[ borcha @ 28.02.2012. 14:35 ] @
Ovo je Moj stari projekat koji treba promeniti a ja sam malo zardjao sa C# . Malo se vise druzim sa Javom i Androidom u zadnjih 6 meseci

Imam dva dugmeta u jednoj stavci u repeateru . Kako pozvati dogadjaj za odredjeno dugme u jednoj stavci...

ASP.net
Code:

 <asp:Repeater ID="repBrPorudzbi" runat="server" 
            DataSourceID="ods_SpisakPorudzbi" onitemdatabound="repBrPorudzbi_ItemDataBound" 
            onitemcommand="repBrPorudzbi_ItemCommand" 
            >
        <ItemTemplate>
        <div id="porudzbe" class="porudzbe">
       
            <div id="BrPorudzbe" class="brojporudzbe">
            
           <asp:Label ID="lblBrPorudzbe" runat="server" Text='<%# Eval("Sifra_Por") %> '/>
          <asp:Button ID="btnDodajStavke" runat="server" CssClass="btnDodajStavke" Text="Prepravi/Dodaj stavke" CommandName="dodaj" />
             <div><asp:ImageButton ID="imgPregledStampe" runat="server" 
                     ImageUrl="~/GIF/Web_Printer.png" Height="27px" ImageAlign="Middle" 
                     ToolTip="Pregled pre stampe!" Width="29px" CommandName="stampaj"/></div>
                                  
            </div>  
          
            <div id="stavkePorudzbe" class="stavkeporudzbe" runat="server">
          
                 
         </div>  
            
          <hr size="1" />
            <div id="ukupno" class="ukupno" runat="server">
            
            </div> 
              
          </div>
          </ItemTemplate>
            </asp:Repeater> 


C# code
Code:

//Stampaj u HTML
 private void stampa_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
    {
        Response.Redirect("StampaPorudzbe.aspx?brpo=" + lblBrPorudzbe2.Text);  
             
    }

//Dodaj ispravi porudzbu
    private void btnDodaj_Click(object sender,EventArgs e)
    {
        Response.Redirect("Default.aspx");
        
    }


 protected void repBrPorudzbi_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
    {
        switch (e.CommandName)
        {
            case "dodaj":
                //dodavanje i prepravljanje stavki button
                btnDodaj = (Button)e.Item.FindControl("btnDodajStavke");
                btnDodaj.Click += new EventHandler(btnDodaj_Click);

                
                break;

            case "stampaj":

                //stampa dugme (print button).
                stampa = (ImageButton)e.Item.FindControl("imgPregledStampe");
                stampa.Click += new ImageClickEventHandler(stampa_Click);
                
                break;

            default:
                break;
        }....
[ borcha @ 28.02.2012. 17:09 ] @
Dosao do resenja...toliko zurim da nisam video tj. nisam razmisljao.
Inizijalizacija varijabli ide u " ItemCreated Event" repetera. Sada razlikuje ono sta je kliknuto u Item.

Code:

protected void repBrPorudzbi_ItemCreated(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
    {

        btnDodaj = (Button)e.Item.FindControl("btnDodajStavke");
        btnDodaj.Click += new EventHandler(btnDodaj_Click);

       
        stampa = (ImageButton)e.Item.FindControl("imgPregledStampe");
        stampa.Click += new ImageClickEventHandler(stampa_Click);
    }


Hvala ipak !! :)