[ cesare @ 01.11.2008. 19:38 ] @
Pozdrav svima !!!!

Za cuvanje podataka u programu koristim MySQL bazu. Za vezu sa tom bazom MySQLConnector v 5.2.1.0. Problem postoji sa ucitavanjem podataka iz baze, tacnije red Adapter.Fill pravi problem. Ako se kod za ucitavanje nalazi u npr. dogadjaju Load forme podaci se ucitavaju bey problema, ali ako se kod za ucitavanje prebaci u klasu, u proceduri klase koja ucitava podatke na redu Adapter.Fill VBENT javlja sledecu gresku:

System.ArgumentNullException was unhandled
Message="Key cannot be null. Parameter name: key"
ParamName="key"
Source="mscorlib"
StackTrace:
at System.Collections.Hashtable.get_Item(Object key)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlPoolManager.GetPool(MySqlConnectionStringBuilder settings)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection.Open()
at System.Data.Common.DbDataAdapter.QuietOpen(IDbConnection connection, ConnectionState& originalState)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable)
at MSG_NET_1.clsBaza.UcitavanjePodataka(String SQLUpit) in D:\Projekti\VB NET_2008\MSG_NET_1\MSG_NET_1\clsBaza.vb:line 27
at MSG_NET_1.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e) in D:\Projekti\VB NET_2008\MSG_NET_1\MSG_NET_1\Form1.vb:line 9
at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
at System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow)
at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
at System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
at System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.Run(ApplicationContext context)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
at MSG_NET_1.My.MyApplication.Main(String[] Args) in 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb:line 81
at System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
InnerException:


U CEMU JE PROBLEM ???

Unapred hvala
Pozdrav
[ vbbojan @ 04.11.2008. 17:41 ] @
Problem je negde u tvom programu.

Ne može niko videti gde je problem dok ne postaviš sporan kod.

Kako si kreirao dataadapter.
Kako vučeš podatke iz baze (SP ili SQL)?
....

A nije loše da se da i struktura baze ...

Ovako ne možemo ni da nagađamo, jedino što se vidi je da je problematičan
key parametar sa svojom null vrednošću ....

Zašto je to tako, bez gore traženih pretpostavki ne može niko da zna.

Postavi kod pa da pomažemo ...

Pozdrav,
Bojan