[ pava025 @ 30.07.2013. 10:09 ] @
Dakle,

imaju li strani državljani pravo na refakciju PDV-a na cigarete, alkohol i slične "problematične", uglavnom akcizne, grupe artikala?

Naravno, pod uslovom da su ostali uslovi ( rok za iznošenje dobara, ukupan iznos računa, rok za vraćanje overenog REF-4 obrasca ) ispunjeni...

Postoji li neko ograničenje u količini tih proizvoda?

Znam da, recimo u Mađarskoj, postoje razna ograničenja tipa, može za vino, ali maksimalna količina je, npr. 5 lit i tome slično...

Gde pronaći ove podatke za našu državu?

Hvala!

Pozdrav
[ aleksandarzz @ 30.07.2013. 12:57 ] @
Citat:
PRAVO NA REFAKCIJU PDV
U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost imaju strani državljani koji u prtljagu iznose kupljena dobra u vrednosti preko 150 evra (uključujući PDV), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, i ukoliko ta dobra iznose u roku od tri meseca od dana kupovine.
Ukoliko prilikom napuštanja carinskog područja putnik, strani državljanin, za robu koju iznosi sa sobom u prtljagu podnese Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju PDV (koji je na njegov zahtev popunio prodavac), kao i originalne račune za kupljenu robu, carinski radnik će na osnovu priložene dokumentacije utvrditi istovetnost robe i pečatom overiti Obrazac REF 4, zatim će pečatom i potpisom overiti prezentirane račune i u Obrazac REF 4 uneti datum iznošenja dobara iz carinskog područja. Originalne račune i overen Obrazac REF 4 zadržava stranka, a kopiju obrasca REF 4 zadržava carinski organ.
11
Carinski organ samo vrši overu podnetog Obrasca REF 4, ali ne i povraćaj plaćenog PDV. Plaćeni PDV kupcu, odnosno podnosiocu zahteva za refakciju (donosiocu overenog originalnog Obrasca REF 4), vraća se u roku i na način propisan čl. 9. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV („Sl. glasnik RS“, 107/2001, 65/2005 i 63/2007).
Napomena: U Obrascu REF 4, u rubrici „Broj putne isprave“, koju popunjava prodavac robe, mora biti upisan broj pasoša stranog državljanina, a ne broj lične karte i to iz razloga što lična karta može služiti kao putna isprava za prelazak granice u slučajevima kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom, ali ne i za ostvarivanje prava na refakciju PDV u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV.

http://www.upravacarina.rs/cyr/Putnici/Stranice/Putnici.aspx
Postoje specijalizovane prodavnice za snabdevanje stranih brodova koje posluju na isti način kao nekadašnji fri šopovi. Budući da su tamo stranci oslobodjeni poreza i akciza i na akciznu robu, pretpostavljam da i putnici imaju pravo na refakciju. Verujem i da postoje neka ograničenja u pogledu količine, ali ne znam kakva su.

[Ovu poruku je menjao aleksandarzz dana 30.07.2013. u 14:08 GMT+1]