[ valeksic @ 24.09.2007. 16:29 ] @
Na osnovu člana 2. i člana 6. Statuta fonda Registar nacionalnog Internet domena Srbije, skupština Registra nacionalnog Internet domena Srbije donosi


P R A V I L N I K
o početku rada rsTLD registra i prestanku rada yuTLD registra

Verzija: 1.3 (od 23. septembra 2007.)

- nacrt za javnu raspravu -


Član 1.
Predmet pravilnika

Ovim pravilnikom reguliše se proces otpočinjanja registracije .rs domena u okviru rsTLD registra, proces prelaska sa .yu na .rs domene, kao i prestanak rada yuTLD registra (u daljem tekstu: prelazni period).


Član 2.
Početak i trajanje prelaznog perioda

Prelazni period počinje danom stupanja na snagu ovog pravilnika i traje do 30. septembra 2009. godine, saglasno odluci Internet korporacije za dodeljena imena i brojeve (u daljem tekstu: ICANN) broj 07.79 od 11. septembra 2007.


Član 3.
Faze prelaznog perioda

Prelazni period sastoji se iz tri faze:

Faza pripreme za početak registracije .rs domena;
Faza inicijalne registracije .rs domena;
Faza održavanja registra .yu domena do prestanka rada.


Član 4.
Faza pripreme za početak registracije .rs domena

Faza pripreme za početak registracije .rs domena traje od stupanja na snagu ovog pravilnika do dana početka registracije .rs domena, koji Registar nacionalnog Internet domena Srbije (u daljem tekstu: RNIDS) utvrđuje posebnom odlukom.

RNIDS će tokom faze pripreme, u okviru odgovarajućih adresnih prostora rsTLD registra, obaviti:

rezervaciju domena neophodnih za obezbeđivanje stabilnog tehničkog funkcionisanja Internet servisa, u skladu sa preporukama ICANN i važećim Internet standardima;
registraciju domena za svoje interne potrebe;
rezervaciju domena od posebnog značaja za Republiku Srbiju, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za informaciono društvo;
rezervaciju naziva domena registrovanih u okviru yuTLD registra do dana početka registracije .rs domena.


Član 5.
Početak rada rsTLD registra i faza inicijalne registracije .rs domena

Faza inicijalne registracije .rs domena počinje danom početka registracije .rs domena i traje tokom narednih šest meseci.

Tokom faze inicijalne registracije pravo na registraciju .rs domena rezervisanih tokom faze pripreme imaju zvanične državne institucije (član 4, stav 2, tačka 3) i registranti .yu domena (član 4, stav 2, tačka 4).

Registracija svih ostalih (nerezervisanih) .rs domena biće moguća za sve zainteresovane od dana početka registracije .rs domena, u skladu sa odredbama Opštih uslova o registraciji .rs domena.

Danom početka registracije .rs domena RNIDS će prestati da prima zahteve za registraciju novih .yu domena.


Član 6.
Registracija .rs domena od posebnog značaja za Republiku Srbiju

Registracija domena rezervisanih u skladu sa članom 4, stav 2, tačka 3, vrši se podnošenjem zahteva za registraciju RNIDS-u, posredstvom ovlašćenih registara .rs domena, na način predviđen Opštim uslovima o registraciji .rs domena. Registrant uz ovaj zahtev podnosi direktno RNIDS-u potvrdu ministarstva nadležnog za informaciono društvo da ima pravo na registraciju traženog domena.


Član 7.
Registracija .rs domena za registrante .yu domena

Registracija domena rezervisanih u skladu sa članom 4, stav 2, tačka 4, vrši se podnošenjem zahteva za registraciju RNIDS-u, posredstvom ovlašćenih registara .rs domena, na način predviđen Opštim uslovima o registraciji .rs domena.

Tokom trajanja faze inicijalne registracije, registrant .yu domena ima pravo na registraciju istoimenog domena u okviru ekvivalentnog adresnog prostora rsTLD registra (na primer: registrant domena ‘firma.yu’ može podneti zahtev za registraciju domena ‘firma.rs’; registrant domena ‘firma.co.yu’ može podneti zahtev za registraciju domena ‘firma.co.rs’; registrant domena ‘organizacija.org.yu’ može podneti zahtev za registraciju domena ‘organizacija.org.rs’; registrant domena ‘skola.edu.yu’ može podneti zahtev za registraciju domena ‘skola.edu.rs’).

Tokom trajanja faze inicijalne registracije, registrant domena u okviru .co.yu, .org.yu ili .edu.yu adresnog prostora yuTLD registra, može podneti zahtev za registraciju domena sa istim nazivom u okviru adresnog prostora prvog nivoa rsTLD registra (.rs), pod uslovom da domen takvog naziva u adresnom prostoru prvog nivoa rsTLD registra nije već rezervisan ili registrovan.

U slučaju da dva ili više registranata podnesu zahtev za registraciju istog .rs domena po osnovu prethodnog stava, RNIDS će odobriti prvi evidentirani zahtev za koji se utvrdi da je podneta dokumentacija ispravna.


Član 8.
Podnošenje dodatne dokumentacije za registrante .yu domena

Prilikom podnošenja zahteva za registraciju domena u okviru rsTLD registra, registranti .yu domena dodatno podnose RNIDS-u, posredstvom ovlašćenih registara, podatke o sebi i administrativnom kontaktu za .yu domen, čime dokazuju da imaju osnov za sticanje prednosti na registraciju traženog domena. Ovi podaci moraju se podudarati sa podacima upisanim u WHOIS bazi yuTLD registra.

Ukoliko je u periodu od poslednje izmene podataka u WHOIS bazi yuTLD registra do momenta podnošenja zahteva došlo do bitnih promena podataka o registrantu, podnosilac je dužan da priloži relevantnu dokumentaciju o nastalim promenama.

Ukoliko podnosilac zahteva nije u stanju da dokumentuje svoj status registranta .yu domena, ili su podaci o registrantu u WHOIS bazi yuTLD registra nekompletni, podnosilac je dužan da dostavi izjavu u kojoj opisuje okolnosti pod kojima je izvršena registracija .yu domena i objasni svoj trenutni status u odnosu na domen.

Konačne odluke o prihvatanju zahteva u slučajevima iz prethodnog stava, i svim ostalim spornim situacijama, donosi posebna komisija koju imenuje upravni odbor RNIDS.


Član 9.
Rok za dostavu dodatne dokumentacije

Podnosioci zahteva za registraciju domena tokom faze inicijalne registracije dužni su da dodatnu dokumentaciju dostave RNIDS-u, posredstvom ovlašćenih registara, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Ukoliko RNIDS ne primi dokumentaciju u roku iz prethodnog stava, zahtev za registraciju domena biće odbijen, a domen vraćen na listu rezervisanih do okončanja faze inicijalne registracije.


Član 10.
Naknada za podnošenje i obradu zahteva

RNIDS će, tokom faze inicijalne registracije, ovlašćenim registrima naplaćivati naknadu za podnošenje i obradu zahteva za registraciju domena u skladu sa cenovnikom RNIDS.

Ovlašćeni registar nema pravo na povraćaj sredstava u slučaju da RNIDS odbije zahtev za registraciju domena podnet u skladu sa ovim pravilnikom.


Član 11.
Isticanje rezervacije domena

Istekom faze inicijalne registracije ističe i rezervacija .rs domena koji su bili rezervisani u skladu sa članom 4. ovog pravilnika, a za koje nije podnet zahtev za registraciju tokom faze inicijalne registracije.

Izuzetno, RNIDS može produžiti rezervaciju domena od posebnog značaja za Republiku Srbiju, po zahtevu ministarstva nadležnog za informaciono društvo.

Svi .rs domeni koji su bili rezervisani u skladu sa članom 4. ovog pravilnika, a za koje je podnet zahtev za registraciju, ostaće na spisku rezervisanih do završetka obrade dokumentacije.

Domeni kojima je istekla rezervacija postaće slobodni za registraciju u roku od 30 dana od dana isteka faze inicijalne registracije.


Član 12.
Faza održavanja registra .yu domena do prestanka rada

Faza održavanja registra .yu domena do prestanka rada počinje istekom faze inicijalne registracije i traje do 30. septembra 2009. godine, saglasno odluci ICANN broj 07.79 od 11. septembra 2007.


Član 13.
Funkcionisanje yuTLD registra tokom faze održavanja do prestanka rada

Svi .yu domeni registrovani do početka registracije .rs domena nastaviće normalno da funkcionišu do konačnog prestanka rada yuTLD registra.

Registranti će zahteve za izmenu podataka ili brisanje .yu domena slati direktno RNIDS u, koji će ih obrađivati bez naknade.Član 14.
Prestanak rada yuTLD registra

Nakon 30. septembra 2009. godine, RNIDS će obustaviti rad yuTLD registra u skladu sa odlukom ICANN.


Član 15.
Stupanje na snagu i početak primene pravilnika

Ovaj pravilnik stupa na snagu i primenjivaće se danom usvajanja od strane skupštine RNIDS.


* * *

Dokument u pdf formatu možete preuzeti sa: http://www.rnids.yu/include/data/list0013.pdf
[ D.i M.e @ 24.09.2007. 22:41 ] @
Citat:
valeksic:
Član 7.
Registracija .rs domena za registrante .yu domena

Registracija domena rezervisanih u skladu sa članom 4, stav 2, tačka 4, vrši se podnošenjem zahteva za registraciju RNIDS-u, posredstvom ovlašćenih registara .rs domena, na način predviđen Opštim uslovima o registraciji .rs domena.

Tokom trajanja faze inicijalne registracije, registrant .yu domena ima pravo na registraciju istoimenog domena u okviru ekvivalentnog adresnog prostora rsTLD registra (na primer: registrant domena ‘firma.yu’ može podneti zahtev za registraciju domena ‘firma.rs’; registrant domena ‘firma.co.yu’ može podneti zahtev za registraciju domena ‘firma.co.rs’; registrant domena ‘organizacija.org.yu’ može podneti zahtev za registraciju domena ‘organizacija.org.rs’; registrant domena ‘skola.edu.yu’ može podneti zahtev za registraciju domena ‘skola.edu.rs’).

Tokom trajanja faze inicijalne registracije, registrant domena u okviru .co.yu, .org.yu ili .edu.yu adresnog prostora yuTLD registra, može podneti zahtev za registraciju domena sa istim nazivom u okviru adresnog prostora prvog nivoa rsTLD registra (.rs), pod uslovom da domen takvog naziva u adresnom prostoru prvog nivoa rsTLD registra nije već rezervisan ili registrovan.

U slučaju da dva ili više registranata podnesu zahtev za registraciju istog .rs domena po osnovu prethodnog stava, RNIDS će odobriti prvi evidentirani zahtev za koji se utvrdi da je podneta dokumentacija ispravna.


E stvarno neverovatne stvari po ovim pravilnicima. Kako će se gledati koje prvi? Da li ćete gledati u sekundama koje pre podneo?

Jedino razumno je da nijedan registrant nema pravo na direktno korišćenje, već da oni koji imaju istoimene .yu domene mogu da se međusobno dogovore da jedan od njih ustupi drugom pravo na taj domen ili da ustupe trećem licu.

Citat:
valeksic:
Član 14.
Prestanak rada yuTLD registra

Nakon 30. septembra 2009. godine, RNIDS će obustaviti rad yuTLD registra u skladu sa odlukom ICANN.


A šta bi sa onom pričom, kao „mi ćemo da vidimo sa ICANNom da se taj rok produži itd. itd. Hvala Bogu da više nemam .yu u adresi sajtova ili još gore e-mailu, mogu samo da žalim stotine hiljada drugih koji su korisnici istog.
[ twiddle @ 25.09.2007. 01:32 ] @
@dime

Konfliktni zahtevi za registraciju naziva domena iz co.yu/org.yu/edu.yu direktno ispod .rs: Trenutno ima stotinjak stotina slučajeva u kojima su domeni pera.co.yu i pera.org.yu registrovani na različite vlasnike. Pravilnik kaže da svaki od vlasnika već ima pravo, koje niko ne može da mu uskrati, pa ni ovaj drugi, na registraciju (pera.co.yu>)pera.co.rs i (pera.org.yu>)pera.org.rs domena. E sad, pošto je veliki broj ljudi tokom prethodnih godina tokom različitih rasprava tražio da postojeći vlasnici .yu domena imaju prednost ne samo u registraciji istoimenog domena u ekvivalentnom .rs prostoru, već i direktno ispod .rs, pred RNIDS se postavilo pitanje kako izaći u susret ovom zahtevu većine (37.000 vlasnika koji nisu sporni), a istovremeno nekako rešiti potencijalni problem iz prve rečenice. Mogućnost koja je razmatrana jeste da RNIDS prelama konflikt, što je brzo odbačeno. Druga mogućnost je da se ostavi na dogovor stranama, za šta je procenjeno da nije realno da bi funkcionisalo u stvarnosti. Treća mogućnost je da se radi aukcija, ali se time ugrožavaju oni koji nemaju mnogo para. Četvrta mogućnost jeste da se stvar rešava po principu first-come first-served, koji se već decenijama smatra kao "equitable and fair" u okviru važećih Internet standarda. Zato je odabrana četvrto rešenje. Ako ti imaš neki bolji predlog koji bi realno mogao da funkcioniše imajući u vidu ljudsku prirordu, voleo bih da ga čujem i lično stanem iza njega.

Prestanak rada .rs domena: priča i dalje stoji, a u tom članu ne piše ništa novo. Piše da će .yu domen biti ugašen (što nikada nije bilo sporno da će se jednom desiti), ali samo u skladu sa odlukom ICANN (ako si primetio, uvek kada sam pominjao donete odluke ICANN, navodio sam njihov broj i datum). Dakle, tu ne piše kojom odlukom ICANN, jer takvu odluku ICANN još uvek nije doneo i doneće je neposredno pre ili neposredno posle 30.09.2009. Na donošenje te odluke RNIDS će pokušati da utiče u skladu sa potrebama i okolnostima. Kako i u kojoj meri -- znaćemo kada za godinu ipo dana budemo videli kako prelazak sa .yu na .rs napreduje. Do tada nema puno smisla spekulisati da li će biti potrebno da rok biti produžavan, ako hoće koliko će biti produžavan, pod kojim uslovima itd, itd, itd.

Pozdrav,
Sloba
[ Tyler Durden @ 25.09.2007. 10:39 ] @
Citat:
Član 10.
Naknada za podnošenje i obradu zahteva

RNIDS će, tokom faze inicijalne registracije, ovlašćenim registrima naplaćivati naknadu za podnošenje i obradu zahteva za registraciju domena u skladu sa cenovnikom RNIDS.

Ovlašćeni registar nema pravo na povraćaj sredstava u slučaju da RNIDS odbije zahtev za registraciju domena podnet u skladu sa ovim pravilnikom.


Ovo nisam baš najbolje shvatio.
Recimo da ovlašteni registar ima 200 domena na raspolaganju (odnosno, zakupio unaprijed) i pošalje dokumentaciju za jednog registranta. RNIDS odbije da registruje domen iz nekog razloga, ali ipak skida ovlaštenom registru jedan od ovih 200? Skida "kredit" da tako kažem?
[ twiddle @ 25.09.2007. 11:50 ] @
@tyler

Provera registracija .rs domena: Da pojasnim malo proces registracije. Uobičajeni scenario registracije .rs domena ide ovako -- ti podenseš zahtev preko Web formulara svog OR, softver OR proveri unete podatke do određenog stepena i uobliči ih u ispravnu XML poruku za RNIDS, poruka se šalje, RNIDS prima zahtev i izdaje potvrdu o registraciji + bez odlaganja ili dodatnih provera registruje domen i skida pare sa konta OR. Ukoliko naknadnom proverom RNIDS utvrdi da podaci o registraciji nisu tačni (a nisu posledica očigledne omaške kao što su slovne greške i slično), ukoliko registrant u roku od 30 dana ne pošalje neki dokaz o svom državljanstvu itd. domen se briše, a ni OR ni registrant nemaju pravo na povraćaj para. Dakle, poruka je: 2x meri jednom seci i ne pokušavaj da zloupotrebljavaš otvorenost sistema, jer on nije otvoren da bi se zloupotrebljavao, nego da bi omogućio lakše i brže registracije za one kojima je to potrebno, a to je velika većina registranata sa časnim namerama (95%+). Što se tiče registracija tokom perioda inicijalne registracije za vlasnike .yu domena, proces se neznatno menja u smislu da se domeni ne registruju istog momenta, već se čeka provera dokumentacije. To važi samo za vlasnike .yu domena i samo tokom tih prvih 6 meseci. Razlog za dodatne provere jeste prilično loše stanje podataka o određenom broju registranata .yu domena, koji su se nagomilali tokom proteklih 14 godina. Mislim, verovatno već znaš i sam na šta mislim... svi znamo kako su se ljudi snalazili za registraciju .yu domena i na ime kojekakvih STR-ova, SUR-ova, kućnih saveta itd. su .yu domeni registrovani. Dakle, činjenica je da će u određenom broju slučajeva biti problematično utvrditi ko je zapravo aktuelni registrant .yu domena i na čije ime treba da glasi rezervisani .rs domen. Ne očekujem neke veće probleme u 90% slučajeva, ali ukoliko neko pokuša nešto da smulja kako bi neosnovano došao do rezervisanog .rs domena ili ga preoteo, pa RNIDS odbije registraciju, važi ista poruka -- 2x meri... itd.
[ twiddle @ 25.09.2007. 12:11 ] @
Da li će biti moguće izvršiti proveru sa RNIDS-om koji podaci su u bazi za neki .yu domen kako bi vlasnici tog istog dostavili odgovarajuću dokumentaciju?
[ twiddle @ 25.09.2007. 12:34 ] @
Ako vi u bazi NIC-a već imate sve podatke o vlasnicima .yu domena, i već vam je jednom ili više puta dostavljana dokumentacija za vlasnike domena, zašto jednostavno ne uradite automatsko registrovanje odgovarajućeg .rs domena za svaki dostavljeni zahtev u inicijalnom periodu bez dodatne dokumentacije? Tako će podaci o vlasniku domena ostati isti i niko neće moći da preotme nečiji domen.
[ Tyler Durden @ 25.09.2007. 12:46 ] @
@twiddle

Hm, ovo je prva stvar koja mi se malo više ne sviđa. Vidjećemo kako će to da ide u praksi, ali znam iz iskustva koliko je bilo administrativnih grešaka i korekcija prilikom registracije .yu domena.
Tu će ipak najviše da "stradaju" registranti.
Ako budem imao nešto pametnije da predložim javiću :)
[ twiddle @ 25.09.2007. 14:16 ] @
@tyler
Ako nešto smisliš, pošalji. Ipak, još jednom naglašavam da se ne radi o slučajnim omaškama i sitnim greškama, nego o krupnim i namernim zloupotrebama. Takođe, podaci korisnika će u manje-više nepromenjenoj formi biti direktno prosleđivani RNIDS-u, tako da obično neće biti puno dalje ljudske intervencije nad tim podacima. Preko istog sistema ćeš, na primer, ako danas registruješ domen, pa sutra ili za dve-tri nedelje primetiš da jedna cifra tvog broja telefona nije ispravna, ili su permutovana neka slova u adresi, ili je pogrešno napisan poštanski broj itd, otići na sajt svog OR i preko Web interfejsa časkom izmeniti podatke u WHOISu za domen i stvar rešena. Dakle, neće biti problema sve dok se RNIDS ne dohvati da proverava podatke, pa nađe da loši podaci nisu posledica nenamerne greške.
[ Tyler Durden @ 25.09.2007. 14:55 ] @
Citat:
Ukoliko naknadnom proverom RNIDS utvrdi da podaci o registraciji nisu tačni...


Kako zamišljate tu naknadu provjeru? To može da bude i za 6 mjeseci jel tako? Ovo pitam samo da znam.

Šta ako registrant ne provali da nije upisao dobar broj telefona (propustio je jedan broj i sl.) i vi pokušate kontaktirati na isti 10 mjeseci nakon registracije. Pogrešan podatak - brisanje domena, ili ćete ipak biti malo fleksibilniji u takvim i sličnim situacijama?

Takođe, nisam nigdje vidio (moguće da mi je promaklo) koji će dokumenti biti potrebni za registraciju .rs domena. Kako za pravna lica tako i za fizička.
[ Tyler Durden @ 25.09.2007. 15:35 ] @
Clan 7 - stav 4 treba dopuniti primerom (na primer: registrant domena ‘firma.co.yu’ može podneti zahtev za registraciju domena ‘firma.rs’ itd.), kako bi se izbegle nesuglasice.

Nego, jedan komentar ovde me je odusevio:
Citat:
E stvarno neverovatne stvari po ovim pravilnicima. Kako će se gledati koje prvi? Da li ćete gledati u sekundama koje pre podneo?

Svi domenski registri u svetu koriste sisteme povratne potvrde (request ticketing), a koristio ga je i yuNIC, nadam se da ce i RNIDS. Ne znam kako novi softver radi, ali po logici stvari bi svaka poruka koju ovlasceni registar salje RNIDS-u bi trebalo da dobije jedinstveni broj zahteva (npr. 12345, 2007092400012, 0x1D350078F8C == 2007092400012 :-) itd.) koji se saopstava i OR-u. Ako se bas potrefi da su oba zahteva uredno dokumentovana - manji broj pobedjuje. Prosto, zar ne?


[ Tyler Durden @ 25.09.2007. 15:45 ] @
Citat:
Šta ako registrant ne provali da nije upisao dobar broj telefona (propustio je jedan broj i sl.) i vi pokušate kontaktirati na isti 10 mjeseci nakon registracije. Pogrešan podatak - brisanje domena, ili ćete ipak biti malo fleksibilniji u takvim i sličnim situacijama?

Ajoj, ljudi ...

Use common sense.

Nije rec o tome da li si napravio typo, to se desava svakome. Pa i pogresan telefon, sta sad ... neko ti ukrao stari mobilni, ti kupio novi sa novom sim karticom ...

Poenta je u pokusaju da zloupotrebis sistem. Primer: domen sur-djole.co.yu je registrovan na SUR "Djole i sin" na adresi Bacvanska 234. Ti uhvatis i u zahtevu za sur-djole.co.rs kazes: SUR "Djole i sin" - Odeljenje "Pera Mikic" - Moravska 412. RNIDS-u ostaju dve mogucnosti - da zaposli tim od 100 sluzbenika koji ce ti traziti debele fascikle sa stotinama papira, kao ambasade za sengenske vize ... ili ce ti verovati na rec, ali ako primete da se podaci ne slazu - trazice ti dokaze da je tvoja firma bila vlasnik prethodnog .yu domena. Ako to ne mozes da dokazes - gubis .rs domen.

Jednostavno - zar ne?

[ Tyler Durden @ 25.09.2007. 15:56 ] @
Imam ja jedan predlog. Doduse, to nije za pravilnik, vise je za neki operativni dokument.

Svaki .yu poddomen ima po dve kontakt osobe - administrativni i tehnicki kontakt.

Mislim da bi, prilikom registracije .rs domena cije ime odgovara nekom od .yu domena, trebalo slati zahtev da administrativni i/ili tehnicki kontakt starog (.yu) domena potvrde ili opovrgnu registraciju .rs domena. Ako od njih stigne potvrda, podaci su sigurno ok i ne treba ih proveravati.

Ako ne stigne nikakva potvrda - domen se registruje precutno (speak now, or forever hold your peace :-) ), ali dolazi na listu kandidata za naknadnu proveru.

Posto je u poslednjih nekoliko godina YUNIC trazio gomilu papira za registraciju podaci su uglavnom ok. Problematicni su slucajevi u vreme kada tih provera nije bilo, kada je sistem racunao na poverenje registranata.
[ twiddle @ 25.09.2007. 16:01 ] @
@tyler
Provere će verovatno biti vršene mailom i telefonom. Neće biti poseta na kućnu adresu u pratnji policije :-)

Fleksibilnost će naravno biti default ponašanje ukoliko se radi o domenu za koji ništa ne ukazuje da bi mogao biti sporan.

Što se tiče dokumenta koji ćeš slati za potvrdu državljanstva, to će naknadno biti određeno, ali mislim da će u principu biti bilo koji dokument kojim to možeš da dokažeš -- sken lične karte, pasoša, krštenice itd.

@gost: 25.09.2007. u 16:56
Hvala na odličnoj sugestiji!

Pozdrav,
Sloba
[ SmilieBG @ 27.09.2007. 11:34 ] @
@twiddle: A zasto naknadno proveravati nesto, sto u samom startu mora biti ispravno?
Koncept koji u Holandiji postoji, i koji sasvim oke radi:

1. Registrant zeli domen abc.rs i iz ponude OR-a izabere koji njemu odgovara (sa ili bez pratece podrska u vidu e-mail, hosting i slicno);
2. Registrant kontaktira OR koji mu dostavi svoj ugovor + jedan dokument za registraciju domena koji ce RNIDS da odredi;
3. Registrant ispunjava ugovor izmedju njega i OR-a + potpisuje ovlascenje za registraciju domena sa svim potrebnim podacima (kopija pasosa i slicno);
4. OR dobija te ugovore, a zatim prosledjuje XML poruku RNIDS-u.

Na ovaj nacin, domen se registruje onog trenutka kada OR dobije sve potrebne podatke i posalje zahtev RNIDS-u putem XML-a ili kako god vec. RNIDS nema potrebe tu nikakvu naknadnu proveru da vrsi, vec samo prenosi 'odgovornost' sa sebe (provera) na OR.

U ovom slucaju, krajnji korisnik domena ne rizikuje da mu domen bude iskljucen nakon provere RNIDS-a.
Na ovaj nacin takodje, krajnji korisnik odmah dobija domen na upotrebu, naravno ako je istog momenta prilozio sva dokumenta.

Takodje, RNIDS nema potrebu da trosi hiljade ako ne i milione dinara na extra provere, cuvanje papirologije i slicno, vec to radi OR - koji je profitabilna instanca i koja ce se postarati da to sve sto bolje i sto vise user friendly bude. Pa na primer:

SezamPro ponudi da se online zatrazi domen, ispuni online formular. Na kraju tog formulara se ponude svi (vec unapred dakle) ispunjeni ugovori koji se mogu odstampati, poslati faxom, mailom ili obicnom postom. Korisnik ih potpise i vrati SezamPro-u i uplati karticom i / ili obicnim racunom troskove usluge koju je uzeo.

Plasim se samo, da ce RNIDS, ukoliko bude vrsio sve ove extra provere da dodje u situaciju da ce umesto svog core business-a poceti da se bavi nepotrebnim stvarima :)

Poz,
Sale
[ twiddle @ 28.09.2007. 20:00 ] @
@smiliebg

Proces će zapravo funkcionisati upravo tako kako si opisao da se odvija u Holandiji. Ono što mi dodatno dajemo kao mogućnost jeste da korisnik dokumentaciju (sken LK, pasoša itd) ne pošalje odmah, nego u roku od 30 dana. Takođe, kod nas neće biti papirologije, već će se smatrati da je ugovor zaključen kada korisnik podnese zahtev za registraciju domena.

Dakle, RNIDS će raditi provere podataka ne prilikom svake registracije, već će verovati OR tj. korisnicima i samo periodično proveravati primljenu dokumentaciju na slučajnom uzorku, tek za svaki slučaj.

Pozdrav,
Sloba
[ SmilieBG @ 28.09.2007. 21:06 ] @
@twiddle - razumeo, dopada mi se i prihvatam :)

Poz,
Sale
[ SmilieBG @ 30.09.2007. 19:47 ] @

>U slučaju da dva ili više registranata podnesu zahtev za registraciju istog .rs domena po osnovu prethodnog stava, RNIDS >će odobriti prvi evidentirani zahtev za koji se utvrdi da je podneta dokumentacija ispravna.

Po meni, trebalo bi da se prihvati prijava koja je bila prva pri registraciji .yu domena a ne .rs domena. Takođe, mislim da bi trebalo da se prijave domena sa brojem prijave YUNIC-a, ako ih registrant poseduje trebale da se smatraju kao deo dokumentacije koja potvrđuje vlasništvo nad domenom.

pozdrav, Nenad
[ Little Eagle @ 30.09.2007. 20:59 ] @
Samo da dodam i to da OBAVEZNO treba produžiti rok trajanja .yu domena. 30. septembar 2009. je skandalozno kratak rok za ukidanje .yu domena koji bi trebalo da ostane 'vjeki vjekova' a ako ne to onda minimum 5 godina da bi se izvršila kakva-takva tranzicija.

pozdrav, Nenad
[ twiddle @ 30.09.2007. 21:19 ] @
@little eagle

Kakav god rok da su nam dali, mi bismo realno kukali i plakali i sve odlagali do poslednjeg trenutka. :-) Datum koji je utvrđen nije zapisan u kamenu. Pozicija UO ICANN je, u suštini, da imamo rok do 30.09.2009, osim ukoliko do tada zajedno zaključimo da nam treba više vremena. Mi imamo obavezu da im svakih 6 meseci podnosimo izveštaj o tranziciji, pa ako uvidimo da nam treba produženje, oni će da ga prihvate.
[ Predrag Supurovic @ 30.09.2007. 23:54 ] @
Pa sto onda odmah ne podneses zahtev da se to produzi na nekih najmanje 20 godina posto je savim ocigledno kakvu ce stetu da napravi brisanje 40.000 domena? Tim potezom nas vracaju u kameno doba Interneta.

Naprotiv, vi ste, umesto da trazite produzenje, u vas dokument, iako vas na to niko ne tera, zabetonirali tacan datum kada ce domeni da budu obrisani.

Da ne pominjemo da ste trazili da se domeni obrisu za dve godine, a da su u ICANN-u proenili da je to nerealno kratak rok pa sami produzili za jos jednu godinu.
[ twiddle @ 01.10.2007. 00:23 ] @
2 godine + 1 godina = 2 godine? Pa ti brate više ni sam ne znaš o čemu pričaš...
[ SmilieBG @ 01.10.2007. 00:43 ] @
Pretrazivacima je sasvim dovoljno da rangiraju nove domene. Uostalom, o kojem broju domena se i radi - da krenemo prvo od toga? Mozda bi trenutni administratori mogli da izvuku:

1. koliko je domena pod .co.yu registrovano;
2. koliko od tih domena je zaista aktivno (ima www zapis);
3. a koliko onda od svega toga ima zaista finansijskog interesa da mu domen ostane na rang listi, gde god da je vec?

Uostalom, Google ce verujem 'uslisiti' molbu tih nekolicine sajtova, da im rangira .co.rs pored .co.yu.

Sto se tice svega ostalog (kancelarijski materijal u smislu papira, koverti i slicno, reklama, martketinskih uslova i svega drugog), verujem da je 2 godine sasvim dovoljno da se to sve sredi...

Koji drugi razlog postoji da se .co.yu prolongira na 20+ godina? Osim sto ce RNIDS imati duplo vise posla, da drzi ozbilnje sistema radi nekolicine domena?

Poz,
Sale
[ dankoj @ 01.10.2007. 06:48 ] @
Citat:
Po meni, trebalo bi da se prihvati prijava koja je bila prva pri registraciji .yu domena a ne .rs domena. Takođe, mislim da bi trebalo da se prijave domena sa brojem prijave YUNIC-a, ako ih registrant poseduje trebale da se smatraju kao deo dokumentacije koja potvrđuje vlasništvo nad domenom.

I ja sam imao istu ideju i diskutovano je o njoj na upravnom odboru. Nažalost podaci u sadašnjoj WhoIS bazi yuTLD (neka baza postoji iako nema javnog Whois servisa) nisu dovoljno dobri. Registar postoji bar nekih 12 godina i podaci su skupljani različitim procedurama tokom tog perioda. Za značajan broj domena nema podatka kada je registrovan tako da bi ovakvo pravili sigurno generisalo izvestan broj nerešivih sporova gde bi krivac ispao RNIDS. Dužnost upravnog odbora je da napravi registar koji može da služi Internet zajednici, a ne da bude generator problema niti da dovede svoje postojanje u opasnost mogućim uspešnim tužbama protiv njega (a tužbe se definitivno očekuju).

Danko
[ Predrag Supurovic @ 01.10.2007. 07:32 ] @
Citat:
twiddle: 2 godine + 1 godina = 2 godine? Pa ti brate više ni sam ne znaš o čemu pričaš...


Znas sta, red bi bio da te neko bar ukori za ovakvo uvredljivo ponasanje. Licno si ucestvovao u diskusiji odbora ICANN-a u kojoj je receno da je trazeno da potupak prelaska sa .yu na .rs traje dve godine ali da su ljudi iz ICANNa procenili da je to kratko i da su rok produzili na 3 godine, a da su ostavili mogucnost da se produzi i vise ako je to potrebno. Jedino ako u medjuvremenu ipak nisi isposlovao da se rok skrati.

No, rok uopste nije bitan, sve se svodi na to da li ces ti, kao nas predstavnik u ICANN, i kao clan upravnog odbora RNIDS da ispunis svoju obavezu prema nama i zastupas nase interese zahtevom da se taj rok produzi na razumnu meru.

Citat:
SmilieBG: Pretrazivacima je sasvim dovoljno da rangiraju nove domene. Uostalom, o kojem broju domena se i radi - da krenemo prvo od toga? Mozda bi trenutni administratori mogli da izvuku:

1. koliko je domena pod .co.yu registrovano;
2. koliko od tih domena je zaista aktivno (ima www zapis);
3. a koliko onda od svega toga ima zaista finansijskog interesa da mu domen ostane na rang listi, gde god da je vec?

Uostalom, Google ce verujem 'uslisiti' molbu tih nekolicine sajtova, da im rangira .co.rs pored .co.yu.

Sto se tice svega ostalog (kancelarijski materijal u smislu papira, koverti i slicno, reklama, martketinskih uslova i svega drugog), verujem da je 2 godine sasvim dovoljno da se to sve sredi...

Koji drugi razlog postoji da se .co.yu prolongira na 20+ godina? Osim sto ce RNIDS imati duplo vise posla, da drzi ozbilnje sistema radi nekolicine domena?


SmilieBG, toliko puta je o ovome pricano da je malo besmisleno da ponovo izvlacis odavno osporene argumente.

Prva stvar, nije bitan samo finansijski interes. Steta koja se cini brisanjem .yu domena je mnogo veca od pukih finansija. Tu se radi o 40.000 domena, i o ogromnom broju referenci na te domene koje je nemoguce zameniti novima.

Ja ne pricam o Gogole-u i drugim pretrazivacima, pricam o ogromnom broju fiksnih referenci na .yu domene koje je nemoguce izmeniti. Posto ocigledno ne mozes sebi da predstavis kolika je to steta zamisli to ovako: znas kada je pocelo korsicenje .u domena. Zamisli sad koliko je ljudi (i firmi) od tada do danas nesto radilo i objavljivalo na Internetu (ne mislim samo na posao) i koliko je to sto su oni radili dobilo linkova na raznim svetskim sajtovima, email listama, newsgrupama, blogovima, internet adresarima, tematski usko ciljanim direktorijima, naucnim radovima, clancima, vestima i ko zna gde sve ne. To je veoma veliki broj referentnih linkova. Njih je nemoguce izmeniti, cak i da postoji novac kojim bi se te izmene mogle finansirati.

Kontekst u kome ti pricas o Google-u ne radi. Google prosto ne funkcionise na taj nacin. Svako ko se iole bavio pitanjem SEO i pretrazivaca zna kako funkcionisu ti mehanizmi i zna da Google nikom nista ne uslisava, a da je jedini nacin prisustva na pretrazivacima postojanje referentnih linkova. Postoje vrlo jasna pravila indeksiranja i ko ih ispostuje, videce se na pretrazivacu. Onog momenta kada se ugasi .yu domen, pretrazivaci ce jednostavno prestati da ga indeksiraju i tu se zavrsava prica.

Zna se kako Google radi i zna se na koji nacin se reference preusmeravaju na novu lokaciju. Svi moguci nacini pretpostavljaju da stari linkovi na neki nacin funkcionisu (pri tom to ne mogaju biti konkretni linkovi, dovoljno je da stari domeni funkionisu da bi se posete lako prebacile na novi domen. Brisanjem domena, onemogucen je svaki prenos referenci na nove adrese.

I na kraju, sta i da Google pristane da napravi presedan i samo za srpske sajtove uvede poseban nacin indeksiranja (sto je samo pretpostavka, u praksi, verovatnoca da se tako nesto desi ne postoji), sta cemo sa ostalim pretrazivacima? Treba i oni da uvode neki specijalan nacin indeksiranja srpskih sajtova? Sve to zato da se ispravi steta koju ce naciniti jedna prosta administativna mera? Zar nije logicnije, ne primeniti takvu meru?

Upravo i jeste problem sto ljudi koji se pitaju kao sto je Slobo Markovic, ceo problem zamene adresa svode na zamenu papira, koverti i slicnog. Internet reference nisu papiri, koverte, nalepnice i ostalo. To su nepromenljivi linkovi. Onog momenta kada se ugasi .yu, svi linkovi koji vode na .yu postace nistavni. Srbija ce biti vracena u kameno doba web-a jer ce prakticno svi .yu linkovi prestati da vaze, a reference nece moci da se preusmere na .rs domene. Radi se o godinama truda i novca ulozenog u stvaranje identiteta i referenci na .yu domenima, koji ce jednim potezom biti ponisteni.Da bi smo ostali sto dalje od komercijalnog aspekta, uzmi kao primer akademske gradjane, uzmi za primer jednog profesora koji je aktivan i objavljuje naucne radove. On to radi u okviru institucije za koju radi, i sve svoje radove objavljuej na njenom sajtu koji je na ac.yu domenu. Posto je ekspert u svojoj oblasti sa dugogodisnjim iskustvom, on je u poslednjih deset i vise godina na sajtu objavio desetine radova. Kako je cenjen kao ekspert, njegovi radovi se vrlo cesto koriste kao reference u celom svetu i naravno, dobar broj tih referenci postoji u obliku internet linkova na njegove izvorno objavljene radove na org.yu domenu, a cak i u stampanim materijalima, u referencama se cesto pojavljuju linkovi na njegove radove. S obzirom na to da je izuzetan strucnjak, njegove radove citiraju na mnogim mestima i on cak i ne zna za sve to. On ne kontrolise sajt na kome objavljuje radove, ni domen, niti je upucen u to. Kada na Googole-u otkucas kljucne reci koje imaju veze sa tim s cimse on bavi, u samom vrhu se pojavljuju pravo njegovi radovi.

I on sad ima dve godine da decenijski rad i decenijski formirane reference, preusmeri na novi domen. Prvo, on i ne zna da to treba da uradi, dugo, adminstrator koji bi mogao nesto da uradi takodje ne zna da te reference uopste postoje,a cak i da i jedn i drugi znaju, sta to treba da urade da preusmere sve te reference na novi domen i koliko ce to da kosta? I onda, posle dve godine, .yu domen biva obrisan i stucnjak i znase price odjednom biva izbrisan sa Interneta. Sve reference na njegov rad postaju bezvredne, osim onih koje se svode na klasican, zastareli nacin: da negde stoji njegovo ime i prezime i naziv reference. Svi internet linkovi prestaju da funkcionisu i preko pretrazivaca postaje mnogo teze do nemoguce uopste pronaci njegove radove.Kao sto je to vec objasnjavano, .yu domen ne mora da se obrise. Dovoljno je zamrznuti ga i postaviti stroge kriterijume za njegovo koriscenje, koji se svode na to da su .yu domeni uslovljeni registracijom odgovarajucih .rs domena i vezani za njih. To uopste ne predstavlja dodatno opterecenje za nacionalni registar, jer se ne bi vrsila posebna adminsitracija .yu domena, vec samo .yu domen preko DNS-a povezuje sa .rs domenom. Uprosceno: kada stigne upit za nekidomen.co.yu, DNS ce vratiti IP adresu koja odgovara domenu nekidomen.co.rs (ili nekidomen.rs, ako je tako registrovano), kada stigne whois upit za nekidomen.co.yu, bice prikazani podaci za nekidomen.co.rs. To jednostavno i u potpunosti resava problem.

Ovde se uopste ne radi o tome sta je izvodljivo i koliko kosta, radi se samo o tome da li postoji volja da se razumenju i zastite interesi firmi i gradjana ove zemlje i da se izbegne da im se prostim administrativnim brisanjem .yu domena nacini neprocenjiva steta.
[ Predrag Supurovic @ 01.10.2007. 14:59 ] @
Da krenemo redom.

Tacno je da je predlog za brisanje .yu domena u roku od dve godine stigao sa strane RNIDS.

http://www.iana.org/reports/rs-yu-report-11sep2007.html:
The exact transition period will be determined in coordination with IANA and the local Internet communities, however in discussions and subsequently in a written undertaking, RNIDS has anticipated the transition period will last for up to two years, at which point the .YU domain’s delegation would be removed from the DNS.

Ko je i na osnovu kojih kriterijuma, analiza i parametara predvideo da ce za tranziciju biti dovoljno dve godine - zaista je misterija. Bilo bi ne lepo da nam predstavnici RNIDS daju objasnjenje za takav predlog. Eto, kazem bilo bi lepo ... ne kazem da bi to bila njihova obaveza kao predstavnika javnog servisa. Ostavimo se malo ostrih reci ...

Uostalom, sto rece Lady MacBeth - what's done can't be undone, ostaje nam samo da budemo konstruktivni i vidimo sta nam sledi. Upravo sam nesto malo seljacki racunao - ako je tacan podatak da je registrovano nekih 40000 domena (valjda Pedja ne prica napamet?), to znaci da bi RNIDS dnevno morao da registruje:

40000 domena / (2 godine * 52 nedelje * 5 radnih dana) = 77 domena dnevno.

Pazite, to su pune dve godine. E sad ... posto je 30.09.2007. juce upravo prosao, a RNIDS jos uvek nije poceo sa radom, racunam ovako: optimisticka prognoza je da ce se sa radom krenuti oko 1. decembra, sto znaci 45 radnih dana manje. Plus Nova godina i Bozic, plus drzavni praznici ... sve to umanjuje imenilac u gore navedenom kolicniku, dajuci nesto realniju prognozu:

40000 domena / (2 godine * 52 nedelje * 5 radnih dana - 45 dana za pocetak rada - 15 praznika) = 87 domena dnevno.

Uzimajuci u obzir i nove registrante .rs domena, kao i cinjenicu da vise nema limita od jednog domena po firmi - moze se ocekivati oko 200 zahteva dnevno = 25 registracija na sat = 1 domen u 3 minuta. I to pod uslovom da se radi udarnicki 8 sati. Pazite - RNIDS nije YUNIC sa dobrovoljcima koji rade i vikendom i praznicima ako treba, vec gomila administrativnih sluzbenika koji hvataju krivinu. Da li je RNIDS u stanju da taj posao zaista i odradi? Plus provere podataka, plus modify/delete zahtevi. Samo pitam ...

Idemo dalje ... Tacno je i to sto tvrdi Sloba da je ICANN najavio fleksibilnost u predlozenim rokovima:

http://www.icann.org/minutes/prelim-report-11sep07.htm:
The Chair noted that the language proposed by Paul Twomey seems acceptable, an alternative to an extra year would be to stick with two years to 2009 and if the party needs more time they could come back and explain why, which may be the best option. ( ... snip ...) The Chair reflected that if they come back and have a reasonable explanation, then this should be okay. He believed you would help them with a shorter deadline as they can point to that as a mandate to move ahead and transition to other the domain.

Medjutim, plasi me to sto doticno tumacenje predsedavajuceg nije uslo i u zvanicnu rezoluciju o .yu domenu. E, u tom grmu lezi zec i trebalo je insistirati da se odluka ICANN br. 07.79 dopuni i mogucnoscu da se rok produzi na zahtev RNIDS ukoliko se za to ukazu realne i objektivne potrebe. Ovako, ispada da je neko nesto rekao na nekom sastanku u stilu "bicemo fleksibilni", "obecavamo" ... "necemo se drzati valjda zakona kao pijan plota" i tome slicno ... a u zvanicnoj rezoluciji od svega ni traga ni glasa.

Ne znam ... mozda i gresim, ali znajuci kako stvari funkcionisu ovde na trulom Zapadu, nisam nesto siguran da 30.09.2009. nije carved in stone ... i to jos sa sve pozlatom. :-)

Zivi bili, pa videli!
[ SmilieBG @ 01.10.2007. 15:29 ] @
@Predrag: o koliko domena mi to pricamo? Slazem se da je jako puno linkova koji vode ka .co.yu domenima, ali opet - onaj koji zivi od toga ili kome je to od velikog znacaja, moze u 2 godine da namesti da svi linkovi zavrse opet na .rs domenu, te da se .co.yu obrise.

Nije lak proces - ali nije ni nemoguc. A posto vec nije nemoguce, zasto ne uraditi to?

Slazem se da 2 godine bude 4 ili 5, ali 'zauvek' ostaviti .yu je potpuno besmisleno. Onda vise nemamo jedan jedinstveni ccTLD, nego cemo biti jedina drzava koja ima 2 ccTLD-a :|

@Gost: verujem, tj najiskrenije se nadam da RNIDS nece, kao sto to sada rade - rucno registrovati domene. Makar mi XML tehnika zvuci obecavajuce i vodi ka tome da to nece rucno raditi. Proveru (nasumicno) podataka - oke, ali ne svaki domen po naosob :)

Poz,
Sale
[ Predrag Supurovic @ 01.10.2007. 15:36 ] @
Gost, priznaj zasto nisi komentar napisao pod imenom pod kojim te poznajemo. :)


Citat:
SmilieBG: @Predrag: o koliko domena mi to pricamo? Slazem se da je jako puno linkova koji vode ka .co.yu domenima, ali opet - onaj koji zivi od toga ili kome je to od velikog znacaja, moze u 2 godine da namesti da svi linkovi zavrse opet na .rs domenu, te da se .co.yu obrise.

Nije lak proces - ali nije ni nemoguc. A posto vec nije nemoguce, zasto ne uraditi to?


Nemoguce je izvesti da se postojece reference zamene novima. U nekom malom procentu mozda jeste izvodljivo ali najcesce za linkove ne postoji nikakva mogucnost izmene.

Ako mislis da nije tako, voleo bih da cujem kako mislis da se to moze obaviti, ali da je to zaista realno ostvarivo.
[ SmilieBG @ 01.10.2007. 15:44 ] @
@predrag = cekaj, zasto link, koji je neko jednom uneo mislis da ne moze da izmeni?

Ne znam postoje li tehnicke mogucnosti, ali moze da se napravi neka skriptica koja ce da obavestava 'refferers' da ce domen uskoro biti promenjen. Takodje, moze u vremenu tranzicije da se salje 302 (mislim da je taj?) kod, odnosno permanentno preseljen.

Ako sve ovo bude trajalo 5 godina, valjda ce neko da primeti i izmeni tamo gde treba?

I opet, ljudi kojima je to od znacaja, ulozice taj napor da azuriraju svoj sajt / likove. Mile iz MML (mali mokri lug) verovatno nece mnogo trzati sto ga sad umesto 2 sajta, samo jedan linkuje, zar ne?

I pitanje i za tebe: sta je svrha onda uvodjenja .rs domena, ako ce .yu paralelno uvek postojati? I sta cemo sutra, kada nam se ime drzave opet promeni? Da imamo 3, pa jednog dana i 5 ccTLD-ova?

Poz,
Sale
[ twiddle @ 01.10.2007. 16:26 ] @
1. Sloba Markovic, niti bilo ko iz RNIDS, nije učestvovao na sednici UO ICANN na kojoj je odlučivano o delegaciji .rs i redelegaciji .yu (što se jasno vidi iz zapisnika).

2. Sloba Marković nije "naš predstavnik u ICANN", već je delegiran u ccNSO Council od strane ICANN NomCom-a kao "predstavnik evropske Internet zajednice" do decembra 2008. Sloba Marković, dakle, nema nikakvu mogućnost da utiče na proces delegacija i redelegacija (da ne ulazim dalje u razmatranje toga čime se bavi ccNSO Council). Sloba je, uz saglasnost UO RNIDS, iskoristio mogućnost prisustva na sastancima ICANN, da pruži više informacija o iz prve ruke ljudima iz IANA/ICANN o situaciji kod nas, ali ti razgovori nisu bili deo formalnog procesa odlučivanja, niti su argumenti izneti u tim razgovorima postali formalni argumenti na osnovu kojih je donošena odluka ICANN. Jedino što je UO ICANN razmatrao jesu pisani podnesci RNIDS i izveštaj koji je IANA napravila o tome (a koji možete videti na gore datom linku). Moja uloga se svodila na neformalne Q&A sesije, koji su služili da UBRZAJU PROCES re+delegacije, tako da je ona trajala mesec ipo dana od podnošenja dokumentacije, a ne standardnih 3-6 meseci.

3. Niko trenutno nije "naš predstavnik u ICANN", ali ćemo ga uskoro imati, jer će skupština RNIDS, nadam se, usvojiti odluke o sklapanju formalnog sporazuma sa ICANN (accountability framework), pristupanju ccNSO i eventualno drugim sličnim institucijama kao što je CENTR.

4. Jedini odnos koji trenutno imamo sa ICANN je odnos koji je regulisan Internet standardima i dokumentima ICANN koji se tiču procesa delegacije i redelegacije domena.

5. RNIDS je zvanično tražio od IANA/ICANN da period tranzicije traje *BAREM* 2 godine *OD POČETKA REGISTRACIJE .RS DOMENA* i da će nakon toga podneti zahtev za brisanje .yu zone, u skladu sa razumevanjem postignutim sa ICANN. Dakle, UO ICANN jeste usvojio naš zahtev (kada kažem "naš", mislim na UO RNIDS, a ne na Slobu Markovića) da rok bude barem 2 godine, ali nije usvojio zahtev da taj rok počne da teče od dana registracije .rs domena. Takođe, RNIDS nije tražio da se .yu zona briše sa root servera posle isteka tranzicionog perida, nego da će (u nekom momentu) posle isteka tog roka podneti poseban zahtev za brisanje te zone. Po pravilima ICANN, zona ne može da bude obrisana bez posebne preporuke IANA i posebne odluke UO ICANN donete na osnovu te preporuke. Dakle, odluka 07.79 NE DAJE bilo kome ovlašćenje za brisanje .yu zone, već samo daje bliže vremensko određenje perioda u kome će se desiti brisanje (dakle, ne "nikada", ne "za 50 godina", već u nekom momentu blisko povezanim sa "istekom tranzicije"). Brisanje zone je vrlo ozbiljna stvar, koja se vrlo ozbiljno procenjuje od strane ICANN, tako da ICANN neće prelamati stvari preko kolena. Oni će pratiti naš progres i ponašati se u skladu sa realnim stanjem stvari. Ako nam bude bilo potrebno produženje -- dobićemo ga. To se jasno vidi iz zapisnika sa sednice i taj zapisnik stoji kao pisani trag o tome.
[ twiddle @ 01.10.2007. 16:42 ] @
Citat:
Uzimajuci u obzir i nove registrante .rs domena, kao i cinjenicu da vise nema limita od jednog domena po firmi - moze se ocekivati oko 200 zahteva dnevno = 25 registracija na sat = 1 domen u 3 minuta. I to pod uslovom da se radi udarnicki 8 sati. Pazite - RNIDS nije YUNIC sa dobrovoljcima koji rade i vikendom i praznicima ako treba, vec gomila administrativnih sluzbenika koji hvataju krivinu. Da li je RNIDS u stanju da taj posao zaista i odradi? Plus provere podataka, plus modify/delete zahtevi.

Izjava da "RNIDS nije YUNIC sa dobrovoljcima koji rade i vikendom i praznicima ako treba, vec gomila administrativnih sluzbenika koji hvataju krivinu" je potpuno neutemeljena paušalna izjava, do tog nivoa da se može smatrati krajnje zlonamernom.

Sem toga, davanje izjava o sistemu registracije koje nisu utemeljene na tekstovima koji se raspravljaju tj. uključivanje u diskusiju bez prethodnog upoznavanja sa temom rasprave je, u najmanju ruku, neozbiljno, pa se zato neću dalje zadržavati na ostatku ovog posta i "seljačkim" računicama.
[ Predrag Supurovic @ 01.10.2007. 23:37 ] @
Citat:
SmilieBG: @predrag = cekaj, zasto link, koji je neko jednom uneo mislis da ne moze da izmeni?


Zato sto ne moze. Iluzorno je ocekivati da ce neko da prihvati zahtev da pretura po dokumentima koje drzi na svom serveru (u nekoj od mogucih formi), narocito ako ta forma nije lako editabilna, ili je u nekoj formi arhive. Potreban je zaista veliki entuzijazam samo za ocekivanje da je tako nesto izvodljivo.
[ stsung @ 02.10.2007. 01:39 ] @
Pozd.

Ovde zaista moram da prokomentarishem. Slichna rasprava je bila u jednoj drugoj temi, mislim od korisnika markom.

Na 2 najveca .CO.YU sajta koja su pod mojom kontrolom trenutno ima neshto vishe od 7000 unique domena (uzmimo da je cifra 5000) koji linkuju ka njima. @SmilieBG, da li ti zaista mislish da ja, ili kolege iz firmi chiji su sajtovi u pitanju nemaju svog svakodnevnog posla i preko glave pa da narednih X godina kontaktiraju svaki od ovih domena sa takvim zahtevima? Korisnik markom je bash i rachunao u drugoj temi, sa 5000 strana izadje 7 sajtova dnevno. Znachi svaki dan samo obici sajtove videti odakle se linkuje, kontaktirati ljude. Mislish da i ti ljudi nemaju pametnija posla? Odgovor, ako ikada i dodje, bice posle XXX dana, kada ce u vecini sluchajeva trebati neka dodatna komunikacija shto opet trazhi vreme. A ko ce da placa bilo chiju platu naredne 2 godine ako se nece nishta drugo raditi osim toga?

Citat:
Ako sve ovo bude trajalo 5 godina, valjda ce neko da primeti i izmeni tamo gde treba?


Kratko i jasno: nece. Jedan od gorepomenutih sajtova je ranije imao svoju jelda formu, i 2002-ge godine smo ga promenili u moderniju, i dan danas je ista. 5 godina je proshlo, dan danas vidim iste 404 zahteve za stranicama koje vishe ne postoje. Ovo nije toliko strashno, mozhesh napraviti rule da redirektuje na istu ili priblizhno istu stranicu. Brisanjem TLD domena ovo je nemoguce.

Ne zhelim da ovime zagovaram da se YU domen zadrzhi, nemojte me pogreshno shvatiti. Zhelim samo da predochim chinjenicu da ce oporavak u SEO smislu biti ekstremno ekstremno spor i naporan, a jednostavna tranzicija gledana iz ovog ugla je apsolutno nemoguca. Potpisujem.

Svako dobro.