[ Dali_bg @ 10.11.2008. 21:08 ] @
Sastaviti na simboličkom mašinskom jeziku (SMJ) za picoComputer program, kojim se
vrši određena vrsta obrade nad nizom celih brojeva. Glavni program treba da:
a) učitava sve potrebne podatke (dužinu niza/nizova, elemente niza/nizova, itd.);
b) poziva odgovarajući potprogram koji vrši zahtevanu obradu;
c) ispisuje sve dobijene rezultate;
d) ponavlja prethodna tri koraka sve dok se za dužinu niza/nizova unosi pozitivna
vrednost;
Zavisno od rednog broja problema koji se rešava, sastaviti jedan od sledećih potprograma koji:5) vrši zamena mesta susednih elemenata u nizu, koji ima paran broj elemenata...