[ XGhost @ 22.12.2014. 05:55 ] @
Kako mogu da dobijem podatke iz baze na komponenti koja nije vezana za bazu
ali da mi podaci budu sa formatiranim prikazom.
Npr imam komponenete Query i komponentu Memo i hocu dobiti slijedece
Upit u queriju je
"select ime,prezime, adresa from imenik"
u Memo bih htio dobiti ovako kako je prikazano ispod
po mogucnoscu da stoje u zaglavlju nazivi poljau tabeli
(NAPOMENA: tackice .......... prestavljaju prostor bez znakova ali sam ih ovdje morao staviti
jer takodjer nije podrzan formatiran prikaz sa razmacima dakle zamislite da tackice ne postoje)

ime..........prezime...........adresa

Pero........Peric................Nepoznata ulica
Arnold.....Swarceneger......Neka ulica[ salvaric @ 22.12.2014. 09:08 ] @
Jedan od načina je:
Code:

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
  Classes, SysUtils, sqldb, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
  StdCtrls;

const
  IME     = 30;
  PREZIME = 30;
  ADRESA  = 50;
  RAZMAK  = ' ';
type

  { TForm1 }

  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
    SQLQuery1: TSQLQuery;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    function KorigujSlog(Duzina: Integer; Slog: String): String;
    { private declarations }
  public
    { public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
   S: String;
   I: Integer;
begin

     with SQLQuery1 do
       begin
         // upis zaglavlja
         s:= KorigujSlog(IME,FieldByName('ime').FieldName);
         s:=s+KorigujSlog(PREZIME,FieldByName('prezime').FieldName);
         s:=s+KorigujSlog(ADRESA,FieldByName('adresa').FieldName);
         Memo1.Lines.Add(s);
         // upis stavki
         while not EOF do
            begin
              s:=KorigujSlog(IME,FieldByName('ime').AsString);
              s:=s+KorigujSlog(PREZIME,FieldByName('prezime').AsString);
              s:=s+KorigujSlog(ADRESA,FieldByName('adresa').AsString);
              Memo1.Lines.Add(s);
              Next;
            end;
       end;
end;

function TForm1.KorigujSlog(Duzina: Integer; Slog: String): String;
var
   i: Integer;
begin
      Result:=Slog;
      for i:=Length(Slog) to Duzina do
        Result:=Result+RAZMAK; // dopunjavanje stringa
end;

end.


al u tom slučaju moraš koristiti font koji ima iste širine za svaki znak, npr. Consolas.