[ kiki357 @ 05.03.2010. 11:46 ] @
NASTAVNIK (više predmeta); BIBLIOTEKAR - OSNOVNA ŠKOLA "TRAJKO PERIĆ" Veliko Ropotovo (Kosovska Mitrovica)

Važi od: 3. mart 2010.
Veliko Ropotovo
38267 Ranilug
tel. 0280/75-807

NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
sa 50% radnog vremena, odnosno 8 časova nedeljno, za rad u Velikom Ropotovu i sa 50% radnog vremena, odnosno 8 časova nedeljno, za rad u izdvojenom odeljenju u Tomancu-Pančelu

NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
sa 55,35% radnog vremena, odnosno 8 časova nedeljno, za rad u Boževcu i sa 50% radnog vremena, odnosno 8 časova nedeljno, za rad u izdvojenom odeljenju u Drenovcu, odnosno Odevcu i Rajanovcu

NASTAVNIK RUSKOG JEZIKA
za rad u Velikom Ropotovu

NASTAVNIK RUSKOG JEZIKA
sa 42,85% radnog vremena, odnosno 6 časova nedeljno, za rad u izdvojenom odeljenju u Boževcu

NASTAVNIK VASPITANJA PREDŠKOLSKE DECE
na određeno vreme, za rad u izdvojenom odeljenju u Rajanovcu

NASTAVNIK INFORMATIKE I RAČUNARSTVA
sa 18,75% radnog vremena, odnosno 3 časa nedeljno, za rad u Velikom Ropotovu i sa 12,50% radnog vremena, odnosno 2 časa nedeljno, za rad u izdvojenom odeljenju u Boževcu

NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA
sa 18,75% radnog vremena, odnosno 3 časa nedeljno, za rad u Velikom Ropotovu i sa 50% radnog vremena, odnosno 8 časova nedeljno, za rad u izdvojenom odeljenju u Boževcu

NASTAVNIK ČUVARA PRIRODE U DRUGOM CIKLUSU OSNOVNOG OBRAZOVANJA
na određeno vreme, sa 12,50% radnog vremena, odnosno 2 časa nedeljno, za rad u Velikom Ropotovu i sa 6,25% radnog vremena, odnosno 1 čas nedeljno, za rad u izdvojenom odeljenju u Boževcu

NASTAVNIK GRAĐANSKOG VASPITANJA U DRUGOM CIKLUSU OSNOVNOG OBRAZOVANJA
sa 18,75% radnog vremena, odnosno 3 časa nedeljno, za rad u izdvojenom odeljenju u Boževcu

BIBLIOTEKAR
sa 37,50% radnog vremena, odnosno 6 časova nedeljno, za rad u Velikom Ropotovu

USLOVI: Pored opštih i posebnih uslova, kandidat treba da ispunjava i uslove iz čl. 8. i 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da ima odgovarajuće obrazovanje; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije. Nepotpuna i neblagovremeno podneta dokumentacija neće se uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji "Poslovi".