[ VladoSk @ 15.05.2012. 11:56 ] @
Posto sam neupucen u ovu problematiku, primoran sam da otvorim temu i da vas zamolim za pomoc.

Radi se o akcijama mog caleta, koje ima u Srbiji. Nisu ko zna koliko, ali zelimo da ih prodamo. Znamo da treba da posedujemo PIB i da imamo nekog da ovlastimo u Srbiji. Sta nam jos treba? Jel se moze otvoriti nerezidentni racun u banci u Beogradu samo sa makedonskom licnom kartom? Cale mi je invalid pa ne moze to da uradi licno i personalno?

Hvala vam unapred.
[ VladoSk @ 15.05.2012. 12:18 ] @
ZAHTEV ZA OTVARANJE NEREZIDENTNOG RAČUNA
APPLICATION FOR OPENING OF NON-RESIDENT ACCOUNT
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA IZ STATUSNE DOKUMENTACIJE:
STATUS DOCUMENTATION DATA ON THE APPLICANT:

Pun naziv klijenta - Full name of the client:
__________________ ________________________________ ________________________________
Ulica - Street: ____________________________________ ___________¬¬¬________________________
Grad i poštanski broj - Town and postal code:______________________ _______________________
Država - Country: ____________________________________________________________________
Delatnost - Activity: ___________________________________________________________________¬
Razlog za otvaranje računa - Reason for opening of account: _________________________________
___________________________________________________________________________________

LICE ZA KONTAKT - CONTACT PERSON: ________________________________________________
Tel- Phone:_______________________________ Faks- Fax:__________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________

PRILOŽENA PROPISANA DOKUMENTACIJA - REQUESTED ENCLOSED DOCUMENTATION

NEREZIDENTI - NON-RESIDENTS:
□ Ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa stranog pravnog lica
Contract on opening and maintaining of current account of a foreign legal entity
□ Izvod iz registra u kome je nerezident - pravno lice upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sediste ili, ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrsi upis u takav registar - drugi validni dokument o osnivanju, u skladu sa propisima zemlje sedista na osnovu koji se moze utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja na matičnom jeziku (original izvoda ili kopija overena od strane notara/javnog beležnika i snabdevena apostilom), prevod na srpskom jeziku overen pečatom i potpisom ovlašćenog sudskog tumača, koji ne smeju biti stariji od tri meseca
An excerpt from the relevant register, in the country where a non-resident has a registered
head office or, in case the entity has been established in the country in which this kind of
register does not exist, another valid founding document in compliance with regulations of the
country in which the head office is registered on the basis of which a legal form of the non-
resident as well as the founding date can be established in native language (original of
excerpt or copy certified by a notary public and sealed with apostil), translation in Serbian
language certified with stamp and signed by authorized court interpreter, which must not be
older than three months
□ Originalno ovlašćenje za otvaranje nerezidentnog računa dato nekom drugom licu od strane ovlašćenog lica ino-firme na matičnom jeziku , (overeno od strane notara / javnog beležnika i snabdevena apostilom), prevod na srpskom jeziku overen pečatom i potpisom ovlašćenog sudskog tumača, koji ne smeju biti stariji od tri meseca
An original authorization for opening of a non-resident account in native language delivered
to another person by an authorized person of the foreign company, (certified by a notary
public and sealed with apostil), translation in Serbian language certified with stamp and
signed by authorized court interpreter, which must not be older than three months
□ Verifikacija potpisa ovlašćenog lica ino-firme (potvrda poslovne banke nerezidenta u zemlji domicila ili fotokopija pasoša sa svojeručnim potpisom)
Verification of the signature of a person authorized by the foreign company (certificate from
the non-resident’s business bank in the country of domicile or a photocopy of passport with a
personal signature)
□ Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu
Specimen signatures of the persons authorized for disposing of funds on the non-resident
account
□ Autorizacija za obavljanje poslovanja putem fax-a
Authorization for fulfilling business operations via fax
□ Generalno ovlašćenje za naplatu provizija,naknada i svih nastalih stvarnih troškova vezanih za poslovanje, u korist Banca Intesa ad Beograd, zaduženjem nerezidentnog računa otvorenog kod Banca Intesa ad Beograd
General authorization for the collection of commission, fees and all other real costs that may
arise regarding business operations, in favour of Banca Intesa ad Beograd, through debiting
a non-resident account opened with Banca Intesa ad Beograd
□ Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj – PIB podnosioca zahteva (samo za otvaranje dinarskog nerezidentnog računa)
Document of a competent authorization body containing applicant’s tax identification number
– PIB (only for opening of non- resident account in dinars)

PREDSTAVNIŠTVA - UZ GORE NAVEDENU DOKUMENTACIJU ZA NEREZIDENTE, POTREBNO JE DA PRILOŽE I:
BRANCH OFFICES – ALONG WITH THE AFOREMENTIONED DOCUMENTATION REGARDING NON-RESIDENTS, IT IS NECESSARY ALSO TO ENCLOSE THE FOLLOWING:
□ Rešenje agencije za privredne registre o registraciji predstavništva ne starije od tri meseca (original izvoda ili overena kopija Rešenja)
Decision of the Agency for Business Registers on the registration of branch office not older
than three months (original of excerpt or certified copy of Decision)

STRANA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA:
FOREIGN DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICES:
□ Ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa stranog pravnog lica
Contract on opening and maintaining of current account of a foreign legal entity
□ Izvod iz registra diplomatskog protokola Ministarstva inostranih poslova
Excerpt from the diplomatic protocol register of the Ministry of Foreign Affairs
□ Verifikacija potpisa ovlašćenog lica (fotokopija pasoša sa svojeručnim potpisom)
Verification of the signature of an authorized person (photocopy of passport with a personal
signature)
□ Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu
Specimen signatures of the persons authorized for disposing of funds on the non-resident
account
□ Autorizacija za obavljanje poslovanja putem fax-a
Authorization for fulfilling business operations via fax
□ Generalno ovlašćenje za naplatu provizija,naknada i svih nastalih stvarnih troškova vezanih za poslovanje, u korist Banca Intesa ad Beograd, zaduženjem nerezidentnog računa otvorenog kod Banca Intesa ad Beograd
General authorization for the collection of commission, fees and all other real costs that may
arise regarding business operations, in favour of Banca Intesa ad Beograd, through debiting
a non-resident account opened with Banca Intesa ad Beograd

MEĐUNARODNE MISIJE - INTERNATIONAL MISSIONS:
□ Ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa stranog pravnog lica
Contract on opening and maintaining of current account of a foreign legal entity
□ Dopis sedišta međunarodnopravnog subjekta kojim se potvrđuje delovanje misije u
Republici i određuje odgovorno lice za raspolaganje sredstvima sa nerezidentnog
računa u Banci na matičnom jeziku i prevod na srpskom jeziku overen pečatom i
potpisom ovlašćenog sudskog tumača
Letter from the head office of international legal entity, which shall confirm activities of the
mission in the Republic and appoint a person authorized for disposing of funds on the non-
resident account in the Bank in native language and translated in Serbian language certified
with stamp and signed by authorized court interpreter
□ Verifikacija potpisa ovlašćenog lica misije (fotokopija pasoša sa svojeručnim potpisom)
Verification of the signature of an authorized person in the mission (photocopy of passport
with a personal signature)
□ Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu
Specimen signatures of the persons authorized for disposing of funds on the non-resident
account
□ Autorizacija za obavljanje poslovanja putem fax-a
Authorization for fulfilling business operations via fax
□ Generalno ovlašćenje za naplatu provizija,naknada i svih nastalih stvarnih troškova vezanih za poslovanje, u korist Banca Intesa ad Beograd, zaduženjem nerezidentnog računa otvorenog kod Banca Intesa ad Beograd
General authorization for the collection of commission, fees and all other real costs that may
arise regarding business operations, in favour of Banca Intesa ad Beograd, through debiting
a non-resident account opened with Banca Intesa ad Beograd


IDENTIFIKACIONI PODACI FIZIČKOG I PRAVNOG LICA KOJE IMA 10% I VIŠE UČEŠĆA U KAPITALU STRANOG PRAVNOG LICA ILI IMA DOMINANTAN POLOŽAJ PRILIKOM UPRAVLJANJA SREDSTVIMA PRAVNOG LICA
IDENTIFICATION DATA OF A NATURAL OR LEGAL ENTITY IN THE POSSESS OF 10% AND MORE SHARES IN THE CAPITAL OF FOREIGN LEGAL ENTITY OR WITH A DOMINANT POSITION IN MANAGING THE FUNDS OF LEGAL ENTITY

Fizičko lice vlasnik 10% udela u kapitalu pravnog lica ili imalac dominantnog položaja prilikom upravljanja sredstvima pravnog lica
A natural person in the possess of 10% of shares in the capital of legal entity or with a dominant position in managing the funds of legal entity

□ Kopija ličnog dokumenta - Photocopy of a personal document
Pravno lice vlasnik 10% udela u kapitalu stranog pravnog lica ili imalac dominantnog položaja prilikom upravljanja sredstvima stranog pravnog lica
A legal entity in the possess of 10% of shares in the capital of foreign legal entity or with a dominant position in managing the funds of foreign legal entity

□ Statusna dokumentacija iz sudskog ili javnog registra države porekla na matičnom jeziku (original izvoda ili kopija overena od strane notara/javnog beležnika i snabdevena apostilom), prevod na srpskom jeziku overen pečatom i potpisom ovlašćenog sudskog tumača, koji ne smeju biti stariji od tri meseca
Status documentation from the court or public register of the home country of origin in native
language (original of excerpt or copy certified by a notary public and sealed with apostil),
translation in Serbian language certified with stamp and signed by authorized court
interpreter, which must not be older than three months


____________________________________
(mesto i datum podnošenja zahteva)
(Application submitted - Date and Place)


Klijent - Client: Ovlašćeno lice Banke-
Authorized person of the Bank:


____________________________ ____________________________
(pečat i potpis lica ovlašćenog lica (štambilj i potpis)
za zastupanje) (Seal and Signature)
(stamp and signature of the person
authorized for representation)(nasao sam neki ovakav zahtev) ako je to TO,onda ovo je komplikovano do neba!