[ anon70939 @ 29.04.2020. 09:36 ] @
Ne znam gde da stavim pitanje o Kubernetesu, pa ajd ovde posto je EKS u pitanju.

Namestam neki matori mongodb u replicaset-u.
Da bih mogao kasnije da skaliram po potrebi koristio sam StatefulSet gde pravim template, pa na osnovu njega podizem nove instance.
Mountovao sam EFS direktno na kontejnere i svaki kontejner dobije svoj PV.
Problem je sto svaki PV dobije neko svoje neko jedinstveno ime

Citat:
$ kubectl get pv
NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE
pvc-cb3740fa-8967-11ea-a783-0a29ae2396dc 10Gi RWO Retain Bound mongo/mongo-persistent-storage-mongo-0 aws-efs 16h
pvc-cdc6ef83-8967-11ea-a783-0a29ae2396dc 10Gi RWO Retain Bound mongo/mongo-persistent-storage-mongo-1 aws-efs 16h


Citat:
$ kubectl get pv
$ kubectl get pvc -A
NAMESPACE NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
mongo mongo-persistent-storage-mongo-0 Bound pvc-cb3740fa-8967-11ea-a783-0a29ae2396dc 10Gi RWO aws-efs 16h
mongo mongo-persistent-storage-mongo-1 Bound pvc-cdc6ef83-8967-11ea-a783-0a29ae2396dc 10Gi RWO aws-efs 16h


Ako sad obrisem ceo stack, ostace mi PV zbog "Reclaim Policy: Retain", sto i zelim.
Ali ne znam kako da sa novim stackom iskoristim ponovo isti PV.
Ja ako uradim deploy ponovo istog stack-a, on ce kreirati novi PV sa drugacijim imenom. Kako da uradim Reclaim ako je u pitanju template iz statefulset? Nije da mi treba sad u ovom momentu, ali me interesuje ako iskrsne potreba za tim.

Ovo mi je stack
Code:
---
apiVersion: apps/v1beta1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: {{ .Release.Name }}
  namespace: {{ .Values.Namespace }}
spec:
  serviceName: {{ .Release.Name }}
  replicas: 2
  template:
    metadata:
      labels:
        role: {{ .Release.Name }}
        environment: {{ .Values.Environment }}
    spec:
      terminationGracePeriodSeconds: 10
      containers:
        - name: {{ .Release.Name }}
          image: {{ .Values.Mongo.Image }}
          command:
            - mongod
            - "--replSet"
            - rs1
            - "--bind_ip"
            - 0.0.0.0
            - "--smallfiles"
            - "--noprealloc"
          ports:
            - containerPort: {{ .Values.Mongo.Port }}
              protocol: TCP
          volumeMounts:
            - name: {{ .Release.Name }}-persistent-storage
              mountPath: /data/db
        - name: {{ .Release.Name }}-sidecar
          image: cvallance/mongo-k8s-sidecar
          env:
            - name: MONGO_SIDECAR_POD_LABELS
              value: "role={{ .Release.Name }},environment={{ .Values.Environment }}"
            - name: KUBERNETES_MONGO_SERVICE_NAME
              value: "{{ .Release.Name }}"
  volumeClaimTemplates:
  - metadata:
      name: {{ .Release.Name }}-persistent-storage
      annotations:
        volume.beta.kubernetes.io/storage-class: aws-efs
    spec:
      accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi