[ postings @ 15.04.2014. 23:58 ] @
-ako je vec pokrenuta tuzba protiv novog vlasnika preduzeca koji prinudno otkupljuje akcije malih akcionara mogu li oni od suda bez obzira dal je parnicni ili krivicni postupak traziti privremenu meru zabrane raspolaganja imovinom firme dok se pomenuti spor ne zavrsi(jer ce vrednost akcije umnogome zavisiti od rezultata);moze li privremena i ako nema tuzbe

-druge neke mogucnosti barem za dobijanje vremena pored zaheva da se preispita ponudjenja cena za akcije saglasno clanu 376. Zakona o privrednim društvima, a za koje bi dobrodosao komentar :
"jedan ili više akcionara koji imaju pravo ucešca u radu sednice skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati
odluku o prinudnom otkupu akcija donetu na Vanrednoj sednici Skupštine AD i tražiti naknadu štete, u sledecim slucajevima:
1) ako ta sednica Skupštine nije sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i
Statutom;
2) ako je taj akcionar, od strane Društva ili od strane bilo kog clana uprave i uz njegovo znanje
bio onemogucen da ucestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
3) ako odluka Skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom o privrednim
društvima, Satutom ili Poslovnikom skupštine;(kojih?)
4) ako je odluka doneta suprotno zakonu ili Statutu;(na primer?)
5) ako bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili trece lice pribavi
korist na štetu Društva ili dugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;(je ovde dovoljna osnovana sumnja?
6) u drugim slucajevima predvienim zakonom;
Tužbu za pobijanje odluke Skupštine akcionara može podneti i svaki clan uprave, ako bi
izvršenjem te odluke:
1) ucinio krivicno delo ili drugo po zakonu kažnjivo delo; ili
2) bio odgovoran za štetu prema Društvu ili trecem licu.
Tužba se može podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku Skupštine, odnosno od dana
registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri
meseca od dana kada je odluka doneta.
"
-ima li neko informaciju kako su postupili mali akcionari u slicnim situacijama kada su se suprotstavljali prinudnom otkupu?