[ valeksic @ 24.09.2007. 16:36 ] @
Na osnovu člana 2. i člana 6. Statuta fonda Registar nacionalnog Internet domena Srbije, skupština Registra nacionalnog Internet domena Srbije donosi


P R A V I L N I K
o arbitražnom postupku za rešavanje sporova oko .rs domena

Verzija: 1.1 (od 23. septembra 2007.)

- nacrt za javnu raspravu -


Član 1.
Predmet pravilnika

Ovaj pravilnik reguliše način pokretanja i vođenja arbitražnog postupka za rešavanje sporova oko .rs domena, pred stalnom arbitražom formiranom pri Registru nacionalnog Internet domena Srbije (u daljem tekstu: RNIDS), u skladu sa Zakonom o arbitraži.


Član 2.
Strane u arbitražnom postupku

Strane u arbitražnom postupku su: registrant i tužilac.

Registrant je pravno ili fizičko lice koje je steklo pravo korišćenja određenog .rs domena u skladu sa Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena.

Tužilac je pravno ili fizičko lice koje osporava registrantu pravo na korišćenje registrovanog .rs domena.

Ovlašćeni registar nadležan za sporne domene, ukoliko nije naveden kao registrant ili administrativni kontakt, nije strana u sporu i nema obavezu zastupanja registranta u arbitražnom postupku.


Član 3.
Ostali učesnici u postupku

Strana u sporu može ovlastiti punomoćnika, koji će istupati u ime i za račun strane tokom arbitražnog postupka.

Ovlašćeni punomoćnik može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, srpski državljanin, sa prebivalištem u Srbiji.

Član 4.
Saglasnost za arbitražu

Registrant pristaje na arbitražu registracijom domena u okviru rsTLD registra, odnosno prihvatanjem Opštih uslova ugovora o registraciji .rs domena.

Tužilac pristaje na arbitražu pokretanjem postupka pred arbitražom pri RNIDS.


Član 5.
Arbitražno veće

Arbitražno veće razmatra i utvrđuje da li je registracijom i korišćenjem domena registrant povredio pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo tužioca, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Arbitražno veće je tročlano i čine ga arbitri sa liste arbitara RNIDS.

Listu arbitara utvrđuje upravni odbor RNIDS i ona je javno dostupna putem Web sajta RNIDS.

Prvog člana arbitražnog veća imenuje tužilac, tako što prilikom podnošenja tužbe navodi imena tri arbitra. RNIDS tužiocu dodeljuje prvog raspoloživog arbitra sa spiska.

Drugog člana arbitražnog veća imenuje registrant, tako što u odgovoru na tužbu navodi imena tri arbitra. RNIDS registrantu dodeljuje prvog raspoloživog arbitra sa spiska.

Ukoliko tužilac ili registrant ne predlože arbitre ili ukoliko, zbog bilo kog razloga, svi predloženi arbitri ne budu u mogućnosti da učestvuju u arbitražnom postupku u okviru rokova predviđenih ovim pravilnikom, RNIDS će odrediti arbitra za svaku stranu u sporu.

Trećeg člana arbitražnog veća imenuju prva dva člana, nakon međusobnih konsultacija.

Članovi arbitražnog veća međusobnim dogovorom biraju predsedavajućeg, koji neposredno rukovodi arbitražnim postupkom.

Rok za formiranje arbitražnog veća i izbor predsedavajućeg je pet dana od dana podnošenja odgovora na tužbu od strane registranta.


Član 6.
Sposobnosti i dužnosti arbitra

Arbitar može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, srpski državljanin, sa prebivalištem u Srbiji, koje ima odgovarajuće sposobnosti i znanja iz oblasti Interneta, sistema Internet domena, propisa iz oblasti zaštite intelektualne svojine i rešavanja sporova u oblasti Internet domena.

Arbitar prihvata dužnost pismenom izjavom.

Arbitar svoju dužnost mora da obavlja savesno i efikasno i dužan je da stranke unapred informiše o svim bitnim pitanjima i okolnostima koje mogu uticati na obavljanje njegove funkcije.

Arbitar može biti izuzet iz postupka ukoliko je pristrasan, ima sukob interesa ili ukoliko nema odgovarajuće sposobnosti koje zahtevaju strane u sporu.

Odluku o izuzeću arbitra donosi upravni odbor RNIDS, na obrazložen zahtev strane u sporu.

Arbitar može da se povuče sa dužnosti pismenom izjavom, ukoliko više nije u stanju da obavlja svoje dužnosti.


Član 7.
Trajanje arbitražnog postupka i rokovi

Arbitražni postupak je jednostepen i, po pravilu, traje do 60 dana od dana podnošenja tužbe.

Rokovi određeni ovim pravilnikom mogu se produžiti u iznimnim i posebno opravdanim slučajevima, pri čemu arbitražno veće vodi računa da se postupak ne odugovlači.


Član 8.
Ravnopravnost strana u arbitražnom postupku

U postupku pred arbitražnim većem strane u sporu su ravnopravne.

Arbitražno veće je dužno da svakoj strani omogući da iznese svoje stavove i dokaze, te da se izjasni o radnjama, dokazima i predlozima druge strane.


Član 9.
Jezik

Arbitražni postupak vodi se na srpskom jeziku.

Jezik arbitraže primenjuje se na sve pismene izjave stranaka, usmenu raspravu, arbitražne odluke i druge akte arbitražnog suda.Član 10.
Obaveštavanje

Dostavljanje poziva i drugih pismena u arbitražnom postupku vrši se putem elektronske pošte i preporučenog pisma uz potvrdu o prijemu.


Član 11.
Troškovi arbitražnog postupka

Tužilac snosi troškove arbitražnog postupka i dužan je da ih plati prilikom podnošenja tužbe.

Troškove arbitražnog postupka određuje upravni odbor RNIDS.

Tužilac nema pravo na povraćaj naknade plaćene na ime troškova arbitražnog postupka, bez obzira na njegov ishod.


Član 12.
Pokretanje arbitražnog postupka i podnošenje tužbe

Arbitražni postupak počinje podnošenjem tužbe od strane tužioca, odnosno njegovog punomoćnika.

Arbitražni postupak ne može biti pokrenut ukoliko se sporni domen već nalazi u postupku arbitraže, do okončanja tog postupka.

Pre podnošenja tužbe, tužilac može uputiti zahtev RNIDS-u za dobijanje dodatnih podataka o registrantu i statusu spornog domena iz WHOIS baze rsTLD registra, na način opisan u Opštim uslovima ugovora o registraciji .rs domena.

Tužba obavezno sadrži:

ime i prezime ili poslovno ime tužioca i registranta;
adresu prebivališta ili sedišta tužioca i registranta;
ovlašćenje za punomoćnika, ukoliko tužilac odluči da ga imenuje;
naziv jednog ili više domena koji su predmet spora;
tužbeni zahtev da se izvrši transfer domena sa registranta na tužioca ili da se izvrši brisanje domena;
relevantne dokaze u prilog ispunjenosti uslova definisanih članovima 16. i 17. ovog pravilnika;
spisak sa imenima tri arbitra sa liste arbitara RNIDS, od kojih će RNIDS dodeliti tužiocu prvog raspoloživog sa spiska;
izjavu tužioca da će se uzdržati od vođenja sudskog spora po bilo kom osnovu protiv RNIDS, članova arbitražnog veća i lica povezanih sa njima, povodom odluke veća donetoj po tužbi, osim ukoliko tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava tužioca, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom;
dokaz o uplati troškova arbitražnog postupka.

Tužba se podnosi RNIDS-u u elektronskom obliku i u potrebnom broju štampanih primeraka.


Član 13.
Obaveštavanje registranta i odgovor na tužbu

Po prijemu uredno podnete tužbe, RNIDS obaveštava registranta da je protiv njega pokrenut arbitražni postupak i obeležava sporne domene na način koji onemogućava njihov prenos i izmenu, do završetka arbitražnog postupka.

RNIDS dostavlja tužbu sa prilozima registrantu na odgovor, uz naznaku na koji način odgovor treba da bude podnet.

Rok za dostavljanje odgovora je 30 dana od dana dostavljanja tužbe registrantu.

Registrant, odnosno njegov punomoćnik, u odgovoru prilaže:

ime i prezime ili poslovno ime registranta;
adresu prebivališta ili sedišta registranta;
ovlašćenje za punomoćnika, ukoliko registrant odluči da ga imenuje;
osvrt na navode iznete u tužbi, te relevantne dokaze u pogledu ispunjenosti uslova definisanih članom 18. ovog pravilnika;
spisak sa imenima tri arbitra sa liste arbitara RNIDS, od kojih će RNIDS dodeliti registrantu prvog raspoloživog sa spiska.

RNIDS dostavlja odgovor na tužbu arbitražnom veću i tužiocu.


Član 14.
Usmena rasprava

Usmena rasprava se zakazuje kada arbitražno veće zaključi da su se za to stekli uslovi.

Arbitražno veće obaveštava strane u sporu o datumu i mestu održavanja usmene rasprave.

Ukoliko arbitražno veće utvrdi da su pismeni podnesci i dokazi dovoljni za donošenje odluke, može predložiti stranama u sporu da arbitražna odluka bude doneta bez održavanja usmene rasprave.

Strane u sporu mogu sporazumno podneti arbitražnom veću predlog da se arbitražna odluka donese bez održavanja usmene rasprave.

Ukoliko se bilo koja strana ne saglasi sa predlogom za donošenje oduke bez usmene rasprave, arbitražno veće dužno je da zakaže usmenu raspravu.


Član 15.
Održavanje usmene rasprave

Usmena rasprava se, po pravilu, vodi u sedištu arbitraže.

Predsedavajući arbitraže može odlučiti da se usmena rasprava održi na nekom drugom mestu, na obrazloženi zahtev neke od strana u sporu.

Usmena rasprava nije javna, osim ako se strane u sporu dogovore drugačije.

Strane u sporu prisustvuju usmenoj raspravi lično ili posredstvom ovlašćenog punomoćnika.

Ako jedna ili obe strane, iako uredno pozvane, ne dođu na usmenu raspravu, arbitri, pošto utvrde da su strane uredno pozvane i da nemaju opravdanih razloga za odsustvo, mogu pristupiti raspravljanju spora kao da su strane prisutne.

Strane u sporu neće biti saslušavane van usmene rasprave (npr. putem telekonferencije, videokonferencije, Web konferencije itd), osim ukoliko arbitražno veće utvrdi da je to neophodno radi donošenja odluke.


Član 16.
Kriterijumi za donošenje odluke o brisanju ili prenosu domena

Arbitražno veće može doneti odluku o brisanju ili prenosu spornog domena sa registranta na tužioca ukoliko proceni da su ispunjeni sledeći uslovi:

da je domen identičan ili bitno sličan zaštićenom znaku, poslovnom ili trgovačkom imenu tužioca za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga, ili ako ta sličnost može da stvori zabunu i dovede u zabludu učesnike u prometu;
da registrant nema pravo i legitiman interes da koristi sporni domen;
da je registrant domen registrovao i koristio protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja.


Član 17.
Upotreba domena suprotna dobrim poslovnim običajima

Smatraće se da je domen registrovan ili korišćen protivno dobrim poslovnim običajima, načelu savesnosti i poštenja ukoliko sve okolnosti ukazuju da je registrant:

registrovao domen pretežno u cilju njegove prodaje ili davanja u zakup tužiocu, koji je vlasnik žiga istovetnog ili bitno sličnog registrovanom domenu, odnosno, radi prodaje ili davanja u zakup domena licu koje je tužiočev konkurent u privrednoj utakmici, a na osnovu utvrđene nesrazmere između cene zakupa domena i prodajne cene prema napred spomenutim licima;
registrovao domen kako bi sprečio vlasnika žiga da svoj žig registruje kao naziv domena;
registrovao domen kako bi naneo štetu svom poslovnom konkurentu;
koristio domen istovetan ili bitno sličan tužiočevom žigu, pretežno radi privlačenja korisnika Interneta na svoj Web sajt, ili drugi Internet servis, radi komercijalnih efekata, stvarajući tako zabunu u pogledu porekla roba koje se na tom sajtu, odnosno putem tog Internet servisa prodaju, odnosno, u pogledu usluga koje se pružaju.


Član 18.
Upotreba domena u skladu sa dobrim poslovnim običajima

Smatraće se da registrant ima legitiman interes da koristi domen ukoliko dokaže:

da je pre bilo kakvog saznanja o pokretanju tužbe koristio domen, ili nameravao da počne da ga koristi, u komercijalne svrhe, saglasno dobrim poslovnim običajima, načelima savesnosti i poštenja;
da je pre pokretanja tužbe već bio poznat široj javnosti kao vlasnik tog domena, bez obzira što nije zahtevao zaštitu naziva domena žigom;
da koristi domen isključivo u nekomercijalne svrhe, bez ikakve namere da potrošače i druge učesnike u prometu dovede u zabludu u pogledu porekla označenih roba ili usluga, a u kontekstu bitne sličnosti ili istovetnosti sa tužiočevim žigom.


Član 19.
Donošenje, sadržina i izvršenje odluke

Arbitražno veće donosi konačnu odluku kojom odlučuje o zahtevu tužioca.

Arbitražno veće odluku donosi u pisanom obliku, posle većanja u kome moraju da učestvuju svi arbitri.

Odluka arbitražnog veća donosi se većinom glasova arbitara.

Odluka mora obavezno da sadrži uvod, izreku o predmetu spora, obrazloženje odluke, imena arbitara koji su učestvovali u procesu donošenja odluke, te datum i mesto donošenja odluke.

Odluka se dostavlja stranama u sporu i objavljuje na sajtu RNIDS.

Odluka ima snagu pravosnažne sudske odluke i izvršava se u skladu sa odredbama zakona koji uređuje izvršni postupak.

Arbitražna odluka je konačna i protiv nje nema mesta žalbi.

Ukoliko arbitražno veće donese odluku o prenosu spornog domena, odlukom se ovlašćuje RNIDS da obavi prenos domena sa registranta na tužioca, čime prestaje zakup registranta nad domenom, a zasniva se novi zakup od strane tužioca.

Ukoliko arbitražno veće donese odluku u korist registranta, domen se ne prenosi na tužioca. Tužilac u tom slučaju nema pravo na ponovno podnošenje tužbe arbitraži o istoj stvari, osim ukoliko ne dođe do bitnih promena okolnosti u smislu člana 16.


Član 20.
Okončanje arbitražnog postupka pre donošenja odluke

Arbitraža može biti okončana bez donošenja odluke ukoliko:

tokom trajanja arbitraže redovni sud donese pravosnažnu presudu o istoj stvari koja je predmet arbitraže;
strane u sporu postignu međusobnu saglasnost o predmetu spora;
tužilac odustane od tužbe.

Ukoliko dođe do okončanja arbitražnog postupka bez donošenja odluke, po bilo kom osnovu iz stava (1) ovog člana, tužilac nema pravo na povraćaj naknade plaćene na ime troškova arbitražnog postupka, niti može podneti ponovni zahtev za sprovođenje arbitraže o istoj stvari.


Član 21.
Stupanje na snagu i početak primene pravilnika

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane skupštine RNIDS, a primenjivaće se od početka registracije domena u okviru rsTLD registra.


* * *

Dokument u pdf formatu možete preuzeti sa: http://www.rnids.yu/include/data/list0014.pdf
[ D.i M.e @ 24.09.2007. 22:51 ] @
Citat:
valeksic:
Član 11.
Troškovi arbitražnog postupka

Tužilac snosi troškove arbitražnog postupka i dužan je da ih plati prilikom podnošenja tužbe.

Troškove arbitražnog postupka određuje upravni odbor RNIDS.

Tužilac nema pravo na povraćaj naknade plaćene na ime troškova arbitražnog postupka, bez obzira na njegov ishod.Znači RNIDS utvrdi neki visok iznos, i onda mnogi odustanu od tužbe? Kako to da nema pravo na povraćaj naknade čak i ako je bio u pravu?

Citat:
valeksic: Tužba obavezno sadrži:

izjavu tužioca da će se uzdržati od vođenja sudskog spora po bilo kom osnovu protiv RNIDS, članova arbitražnog veća i lica povezanih sa njima, povodom odluke veća donetoj po tužbi, osim ukoliko tokom postupka ne dođe do bitnih povreda prava tužioca, učinjenih namerno ili krajnjom nepažnjom;


Kao što ovde rekoh, kakav je to način da tužilac potpisuje da neće podnositi tužbu sudu?
[ twiddle @ 25.09.2007. 01:42 ] @
@dime

Troškovi arbitraže: odlično primećena omaška. Radi se o sledećem: troškove utvrđuje RNIDS, ta cena se unosi u cenovnik, ali je ona standardna i važi za sve arbitraže. Dakle, nema određivanja troškova u zavisnosti od postupka. Ovaj član treba definitivno dopuniti da glasi "Troškove arbitražnog postupka određuje upravni odbor RNIDS u sklopu cenovnika RNIDS." Što se tiče bespovratne uplate tih troškova, razlog je vrlo jednostavan -- ako ti želiš da angažuješ arbitre da reše neki spor, onda se podrazumeva da imaš poverenja u njihovu procenu i jednom kada ih angažuješ, ne možeš očekivati da ti se vrate pare ukoliko ti se presuda eventualno ne svidi. Dakle, na tužiocu je da pažljivo proceni da li ima više poverenja ili da li mu se više isplati u smislu novca, vremena itd. da angažuješ arbitre ili da ide direktno na sud.

Što se tiče drugog komentara, odgovor sam dao u toj drugoj temi.

Pozdrav,
Sloba