mislim da se necemo sporiti oko toga da "anyone within the EU" nije isto sto i "anyone with VISA/MC/AMEX"

Mozda ce se u buducnosti ovaj uslov da se trazi lokalno prisustvo firme/pojedinca odn. ovlascenog predstavnika korigovati (menjaju se i ustavi, zasto ne bi i pravilnik o registraciji ccTLD) ali ubedjen sam da NAROCITO u tranzicionom periodu mora da postoji ovakvo ogranicenje.
U protivnom u prva 2 minuta (kao sto je g. Gojko lepo izmerio) pocetka registracije .rsTLD bi g. Kevin Ham (i njemu slicni, a ima ih) registrovao ceo Vujaklijin recnik srpskog jezika, za detalje aktivnosti ovog "dotcom mogula" pogledajte http://money.cnn.com/magazines...2007/06/01/100050989/index.htm
naravno, vi cete sada reci da g. Kevin Ham moze bez ikakvog problema da registruje firmu u Srbiji i opet registruje ceo Vujaklijin recnik. Da, ali tada ce u SRBIJI postojati legitimni predstavnik koga ce lako (bez ogromnih troskova) moci da kontaktiraju svi oni koji budu zainteresovani (ili pogodjeni, osteceni). Slozicete se da nije isto lokalna registrovana firma ili ovlasceni predstavnik kao i broj kartice nekoga ko je na drugom kraju sveta.

Misija RNIDS je da na najbolji moguci nacin upravlja .rsTLD na korist Internet zajednice u Srbiji (svi korisnici - fizicka i pravna lica, sve organizacije, sve obrazovne institucije, ISP-ovi). Cak i ako ne bi bilo tako masovnog "udara" na .rsTLD, mogucnost lake registracije (na nacin kako se to radi unutar gTLD) bi doprinela velikom broju zloupotreba i sigurno na samom pocetku donela mnogo vise glavobolje svima nego sto bi bila prednost u smislu "otvorenosti" i "lakoce" registracije unutar .rsTLD.
Nije misija RNIDS da po svaku cenu olaksa stvaranje sekundarnog trzista domena - mada ce se to trziste sigurno stvoriti, sa svojim uglavnom vise losim nego dobrim efektima po Internet zajednicu u Srbiji.

Javna rasprava sluzi da se pripremljeni materijal stavi na uvid i proveru i ocenu javnosti i da se koriguje. Time sto optuzujete ljude da su lazovi i obmanjivaci niste ama bas nista doprineli boljem kvalitetu dokumenata.

Imate bolje resenje? Nema problema, napisite na koji clan i koji stav kog dokumenta imate primedbu i posaljite vas predlog.
Ili, ako smatrate da su dokumenti u velikoj meri/potpuno neodgovarajuci, napisite ceo dokument onako kako vi mislite da treba pa opet posaljite.

Vojislav Rodic
clan UO RNIDS,
direktor preduzeca Inet (www.inet.co.yu) jednog od osnivaca RNIDS
(osnivacka skupstina je bila javna i svaka organizacija koja je htela, zadovoljila elementarne uslove, podnela prijavu i uplatila osnivacki ulog je postala osnivac i clan Skupstine RNIDS, a clanovi se primaju i dalje i imaju u svemu ista prava kao i osnivaci - pogledajte www.rnids.rs za detalje, osnujte firmu ili predstavnistvo u Srbiji (moze i organizacija), popunite pristupnicu http://www.rnids.rs/page.php?file=00066.html, uplatite ulog i eto vas u Skupstini AUTOMATSKI kao ravnopravnog ucesnika).
[ vrodic @ 29.09.2007. 22:38 ] @
U redu, slazem se da ima i jednih i drugih primera. U visegodisnjim diskusijama (koje se organizovano vode od 2000.god.) koje je vodio veliki broj ljudi aktivno angazovanih u Internet zajednici Srbije doslo se do ovakvog predloga. Mislim da je sigurno dobar za pocetak novog perioda, a kako ce biti kasnije pokazace vreme, postoji Skupstina RNIDS u kojoj raste broj clanova i ta Skupstina moze da podnese predlog za izmenu nekog od Pravilnika kada proceni da bi Internet zajednica u Srbiji imala koristi od takvog poteza.
[ Gojko Vujovic @ 29.09.2007. 22:48 ] @
G. Rodić izvinjavam se na neprimerenom rečniku, nije mi bila želja da
Vas uvredim.

Jednostavno sam mišljenja da zarad omogućavanja bržeg razvoja domaćeg
interneta, ne sme da postoji ograničenje u broju .rs imena koje će lice
registrovati, pravno ili fizičko, svejedno, i ne smeju se tražiti
dodatna dokumenta osim broja kreditne kartice ili dokaza o uplati.
Dosadašnji yunic to nije omogućavao, očekivali smo odstranjivanje ljudi
koji su to do sada kočili i to se nije desilo, ovo su očigledno
posledice toga.
[ Ivan Dimkovic @ 29.09.2007. 22:54 ] @
Gojkov komentar je na zalost ipak sasvim na mestu - diskusija od 10+ godina za nesto sto postoji u 100+ drzava sveta i radi bez problema. Zasto? Zasto se samo u Srbiji o ovakvim stvarima veca godinama, kao da je u pitanju EU Ustav a ne prilicno uhodana i standardna stvar koja transparentno radi za druge bez puno natezanja.

Predjite sa reci na dela i omogucite kupovinu domena za par sekundi vec jednom obicnom kreditnom karticom, kao sto je praksa skoro svuda. Time cete uciniti najvecu uslugu srpskoj IT zajednici, a brige o nekakvim zastitama ostavite za arbitrazu i Sudovima - na kraju krajeva, arbitrazu mozete da naplacujete, pa eto lepog izvora finansija.

Citat:

Zanimljivo da NIKO, ali bas NIKO, da se seti da kaze jedno obicno "hvala" ljudima koju od 1992 vode brigu o .yu domenu BESPLATNO.


Zanimljivo je da sam ja ovo cuo dvocifren broj puta, zapravo svaki put kad se povede neka prica o jadnom stanju administracije srpskih/YU domena, odmah se nadju potrebe za tapsanjem po ramenima... dobro, evo i u moje ime, Veliko Hvala cenjenim Volonterima koji su bez naknade odrzavali YU registar, sve je to lepo i krasno tap tap tap - a bilo bi dobro da prepuste posao nekom ko to zna da radi bolje i ko ce to raditi za $ i na profesionalan nacin. I to je to.
[ SmilieBG @ 29.09.2007. 23:13 ] @
Ne bih se u potpunosti slozio sa Gojkom po tom pitanju.
Naime, slazem se da registracija treba biti sto vremenski kraca, efikasnija i sto 'bez bolnija' za krajnjeg korisnika.

Opet, da se ne vodi apsolutno nikakva dokumentacija o tome ko je vlasnik kog domena, niti da postoje ikakva pravila sem da je 'placeno' mi se ne dopada, jer otvara i previse mogucnosti za raznim malverzacijama.

Prema tome, RNIDS po meni treba da nadje odgovarajuci kompromis izmedju ova 2: brzina i birokratija. A mislim da se to moze sasvim lepo odraditi ako se napravi dobar model: RNIDS -> OR -> krajnji korisnik. I opet, ako OR ima dobar (administrativno / tehnicki) sistem, registracija domena moze da se uradi u par minuta.

Poz,
Sale
[ vrodic @ 29.09.2007. 23:39 ] @
Gojko i Ivane,
odgovaram obojici.
Prvo nema problema na recniku, primam izvinjenje, svi smo ovde sa istim ciljem.

U proteklim godinama sam proveo nebrojene sate objasnjavajuci svojim korisnicima (uglavnom strane firme, odn. njihova predstavnistva) zasto mogu da imaju samo jedan domen za jedno pravno lice i zasto ne mogu da registruju domene za svoje brandove ili organizacione celine ili sta-god-im-padne-na-pamet. Gledali su me u cudu kada bih im detaljno (po n-ti put) objasnjavao da domene registruje nekoliko ljudi na nekoliko fakulteta i da to NE KOSTA NISTA, ali bas zato sto ne kosta nista, oni ne mogu da prime veci teret nego jedno-pravno-lice/jedan-domen. Licno sam se uverio koliko je to tesko objasniti ljudima koji su rodjeni i zive na zapadu. Zasto NEKO ne pokrene stvari sa mrtve tacke?-pitaju se oni.
E pa ko ce biti taj NEKO. Ne znam kad ste otisli iz Srbije/ili YU, ali ako ste otisli jako davno onda ste zaboravili kako STVARNO funkcionisu stvari u ovoj zemlji. Ako vas to frustrira, a sta mislite koliko MENE frustrira koji sam odabrao da zivim i radim (i zaradjujem) unutar takvog sistema, savrseno dobro znajuci KAKO bi nesto moglo i trebalo da efikasno radi (proputovao sam veci deo Evrope i sveta, svuda razgovarao sa svima u sustini istim jezikom, ne mislim toliko na engleski koliko na jezik normalnog poslovanja) a onda dodjes u Srbiju i svaki put kao da ponovo kreces u I razred osnovne.
Medjutim, iako sam izgubio silno vreme zbog te situacije, ne ljutim se na one koji su podmetnuli ledja da BAREM NESTO funkcionise.
Kazete da bi ljudi iz yu.nic trebalo da se sklone. Pa oni to i hoce vec godinama, ali niko drugi se nije prihvatao obaveza, pogotovu ne besplatno. Da su se ti ljudi zaista sklonili - ne bi imao ko da registruje domene (a to su radili profesori, asistenti i studenti na ETF, PMF i FON). Ja nisam nikada bio clan te ekipe, nego korisnik njihovih usluga, ali me svejedno iritira kada se njihov trud da stvari u proslih 15 godina funkcionisu koliko-toliko prikazuje kao da je to bila njihova jaka zelja da se koci Internet kod nas. Pa ja sam tu trpeo mnogo vise nego vi u inostranstvu. Da je NEKO (ali ko NEKO) sredio stvari od pocetka, imao bih mnogo vise klijenata, ceo lanac dogadjaja bi bio bar nesto povoljniji.
Sto rece Sloba, nisu se pojavili 2-3 preduzimljiva sa VC parama i osnovali RNIDS. A da ne pominjemo vise od 6 meseci od Osnivacke Skupstine do registracije samog pravnog lica (Fond RNIDS). Zasto 6 meseci. Zasto ne 6 dana? Zasto ne 6 sati? Zasto ne 6 minuta? Odgovor znate i sami i zato ste najverovatnije svojevremeno i otisli u inostranstvo. Ja nisam jer sam se tvrdoglavio da cu ovde da napravim jos bolje okruzenje. Da li sam? Pa nisam, al' kad sam vec tu ne odustajem od toga da stalno radim na poboljsavanju stvari, makar u jednom malom segmentu.

Na prvi pogled sam se udaljio od osnovne teme, ali u stvari i nisam, sve je to povezano.
Mozemo da diskutujemo na listi koliko hocete, ali najvise cete pomoci da posaljete strukturirano primedbe po dokumentu/clanu/stavu i to kao predlog teksta.
Ako kazete da mislite da nesto ne valja, to je samo vase misljenje, ali nije element koji moze da se ugradi u taj dokument. A ako posaljete konkretan predlog, to je onda i nama lakse da diskutujemo o njemu.

Imajte na umu da ne krecemo od nule (znaci nije cist sunrise, vec tranzicija) postoje nasledjeni interesi (registrovani domeni), a opet menjamo strukturu registra (odavno postoji konsenzus o tome da bude hibridni model, dakle i .rs i .co.rs, .org.rs, .edu.rs) i menjamo organizaciju (od volontera, ka profesionalnoj organizaciji) a pri tom jos uvek trazimo pare (ko ce da plati prostor, opremu, plate za prvih par meseci dok se ne stabilisu prilivi od registracija domena, kao sto i sami vidite clanarina je simbolicna, bas zato da osnivaci/clanovi mogu da budu i male firme, da to ne bude samo klub od nekoliko velikih) - drugim recima pravimo firmu, a niko od nas nece imati nikakve direktne koristi jer firma koju pravimo nije profitna vec neprofitna organizacija (a opet posla oko osnivanja kao i oko pokretanja bilo koje druge firme). Imacemo samo indirektne koristi jer ce Internet adresni prostor biti "prostraniji" i bolje regulisan, pa ce povecane mogucnosti moci da zadovolje interesovanja koje je oduvek bilo vece od mogucnosti, a to ce onda opet da izazove novi pozitivni krug i svima ce nam biti makar malo lakse (tako se ja bar nadam).
Nije isto davati primedbe iz sistema koji je odavno uredjen i prosao kroz vise faza usavrsavanja, i ziveti u sistemu koji se tek izgradjuje, a pri tom gradis na terenu na kome decenijama postoji "divlja gradnja" pa sefa gradilista povremeno stigne metak iz potaje. Dobro, sa Internet domenima nije takva situacija samo zato sto kod nas Internet nije toliko razvijen da se na njemu i u vezi njega okrece dovoljno para, ali kad se to desi...

Svaka kritika je dobrodosla, ali samo ako je fokusirana i konkretizovana u predlog, to nam je najveca pomoc.
[ vrodic @ 30.09.2007. 00:08 ] @
Imajte na umu da smo na pocetku i da u ovom trenutku ne znamo koliko ce biti OR, ni kakav kvalitet ce oni pokazati vremenom. Znam iz prve ruke da se neki ozbiljno spremaju, a neki ne znaju za sta bi im sluzio DNS server i zasto moraju da ga imaju.
Zato i postoje pravila o tome kakve uslove mora da zadovolji OR da bi postao OR i zadrzao taj status, a vrsice se i naknadna kontrola, pa ce i taj status moci da se izgubi. To bi trebalo da obezbedi ujednaceni kvalitet usluge na duzu stazu.

Skrecem vam paznju na jos jedan elemenat koji ce biti sve prisutniji - a to je cyber-crime, sa posebnim osvrtom na Child Pornography. Ucestvujem u jednom takvom projektu EU, bio sam na Octopus cyber-crime conference u Junu i vidim da stvari idu u pravcu vece kontrole nad Internet sadrzajima, sa jakom intencijom da se cak i ISP-ovima propise kao zakonska obaveza sledece:
“notice and takedown” requirement should be enacted within national legislation

Drugim recima, bice jako bitno da se zna ko je vlasnik nekog domena kako bi moglo da se komunicira sa njim.
Ja sam i dalje veliki pobornik prava na izbor anonimnosti na Internetu (kad god kome to odgovara), ali registracija domena u ccTLD ipak nije isto po vaznosti (i mogucnostima) kao i registracija besplatnog email servisa.
Virtualna realnost je u sve vecoj meri odraz nasih realnih zivota i svih aktivnosti koje vodimo, pa kao sto ne mozes da zivis u stanu (svom ili iznajmljenom) neprijavljen kod policije (pa cak ni u hotelu), ili ne mozes na ulicu u automobilu na kome nisu registarske tablice i vazeca registracija, tako i zauzimanje virtuelne adrese podrazumeva odredjene minimalne obaveze u smislu podataka o vlasniku. I da ne zaboravimo da i dalje postoji gTLD na kome je i dalje sve mnogo jednostavnije i manje obavezujuce.

Nama (RNIDS) je cilj da u Srbiji ostvarimo prvi veliki korak napred, da se poboljsa kvalitet odrzavanja sistema nacionalnog registra Internet domena, a budite sigurni da niko nece imati nista protiv svakog unapredjenja tog sistema, jer svi koji su ukljuceni (i registranti i OR) u celu pricu ce imati koristi ako je sistem kvalitetan i obezbedjuje porast broja Internet korisnika. Prema tome sigurno cemo se truditi da sto pre usvajamo sve ono sto je najbolje u praksi kod drugih registara, a prema tome cemo prilagodjavati i pravila, i jos cemo imati prednost jer necemo morati da "izmisljamo toplu vodu". Ali je cinjenica da novi sistem pravimo posle vise od 10 godina postojanja starog sitema i nasledjenih obaveza i nekih prava (ne mislim na neka "nasledna" prava kao takva, vec na one koji su 10 i vise godina gradili virtuelni identitet i stvarno bi bili pogodjeni ako se o njihovim interesima ne bi vodilo racuna).
[ twiddle @ 30.09.2007. 00:49 ] @
Gojko, Ivane,

mislim da se ovde radi o nesporazumu.

Proces registracije kakav ste opisali, i kakav sa pravom očekujemo svi mi, zapravo *JESTE* ono što se trenutno nalazi u dokumentima o kojima pričamo. Oko toga nema nikakvih nedoumica. Pročitajte tekstove, pa ćete da se uverite da ne postoji ništa što bi proces registracije usporavalo ili ograničavalo. Štaviše, osnovna ideja sa kojom je rađeno sve ovo, jeste da se omogući upravo takav nivo usluge, kakav si večeras pokazao sa .us. Sve manje ću smatrati za potpuni neuspeh RNIDS.

...a povodom opaske da je sve moglo brže/ranije/itd. well, možda i jeste, a možda i nije. Razlog koji stoji iza tolikog trajanja procesa je verovatno isti razlog koji stoji iza svega što izaziva u nama slična osećanja (kada se, recimo, pitamo: zašto je trebalo 50 godina da uvedemo demokratiju; zašto je trebalo 10 godina da najurimo Slobu; zašto još uvek nismo u EU; zašto već odavno nismo na beloj Šengen listi itd). Nismo mogli, nismo hteli, nismo znali, nisu nam dali, nije nam se dalo itd. itd. itd... spisak potencijalnih odgovora je beskonačan, ali mislim da nema smisla baviti se time. Ni ja nisam srećan što sam dobar deo svog života posvetio pitanju domena, ali se tešim time da sada rešavamo to pitanje kako treba jednom za svagda... i da stavimo tu temu ad acta... isto kao što sada registrujemo firme za 5 dana, a pre par godina je sve to trajalo par meseci.

Pozdrav,
Sloba
[ twiddle @ 30.09.2007. 00:52 ] @
Slazem se da treba da bude online registracia odmah da se vidi ko je uzeo.
U nekim drzavama je to odmah i domena je u stanju technicki akceptirana i onda se ceka na papire. Ako papiri nedodu birise se a ako dodu TA tehnicki akceptirana.

Sto se tice tih firmi sto sam pisao to je bio praktican primer iz jedne drzave kada je 5 firmi osnovalo takode organizaciu NIC i takode na formi nevladine organizacikje sto je izbilo do monopola svaki registrator je uzeo od 5 - 10 000 domena. Po isteku nekih domena oni imaju pravo da gledaju u online sistem NIC i obicni ljudi nikad ne uhvate bilo kakav domen samo ako ga kupe.

To je bila poenta da ko hoce da bude registrator treba da zivi od placanja ljudi koji registruju domen i registrator treba da deli zaradu sa NIC. Registratori blizu lonca uzimaju prvi na sebe puno domene dabi zabranili pa da prodaju. Ili su registrastori ili registranti. Uvek su pare prve NIC zivi od para od prodaje domena registratorima ali samo od velikih registratora pa njima pravi velike ustupke.

Dali je moguca javna prodaja registriranih domena? Dali reigistriran domen je moje vlastnistvo. Dali je domen proizvod u pravilniku RDNIS? Dali mogu ga staviti uakciju i prodati?

Ovo je javna diskusija i imam pravo da kazem kako to sve funkcionise i kada vidim hiljadu nepravdi iz iskustva onda ih ovde stavim da se zamisli i RDNIS.[ twiddle @ 30.09.2007. 01:02 ] @
To sto je nekim ljudima trajalo od 1992 da nesto naprave moglo se napraviti za nedelju dana da je bilo politicke volje i dobrog sponzora it. Ali fakultet to nebi pustio nikome.
Fakultet je hteo monopol nad domenima ona zena sto je stalno davala intervijue za NIC je sve htela za sebe slavu i moc pa se fakultet sa svojim problemima ugusio sa problemima registriranja domena. Nemozete uciti i registirati.

Sve te lepe jeftine reci kako NIC nam zeli dobro su cista lepa recnicka demagogija. Svako gleda svoje motive. Tako fakultet, sada gospodin Markovic, Firme koje cine RNDIS ali i mi. Mi trazimo homeostazu da nebude osa na drugoj strani. Nego ravnoteza.

A ovaj pravilnik za osam sati je moguce napisati levom nogom a ne od 2001. Ali kada napravite komisiju onda to traje 6 godina a nekad i nikad se ne zavrsi.
[ OffShore @ 30.09.2007. 01:26 ] @
Zasto NEPROFITNA?

Ko ce da podijeli KAJMAK koji ostane od viska para?
off topic/To mi izgleda kao mikrokreditne organizacije u bosni (mikrofin.com, partner.ba ) koje su NEPROFITNE organizacije a napapircile po 100 miliona vrijednosti, pa onda dijele DEBELE plate i na kraju daju par velikih kredita koji nisu NAPLATIVI pa ih jednostavno otpisu (naravno da te kredite dobije neko od familije ili prijatelja rukovodilaca). Ali od iduce godine prelaze u PROFITNE-nema vise muvanja:) -off topic


Pa zar mi iz Bosne treba da Vas ucimo poslu, pogledajte fino http://www.nic.ba/stream/index.php

pravila su prosta, svako ima pravo da registruje 5 domena, bilo pravno ili fizicko lice, ukoliko se ide direkt preko NIC-a domen sup, a preko registrara jeftiniji, jeste da je cijena velika (visoka) ali to nije sad pitanje, bitna je dostupnost domena, i ne vidim nikakvu svadju ili arbitrazu oko vec registrovanih domena.


Dajte i u Srbiji ogranicenje na 5 domena ili vise, trazite dokumentaciju, napravite bazu, bar to nije tesko (zasto na primjer ne ogranicite kupovinu kreditnim karticama samo iz Srbije-banaka u Srbiji, to je najprostije-pa onda dozvoliti i iz svijeta-jer gdje ce bititacniji podaci o vlasniku nego u banci, cak se moze utvrditi koja je BIZNIS a koja LICNA kreditna kartica)

Sve co.yu domene prebacite automatski na co.rs-niko se nece buniti, a dozvolite i samo .rs, pa ko hoce i .rs neka uzme, ne mora se uslovljavati, tako ste u startu rijesili problem co.yu u co.rs, a .rs na sloodnom trzistu.

I predjite u profitno preduzece(ili javno preduzece), osnivac drzava, njoj pare, Vama dobre plate i Bog Vas veselio.

Jer kad realno pogledate koliko god da bude cijena domena (recimo 10 evra, u startu ce biti minimum 30 000 domena to mu izadje na 300 000 evra, pa koja to oprema , serveri, prostor kosta toliko? a kad se omoguci i ostalima cifre ce ici uveliko uzlaznom putanjom.

Sad trenutno oko 10 VOLONTERA radi, dajte im platu po 1000 evra (bruto)- to je 120 000 evra godisnje, oprema ne moze da kosta vise od 50 000 evra, zakup prostora i eto vas:)
[ djricky @ 30.09.2007. 08:55 ] @
ps. jos jedan .us domen kupljen 8.88$

do sad ih nisam primecivao, a sad su mi interesantni...
[ Predrag Supurovic @ 30.09.2007. 10:10 ] @
Citat:
vrodic:
Zanimljivo da NIKO, ali bas NIKO, da se seti da kaze jedno obicno "hvala" ljudima koju od 1992 vode brigu o .yu domenu BESPLATNO.


Zanimljivo je da kada god neko kritikuje lose stvari koje rade losi ljudi, onda se poteze pitanje zasto niko ne hvali dobre svari koje rade dobri ljudi. Treba napraviti razliku. Za sve ove godine koliko se ratuje ko ce da uzme nadlestvo nad nacionalnim domenom, ljudi kao sto je profesorka Tasic nisu bili na meti, vec su na meti ljudi koji su radili ono sto se ne radi.

Ja sam u mnogo prilika imao veoma kritican odnos prema nekim desavanjiam vezanim za nacionalni domen, ali sam i u mnogo prilika vrlo pozitivno ocenjivao ono stoje bilo dobro. Mozes pretraziti ES i videces u dosta prilika da sam ja vrlo energicno branio NIC onda kada je neosnovano napadan. Nekorektno je rad losih ljudi, mesati sa entuzijazmom i energijom ljudi koji su se zdusno trudili da stvar funkcionise na dobrobit svih.

Citat:

Mozda ce se u buducnosti ovaj uslov da se trazi lokalno prisustvo firme/pojedinca odn. ovlascenog predstavnika korigovati (menjaju se i ustavi, zasto ne bi i pravilnik o registraciji ccTLD) ali ubedjen sam da NAROCITO u tranzicionom periodu mora da postoji ovakvo ogranicenje.
U protivnom u prva 2 minuta (kao sto je g. Gojko lepo izmerio) pocetka registracije .rsTLD bi g. Kevin Ham (i njemu slicni, a ima ih) registrovao ceo Vujaklijin recnik srpskog jezika, za detalje aktivnosti ovog "dotcom mogula" pogledajte http://money.cnn.com/magazines...2007/06/01/100050989/index.htm
naravno, vi cete sada reci da g. Kevin Ham moze bez ikakvog problema da registruje firmu u Srbiji i opet registruje ceo Vujaklijin recnik. Da, ali tada ce u SRBIJI postojati legitimni predstavnik koga ce lako (bez ogromnih troskova) moci da kontaktiraju svi oni koji budu zainteresovani (ili pogodjeni, osteceni). Slozicete se da nije isto lokalna registrovana firma ili ovlasceni predstavnik kao i broj kartice nekoga ko je na drugom kraju sveta.


Ako zelite da ogranicite registraciju domena za strance onda to treba da uradite kako valja. Ovako kako ste zamislili nece imati efekta. Kebin Ham ce lepo da plati nekoga da mu se potpisuje kao administrativni kontakt i registrovace opet Vujaklijin recnik domena. I vi nista necete moci da uradite jer adminsitrativni kontakt je administrativni kontakt i ne podrazumeva nikakvu odgovornost.

Ako hocete da ogranicave pristup stranim licima onda za to postoji jedan efikasan nacin: uslovite stranoj firmi da mora da ima legitimo predstavnisto/zasupnistvo u Srbiji i da ima pravi posao ovde, a registraciju domena ogranicite upravo na to predstavnisto. Umesto strane firme, domen treba da registruje njeno predstavnisto i tada imate punu pravnu odgovornost za taj domen na pravnom licu u Srbiji.

Koliko sam video ogranicenje registracije nacionalnih domena je u drugim zemljama uvedeno upravo u tom smislu: da se domeni koriste namenski. Cak i za USA domene stoji da .us domen moze da registruje lice koje ima fakticko prisustvo u SAD a ne virtuelno. Ja sam skoro namerio da registrujem jedan .us domen medjutim, dok sam popunjavao zahtev vidim da postoje neki posebni uslovi, procitam ih i vidim upravo to: ja ne mogu da registrujem domen zato sto nemam fakticko prisustvo u USA, iako imam nekoga koga mogu da navedem kao adminstativni kontakt. To nije dovoljno i ja sam odustao od registracije. Stoji da ja mogu za 10 sekundi da platim registraciju domena i to ce da funkcionise do prve prilike kada neko utvrdi da nisam ispostovao uslove.

Tako nesto se desilo sa .eu domenima. Oni su neiskusno pustili slobodnu registraciju domena pa je se desila poplava registranata koji su registrovali sve zivo samo da zauzmu dobre domene kako bi mogli da ih preprodaju. No, brzo su se dozvali pameti i pogledajte sad - gomila tih domena je izbrisana iz registra, jer se uslovi malo promenjeni i ne moze vise svako da registruje domen.

Citat:

Nije misija RNIDS da po svaku cenu olaksa stvaranje sekundarnog trzista domena - mada ce se to trziste sigurno stvoriti, sa svojim uglavnom vise losim nego dobrim efektima po Internet zajednicu u Srbiji.


Prvila koja planirate ce upravo to da olaksaju. Eto recimo, vec sada mozemo videti da CRI, firma u kojoj je Slobodan Markovic zamenik direktora, a koji je inace i clan upravnog odbora RNIDS na svom sajtu nudi svojim klijentima rezervaciju .rs domena. Dokumenti su jos u ranoj fazi javne rasprave, a njegova firma vec nudi rezervacije.

Citat:

Javna rasprava sluzi da se pripremljeni materijal stavi na uvid i proveru i ocenu javnosti i da se koriguje. Time sto optuzujete ljude da su lazovi i obmanjivaci niste ama bas nista doprineli boljem kvalitetu dokumenata.


Mozda time zele da kazu da nemaju poverenja u ljude koji su pokrenuli javnu raspravu i da samim tim ne ocekuju da se moze doprineti?

Citat:

Imate bolje resenje? Nema problema, napisite na koji clan i koji stav kog dokumenta imate primedbu i posaljite vas predlog.
Ili, ako smatrate da su dokumenti u velikoj meri/potpuno neodgovarajuci, napisite ceo dokument onako kako vi mislite da treba pa opet posaljite.


Vec je to probano pa nista. Kad god neko iznese kriciki stav upute mu poziv da napise svoj predlog. Kada to uradi, to se prosto ignorise, kao da nije ni uradjeno. Pa pogledaj samo unazad disksuije ovde na ES-u. Uvek se ponavlja jedno te isto.

Upravo zato ljudi i nemaju vise poverenje. Zato i nemate toliko clanova i cak vam je broj clanova skoro duplo manji nego broj ucesnika osnivacke skupstine, bar prema podacima koji su objavljeni na sajtu RNIDS.

Razjasnite jednu stvar: niko ovde nema negativan odnos prema RNIDS i svim ljudima koji su u njemu angazovani. Nema razloga da se svi nadjete prozvani.
[ Shoshone @ 30.09.2007. 12:07 ] @
Citat:
twiddle: Ako ti treba parkiranje domena, parkiraj ga kod svog OR ili nekog drugog ko će ti napraviti i održavati DNS zonu. Ne vidim šta je tu problematično.

Ne, ne treba mi parkiranje domena, nisi me shvatio. Interesuje me zasto bih morao da podnosim dns podatke prilikom registrovanja domena jer mozda ne zelim domene nigde da hostujem niti da ih parkiram.

Mozda mi je promaklo u ovoj masi postova te nisam siguran da li sam dobro negde procitao da nece biti moguce sakrivanje whois-a?
[ twiddle @ 30.09.2007. 14:06 ] @
@Peđa

Što se tiče registracije za strance, ona je postavljena kako treba i prošla je filtere pravnika. To što *TI* ne shvataš značenje segmenta "preko zastupnika koji ima sedište u Srbiji i koji je Srpski državljanin" [a čiji podaci se upisuju u polje administrativni kontakt], je tvoj problem.

Što se tiče .eu registra, stvarno je smešno da odluke Evropske komisije (koja je diskutovala o pravilima registracije tri godine pre nego što ih je usvojila) i tri velika evropska ccTLD registra (koji su osnovali EURid) nazivaš "neiskusnim". To je bila njihova svesna odluka, a pravila nisu menjana, već su domeni koji su registrovani putem zloupotrebe pobrisani čim je to utvrđeno. Takve mere će primenjivati i RNIDS, a radi se o daleko manje od pola procenta svih registracija.

Što se tiče najave rezervacije .rs domena, ne vidim ništa sporno u tome, niti u tome ima neke misterije. Isto imaš na sajtu EUnet-a, isto imaš i na drugim sajtovima, a isto ćeš viđati sve više kako se bude približavao početak registracije .rs domena. Niko od tih ljudi ne može bilo kome da garantuje da će moći da registruje domen ili da će dobiti bilo šta preko reda i pravila o kojima sada diskutujemo. Svi OR će sa svojim spiskovima da stanu u red i onda će RNIDS da ih proziva po nekom (verovatno random) sistemu, pa će svi registri imati jednake šanse da pošalju domene sa svojih lista tj. domene korisnika koji su se prijavili za registraciju .rs domena. Postaješ već smešan pokušavajući da u diskusiju uneseš elemente zavere, a pričamo o prostim, javnim i jasnim činjenicama, koje su lako proverljive svakome ko želi da ih proveri.

Što se tiče članstva u RNIDS, vidim da baš i nemaš jasnu ideju o tome kako se zapravo registruju fondovi. Za tako nešto je potrebno da određeni broj inicijatora (od te 34 organizacije koje pominješ) sklope osnivački ugovor i uz to prilože potrebnu dokumentaciju. To znači dosta papira i maltretiranja po sudovima oko overa potpisa i ovlašćenja za sklapanje ugovora i slično. Od te 34 organizacije, čak 22 su se iscimale da sklope osnivački ugovor, IAKO smo svima naglasili da će moći da postanu ravnopravni članovi RNIDS, po daleko jednostavnijoj proceduri, kada organizacija bude upisana u registar. Od početnih 17 članova, RNIDS sada ima 22 člana (najnoviji je Telekom Srbija), a članstvo je otvoreno i spisak dalje raste.

Što se tiče podrške u široj zajednici, ona se procenjuje i po tome koliko ljudi *nema ništa protiv* predloženih pravila, pa nema ni razlog da se uključuje u diskusiju. Takvih je sigurno mnogo, posebno ukoliko imaš u vidu da je svaki korak oko RNIDS pažljivo praćen od strane SVIH medija već godinama i da su ovi threadovi uvek među najčitanijima na forumima tokom javnih rasprava.

Svaki put kada na formumima krene neka rasprava o ovoj temi, ja vidim da samo ti i eventualno 1-2 pacijenta troluju i sebično pokušavaju da 'preotimu' diskusije, dok su ostali veoma konstruktivni u svojim kritikama (što je lepo moglo da se vidi dok se nisi uključio u ovu diskusiju), a njihove sugestije se vrlo ozbiljno razmatraju i usvajaju. To je evidentno svakome ko, recimo, pogleda sadašnji tekst pravilnika i tekstove predloga koji su cirkulisali na forumima pre godinu ili pet godina. To što ti nisi u stanju da prihvatiš da TVOJA vizija komunizma :-) pardon, sistema registracije, nije ono što dele svi ostali koji učestvuju u ovom procesu, nije nešto što daje povoda za širu zabrinutost.
[ twiddle @ 30.09.2007. 14:09 ] @
@shoshone

Izvini, nisam dobro shvatio -- tebe zapravo zanima usluga rezervacije domena. Što se toga tiče, ta opcija do sada nije razmatrana. Predlog je notiran i videćemo šta će od toga biti. Trenutnim sistemom je predviđen mehanizam parkiranja domena i pretpostavljam da će on biti toliko pristupačan, da ti i neće trebati opcija drugačije rezervacije.
[ flylord @ 30.09.2007. 16:08 ] @
Poenta sa rezervacijom: ima dosta firmi (potencijalnih .rs kupaca), koji ce da plate samo fakturom a ne i karticom. I on ce da kaze koji domen hoce, al nece platiti odmah nego za 3-7 dana. I onda bi bilo dobro da OR moze da rezervise domen (na max n dana, gde n moze npr 7), i ceka klijenta da plati.
Ipak morate uzeti u obzir situaciju u drzavi gde jos uvek vecina ne placa karticama preko neta .

[ SmilieBG @ 30.09.2007. 17:15 ] @
@flylord: mislim da je pogresno tako nesto raditi iz sledecih razloga:

Pre svega, RNIDS treba u tom slucaju da ulaze znatne novcane i vremenske napore da kreira (tehnicki) sistem koji ce to omoguciti. I veruj mi na rec: tu se ne radi samo da se 'tamo negde, u sistemu' domen markira kao trenutno rezervisan, to je MNOGO veca procedura i daleko slozenija;

Zatim, sta se desava sa statusom domena, dok je on 'rezervisan'? Pod jedan: to se mora prikazati u WhoIS-u, inace ce neko misliti: hej, ovaj domen je jos slobodan, zatim ga (uz pomoc kartice) direktno registruje, a onda dobije gresku da je domen ipak, mozda zauzet, a mozda i nije. Dakle zabuna.

I na kraju: ako RNIDS 'rezervisane' domene prikaze u WhoIS-u kao rezervisane, evo ja cu prvi da budem koji ce da napise skriptu koja ce da 'juri' domene sa ovim statusom, naravno - automatski, pa ako se takvi domeni u jednom trenutku pojave kao slobodni - direktno cu ih rezervisati, a zatim prodati za lepu sumu onome kome zaista trebaju.

Zasto ovo kazem? Zato sto firma, iz bilo kog razloga ne uplati novac OR-u na vreme, 'rezervacija' sama istekne nakon x dana i svi mogu da registruju domen, za koji se ZNA da nekome treba! Kakva smejurija! :)

Anyway - ja se ne slazem sa tim sistemom.

===

Sto se tice toga da je Sloba istakao na CRI (za sta nisam ni znao da je zamenik direktora): mislim da na prvu loptu mozda izgleda cudno, medjutim svaki OR ima pravo da ponudi mogucnost unapred rezervisanja domena. Kada RNIDS otvori sistem XML registracije, svi ce da navale - pa ko pre devojci. Takodje i ostali clanovi skupstine RNIDS-a su uglavnom OR-ovi, prema tome, nista nije neobicno.

@sloba:
"Svi OR će sa svojim spiskovima da stanu u red i onda će RNIDS da ih proziva po nekom (verovatno random) sistemu, pa će svi registri imati jednake šanse da pošalju domene sa svojih lista tj. domene korisnika koji su se prijavili za registraciju .rs domena."

Zasto ovakav sistem? XML sistem RNIDS-a treba svima i u svakom trenutku da bude dostupan. Skoro je nemoguce da ce se dogoditi da ce u ISTOM trenutku 2 ili vise OR-a poslati zahtev za istim domenom. Odnosno, OR1 moze da zatrazi recimo: domen.rs 4 sekunde pre drugog i onda je taj domen njegov. RNIDS treba SVIMA da pruzi iste uslove, odnosno da je registracioni server RNIDS-a dostupan - pa ko pre devojci... Dakle nikakva druga mogucnost ne sme postojati jer jednostavno nije realno. RNIDS XML server je na adresi xxx.aaa.rs pa ko pre do njega - njegovo. A ne sad: ti smes, ti ne smes... Po toj logici, svi OR-ovi ce da naprave DUGACKE liste zanimljivih domena, pa treba samo da ih 'usere' da ih neko tamo (covek ili sistem, sve jedno) izvuce pre drugog. To je onda cista lutrija i igra na srecu a ne ravnopravan sistem. .eu sistem je prvih nedelju dana radio 'prekovremeno' da bi odradio sve zahteve. Racunajte i da ce RNIDS-ovi sistemi biti prvih par dana na udaru, te pojacajte sisteme ili sta god vec, da sistem ne padne.

@Shoshone: domen je ili registrovan ili nije. Kako neko moze da 'rezervise' domen? Odnosno, da si upoznat sa sistemom DNS-ova, tj da znas kako oni fukcionisu shvatio bi da 'rezervisan' domen - ne postoji. Ti mozes da 'parkiras' domen, odnosno da se domen registruje, ali da nema ni jedan DNS rekord (nema ni www. ni mail. ni nista drugo). Dokle god domen nije registrovan i ne nalazi se niti na bilo koja 2 DNS-a, taj domen na ovoj planeti tehnicki ne postoji. Prema toga STROGO sam protiv ovog koncepta!

Poz,
Sale
[ twiddle @ 30.09.2007. 18:12 ] @
@smiliebg

Da, u pravu si što se tiče dostupnosti. Mada, možda bi trebalo razmisliti o nekim posebnim merama koje će važiti u komunikaciji sa OR samo tokom prvih par dana ili nedelja navale... Inače, ništa od toga još nije usvojeno kao policy.
[ Shoshone @ 30.09.2007. 21:05 ] @

Au bre ljudi da li ja pisem kineski ili sta? LOL
Sasvim lepo i jasno sam napisao i nigde nisam spomenuo nikakvu rezervaciju domena.
Hocu da kupim par stotina domena koje necu nigde da hostujem, koje necu nigde da parkiram.
Ponavljam - nikakvo parkiranje, nikakvo hostovanje.

[ twiddle @ 30.09.2007. 21:15 ] @
@shoshone

Razumeli smo se perfektno. Predlog će biti razmotren.
[ SmilieBG @ 30.09.2007. 23:14 ] @
samo 'zvanicno' da navedem da ovakav koncept (da domen ne postoji ni na jednom DNS-u) ne postoji nigde na svetu i samim tim moj glas protiv istog predloga :)

Poz,
Sale
[ Predrag Supurovic @ 30.09.2007. 23:51 ] @
Citat:
SmilieBG: @flylord: Anyway - ja se ne slazem sa tim sistemom.


To je jasno, ali na problem na koji je flylord sada pomenuo je ukazano jos pre n godina. Prsoto se radi o tome da kod nas ne funkcionise sistem instant placanja vec mora da prodje bar nekoliko sati a realno dan do dva da se zavrsi sva papirologija oko uplate (dok se podnese zahtev za registraciju, pa dok neko u registru napravi predracun, pa dok taj predracun stigne podnosiocu zahteva, pa dok on to plati, pa dok uplata bude proknjizena...)

Kao to rekoh, taj problem je odavno iznet ali resenje za nejg anije ponudjeno.

Ovako, ja podnesem zahtev, i dok se zavrsi papirologija neko drugi rezervise domen ali sam i ja u medjuvremenu vec platio za isti domen. Previse cesto mi se desavalo da u mmentu provere domen bude slobodan, a u momentu kada treba da se obavi registracija, on postane zauzet jer je neko paralelno radio proceduru za isti taj domen (i to, zamisli, bas sa .yu domenima).

Ja potpuno prihvatam mogucnost da ti budes protiv toga da se ovaj problem nekako resi, ali ipak ocekujem da ce RNIDS taj problem resiti, inace ce imati haos.

Rezervacija domena je sasvim ok postupak. Rezervacija je i inace predvidjena, ali samo kao stalna (za domene koje neko u RNIDS proceni da treba da budu rezervisani). Ovo bi se razlikovalo samo utoliko sto bi rezervacija imala privremen karakter, a trajala bi taman onoliko koliko je potrebno da se zavrsi procedura placanja u nasim uslovima. S obzirom da bi se za taj domen dok je u statusu rezervisanog prosto davala informacija da on nije slobodan (i eventualno da mu je status rezervisan), niko ne bi mogao da razlikuje da li je domen rezervisan za stalno ili za privremeno jer je u toku placanje.


Citat:

Sto se tice toga da je Sloba istakao na CRI (za sta nisam ni znao da je zamenik direktora): mislim da na prvu loptu mozda izgleda cudno, medjutim svaki OR ima pravo da ponudi mogucnost unapred rezervisanja domena. Kada RNIDS otvori sistem XML registracije, svi ce da navale - pa ko pre devojci. Takodje i ostali clanovi skupstine RNIDS-a su uglavnom OR-ovi, prema tome, nista nije neobicno.


Ne bi bilo neobicno kada bi registracija domena vec bila u toku i kada bi RNIDS imao kao opciju rezervaciju domena, a ni jedno ni drugo nije slucaj. Cak u dokumentima nisu ni predvideli mogucnost rezervacije domena.

Citat:
SmilieBG: samo 'zvanicno' da navedem da ovakav koncept (da domen ne postoji ni na jednom DNS-u) ne postoji nigde na svetu i samim tim moj glas protiv istog predloga :)


Ja sam, recimo, nekoliko puta greskom registrovao .com i .net domene a da nisam prethodno podesio DNS. Prilikom registracije sam navodio DNS na kome je trebalo da budu podeseni domeni, ali nisu bili podeseni. Nisam imao nikakvih problema. Ranije je vrsena provera da li je DNS dobro podesen, ali koliko sam primetio odavno se to vise ne proverava. Cak sam naletao na neke tudje domene koji su imali podesen DNS na kome nije bilo informacija o tim domenima i oni su stajali regularno registovani.

Ne kazem da tako treba da bude. I ja sam za to da za registraciju domena uslov bude unapred podesen DNS.
[ SmilieBG @ 01.10.2007. 00:38 ] @
Citat:
Predrag Supurovic:S obzirom da bi se za taj domen dok je u statusu rezervisanog prosto davala informacija da on nije slobodan (i eventualno da mu je status rezervisan), niko ne bi mogao da razlikuje da li je domen rezervisan za stalno ili za privremeno jer je u toku placanje.


Ja verujem da ce RNIDS da napravi neku _javno_ dostupnu listu domena koji se jednostavno nece moci registrovati, odnosno koji ce biti za uvek na black listi. Ovde mislim na domene koji se zasnivaju na rasnoj ili verskoj netrpeljivosti, nemoralnim nazivima u domenu ili slicno. Ovo nece imati veze sa 'privremeno rezervisanim' domenima, te je isuvise lako 'spaziti' takav domen i 'ukrasti' ga.

Shodno tome, ja - kao ozbiljna firma, pod pretpostavkom da je moj domen jos uvek slobodan bi uradio sledece:

1. Otisao kod OR-a i pitako koliko kosta domen i koje formulare moram da ispunim (bez da kazem koji je domen u pitanju);
2. Otisao u banku i uplatio iznos koji je OR naveo;
3. Ispunio formulare;
4. Vratio se kod OR-a, sa uplacenom uplatnicom i svim potrebnim formularima a zatim sacekao 2 minuta da mi potvrde da mi je domen registrovan.

Ako moj domen nije slobodan, nece biti ni pre ni posle 10 ulozenih evra. Pored toga, postoje i alternative whois-u, da proverim da li je domen slobodan, bez da neka 'zla dusa' u OR-u ili RNIDS-u to sazna ;)

A ako sam neki folirant, onda bi mozda i rizikovao da mi neko digne domen, dok se papirologija odradi.

Citat:
Predrag Supurovic:Ne bi bilo neobicno kada bi registracija domena vec bila u toku i kada bi RNIDS imao kao opciju rezervaciju domena, a ni jedno ni drugo nije slucaj. Cak u dokumentima nisu ni predvideli mogucnost rezervacije domena.


Vidi, to mogu i ja na mom sajtu, koji nema veze sa OR-om da stavim. Pa se 500 ljudi / domena prijavi kod mene. Pa, kad RNIDS pusti domene u prodaju, ja posaljem moju listu domena na registraciju. Pa od tih 500, meni prodje 400 - ja naplatim 400 domena, od svakog imam 1 evro zarade - i ja zaradih 400 evra, bez lazi i bez prevare.

To se zove konkurencija i marketing, nista vise i nista manje. Naravno, ako ja od tih 400 registrovanih domena, krenem da ucenjujem ljude koji su ih porucili, onda ce oni mene najverovatnije da tuze, a ja da ga **** pred sudom :) Isto vazi i za CRI i za bilo kojeg drugog OR-a.

Citat:
Predrag Supurovic: Ne kazem da tako treba da bude. I ja sam za to da za registraciju domena uslov bude unapred podesen DNS.

Pazi, sve moze. Ali ako ne postoje serveri za registrovan domen, samo se pravi 'haos' u internet mrezi, bez potrebe. Prema tome, iskreno se nadam da ce RNIDS da apsolutno uslovi da makar 2 DNS postoje za svaki domen :)

Poz,
Sale
[ dankoj @ 01.10.2007. 06:43 ] @
Citat:
Da, u pravu si što se tiče dostupnosti. Mada, možda bi trebalo razmisliti o nekim posebnim merama koje će važiti u komunikaciji sa OR samo tokom prvih par dana ili nedelja navale... Inače, ništa od toga još nije usvojeno kao policy.

Nije usvojeno, ali da podsetim šta je razgovarano.
Obzirom na to da se očekuje da u prvom trenutku moguće registracije domena skoro svi ovlašćeni registri pripreme listu domena koje žele da registruju za svoje kupce očekuje se da dođe do gužve i da ne mogu svi domeni da re registruju.
Tokom faze testiranja RNIDS planira da napravi sastanak sa zainteresovanim OR gde bi se utvrdila "pravila igre" za taj početni (land rush) period na osnovu kojih će svi registrima biti pružena fer mogućnost registracije domena. Nije diskutovano o tehničkoj realizaciji, ali su pominjanje ideje kao što je round-robin, limitiran broj otvorenih konekcija sa slučajnim periodom čekanja po zatvaranju konekcije.
U svakom slučaju jedna XML poruka (transakcija) će moći da registruje jedan domen tako da niko neće biti u prilici da saspe celu listu

Danko
[ dankoj @ 01.10.2007. 06:57 ] @
Citat:
Sasvim lepo i jasno sam napisao i nigde nisam spomenuo nikakvu rezervaciju domena.
Hocu da kupim par stotina domena koje necu nigde da hostujem, koje necu nigde da parkiram.

Razumeli smo. Ja sam lično protiv te ideje jer komplikujemo stvar za diskutabilnu dobit. Cilj centralnog registra je da omogući registraciju onima koji će te domene da koriste za Internet sadržaje i servise, a ne onima koji će da trguju domenima. Nemoj da me pogrešno shvatiš - formiranje sekundarnog tržišta je neminovnost kojoj se ne treba opirati, ali ne vidim zašto bi je podržavali.
Ako registruješ domen bez DNS podataka to znači da za njega ne može da bude nijedna Web strana biti išta drugo. To znači da za svaku dalju akciju opet mora da usledi akcija OR-RNIDS da se izmeni DNS i time samo sebi pravimo posao.
Ako ćeš da se baviš biznisom sa domenima možda će ti se isplatiti da tvoja firma postane ovlašćeni registar, pa je logično da imaš svoj DNS server. Ako ćeš da posluješ preko nekog OR verujem da ćeš se lako dogovoriti da ti uz uslugu registracije proda i postavljanje na DNS serverima, a možda čak i parkirnu stranicu za tvoj domena koja će reklamirati tvoju robu tj domene koje nudiš (podsećam da se u WhoIS ne vidi dovoljno kontakt podataka da bi ti to bio reklamni servis).
Naravno, to je samo moje trenutno mišljenje. Obavezno napiši predlog kroz RNIDS sajt kako bi bilo razgovarano o njemu na UO.
Danko
[ Predrag Supurovic @ 01.10.2007. 07:55 ] @
Citat:
SmilieBG: Ja verujem da ce RNIDS da napravi neku _javno_ dostupnu listu domena koji se jednostavno nece moci registrovati, odnosno koji ce biti za uvek na black listi.


Lista rezervisanih domena nije konacna stvar i sumnjam da iko u svetu objavljuje takvu listu, a ako je objavljuej onda mora i da je azurira. Nije nista neobicno da se za neki domen koji nije rezervisan u momentu kada ga neko zatrazi utvrdi da treba da bude rezervisan.

Citat:

1. Otisao kod OR-a i pitako koliko kosta domen i koje formulare moram da ispunim (bez da kazem koji je domen u pitanju);
2. Otisao u banku i uplatio iznos koji je OR naveo;
3. Ispunio formulare;
4. Vratio se kod OR-a, sa uplacenom uplatnicom i svim potrebnim formularima a zatim sacekao 2 minuta da mi potvrde da mi je domen registrovan.


SmilieBG, odavno imam utisak da ti nisi bas upucen u problematiku posto tvoja resenja cesto nemaju veze sa stvarnoscu.

Firma ne moze da ode u banku i uplati iznos koji je registar naveo. To mozes ti kao fizicko lice. Firma mora da ima dokument po kome placa (predracun, racun, ugovor ili nesto slicno). Taj dokument mora da mu izda registar. Registar sme da izda fakturu samo na usluge koje je izvrsio ili avansni racun za usluge koje tek treba da izvrsi. Taj dokument mora da prodje kroz knjigovodstvo. Ako registar izda predracun, pa registrant po tom predracunu platu uslugu registrcije domena, a onda se ispostavi da domen ne moze da se registruje, to povlaci novi knjigovodstveni proces da se izvrsi povracaj novca. To ne samo da kosta nego trosi vreme, a mora da se uradi bez obzira da li se radi o 5 evra ili 5 miliona evra. Sve je to zakonom regulisano i ako se radi drugacije to je protivzakonito i rigorozno se kaznjava.

Zaista ne mogu da prihvatim da neko kao resenje nudi to da se placa unapred za svaki slucaj pa ako je domen slobodan super a ako nije, zabroavicemo da smo platili. NE mogu da prihvatim da neko misli da politika RNIDS treba da podrazumeva da ce neko da plati nesto sto mozda ne moze da dobije? Ti zaista mislis da ce neki registar da fakturise registraciju domena koju ne moze da sprovede?

Ono sto u celoj stvari vise zabrinjava toje odnos RNIDS prema ovom problemu. Iako je on vec godinama na tapetu, potpuno ga ignorisu. Ne izjasnjavaju se cak ni utoliko da su svesni tog problema.

Citat:
dankoj: Cilj centralnog registra je da omogući registraciju onima koji će te domene da koriste za Internet sadržaje i servise, a ne onima koji će da trguju domenima.


Ma ne treba se obazirati na zahteve za registraciju bez DNS-a. Ako neko nema DNS, registar ce mu ga ustupiti, besplano ili za pare, nebitno je.

Citat:

Obavezno napiši predlog kroz RNIDS sajt kako bi bilo razgovarano o njemu na UO.


Ovo je krajnje nekorektno. Pokrenuli ste "javnu raspravu". Objavili ste tri foruma na kojima se ona vodi, a kada neko ima kakav predlog, vi ga upucujete da ga ponovo pise na vasem sajtu i to na mestu gde se uopste ne vide predlozi, niti postoji nacin za bilo kakvu javnu raspravu.

Vas je posao da pratite "javnu raspravu" i iz nje izvadite ono sto zelite. Ovo ovde je zvanicno mesto za iznosenje predloga (sami ste ga tako oznacili) i morate to da ispostujete.
[ SmilieBG @ 01.10.2007. 15:38 ] @
@dankoj - i jos uvek se apsolutno ne slazem da se na bilo koji nacin, tehnicki ili administrativni uskracuje mogucnost direktnog registrovanja domena. Ako treba - stavite 5 dodatnih servera ili sta god vec, ali ne sme da bude da neko moze a neko ne moze da registruje domen. Uostalom, to ce trajati samo prvih par dana, ne stalno. Kako cete posle dokazati da ORx nije imao 'vezu' da pre ostalih registruje odredjeni domen?

@Predrag: slazem se da nisam upoznat sa administrativnom stranom, svega sto si naveo.

See this: http://www.sidn.nl/ace.php/c,7...,,Uitgesloten_domeinnamen.html

Javna lista domena koji se ne mogu registrovati. Lista je sadrzala nekih 350 domena do skoro, a onda su jedan po jedan firme / ustanove, nakon podnosenja sudskog zahteva dobijale, te je lista sada izuzetno kratka :)

Ajde ovako, sta dobijas sa time sto mozes da rezervises domen? Dobija Firma X da moze da odradi placanje koje traje 5 do 7 dana. To je, koliko ja vidim jedina prednost, zar ne?

Sta 'dobija' RNIDS u tom slucaju? Dobija da mora da menja registracioni sistem. Koliko ce da kosta izmena tog sistema? Kako ga realizovati? Kako spreciti da dodje do zloupotrebe sistema registracija?

Sve u svemu, po meni 100% nepotrebna zavrzlama, ta rezervacija domena... Pa nije to restoran valjda :|

Poz,
Sale
[ dankoj @ 01.10.2007. 18:38 ] @
Citat:
Predrag Supurovic: Ovo je krajnje nekorektno. Pokrenuli ste "javnu raspravu". Objavili ste tri foruma na kojima se ona vodi, a kada neko ima kakav predlog, vi ga upucujete da ga ponovo pise na vasem sajtu i to na mestu gde se uopste ne vide predlozi, niti postoji nacin za bilo kakvu javnu raspravu.

Vas je posao da pratite "javnu raspravu" i iz nje izvadite ono sto zelite. Ovo ovde je zvanicno mesto za iznosenje predloga (sami ste ga tako oznacili) i morate to da ispostujete.

Javna rasprava se vodi na više mesta, pa i ovde tako da ovu diskusiju vodimo zvanično. Zvanično mesto za iznošenje predloga je sajt RNIDS gde postoji poseban formular za predloge što smo više puta istakli.
Sloba je već naglasio da će iz mišljenja Internet zajednice izvući stavove za Upravni odbor i to će i uraditi (uostalom takvo zaduženje je i prihvatio u organizaciji rasprave), znači i tu je sve OK.

Ja još jednom naglašavam da je jedno diskusija, a drugo predlozi i da predloge treba uputiti preko formulara na sajtu, vrlo konkretno sa predlogom teksta izmene člana i sa obrazloženjem. Takvi predlozi direktno idu na Upravni odbor, pa osiguravaju veću pažnju. To sam posebno naglasio da posle ne bi došli u situaciju da tumačimo šta je Internet zajednica mislila i šta je pomenuto u diskusiji, ali niko nije bio posebo zaintresovan da to pretvori u upotrebljiv predlog ili da Sloba nije dobro preneo Upravnom odobru ili da UO nije obratio pažnju na odličan prledog koje je samo falila konkretizacija.

Danko

[ OffShore @ 01.10.2007. 18:59 ] @
Ajmo opet na NASE govorno podrucje, i nacin kako je regulisano u BIH.

Ja kao registrant popunjavam online upitnik,posaljem, nakon par minuta mi dodje odgovor da je zapoceta procedura, da kliknem na link da potvrdim e-mail i trazi mi se da posaljem SKENIRANU (ili fax-om) licnu kartu ili PDV prijavu (JIB) ako je za firmu i TAJ moj domen je REZERVISAN automatski, nakon par dana dobijam fakturu koju treba da platim i imam ROK od 15 dana da platim i posaljem KOPIJE (koje sam vec poslao faxom ili mailom) ukoliko ne uradim nista za tih 15 dana domen je automatski opet slobodan.

Inace se moze registrovati maksimalno 5 domena bilo kao fizicko ili pravno lice
[ Gojko Vujovic @ 01.10.2007. 19:05 ] @
Zašto se uopšte traži lična karta, jmbg i ostalo?

Zar ne može kao 99% ostalih nacionalnih tldova, da sve ide glatko i bez toga?

Čemu tačno služi ta provera identiteta? Kako drugi tldovi mogu bez toga?
[ twiddle @ 01.10.2007. 19:27 ] @
Interesantan link:
http://bytelevel.com/map/
[ SmilieBG @ 01.10.2007. 19:45 ] @
Citat:
OffShore: Ajmo opet na NASE govorno podrucje, i nacin kako je regulisano u BIH.

Ja kao registrant popunjavam online upitnik,posaljem, nakon par minuta mi dodje odgovor da je zapoceta procedura, da kliknem na link da potvrdim e-mail i trazi mi se da posaljem SKENIRANU (ili fax-om) licnu kartu ili PDV prijavu (JIB) ako je za firmu i TAJ moj domen je REZERVISAN automatski, nakon par dana dobijam fakturu koju treba da platim i imam ROK od 15 dana da platim i posaljem KOPIJE (koje sam vec poslao faxom ili mailom) ukoliko ne uradim nista za tih 15 dana domen je automatski opet slobodan.

Inace se moze registrovati maksimalno 5 domena bilo kao fizicko ili pravno lice


I ti iz bilo kog razloga u tih 15 dana ne uplatis domen;
Domen bude slobodan i moja 'fina' skripta ga pokupi da je bio rezervisan, a zatim opet slobodan i direktno ga registruje;
Nakon toga ti posaljem jedan fin i kulturan mail, da mozes domen (koji kosta recimo 10 evra) od mene bez ikakvih problema i sa punim zadovoljstvom da otkupis za 500 evra.

Pa ko voli - nek izvoli :)

Poz,
Sale

edit: greska u kucanju...
[ SmilieBG @ 01.10.2007. 19:50 ] @
@Gojko - neka provera, makar i minimalna, mora postojati iz vise tehnicko / administrativno / pravnih razloga.

Mislim da je samo cilj, da procedura bude sto 'bezbolnija' ali se ne slazem da tek tako bilo ko i svako moze da registruje domen, bez ikakve dokumentacije. Za TLD nije problem, ali za ccTLD vec moze biti.

Poz,
Sale

PS. sta bi se desilo u slucaju, da dodje do nekog spora ili bilo cega i niko ne zna koji je ciji domen?
Takodje, sta u slucaju da dodje do izmena pravila / tehnickih ili administrativnih / i potrebno je stupiti u kontakt sa vlasnicima domena?
[ bukovski @ 01.10.2007. 20:59 ] @
Hm mi prvo i osnovno moramo zastiti nase firme i individue ! Period od 6 meseci firmama sa co.yu da predju na .sr i co.sr je dovoljan i nadam se da ce ga sve iskoristiti tj oba domena ! zamislite nekog kupi domen zastava.rs a zastava.co.rs mogucnosti zloupotrebe su velike. Strance obavezno ograniciti da nebi zloupotrebljavali nas domen , ako vec zele Srpsko trziste nek otvore predstavnistvo - bratsku firmu i sl. i moci ce lako da dobiju isti. Fizickim licima ograniciti na sasvim dovoljnih 3 domena a pravnim max 5 kao u drugim zemljama ( pa i 10 ali ne vise ) jer bi to omogucilo malom broju ljudi da preko noci postane milioner. Jer onaj ko ima 10tak hiljada eura moze lom da napravi preprodajom domena ! I to se mora spreciti nekako, a jedan od prostih nacina zabraniti registraciju fizickim licima bilo kakvog brendiranog domena !!!

Jos jedna veoma bitna zabrana koja je zaboravljena je registracija domena od 2 i 3 slova ! Sta se desava kad opet "onaj mali" preduzimljivi i brz ( a im vezu negde sigurno ) registruje com.rs ? Placace 10 evra a on ce svoje poddomene da prodaje po 3-4-5 ma i 1 evro namlatice se para ko Bil Gejts ! Mislim da je to veoma ozbiljan problem i najstroze se mora zabraniti ili vec unapred odrediti na 4 li vise slova u imenu !

Veliki broj manipulanata i preprodavaca domena jedva ceka pocetak registracije ! Pazite se ! Od njih se moraju zastiti kao fizicka tako i pravna lica u Srbiji. Ogranicenje na 3 ili 5domena je idealan nacin uz uzimanja podataka iz licne karte .

Sami podaci iz licne karte potrebni su i u slucaju pokretanja krivicnog ili bilo kog drugog postupka ukoliko ta osoba na svom domenu propagira rasnu versku... mrznju ili jos gore vrsi ili pomaze u izvrsenju nekog krivicnog dela. Drzava se mora obezbediti kako bi pocinioca sto brze i lakse uhvatila u nedelu. Primer distribucija mp3 pesama recimo ili maloletnicki porno materijal i sl. krivicnim zakonom zabranjenim delima. Tu opet dolazimo do zakljucka da se strancima ne sme dozvoliti laka registracija iz prostog razloga sto bi u tom slucaju gonjenje pocinioca bilo prakticno nemoguce ! Sta raditi u slucaju spora izmedju neke firme i tog n.n. pojedinca? Neka vrsta identifikacije mora postojati.
[ Predrag Supurovic @ 01.10.2007. 23:28 ] @
Citat:
SmilieBG:
Ajde ovako, sta dobijas sa time sto mozes da rezervises domen? Dobija Firma X da moze da odradi placanje koje traje 5 do 7 dana. To je, koliko ja vidim jedina prednost, zar ne?


Rezervacija je pomenuta kao moguce resenje tog problema sa trajanjem procedure placanja. Ne insistira se na tome, ali kao sto vidis, RNIDS na taj problem nema odgovor i problem potpuno ignorise.

Stvar je vrlo prosta: neko zeli da registruje domen, uputi zahtev, dobiej inforamciju da je domen slobodan, dobije profakturu, plati, i ond autvrdi da je jos neko pre nejga pokrenuo poceduru registracije istog domena i zavrsio je samo malo ranije. Ostaje placena registracija domena koji je u medjuvremenu registrovao neko drugi.

Ovaj problem je sasvim izvestan, zato sto procedura od upucivanja zahteva za registraciju domena do zavrsetka transakcije moze da potraje nekoliko dana.

Citat:
dankoj: Javna rasprava se vodi na više mesta, pa i ovde tako da ovu diskusiju vodimo zvanično. Zvanično mesto za iznošenje predloga je sajt RNIDS gde postoji poseban formular za predloge što smo više puta istakli.


Javna rasprava valjda podrazumeva iznosenje predloga. Ovakv vas pristup samo potkrepljuje nepoverenje.

Citat:
SmilieBG: I ti iz bilo kog razloga u tih 15 dana ne uplatis domen;
Domen bude slobodan i moja 'fina' skripta ga pokupi da je bio rezervisan, a zatim opet slobodan i direktno ga registruje;
Nakon toga ti posaljem jedan fin i kulturan mail, da mozes domen (koji kosta recimo 10 evra) od mene bez ikakvih problema i sa punim zadovoljstvom da otkupis za 500 evra.


To je fakat koji nam ne gine. AKo je neko pokrenuo proceduru za registraciju domena pa onda odustao, taj domen moze bilo ko da registruje. Predstavnici NRIDS su vise puta ovde jasno rekli daoni ne msatraju da ima iceg loseg u kako oni to zovu "stvaranju sekundarnog trzista" i da nemaju nameru da bilo sta preduzmu da sprece njegovo stvaranje. Zasto bi se u ovom slucaju na to obazirali. Ono na sta moaju da se obziru i da rese, to je problem konflikata u zahtevima za registraciju domena koji nastaje zato sto procedura placanja nije trenutna vec moze da potraje danima.

[ Predrag Supurovic @ 02.10.2007. 09:09 ] @
Da li ce moguce domen platiti kreditnom karticom koja je izdata u drugoj drzavi?

Hvala
[ Predrag Supurovic @ 02.10.2007. 09:18 ] @
Da li je moguce domen prodati ili ga rentirati ili ga staviti u akciu? Dali je domen u vlastnistu toga ko ga registrira?
[ dankoj @ 02.10.2007. 09:26 ] @
RNIDS kao centralni registra će poslovati isključivo sa ovlašćenim registrima, a ovlašćeni registri će plaćati avansno.

Krajni kupci domena će kupovati isključivo od ovlašćenih registara. Kako će koji ovlašćeni registar da organizuje svoje poslovanje i koje modele prodaje će da ponudi zavisi od OR, a ne od RNIDS. Uveren sam da će biti više OR koji će primati plaćanja karticama.

Trenutna situacija kod nas je da postoji samo jedna banka i samo jedan procesor koji rade Internet plaćanja karticama (BancaIntesa, i mislim Transacty). Kada primaš Visa karticu ti i ne znaš gde je ona izdata (ni broj niti ikakve takve podatke) i čak i da hoćeš ne možeš da ograničiš po izdavaocu kartice (a i da tehnički možeš bilo bi u suprotnosti sa ugovorom).

Znači odgovor je DA.

Danko
[ dankoj @ 02.10.2007. 11:12 ] @
Da. Da. Da.
[ dankoj @ 02.10.2007. 11:37 ] @
Citat:
Jos jedna veoma bitna zabrana koja je zaboravljena je registracija domena od 2 i 3 slova ! Sta se desava kad opet "onaj mali" preduzimljivi i brz ( a im vezu negde sigurno ) registruje com.rs ? Placace 10 evra a on ce svoje poddomene da prodaje po 3-4-5 ma i 1 evro namlatice se para ko Bil Gejts ! Mislim da je to veoma ozbiljan problem i najstroze se mora zabraniti ili vec unapred odrediti na 4 li vise slova u imenu !

Verujem da ce RNIDS rezervisati nazive postojecih TLD-ova, a tu upada i .com.rs, .rs.rs ... uk.rs ... :-)

Ali to svakako nece spreciti nekoga da nadje neko slobodno ime i iskoristi ga lepo komercijalno. Neko ce, recimo, registrovati ime pekara.rs. Svaka pekara ce pozeleti taj domen i bice spremna da plati malo vise. I nema problema. Tako to funkcionise u svetu, tako ce i kod nas.

Neko ce mozda i da se obogati. Sto da ne? Zasto se plasite toga? Cemu stalno isterivanje neke lazne socijalne pravde? Ako neko nadje nacin da od 1 evra napravi milion i to na legalan nacin - zasto ga sprecavati u tome?

Uzgred, vec postoje com.co.yu i com.org.yu ... i vlasnici tih domena ce se tuci o .com.rs. :-) Osim ako RNIDS trajno ne rezervise .com.rs, pa obe firme ostanu kratkih rukava.
[ twiddle @ 02.10.2007. 14:17 ] @
Prema trenutnom predlogu koji je na raspravi, neće biti moguće registrovati domene kraće od 3 znaka. Dodatno, RNIDS će rezervisati određene domene u skladu sa preporukama ICANN/IANA, pa se može desiti da svi trenutno registrovani gTLD/ccTLD + nazivi nekih Internet servisa i protokola budu rezervisani (tipa net.rs, com.rs, de.rs, ali i mail.rs, www.rs).
[ twiddle @ 02.10.2007. 14:46 ] @
http://www.domainesinfo.fr/eng...ies-new-rs-internet-suffix.php
[ twiddle @ 02.10.2007. 15:33 ] @
Citat:
twiddle: Prema trenutnom predlogu koji je na raspravi, neće biti moguće registrovati domene kraće od 3 znaka.


Hmmm ... koliko sam procitao, pise: "Dužina segmenta ne sme biti kraća od dva (2), niti duža od šezdesettri (63) znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju. Segment ne sme da sadrži crticu na trećoj i četvrtoj poziciji".

Ovde bi (verovatno?) trebalo staviti tri (3).

Takodje, ovo o crticama bi trebalo preformulisati da ne bi bilo zabune: "Segment ne sme da sadrzi dve uzastopne crtice na trecoj i cetvrtoj poziciji (npr. xx--example.co.rs)".

Citat:
Dodatno, RNIDS će rezervisati određene domene u skladu sa preporukama ICANN/IANA, pa se može desiti da svi trenutno registrovani gTLD/ccTLD + nazivi nekih Internet servisa i protokola budu rezervisani (tipa net.rs, com.rs, de.rs, ali i mail.rs, www.rs).


Dobra ideja!
[ twiddle @ 02.10.2007. 15:55 ] @
Tako je, trebalo bi da stoji 3 umesto 2. Dakle, ne kraća od 3 znaka.

I ovo sa crticama treba preformulisati na predloženi način (radi se o pripremi za IDN domene koji imaju uzastopne crtice na pozicijama 3 i 4).

Pozdrav,
Sloba
[ YUTRO.com @ 03.10.2007. 00:13 ] @
Opšti uslovi ugovora o registraciji .rs domena
Verzija 3.2


Član 9.

U član 9 treba dodati tačku kojom se RNIDS obavezuje u kojem roku će obraditi zahtev za registracijom. Na primer:

„RNIDS je dužan da zahtev za registraciju domena obradi u roku od 24 časa od trenutka izdavanja potvrde o evidentiranju zahteva i o donetom rešenju izvesti registranta.“

Mislim da formulaciju „registracija“ i „aktiviranje“ domena treba spojiti u jedan pojam „registracija“.
Opšti uslovi ne bi trebalo da sadrže tehničke detalje registracije i aktivacije jer će krajnjem korisniku delovati zbunjujuće.
U slučaju da se slažete sa ovom primedbom, tačke 3 i 6 postaju suvišne a tačka 5 treba da doživi promenu.


Član 17.

Tačka 1 ovog člana je u sukobu sa članom 16, tačka 1.
Ako RNIDS nije nadležan da rešava sporove, na osnovu čega će ih suspendovati !?
Iz ovoga sledi da suspenzija domena može uslediti samo na osnovu sudske zabrane a ne na osnovu arbitražne komisije ili bilo kojeg tela RNIDS-a.

Smatram da sporove oko intelektualnih prava, registrovanih znakova i žigova može i treba biti u nadležnosti arbitražne komisije jer u tim slučajevima imamo činjenice dokumentovane od strane nadležnih organizacija za registraciju intelektualnih prava i svojina, dok pitanja izazivanja, podsticanja i raspirivanja nacionalnih, rasnih, verskih i drugih neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti treba prepustiti sudskim organima.

Pored toga, Internet je slobodan medij na kome milioni ljudi iznose svoje stavove i mišljenje i mislim da RNIDS kao institucija (sa svojom arbitražnom komisijom) ne treba na sebe preuzimati odgovornost cenzurisanja imena domena već da taj deo prepusti sudskim organima i samo preuzme na sebe izvršavanje rešenja sudskih organa (u slučaju presude da se domen suspenzuje, ukine...)


Član 20.

Tačka 2.
Treba dodati arbitražnu komisiju kao mogućnost rešavanja spora.
[ bukovski @ 03.10.2007. 00:34 ] @
tako je nikako ispod 4 znaka
[ YUTRO.com @ 03.10.2007. 21:58 ] @
Hm, nisam siguran da li je greška na forumu ili je u pitanju cenzura.
Ovde su se nalazile dve poruke kojih sada nema.
Ne bih da prejudiciram pa očekujem odgovor.
Pretpostavljam da je u pitanju samo greška.


:-(
Ipak je u pitanju cenzura.
Izgleda da onaj banovani tip na DPT-u ipak govori neke tačne stvari
:-(

[Ovu poruku je menjao YUTRO.com dana 09.10.2007. u 02:10 GMT+1]